Contents

Mẹo Hướng dẫn Cho cấp số cộng un có u2 + u3 = 20 – 5 + 7 = -29 tìm u1 và d Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Cho cấp số cộng un có u2 + u3 = 20 – 5 + 7 = -29 tìm u1 và d được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-15 05:50:14 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

294

ONTHIONLINE.NETÔN TÂP CHƯƠNG IIIPHƯƠNG PHÁP QUI NẠP TOÁN HỌCBài 1: Chứng minh những đẳng thức sau với đúng với ∀n ∈ N * .n(3n + 1)3 n +1 − 31/ 2 + 5 + 8 + ……….. + (3n − 1) =2/ 3 + 9 + 27 + ……….. + 3 n =222n(4n − 1)n 2 (n + 1) 23/ 12 + 2 2 + 3 2 + …….. + (2n − 1) 2 =4/ 13 + 2 3 + 33 + ………… + n 3 =34nn(n + 1)(2n + 1)1 1 112 −122225/ 1 + 2 + 3 + ………… + n =6/ + + + …….. + n =62 4 822nBài 2: Chứng minh rằng ∀n ∈ N * . Ta có:1/ n3 – n chia hết cho 32/ n3 + 3n2 + 5n chia hết cho 33/ 2n3 – 3n2 + n chia hết cho 64/ 13n – 1 chia hết cho 65/ 4n + 15n – 1 chia hết cho 96/ 32n+1 + 2n+2 chia hết cho 7Bài 3: Chứng minh rằng ∀n ∈ N *1/ 2n > 2n + 1 ( n ≥ 3 )2/ 3n > 3n + 1 ( n ≥ 2 )3/ 2n+1 > 2n + 3 ( n ≥ 2 )(n ≥ 8)4/ 3 n −1 > n( n + 2) (n ≥ 4)5/ 2 n −3 > 3n − 1BÀI TẬP VỀ DÃY SỐBài 1: Viết 5 số hạng thứ nhất của những dãy số sau :u1 = 2a/ un +1 = un + 5u1 = 3u1 = u2 = 1b/ c/ un +1 = un + 5n − 1un + 2 = un +1 + unu1 = u2 = 2d/ un + 2 = 2un +1 + 3un + nBài 2: Xét tính tăng, giảm và bị chặn của những dãy số (un) với:1/ un = 2n2 + 56/ u n =32/ u n = 2n + 3n + 12n + 15n + 27/ u n =2n 2 − 1n2 +1u1 = 21Bài 3: Cho dãy số un +1 = 2 − un3/ u n =8/ u n =2nn4/ u n =9/ u n =n −1n +114n5/ u n =2−nn10/ u n = n + 1 − n( ∀n ≥ 1)b/ Chứng minh: un =a/ Viết 5 số hạng đầu của dãyu1 = 1Bài 4: Cho dãy số un +1 = un + 7a/ Viết 5 số hạng đầu của dãyu1 = 2Bài 5: Cho dãy số un +1 = 5una/ Viết 5 số hạng đầu của dãy1−2nn +1n(∀n ≥ 1)b/ Chứng minh: un = 7 n − 6( ∀n ≥ 1 )n −1b/ Chứng minh: un = 2.5BÀI TẬP VỀ CẤP SỐ CỘNGBài 1: Tìm CSC biết1u3 + u7 − u4 = 10a/ u2 + u6 = 8u7 − u3 = 8b/ u2 .u7 = 75u2 + u5 − u3 = 10c) u4 + u6 = 26u17 − u20 = 9d)  22u17 + u20 = 153Bài 2: Hãy tính những tổng sau:a/ Tổng tất cả những số hạng của một cấp. số cộng có số hạng đầu bằng 102, số thứ hai bằng 105, số cuối bằng 999a/ Tổng tất cả những số hạng của một cấp. số cộng có số hạng đầu bằng 1/3, số thứ hai bằng -1/3, số cuối bằng -200733Bài 3: Cho csc có d > 0: và có u1 + u15 = 302094 và tổng 15 số hạng đầu bằng 585. tìm csc đóBài 4: Tìm bốn số hạng liên tục của một cấp. số cộng biết tổng của chúng bằng 20 và tổng bình phương củachúng bằng 120.Bài 5: Tìm 5 số hạng liên tục của một cấp. số cộng biết tổng của chúng bằng 25 và tổng bình phương củachúng bằng 165.Bài 6: Cho một cấp. số cộng ( un ) có u5 + u19 = 90. Hãy tính tổng 23 số hạng thứ nhất của ( un )Bài 7: Cho một cấp. số cộng ( un ) có u2 + u5 = 42 và u4 + u9 = 66. Hãy tính tổng 346 số hạng thứ nhất của cấpsố cộng đó.u1 = 1 , u 2 = 2Bài 8: Cho dãy số (un) : u n +1 = 2u n − u n −1 (∀n ≥ 2)a/ Viết 5 số hạng đầu của dãy số.b/ Lập dãy số (vn) với v n = u n +1 − u n . Chứng minh dãy số (vn) là cấp. số cộng.c/ Tìm công thức tính un theo n.u1 = 1Bài 9 : Cho dãy số (u n ) : u n +1 = u n2 + 2 (∀n ≥ 1)2a/ CMR : (v n ) với v n = u n là một cấp. số cộng.b/ Hãy xác lập số hạng tổng quát của dãy (un).222c/ Tính tổng S = u1 + u 2 + ………… + u101BÀI TẬP VỀ CẤP SỐ NHÂNBài 1: Tìm CSN biếtu4 + u2 = 60u7 − u1 = 728a) b) u5 + u3 = 180u1 + u3 + u5 = 91u7 + u1 = 1460u7 + u1 = 325c) d) u1 + u3 = 20u1 − u3 + u5 = 65Bài 2: Xác định số hạng đầu và công bội của những cấp. số nhân sau:u5 = 96u9 = 192a) u3 + u5 = 90u2 − u6 = 240b) u20 = 8u17u3 + u5 = 272c) 6u2 + u5 = 13u3 + 2u4 = −1d) Bài 3: Cho 5 số lập thành một cấp. số nhân. Biết công bội bằng ¼ số hạng thứ nhất và tổng 2 số hạng đầubằng 25.Bài 4. Cho tứ giác ABCD có 4 góc tạo thành 1 cấp. số nhân có công bội bằng 2 . Tìm 4 góc ấyBài 5. Một cấp. số nhân có số hạng đầu là 9 số hạng cuối là 2187, công bội q = 3 Hỏi cấp. số nhân ấy cómấy số hạngBài 6. Xác định cấp. số nhân có công bội q = 3, số hạng cuối là 486 và tổng những số hạng là 728Bài 7. Tìm cấp. số nhân có 6 số hạng, biết rằng tổng của 5 số hạng đầu bằng 31 và tổng của 5 số hạng saubằng 622Bài 8. Tìm cấp. số nhân có 4 số hạng, biết rằng tổng của số hạng đầu và số hạng cuối bằng 27 và tích của haisố hạng còn sót lại bằng 72Bài 9: cho 3 số x, y, z, theo thứ tự lập thành 1 CSN, đồng thời chúng là số hạng đầu, số hạng thứ 3 và thứ 9của 1 CSC. Tím 3 số đó, biết tổng của chúng bắng 13.Bài 10: cho 3 số x,y,z, theo thứ tự lập thành 1 CSN với công bội q khác 1, đồng thời những số x, 2y, 3z theothứ tự lập thành 1 CSC với công sai khác 0. Tìm q.Bài 11: cho 3 số x,y,z, theo thứ tự lập thành 1 CSN, 3 số x, y-4, z theo thứ tự lập thành 1 CSN, và những sốy-4, z-9 theo thứ tự lập thành 1 CSC. Tìm x,y,zu1 = 1Bài 12: Cho dãy số (u n ) : u n +1 = 5u n + 8 (∀n ≥ 1)x,. Đặt v n = u n + 2a/ CMR: (vn) là một cấp. số nhân. Tìm số hạng tổng quát của cấp. số nhân đó.b/ Dựa vào kết quả câu a / hãy tìm số hạng tổng quát của dãy (un).u1 = 10Bài 13: Cho dãy số (u n ) : unu n +1 = 5 + 3 (∀n ≥ 1). Đặt v n = u n −154a/ CMR : (vn) là một cấp. số nhân. Tìm số hạng tổng quát của cấp. số nhân đó.b/ Dựa vào kết quả câu a/ hãy tìm số hạng tổng quát của (un).1u1 = 3Câu 14 : Cho dãy số (u n ) : u = (n + 1)u n n +13n(∀n ≥ 1)a/ Viết 5 số hạng đầu của dãy số.b/ Đặt v n =un. CMR : (vn) là một cấp. số nhân.nc/ Tìm công thức tính un theo n.3

Nội dung chính

  • Câu 1: cho cấp số cộng (Un) thõa mãn {U2 – U3 + U5 =10{U4+ U6 = 26a, Tính U1 và Db, Tính U10 và S10Câu 2: cho cấp số nhân (Un) với Un =2 na, Tín
  • Câu 1: cho cấp số cộng (Un) thõa mãn {U2 – U3 + U5 =10{U4+ U6 = 26a, Tính U1 và Db, Tính U10 và S10Câu 2: cho cấp số nhân (Un) với Un =2 na, Tín

Top 1 Câu 1: cho cấp số cộng (Un) thõa mãn {U2 – U3 + U5 =10{U4+ U6 = 26a, Tính U1 và Db, Tính U10 và S10Câu 2: cho cấp số nhân (Un) với Un =2 na, Tín được update tiên tiến và phát triển nhất lúc 2022-11-10 07:27:34 cùng với những chủ đề liên quan khác

Câu 1: cho cấp số cộng (Un) thõa mãn {U2 – U3 + U5 =10{U4+ U6 = 26a, Tính U1 và Db, Tính U10 và S10Câu 2: cho cấp số nhân (Un) với Un =2 na, Tín

Hỏi:

Câu 1: cho cấp số cộng (Un) thõa mãn {U2 – U3 + U5 =10{U4+ U6 = 26a, Tính U1 và Db, Tính U10 và S10Câu 2: cho cấp số nhân (Un) với Un =2 na, Tín

Câu 1: cho cấp số cộng (Un) thõa mãn{U2 – U3 + U5 =10{U4+ U6 = 26a, Tính U1 và Db, Tính U10 và S10Câu 2: cho cấp số nhân (Un) với Un =2 na, Tính U1 và q

b, Tính U5 và S5

Đáp:

havu:

Câu 1:

(left{beginmatrix U_2-U_3+U_5=10 &  & \ U_4+U_6=26 &  & 

endmatrixright.)

(left{beginmatrix U_1+d-U_1-2d+U_1+4d=10  &  & \ U_1+3d+U_1+5d=26  &  &  endmatrixright.)

(left{beginmatrix U_1+3d=10 &  & \ 2U_1+8d=26 &  & 

endmatrixright.)

(left{beginmatrix U_1=1  &  & \ d=3  &  & endmatrixright.)

b. (U_10=U_1+9d=1+9.3=28)

(S_10=nU_1+dfrac(n-1)d2=10.1+dfrac9.32=23,5)

Câu 2:

a. (U_1=2.1=2)

(U_2=2.2=4)

(q=dfracU_2U_1=dfrac42=2)

b. (U_5=U_1.q^4=2.2^4=32)

(S_5=dfracU_1(1-q^5)1-q=dfrac2.(1-2^5)1-2=62)

havu:

Câu 1:

(left{beginmatrix U_2-U_3+U_5=10 &  & \ U_4+U_6=26 &  & 

endmatrixright.)

(left{beginmatrix U_1+d-U_1-2d+U_1+4d=10  &  & \ U_1+3d+U_1+5d=26  &  &  endmatrixright.)

(left{beginmatrix U_1+3d=10 &  & \ 2U_1+8d=26 &  & 

endmatrixright.)

(left{beginmatrix U_1=1  &  & \ d=3  &  & endmatrixright.)

b. (U_10=U_1+9d=1+9.3=28)

(S_10=nU_1+dfrac(n-1)d2=10.1+dfrac9.32=23,5)

Câu 2:

a. (U_1=2.1=2)

(U_2=2.2=4)

(q=dfracU_2U_1=dfrac42=2)

b. (U_5=U_1.q^4=2.2^4=32)

(S_5=dfracU_1(1-q^5)1-q=dfrac2.(1-2^5)1-2=62)

Câu 1: cho cấp số cộng (Un) thõa mãn {U2 – U3 + U5 =10{U4+ U6 = 26a, Tính U1 và Db, Tính U10 và S10Câu 2: cho cấp số nhân (Un) với Un =2 na, Tín

Trích nguồn : …

Cho cấp số cộng ( left( u_n right), ) biết (u_5 + u_6 = 20. ) Tính tổng (10 ) số hạng thứ nhất của cấp số cộng.

A.

B.

C.

D.

Cho cấp số cộng (un) thỏa mãn nhu cầu (left{ beginarray*20cu_2 – u_3 + u_5 = 10\u_4 + u_6 = 26endarray right.). Tính tổng (S = u_5 + u_7 + ldots + u_2011)

A.

B.

C.

D.

Chọn A

Gọi d là công sai của cấp số cộng, ta có:

u2−u3+u5=10u4+u6=26⇔(u1+d)−(u1+2d)+(u1+4d)=10(u1+3d)+(u1+5d)=26⇔u1+3d=102u1+8d=26⇔u1=1d=3

Ta có công sai d= 3 và số hạng tổng quát : un=u1+(n−1)d=3n−2

Reply
3
0
Chia sẻ

Video Cho cấp số cộng un có u2 + u3 = 20 – 5 + 7 = -29 tìm u1 và d ?

You vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Cho cấp số cộng un có u2 + u3 = 20 – 5 + 7 = -29 tìm u1 và d tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Cho cấp số cộng un có u2 + u3 = 20 – 5 + 7 = -29 tìm u1 và d miễn phí

You đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Cho cấp số cộng un có u2 + u3 = 20 – 5 + 7 = -29 tìm u1 và d Free.

Thảo Luận vướng mắc về Cho cấp số cộng un có u2 + u3 = 20 – 5 + 7 = -29 tìm u1 và d

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho cấp số cộng un có u2 + u3 = 20 – 5 + 7 = -29 tìm u1 và d vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #cấp #số #cộng #có #tìm #và