Contents

Mẹo về Cách tách file Word ra thành nhiều file nhỏ 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Cách tách file Word ra thành nhiều file nhỏ được Cập Nhật vào lúc : 2022-12-09 02:26:12 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

198

Nếu bạn có một tài liệu word lớn cần phân thành nhiều file nhỏ, thì hãy tìm hiểu thêm nội dung bài viết này. Bài nãy sẽ hướng dẫn cho bạn hai phương pháp để tách file Word thành nhiều file nhỏ.

Tách file Word bằng dấu phân cách với VBA

Thay vì chia file thành nhiều nhỏ hơn Theo phong cách thủ công, phương pháp này sẽ dùng VBA để chia tài liệu Word theo dấu phân cách được chỉ định trong Word.

1. Nhấn tổng hợp phím Alt + F11 để mở hiên chạy cửa số Microsoft Visual Basic for Application;

2. Nhấp vào Insert > Module, rồi dán code VBA phía dưới vào hiên chạy cửa số Module window.

Sub SplitNotes(delim As String, strFilename As String)
Dim doc As Document
Dim arrNotes
Dim I As Long
Dim X As Long
Dim Response As Integer
arrNotes = Split(ActiveDocument.Range, delim)
Response = MsgBox(“This will split the document into ” & UBound(arrNotes) + 1 & ” sections.Do you wish to proceed?”, 4)
If Response = 7 Then Exit Sub
For I = LBound(arrNotes) To UBound(arrNotes)
If Trim(arrNotes(I)) “” Then
X = X + 1
Set doc = Documents.Add
doc.Range = arrNotes(I)
doc.SaveAs ThisDocument.Path & “” & strFilename & Format(X, “000”)
doc.Close True
End If
Next I
End Sub
Sub test()
‘delimiter & filename
SplitNotes “///”, “Notes ”
End Sub

3. Sau đó nhấp vào nút Run hoặc nhấn phím F5 để vận dụng VBA.

4. Nhấn Yes để tiếp tục.

Lưu ý:

(1) Đảm bảo thêm dấu phân tách in như “///” vào tài liệu giữa mỗi phần văn bản mà bạn muốn phân tách. Ngoài ra, bạn hoàn toàn có thể thay đổi “///” thành bất kỳ dấu phân cách nào để phục vụ nhu yếu của bạn.

(2) You hoàn toàn có thể thay đổi những tài liệu “Notes” trong sub Test để phù phù thích hợp với nhu yếu của bạn.

(3) Và những tài liệu đã tách sẽ tiến hành lưu vào cùng một nơi với tệp gốc.

(4) You không cần thêm dấu phân cách vào thời điểm cuối tệp gốc, nếu bạn làm vậy, nó sẽ tạo thêm một tài liệu trống sau khi tách.

Tách tài liệu Word theo trang với VBA

Đây là một đoạn code VBA khác giúp bạn nhanh gọn chia tài liệu Word thành nhiều trang trong Word.

1. Nhấn tổng hợp phím Alt + F11 để mở hiên chạy cửa số Microsoft Visual Basic for Application;

2. Nhấp vào Insert > Module, rồi dán code VBA phía dưới vào hiên chạy cửa số Module.

Sub SplitIntoPages()
Dim docMultiple As Document
Dim docSingle As Document
Dim rngPage As Range
Dim iCurrentPage As Integer
Dim iPageCount As Integer
Dim strNewFileName As String
Application.ScreenUpdating = False ‘Makes the code run faster and reduces screen _
flicker a bit.
Set docMultiple = ActiveDocument ‘Work on the active document _
(the one currently containing the Selection)
Set rngPage = docMultiple.Range ‘instantiate the range object
iCurrentPage = 1
‘get the document’s page count
iPageCount = docMultiple.Content.ComputeStatistics(wdStatisticPages)
Do Until iCurrentPage > iPageCount
If iCurrentPage = iPageCount Then
rngPage.End = ActiveDocument.Range.End ‘last page (there won’t be a next page)
Else
‘Find the beginning of the next page
‘Must use the Selection object. The Range.Goto method will not work on a page
Selection.GoTo wdGoToPage, wdGoToAbsolute, iCurrentPage + 1
‘Set the end of the range to the point between the pages
rngPage.End = Selection.Start
End If
rngPage.Copy ‘copy the page into the Windows clipboard
Set docSingle = Documents.Add ‘create a new document
docSingle.Range.Paste ‘paste the clipboard contents to the new document
‘remove any manual page break to prevent a second blank
docSingle.Range.Find.Execute Findtext:=”^m”, ReplaceWith:=””
‘build a new sequentially-numbered file name based on the original multi-paged file name and path
strNewFileName = Replace(docMultiple.FullName, “.doc”, “_” & Right$(“000” & iCurrentPage, 4) & “.doc”)
docSingle.SaveAs strNewFileName ‘save the new single-paged document
iCurrentPage = iCurrentPage + 1 ‘move to the next page
docSingle.Close ‘close the new document
rngPage.Collapse wdCollapseEnd ‘go to the next page
Loop ‘go to the top of the do loop
Application.ScreenUpdating = True ‘restore the screen updating
‘Destroy the objects.
Set docMultiple = Nothing
Set docSingle = Nothing
Set rngPage = Nothing
End Sub

3. Sau đó nhấp vào nút Run hoặc nhấn phím F5 để vận dụng VBA.

Lưu ý: Các tài liệu tách sẽ tiến hành lưu vào cùng một nơi với tệp gốc.

Tách tài liệu Word theo tiêu đề/Trang/Ngắt mục/Ngắt trang bằng phương pháp sử dụng Kutools cho Word

Nếu bạn đã setup Kutools cho Word, bạn hoàn toàn có thể vận dụng hiệu suất cao Split của nó để thuận tiện và đơn thuần và giản dị chia một tài liệu thành nhiều tài liệu theo trang, tiêu đề, ngắt phần hoặc ngắt trang khi bạn cần trong Word.

Kutools là một phần tương hỗ tiện lợi để giúp bạn thuận tiện và đơn thuần và giản dị hơn trong việc làm và nâng cao kĩ năng xử lý tài liệu văn bản.

1. Nhấp chuột Kutools Plus > Split để bật tính năng Split.

2. Trong hộp thoại Split đang mở trên màn hình hiển thị, bạn hoàn toàn có thể thực thi như sau:

(1) Chọn cách tách từ list Split by.

Tính năng này tương hỗ 6 cách tách: tiêu đề 1, ngắt trang, ngắt phần, trang, mỗi n trang và phạm vi trang tùy chỉnh như hình dưới:

(2) Nhấp vào nút Browse để chỉ định thư mục tiêu mà bạn sẽ lưu những tài liệu được tách.

(3) Nhập từ khóa làm tiền tố của tên tài liệu mới trong hộp Document Prefix.

Lời khuyên:

(1) Nếu bạn chỉ định chia tài liệu hiện tại theo Mỗi n trang (Every n pages), bạn cần chỉ định số trong hộp Every n pages.

(2) Nếu bạn chỉ định chia tài liệu hiện tại theo phạm vi trang tùy chỉnh, bạn cần nhập những phạm vi trang tùy chỉnh này được phân tách bằng dấu phẩy trong hộp Page, ví dụ: nhập 1, 3-5, 12 vào hộp.

3. Nhấp vào nút Ok để khởi đầu tách.

Sau đó, tài liệu hiện tại sẽ tiến hành chia Theo phong cách tách được chỉ định và những tài liệu mới sẽ tiến hành lưu hàng loạt vào thư mục tiêu.

Ngoài ra, bạn cũng hoàn toàn có thể tự động hóa lưu file Word vào OneDrive tại đây.

Nếu bạn có một tài liệu word lớn cần phân thành nhiều file nhỏ, thì hãy tìm hiểu thêm nội dung bài viết này. Bài nãy sẽ hướng dẫn cho bạn hai phương pháp để tách file Word thành nhiều file nhỏ.

Tách file Word bằng dấu phân cách với VBA

Thay vì chia file thành nhiều nhỏ hơn Theo phong cách thủ công, phương pháp này sẽ dùng VBA để chia tài liệu Word theo dấu phân cách được chỉ định trong Word.

1. Nhấn tổng hợp phím Alt + F11 để mở hiên chạy cửa số Microsoft Visual Basic for Application;

2. Nhấp vào Insert > Module, rồi dán code VBA phía dưới vào hiên chạy cửa số Module window.

Sub SplitNotes(delim As String, strFilename As String)
Dim doc As Document
Dim arrNotes
Dim I As Long
Dim X As Long
Dim Response As Integer
arrNotes = Split(ActiveDocument.Range, delim)
Response = MsgBox(“This will split the document into ” & UBound(arrNotes) + 1 & ” sections.Do you wish to proceed?”, 4)
If Response = 7 Then Exit Sub
For I = LBound(arrNotes) To UBound(arrNotes)
If Trim(arrNotes(I)) “” Then
X = X + 1
Set doc = Documents.Add
doc.Range = arrNotes(I)
doc.SaveAs ThisDocument.Path & “” & strFilename & Format(X, “000”)
doc.Close True
End If
Next I
End Sub
Sub test()
‘delimiter & filename
SplitNotes “///”, “Notes ”
End Sub

3. Sau đó nhấp vào nút Run hoặc nhấn phím F5 để vận dụng VBA.

4. Nhấn Yes để tiếp tục.

Lưu ý:

(1) Đảm bảo thêm dấu phân tách in như “///” vào tài liệu giữa mỗi phần văn bản mà bạn muốn phân tách. Ngoài ra, bạn hoàn toàn có thể thay đổi “///” thành bất kỳ dấu phân cách nào để phục vụ nhu yếu của bạn.

(2) You hoàn toàn có thể thay đổi những tài liệu “Notes” trong sub Test để phù phù thích hợp với nhu yếu của bạn.

(3) Và những tài liệu đã tách sẽ tiến hành lưu vào cùng một nơi với tệp gốc.

(4) You không cần thêm dấu phân cách vào thời điểm cuối tệp gốc, nếu bạn làm vậy, nó sẽ tạo thêm một tài liệu trống sau khi tách.

Tách tài liệu Word theo trang với VBA

Đây là một đoạn code VBA khác giúp bạn nhanh gọn chia tài liệu Word thành nhiều trang trong Word.

1. Nhấn tổng hợp phím Alt + F11 để mở hiên chạy cửa số Microsoft Visual Basic for Application;

2. Nhấp vào Insert > Module, rồi dán code VBA phía dưới vào hiên chạy cửa số Module.

Sub SplitIntoPages()
Dim docMultiple As Document
Dim docSingle As Document
Dim rngPage As Range
Dim iCurrentPage As Integer
Dim iPageCount As Integer
Dim strNewFileName As String
Application.ScreenUpdating = False ‘Makes the code run faster and reduces screen _
flicker a bit.
Set docMultiple = ActiveDocument ‘Work on the active document _
(the one currently containing the Selection)
Set rngPage = docMultiple.Range ‘instantiate the range object
iCurrentPage = 1
‘get the document’s page count
iPageCount = docMultiple.Content.ComputeStatistics(wdStatisticPages)
Do Until iCurrentPage > iPageCount
If iCurrentPage = iPageCount Then
rngPage.End = ActiveDocument.Range.End ‘last page (there won’t be a next page)
Else
‘Find the beginning of the next page
‘Must use the Selection object. The Range.Goto method will not work on a page
Selection.GoTo wdGoToPage, wdGoToAbsolute, iCurrentPage + 1
‘Set the end of the range to the point between the pages
rngPage.End = Selection.Start
End If
rngPage.Copy ‘copy the page into the Windows clipboard
Set docSingle = Documents.Add ‘create a new document
docSingle.Range.Paste ‘paste the clipboard contents to the new document
‘remove any manual page break to prevent a second blank
docSingle.Range.Find.Execute Findtext:=”^m”, ReplaceWith:=””
‘build a new sequentially-numbered file name based on the original multi-paged file name and path
strNewFileName = Replace(docMultiple.FullName, “.doc”, “_” & Right$(“000” & iCurrentPage, 4) & “.doc”)
docSingle.SaveAs strNewFileName ‘save the new single-paged document
iCurrentPage = iCurrentPage + 1 ‘move to the next page
docSingle.Close ‘close the new document
rngPage.Collapse wdCollapseEnd ‘go to the next page
Loop ‘go to the top of the do loop
Application.ScreenUpdating = True ‘restore the screen updating
‘Destroy the objects.
Set docMultiple = Nothing
Set docSingle = Nothing
Set rngPage = Nothing
End Sub

3. Sau đó nhấp vào nút Run hoặc nhấn phím F5 để vận dụng VBA.

Lưu ý: Các tài liệu tách sẽ tiến hành lưu vào cùng một nơi với tệp gốc.

Tách tài liệu Word theo tiêu đề/Trang/Ngắt mục/Ngắt trang bằng phương pháp sử dụng Kutools cho Word

Nếu bạn đã setup Kutools cho Word, bạn hoàn toàn có thể vận dụng hiệu suất cao Split của nó để thuận tiện và đơn thuần và giản dị chia một tài liệu thành nhiều tài liệu theo trang, tiêu đề, ngắt phần hoặc ngắt trang khi bạn cần trong Word.

Kutools là một phần tương hỗ tiện lợi để giúp bạn thuận tiện và đơn thuần và giản dị hơn trong việc làm và nâng cao kĩ năng xử lý tài liệu văn bản.

1. Nhấp chuột Kutools Plus > Split để bật tính năng Split.

2. Trong hộp thoại Split đang mở trên màn hình hiển thị, bạn hoàn toàn có thể thực thi như sau:

(1) Chọn cách tách từ list Split by.

Tính năng này tương hỗ 6 cách tách: tiêu đề 1, ngắt trang, ngắt phần, trang, mỗi n trang và phạm vi trang tùy chỉnh như hình dưới:

(2) Nhấp vào nút Browse để chỉ định thư mục tiêu mà bạn sẽ lưu những tài liệu được tách.

(3) Nhập từ khóa làm tiền tố của tên tài liệu mới trong hộp Document Prefix.

Lời khuyên:

(1) Nếu bạn chỉ định chia tài liệu hiện tại theo Mỗi n trang (Every n pages), bạn cần chỉ định số trong hộp Every n pages.

(2) Nếu bạn chỉ định chia tài liệu hiện tại theo phạm vi trang tùy chỉnh, bạn cần nhập những phạm vi trang tùy chỉnh này được phân tách bằng dấu phẩy trong hộp Page, ví dụ: nhập 1, 3-5, 12 vào hộp.

3. Nhấp vào nút Ok để khởi đầu tách.

Sau đó, tài liệu hiện tại sẽ tiến hành chia Theo phong cách tách được chỉ định và những tài liệu mới sẽ tiến hành lưu hàng loạt vào thư mục tiêu.

Ngoài ra, bạn cũng hoàn toàn có thể tự động hóa lưu file Word vào OneDrive tại đây.

Review Cách tách file Word ra thành nhiều file nhỏ ?

You vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Cách tách file Word ra thành nhiều file nhỏ tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Cách tách file Word ra thành nhiều file nhỏ miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Cách tách file Word ra thành nhiều file nhỏ miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Cách tách file Word ra thành nhiều file nhỏ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cách tách file Word ra thành nhiều file nhỏ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cách #tách #file #Word #thành #nhiều #file #nhỏ