Kinh Nghiệm Hướng dẫn Câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục đào tạo và giảng dạy quốc phòng bảo mật thông tin an ninh học phần 1 Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục đào tạo và giảng dạy quốc phòng bảo mật thông tin an ninh học phần 1 được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-23 23:54:11 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

350

Câu 6. Nội dung của tư tưởng Hồ Chí Minh về trận chiến tranh?

A. Phân biệt mục tiêu chính trị của trận chiến tranh xâm lược và trận chiến tranh chống xâm lược

B. Chiến tranh là bạn đường thường xuyên của xã hội loài người

C. Kháng chiến lâu dài nhờ vào sức mình là chính

D. Tiến hành trận chiến tranh nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng

Câu 7. Chức năng của quân đội?

A. Là công cụ bạo lực hầu hết của giai cấp thống trị và Nhà nước

B. Là nhân lực hầu hết của xã hội

C. Là lao động sản xuất

D. Là phượng tiện quân sự chiến lược để đạt tiềm năng chính trị đối ngoại

Câu 8. Nội dung học thuyết bảo vệ Tổ quốc XHCN?

A. Bảo vệ Tổ quốc XHCN là một tất yếu khách quan

B. Bảo vệ Tổ quốc XHCN là trách nhiệm và trách nhiệm, trách nhiệm của toàn dân

C. Đảng Cộng sản lãnh đạo mọi mặt sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc XHCN

D. Là việc làm riêng của lực lượng vũ trang

Câu 9. Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ Tổ quốc XHCN?

A. Bảo vệ Tổ quốc là tất yếu khách quan

B. Mục tiêu là bảo vệ độc lập dân tộc bản địa và CNXH

C. Bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm của quân đội và công an

D. Sức mạnh bảo vệ Tổ quốc, là sức mạnh tổng hợp của toàn bộ dân tộc bản địa, toàn nước, kết phù thích hợp với sức mạnh thời đại

Câu 18. Phương châm xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam lúc bấy giờ?

A. Xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước tân tiến.

B. Phát triển mạnh mặt trận Tổ quốc Việt Nam

C. Xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu được huấn luyện và quản trị và vận hành tốt, bảo vệ khi thiết yếu hoàn toàn có thể động viên nhanh gọn theo kế hoạch.

D. Xây dựng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng tự do, lấy chất lượng là chính

Câu 22. Vai trò của cục, ngành, địa phương riêng với công tác thao tác quốc phòng?

A. Là nơi trực tiếp tổ chức triển khai, xây dựng thế trận quốc phòng kết phù thích hợp với thế trận bảo mật thông tin an ninh.

B. Là nơi chỉ huy trực tiếp công tác thao tác quốc phòng ở cơ quan, địa phương.

C. Là nơi triển khai những kế hoạch sản xuất.

D. Là nơi trực tiếp giáo dục, động viên, tổ chức triển khai toàn dân làm công tác thao tác quốc phòng

Câu 25. Nhiệm vụ của Bộ, ngành về công tác thao tác quốc phòng?

A. Phối phù thích hợp với những Bộ, ngành, địa phương thực thi công tác thao tác quốc phòng toàn dân.

B. Chủ trì trong việc đấu thầu những khu công trình xây dựng xây dựng.

C. Ra sức tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển.

D. Chủ động hội nhập kinh tế tài chính quốc tế.

Câu 29. Vị trí của việc xây dựng lực lượng dự bị động viên?

A. Là trách nhiệm cơ bản nhất, góp thêm phần xây dựng tiềm lực quốc phòng toàn dân, thế trận trận chiến tranh nhân dân.

B. Là xây dựng lực lượng nòng cốt trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

C. Là quán triệt quan điểm phối hợp hai trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

D. Là trách nhiệm TT của thời kì quá độ.

Câu 31. Dân quân, tự vệ là gì?

A. Là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất, công tác thao tác.

B. Là lực lượng phòng thủ dân sự.

C. Là một bộ phận của quân đội nhân dân Việt Nam.

D. Là một bộ phận của lực lượng vũ trang không thoát ly sản xuất, công tác thao tác.

Câu 33. Những người nào hoàn toàn có thể và phải tham gia dân quân, tự vệ?

A. Nam từ 18 đến 45 tuổi, nữ từ 18 đến 40 tuổi, phẩm chất chính trị tốt.

B. Nam đủ 18 đến hết 45 tuổi, nữ đủ 18 đến hết 40 tuổi, phẩm chất chính trị tốt.

C. Nam đủ 18 đến 45 tuổi, nữ đủ 18 đến 40 tuổi, phẩm chất chính trị tốt.

D. Mọi công dân của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Câu 34. Việc Đk dân quân, tự vệ được tiến hành ra làm sao?

A. Ngày đầu Tiên tháng 01 hằng năm, tại UBND xã (phường), cơ quan, doanh nghiệp.

B. Ngày 15 tháng 04 hằng năm, tại Ban chỉ huy quân sự chiến lược xã (phường).

C. Ngày đầu Tiên tháng 12 hằng năm, tại UBND xã (phường), cơ quan, doanh nghiệp.

D. Ngày 15 tháng 04 hằng năm, tại UBND xã (phường), cơ quan, doanh nghiệp.

Câu 48. Nhiệm vụ của dân quân, tự vệ?

A. Chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước

B. Hăng hái tham gia lao động sản xuất

C. Là nòng cốt trong trào lưu bảo mật thông tin an ninh ở địa phương

D. Là trụ cột của đấu tranh vũ trang ở địa phương

Câu 50. Đặc điểm của dân quân, tự vệ?

A. Là một bộ phân của quân đội

B. Là lực lượng phòng thủ dân sự

C. Là lực lượng vũ trang quần chúng ở địa phương

D. Là lực lượng vũ trang chuyên nghiệp

Câu 53. Chế độ chủ trương riêng với dân quân, tự vệ?

A. Được khen thưởng, đãi ngộ theo chủ trương

B. Được miễn lao động công ích trong thời hạn tham gia dân quân, tự vệ

C. Được miễn vĩnh viễn những lao động công ích

D. Bị kỷ luật, xử phạt theo theo luật định

Câu 60. Khu vực phòng thủ tỉnh (thành phố) là gì?

A. Là tổ chức triển khai quốc phòng – bảo mật thông tin an ninh địa phương, theo địa phận hành chính.

B. Là một bộ phận của thế trận quốc phòng toàn dân.

C. Là tổ chức triển khai quân sự chiến lược theo địa phận hành chính.

D. Là nơi phát huy sức mạnh mẽ và tự tin của những lực lượng tại chỗ.

Câu 78. Đặc trưng hầu hết của bạo loạn lật đổ?

A. Là hành vi phá hoại của những thế lực thù địch cả trong và ngoài nước.

B. Là hoạt động và sinh hoạt giải trí thuần túy quân sự chiến lược.

C. Nhằm lật đổ cơ quan ban ngành thường trực để thiết lập cơ quan ban ngành thường trực phản động ở địa phương hoặc trung ưông.

D. Là hoạt động và sinh hoạt giải trí vừa vũ trang, vừa phi vũ trang của những lực lượng phản động trong nước

Câu 79. Đặc điểm của hoạt động và sinh hoạt giải trí gây rối?

A. Diễn ra tự phát do những thành phần chống đối trong xã hội kích động.

B. Có khi lôi kéo được một bộ phận quần chúng tham gia.

C. Là hoạt động và sinh hoạt giải trí biểu tình có tổ chức triển khai.

D. Dễ bị địch tận dụng để tập dượt hoặc mở màn cho bạo loạn lật đổ.

Câu 81. Nội dung chống phá về chính trị tư tưởng của diễn biến hòa bình?

A. Xóa chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng.

B. Phá vỡ khối mạng lưới hệ thống kinh tế tài chính nhà nước.

C. Phá vỡ khối đại đoàn kết của toàn dân, của những tổ chức triển khai chính trị xã hội.

D. Phá vỡ khối mạng lưới hệ thống nguyên tắc tổ chức triển khai trong khối mạng lưới hệ thống chính trị, nhất là nguyên tắc triệu tập dân chủ

Câu 83. Nội dung chống phá về tôn giáo, dân tộc bản địa của diễn biến hòa bình?

A. Triệt để khai thác xích míc Một trong những dân tộc bản địa để kích động, mua chuộc, xúi dục.

B. Triệt để tận dụng chủ trương tự do tín ngưỡng để truyền bá tư tưởng phản động.

C. Tạo dựng lực lượng đối trọng với Nhà nước; tạo thời cơ nhen nhóm, cài cắm lực lượng và xây dựng tổ chức triển khai phản động.

D. Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Câu 90. Bản chất của quân đội?

A. Là công cụ bạo lực của giai cấp cầm quyền

B. Là lực lượng duy nhất có trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc

C. Là lực lượng nòng cốt cho toàn dân đánh giặc

D. Là lực lượng phòng thủ dân sự

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâu 1ACâu 46BCâu 2ACâu 47ACâu 3BCâu 48DCâu 4CCâu 49BCâu 5DCâu 50CCâu 6BCâu 51ACâu 7CCâu 52BCâu 8DCâu 53CCâu 9CCâu 54BCâu 10BCâu 55ACâu 11ACâu 56ACâu 12ACâu 57BCâu 13BCâu 58DCâu 14DCâu 59BCâu 15CCâu 60CCâu 16BCâu 61ACâu 17DCâu 62DCâu 18BCâu 63ACâu 19DCâu 64DCâu 20CCâu 65ACâu 21CCâu 66ACâu 22CCâu 67DCâu 23DCâu 68CCâu 24BCâu 69ACâu 25ACâu 70BCâu 26BCâu 71ACâu 27DCâu 72CCâu 28BCâu 73CCâu 29DCâu 74CCâu 30BCâu 75BCâu 31ACâu 76DCâu 32BCâu 77BCâu 33ACâu 78BCâu 34ACâu 79CCâu 35BCâu 80ACâu 36CCâu 81ACâu 37DCâu 82CCâu 38ACâu 83DCâu 39BCâu 84CCâu 40CCâu 85BCâu 41ACâu 86BCâu 42ACâu 87ACâu 43BCâu 88ACâu 44ACâu 89ACâu 45ACâu 90A

Chu Huyền (Tổng hợp)

Reply
5
0
Chia sẻ

Clip Câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục đào tạo và giảng dạy quốc phòng bảo mật thông tin an ninh học phần 1 ?

You vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục đào tạo và giảng dạy quốc phòng bảo mật thông tin an ninh học phần 1 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục đào tạo và giảng dạy quốc phòng bảo mật thông tin an ninh học phần 1 miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục đào tạo và giảng dạy quốc phòng bảo mật thông tin an ninh học phần 1 miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục đào tạo và giảng dạy quốc phòng bảo mật thông tin an ninh học phần 1

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục đào tạo và giảng dạy quốc phòng bảo mật thông tin an ninh học phần 1 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Câu #hỏi #trắc #nghiệm #Giáo #dục #quốc #phòng #ninh #học #phần