Contents

Mẹo Hướng dẫn Các nuclêôtit giữa 2 mạch đơn của ADN link với nhau theo nguyên tắc Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Các nuclêôtit giữa 2 mạch đơn của ADN link với nhau theo nguyên tắc được Cập Nhật vào lúc : 2022-09-26 20:10:28 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

211

– Các loại nuclêôtit nào giữa 2 mạch link với nhau thành cặp?

– Giả sử trình tự những đơn phân trên một đoạn mạch ADN như sau:
                – A – T – G – G – X – T – A – T – X –

Trình tự những đơn phân trên một đoạn mạch tương ứng sẽ ra làm sao?

Phương pháp giải – Xem rõ ràng

Các loại nucleotit giữa 2 mạch link với nhau từng cặp theo nguyên tắc tương hỗ update.

– Các loại nucleotit giữa 2 mạch link với nhau từng cặp theo nguyên tắc tương hỗ update [NTBS]: A-T; G-X.

– Theo nguyên tắc tương hỗ update: A link với T, G link với X.

+ Trình tự những đơn phân trên đoạn mạch ADN gốc:   A – T – G – G – X – T – A – T – X –

+ Trình tự những đơn phân trên đoạn mạch tương ứng: T – A – X – X – G – A – T – A – G –

Dạng 1. Xác định trình tự nuclêôtit

Cho biết: Trình tự nuclêôtit trên một mạch của gen.

Yêu cầu:

       + Xác định trình tự nuclêôtit trên gen [ADN].

       + Hoặc xác lập trình tự nuclêôtit ARN do gen phiên mã.

– Cách giải:

+ Xác định trình tự nucleotit trên mạch còn sót lại của ADN [gen]:

       Căn cứ nguyên tắc cấu trúc của ADN, những đơn phân của hai mạch link với nhau theo nguyên tắc tương hỗ update:

               A link với T; G link với X .

+ Xác định trình tự nucleotit trên ARN

       Căn cứ cơ chế quy trình phiên mã, phân tử ARN chỉ được tổng hợp từ mạch gốc của gen. Các đơn phân của mạch gốc link với những nuclêôtit  môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên nội bào theo nguyên tắc tương hỗ update

               A mạch gốc link với U môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên

               T mạch gốc link với A môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên

               G mạch gốc link với X môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên

               X mạch gốc link với G môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên

Ví dụ 1: Một gen chứa đoạn mạch có trình tự nuclêôtit là . . . A- G – X – T – T – A – G – X – A . . . .

         Xác định trình tự nuclêôtit tương ứng trên mạch tương hỗ update.

Hướng dẫn giải bài tập

Theo NTBS những nuclêôtit trên gen link với nhau theo nguyên tắc A link với T, G link với X

Vậy:     Mạch có trình tự: . . . A – G – X – T – T – A – G – X – A . . . .

            Mạch tương hỗ update là: . . . T – A –  G – A – A – T – X – G – A . . .

Ví dụ 2: Một gen chứa đoạn mạch tương hỗ update với đoạn mạch mang mã gốc có trình tự nuclêôtit  là:

                               . . . A – G – X – T – T – A – G – X – A . . . .

       Xác định trình tự những ribô nuclêôtit được tổng hợp từ đoạn gen này.

Hướng dẫn giải bài tập

Khi biết mạch tương hỗ update => Xác định mạch gốc => xác lập ARN [theo nguyên tắc bổ sung]

Giải

– Theo NTBS: Các nuclêôtit trên gen link với nhau theo nguyên tắc A link với T, G link với X

                Trong quy trình phiên mã những nuclêôtit trên gen link với những nuclêôtit  môt trường theo nguyên tắc:

                       A mạch gốc link với U môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên

                       T mạch gốc link với A môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên

                       G mạch gốc link với X môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên

                       X mạch gốc link với G môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên

Theo bài ra: mạch tương hỗ update của gen: . . . A – G – X – T – T – A – G – X – A . . . .

                       => Mạch gốc của gen:  . . . T – X – G – A – A – T – X – G – T . . . .

                       => ARN                          . . . A – G – X – U – U – A – G – X – A . . . .

Lưu ý: Trình tự nuclêôtit mARN giống trình tự nuclêôtit của mạch tương hỗ update [Thay T bằng U]

Dạng 2. Xác định trình tự nuclêôtit của gen [ADN] lúc biết trình tự nuclêôtit  của ARN.

– Cách giải: Căn cứ nguyên tắc tương hỗ update trên gen và quy trình phiên mã

       + Xác định trình tự nuclêôtit trên mạch mang mã gốc của ADN [gen]

       + Xác định trình tự nuclêôtit trên mạch tương hỗ update.

————————————————

Ví dụ: Phân tử mARN chứa đoạn mạch có trình tự nuclêôtit là . . . A- G – X – U – A – G – X – A . . . .

              Xác định trình tự nuclêôtit tương ứng trên gen.

Hướng dẫn giải bài tập

mARN                . . . A – G – X – U – U – A – G – X – A . . . .

Mạch gốc:                . . . T – X – G – A – A – T – X – G – T . . . .

Mạch tương hỗ update:        . . . A – G – X – T – T – A – G – X – A . . . .

Dạng 3. Xác định số nuclêôtit, số link hyđrô, chiều dài gen, số link peptit . . .

Một số lưu ý:

Virut, ADN chỉ có một mạch.

Ở tinh trùng và trứng, hàm lượng ADN giảm 1/2 hàm lượng ADN trong  tế bào sinh dưỡng.

Ở kỳ đầu, kỳ giữa, kỳ sau: hàm lượng ADN gấp 2 hàm lượng ADN ở những quy trình khác.

Giới thiệu một số trong những công thức để giải bài tập

 • Tính chiều dài gen: lgen = 3.4.N/2
 • N = 2l/3,4= A+T+G+X = 2A + 2G
 • A=T; G=X. => A+G = T+X
 • %A=%T; %G=%X. => %A+%G = %T+%X=50%.
 • Số chu kì xoắn: [C] = N/20
 • Số bộ ba mã hóa =N/6
 • 6.Tính số axit amin:

  6.1. Số axitamin trong chuỗi pôlipeptit được tổng hợp [gen phiên mã 1 lần, 1 ribôxôm trượtt qua không lặp lại:] : N/6 – 1

  6.2. Số axitamin môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên phục vụ trong dịch mã khi gen phiên mã 1 lần, 1 ribôxôm trượt qua không lặp lại:

  N/6-2

  6.3. Gen phiên mã k lần. Trên mỗi phân tử mARN tham gia dịch mã có n Ribôxômcùng trượt qua m lần. Số axit amin môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên phục vụ là: k. n. [m+1][N- 1]

  6.4. Gen phiên mã k lần. Trên mỗi phân tử mARN tham gia dịch mã có n Ribôxômcùng trượt qua, lặp lại m lần. Số axit amin môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên phục vụ là: 

 • Số Liên kết hiđrô của gen: H = 2A + 3G [ lk]
 • Khối lượng phân tử ADN [gen]: MAD N = N . 300 [ đvC].
 • Số link phôtphođieste
 • 9.1. Số link phôtphođieste trên một mạch = số link phôtphođieste trên ARN = N -1.

  9.2. Số link phôtphođieste trên cả phân tử ADN = 2N – 2.

 • Số gen con được tạo ra sau k lần tái bản: 2k.
 • Số gen con có 2 mạch hoàn toàn mới được tạo ra sau k lần tái bản: 2k– 2.
 • Số nuclêôtit trong những gen con khi gen tái bản k lần: N. 2k
 • Số nuclêôtit môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên phục vụ khi gen tái bản k lần: N. [2k-1]
 • Số nuclêôtit trên những phân tử mARN khi gen phiên mã k lần: k.N/2
 • Số link peptit trên chuỗi pôlipeptit = số axitamin trong phân tử prôtêin -1
 • Số nu từng loại từng mạch và cả gen:
 • A1 = T2        %A1 = % T2

  T1 = A2        % T1 = % A2

  G1 = X2        % G1 = % X2

  X1 = G2         % X1 = % G2

                         =>        A = T = A1 + A2 = T1 + T2 = A1 + T1 = A2 + T2

                                 G=X = G1 + G2 = X1 + X2 = G1 + X1 = G2 + X2

 • Phiên mã: [Đơn phân của ARN là rNu]
 • – Gọi số nu từng loại của ARN là rA, rU, rX, rG thì   

  – Theo NTBS:

  rA = Tmạch gốc. % rA = % Tmạch gốc

  rU = Amạch gốc. % rU = % Amạch gốc.

  rX = Gmạch gốc % rX = % Gmạch gốc

  rG = Xmạch gốc % rG = % Xmạch gốc

  Vì Amạch gốc + Tmạch gốc = Agen = Tgen

  =>        rA + rU = Agen = Tgen

         rG + rX = Ggen = Tgen

 • Khối lượng ARN: Ngen/2. 300ĐVC
 • Số Lk hiđrô bị phá hủy: Hphá hủy= Hgen. [2k– 1].
 • Số LK hiđrô hình thành: Hht= H. 2k
 • Số ribô nuclêôtit  [rNu] môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên phục vụ cho gen phiên mã K lần:
 • rAmt = rA. K = Tgốc . K

  rUmt = rU. K = Agốc . K

  rXmt = rX. K = Ggốc . K

  rGmt = rG. K = Xgốc . K

 • Số link peptit được hình thành khi những axit amin link nhau = số phân tử H2O = số aa -1.
 • Mọi thông tin rõ ràng về ôn thi khối B cũng như du học Y Nga, vui lòng liên hệ:

  TỔ CHỨC GIẢI PHÁP GIÁO DỤC FLAT WORLD

  Địa chỉ : Biệt thự số 31/32 đường Bưởi, Quận Ba Đình, Tp Hà Nội Thủ Đô

  Điện thoại liên hệ : 024 665 77771 – 0966 190708 [thầy Giao] 

  Website: //fmgroup/

  E-Mail: 

  Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Các nuclêôtit giữa 2 mạch đơn của ADN link với nhau theo nguyên tắc

  Reply
  6
  0
  Chia sẻ

  Clip Các nuclêôtit giữa 2 mạch đơn của ADN link với nhau theo nguyên tắc ?

  You vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Các nuclêôtit giữa 2 mạch đơn của ADN link với nhau theo nguyên tắc tiên tiến và phát triển nhất

  Chia Sẻ Link Tải Các nuclêôtit giữa 2 mạch đơn của ADN link với nhau theo nguyên tắc miễn phí

  Pro đang tìm một số trong những ShareLink Download Các nuclêôtit giữa 2 mạch đơn của ADN link với nhau theo nguyên tắc miễn phí.

  Giải đáp vướng mắc về Các nuclêôtit giữa 2 mạch đơn của ADN link với nhau theo nguyên tắc

  Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Các nuclêôtit giữa 2 mạch đơn của ADN link với nhau theo nguyên tắc vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
  #Các #nuclêôtit #giữa #mạch #đơn #của #ADN #liên #kết #với #nhau #theo #nguyên #tắc