Contents

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Cho tứ diện abcd có trọng tâm g gọi i j lần lượt là trung điểm ad và bc xác lập nào sau này đúng Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Cho tứ diện abcd có trọng tâm g gọi i j lần lượt là trung điểm ad và bc xác lập nào sau này đúng được Update vào lúc : 2022-05-09 23:14:08 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

142

14/08/2022 1,599

A. CM trong số đó M là trung điểm của BD

Nội dung chính

 • A. CM trong số đó M là trung điểm của BD
 • Đáp án C
  Tam giác BCD có I và J lần lượt là trung điểm của BC và BD
  Nên IJ là đường trung bình của tam giác BCD
  Suy ra IJ // BD
  Hai mặt phẳng (AIJ) và (ACD) lần lượt chứa hai tuyến phố thẳng IJ và CD tuy nhiên tuy nhiên với nhau và  có điểm A chung
  Nên giao tuyến của hai mặt phẳng này là đường thẳng d trải qua điểm chung A và tuy nhiên tuy nhiên với CD.
 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
 • * Vì I, J lần lượt là trung điểm của AC và BC nên IJ là đường trung bình của tam giác ABC
  Suy ra:  IJ // AB.
  *Tìm giao tuyến của 2 mp( IJK) và mp ( ABD)
  2 mặt phẳng này chứa 2 đường thẳng tuy nhiên tuy nhiên  là IJ; AB   và có điểm K chung
  Do đó giao tuyến của (IJK) với (ABD) là đường thẳng trải qua K và tuy nhiên tuy nhiên với AB cắt AD tại H.
  Vậy IJ // KH // AB.
  Ta có ∆BJK = ∆AIH ⇒ JK = IH. Hơn nữa KH ≠ IJ.
  Vậy thiết diện là hình thang cân IJKH
  Đáp án A
 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
 • Gọi E là trung điểm của AB, M, N lần lượt là trọng tâm của những tam giác ABC, ABD nên:
  Theo định lí Ta – lét ta có: MN // CD.  (1)
  Mà CD ⊂ ( BCD); CD⊂  (ACD)  (2)
  Từ (1) và (2) suy ra:  MN // (BCD), MN // (ACD).
  Đáp án C.
 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
 • (∝) // AB nên giao tuyến của (∝) với (ABC) là đường thẳng qua M, tuy nhiên tuy nhiên với AB, cắt BC tại Q., cắt AC tại G
  (∝) // AB nên giao tuyến của (∝) với (ABD) là đường thẳng qua N, tuy nhiên tuy nhiên với AB, cắt BD tại P, cắt AD tại F
  Vì 3 mp( BCD); mp(ACD) và mp (PQGF) lần lượt cắt nhau theo 3 giao tuyến phân biệt là PQ; CD và GF nên chúng tuy nhiên tuy nhiên với nhau. Hay: PQ // GF // CD, lại sở hữu QG // FP(//AB ) nên thiết diện là hình bình hành GQPF.
  Đáp án B
 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
 • Gọi N là trung điểm của ADG là trọng tâm của tam giác ABD nên:⇒ MG // CN.Do CN thuộc (ACD) nên MG // (ACD).Đáp án A
 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Đáp án C
Tam giác BCD có I và J lần lượt là trung điểm của BC và BD
Nên IJ là đường trung bình của tam giác BCD
Suy ra IJ // BD
Hai mặt phẳng (AIJ) và (ACD) lần lượt chứa hai tuyến phố thẳng IJ và CD tuy nhiên tuy nhiên với nhau và  có điểm A chung
Nên giao tuyến của hai mặt phẳng này là đường thẳng d trải qua điểm chung A và tuy nhiên tuy nhiên với CD.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho tứ diện đều ABCD cạnh a. I, J lần lượt là trung điểm của AC và BC. Gọi K là giao điểm trên cạnh BD với KB = 2KD. Thiết diện của tứ diện với mặt phẳng (IJK) là hình gì?

Xem đáp án » 29/08/2022 5,166

Cho tứ diện ABCD, M, N lần lượt là trọng tâm của tam giác ABC, ABD. Những xác lập nào sau này là đúng?

(1) MN //(BCD)

(2) MN //(ACD)

(3) MN // (ABD)

Xem đáp án » 29/08/2022 2,802

Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD là hình bình hành. Gọi I, J lần lượt là trọng tâm của những tam giác SAB và SAD. E, F lần lượt là trung điểm của AB và AD. Trong những mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Xem đáp án » 29/08/2022 1,661

Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M là trung điểm của SA. Thiết diện của mặt phẳng (MCD) với hình chóp S.ABCD là hình gì?

Xem đáp án » 29/08/2022 1,013

Cho hình chóp S.ABCD, M, N, P, Q. lần lượt là trọng tâm những tam giác SAB, SBC, SCD, SDA. Khẳng định nào sau này là đúng?

Xem đáp án » 29/08/2022 998

Cho hai mặt phẳng phân biệt lần lượt chứa hai tuyến phố thẳng tuy nhiên tuy nhiên thì giao tuyến của chúng (nếu có) sẽ:

Xem đáp án » 29/08/2022 724

Cho tứ diện ABCD. Giả sử M thuộc đoạn BC. Một mặt (∝) qua M tuy nhiên tuy nhiên với AB và CD. Thiết diện của (∝) và hình tứ diện ABCD là hình gì?

Xem đáp án » 29/08/2022 714

Cho tứ diện ABCD, điểm M thuộc AC. Mặt phẳng (∝) trải qua M, tuy nhiên tuy nhiên với AB và AD. Thiết diện (∝) với tứ diện ABCD là hình gì?

Xem đáp án » 29/08/2022 419

Hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành ABCD. Giả sử M thuộc đoạn thẳng SB. Mặt phẳng (ADM) cắt hình chóp S.ABCD theo thiết diện là hình:

Xem đáp án » 29/08/2022 318

Cho hình bình hành ABCD và ABEF không cùng nằm trong một mặt phẳng, có tâm lần lượt là O và O’. Chọn xác lập đúng trong những xác lập sau:

Xem đáp án » 29/08/2022 194

Cho tứ diện ABCD. M, N lần lượt là trọng tâm của những tam giác ABC, ABD. Thiết diện của tứ diện với mặt phẳng (∝) chứa MN và tuy nhiên tuy nhiên với AB là hình gì?

Xem đáp án » 29/08/2022 173

Có bao nhiêu vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng?

Xem đáp án » 29/08/2022 158

Cho tứ diện ABCD, G là trọng tâm của tam giác ABD, M là yếu tố trên cạnh BC sao cho MB = 2MC. Khẳng định nào sau này là đúng?

Xem đáp án » 29/08/2022 154

Cho tứ diện ABCD, những điểm E, F, G, H lần lượt thuộc những cạnh AD, AB, BC, CD sao cho

EAED=FAFB=GCGB=HCHD

Khẳng định nào sau này là đúng?

Xem đáp án » 29/08/2022 106

Với Đk nào sau này thì đường thẳng a tuy nhiên tuy nhiên với mặt phẳng (∝) ?

Xem đáp án » 29/08/2022 100

Page 2

* Vì I, J lần lượt là trung điểm của AC và BC nên IJ là đường trung bình của tam giác ABC
Suy ra:  IJ // AB.
*Tìm giao tuyến của 2 mp( IJK) và mp ( ABD)
2 mặt phẳng này chứa 2 đường thẳng tuy nhiên tuy nhiên  là IJ; AB   và có điểm K chung
Do đó giao tuyến của (IJK) với (ABD) là đường thẳng trải qua K và tuy nhiên tuy nhiên với AB cắt AD tại H.
Vậy IJ // KH // AB.
Ta có ∆BJK = ∆AIH ⇒ JK = IH. Hơn nữa KH ≠ IJ.
Vậy thiết diện là hình thang cân IJKH
Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho tứ diện ABCD. Gọi I; J lần lượt là trung điểm của BC và BD. Giao tuyến của hai mặt phẳng (AIJ) và (ACD) là đường nào sau này?

Xem đáp án » 29/08/2022 5,455

Cho tứ diện ABCD, M, N lần lượt là trọng tâm của tam giác ABC, ABD. Những xác lập nào sau này là đúng?

(1) MN //(BCD)

(2) MN //(ACD)

(3) MN // (ABD)

Xem đáp án » 29/08/2022 2,802

Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD là hình bình hành. Gọi I, J lần lượt là trọng tâm của những tam giác SAB và SAD. E, F lần lượt là trung điểm của AB và AD. Trong những mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Xem đáp án » 29/08/2022 1,661

Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M là trung điểm của SA. Thiết diện của mặt phẳng (MCD) với hình chóp S.ABCD là hình gì?

Xem đáp án » 29/08/2022 1,013

Cho hình chóp S.ABCD, M, N, P, Q. lần lượt là trọng tâm những tam giác SAB, SBC, SCD, SDA. Khẳng định nào sau này là đúng?

Xem đáp án » 29/08/2022 998

Cho hai mặt phẳng phân biệt lần lượt chứa hai tuyến phố thẳng tuy nhiên tuy nhiên thì giao tuyến của chúng (nếu có) sẽ:

Xem đáp án » 29/08/2022 724

Cho tứ diện ABCD. Giả sử M thuộc đoạn BC. Một mặt (∝) qua M tuy nhiên tuy nhiên với AB và CD. Thiết diện của (∝) và hình tứ diện ABCD là hình gì?

Xem đáp án » 29/08/2022 714

Cho tứ diện ABCD, điểm M thuộc AC. Mặt phẳng (∝) trải qua M, tuy nhiên tuy nhiên với AB và AD. Thiết diện (∝) với tứ diện ABCD là hình gì?

Xem đáp án » 29/08/2022 419

Hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành ABCD. Giả sử M thuộc đoạn thẳng SB. Mặt phẳng (ADM) cắt hình chóp S.ABCD theo thiết diện là hình:

Xem đáp án » 29/08/2022 318

Cho hình bình hành ABCD và ABEF không cùng nằm trong một mặt phẳng, có tâm lần lượt là O và O’. Chọn xác lập đúng trong những xác lập sau:

Xem đáp án » 29/08/2022 194

Cho tứ diện ABCD. M, N lần lượt là trọng tâm của những tam giác ABC, ABD. Thiết diện của tứ diện với mặt phẳng (∝) chứa MN và tuy nhiên tuy nhiên với AB là hình gì?

Xem đáp án » 29/08/2022 173

Có bao nhiêu vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng?

Xem đáp án » 29/08/2022 158

Cho tứ diện ABCD, G là trọng tâm của tam giác ABD, M là yếu tố trên cạnh BC sao cho MB = 2MC. Khẳng định nào sau này là đúng?

Xem đáp án » 29/08/2022 154

Cho tứ diện ABCD, những điểm E, F, G, H lần lượt thuộc những cạnh AD, AB, BC, CD sao cho

EAED=FAFB=GCGB=HCHD

Khẳng định nào sau này là đúng?

Xem đáp án » 29/08/2022 106

Với Đk nào sau này thì đường thẳng a tuy nhiên tuy nhiên với mặt phẳng (∝) ?

Xem đáp án » 29/08/2022 100

Page 3

Gọi E là trung điểm của AB, M, N lần lượt là trọng tâm của những tam giác ABC, ABD nên:
Theo định lí Ta – lét ta có: MN // CD.  (1)
Mà CD ⊂ ( BCD); CD⊂  (ACD)  (2)
Từ (1) và (2) suy ra:  MN // (BCD), MN // (ACD).
Đáp án C.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho tứ diện ABCD. Gọi I; J lần lượt là trung điểm của BC và BD. Giao tuyến của hai mặt phẳng (AIJ) và (ACD) là đường nào sau này?

Xem đáp án » 29/08/2022 5,455

Cho tứ diện đều ABCD cạnh a. I, J lần lượt là trung điểm của AC và BC. Gọi K là giao điểm trên cạnh BD với KB = 2KD. Thiết diện của tứ diện với mặt phẳng (IJK) là hình gì?

Xem đáp án » 29/08/2022 5,167

Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD là hình bình hành. Gọi I, J lần lượt là trọng tâm của những tam giác SAB và SAD. E, F lần lượt là trung điểm của AB và AD. Trong những mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Xem đáp án » 29/08/2022 1,661

Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M là trung điểm của SA. Thiết diện của mặt phẳng (MCD) với hình chóp S.ABCD là hình gì?

Xem đáp án » 29/08/2022 1,013

Cho hình chóp S.ABCD, M, N, P, Q. lần lượt là trọng tâm những tam giác SAB, SBC, SCD, SDA. Khẳng định nào sau này là đúng?

Xem đáp án » 29/08/2022 998

Cho hai mặt phẳng phân biệt lần lượt chứa hai tuyến phố thẳng tuy nhiên tuy nhiên thì giao tuyến của chúng (nếu có) sẽ:

Xem đáp án » 29/08/2022 724

Cho tứ diện ABCD. Giả sử M thuộc đoạn BC. Một mặt (∝) qua M tuy nhiên tuy nhiên với AB và CD. Thiết diện của (∝) và hình tứ diện ABCD là hình gì?

Xem đáp án » 29/08/2022 714

Cho tứ diện ABCD, điểm M thuộc AC. Mặt phẳng (∝) trải qua M, tuy nhiên tuy nhiên với AB và AD. Thiết diện (∝) với tứ diện ABCD là hình gì?

Xem đáp án » 29/08/2022 419

Hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành ABCD. Giả sử M thuộc đoạn thẳng SB. Mặt phẳng (ADM) cắt hình chóp S.ABCD theo thiết diện là hình:

Xem đáp án » 29/08/2022 318

Cho hình bình hành ABCD và ABEF không cùng nằm trong một mặt phẳng, có tâm lần lượt là O và O’. Chọn xác lập đúng trong những xác lập sau:

Xem đáp án » 29/08/2022 194

Cho tứ diện ABCD. M, N lần lượt là trọng tâm của những tam giác ABC, ABD. Thiết diện của tứ diện với mặt phẳng (∝) chứa MN và tuy nhiên tuy nhiên với AB là hình gì?

Xem đáp án » 29/08/2022 173

Có bao nhiêu vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng?

Xem đáp án » 29/08/2022 158

Cho tứ diện ABCD, G là trọng tâm của tam giác ABD, M là yếu tố trên cạnh BC sao cho MB = 2MC. Khẳng định nào sau này là đúng?

Xem đáp án » 29/08/2022 154

Cho tứ diện ABCD, những điểm E, F, G, H lần lượt thuộc những cạnh AD, AB, BC, CD sao cho

EAED=FAFB=GCGB=HCHD

Khẳng định nào sau này là đúng?

Xem đáp án » 29/08/2022 106

Với Đk nào sau này thì đường thẳng a tuy nhiên tuy nhiên với mặt phẳng (∝) ?

Xem đáp án » 29/08/2022 100

Page 4

(∝) // AB nên giao tuyến của (∝) với (ABC) là đường thẳng qua M, tuy nhiên tuy nhiên với AB, cắt BC tại Q., cắt AC tại G
(∝) // AB nên giao tuyến của (∝) với (ABD) là đường thẳng qua N, tuy nhiên tuy nhiên với AB, cắt BD tại P, cắt AD tại F
Vì 3 mp( BCD); mp(ACD) và mp (PQGF) lần lượt cắt nhau theo 3 giao tuyến phân biệt là PQ; CD và GF nên chúng tuy nhiên tuy nhiên với nhau. Hay: PQ // GF // CD, lại sở hữu QG // FP(//AB ) nên thiết diện là hình bình hành GQPF.
Đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho tứ diện ABCD. Gọi I; J lần lượt là trung điểm của BC và BD. Giao tuyến của hai mặt phẳng (AIJ) và (ACD) là đường nào sau này?

Xem đáp án » 29/08/2022 5,455

Cho tứ diện đều ABCD cạnh a. I, J lần lượt là trung điểm của AC và BC. Gọi K là giao điểm trên cạnh BD với KB = 2KD. Thiết diện của tứ diện với mặt phẳng (IJK) là hình gì?

Xem đáp án » 29/08/2022 5,167

Cho tứ diện ABCD, M, N lần lượt là trọng tâm của tam giác ABC, ABD. Những xác lập nào sau này là đúng?

(1) MN //(BCD)

(2) MN //(ACD)

(3) MN // (ABD)

Xem đáp án » 29/08/2022 2,803

Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD là hình bình hành. Gọi I, J lần lượt là trọng tâm của những tam giác SAB và SAD. E, F lần lượt là trung điểm của AB và AD. Trong những mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Xem đáp án » 29/08/2022 1,661

Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M là trung điểm của SA. Thiết diện của mặt phẳng (MCD) với hình chóp S.ABCD là hình gì?

Xem đáp án » 29/08/2022 1,013

Cho hình chóp S.ABCD, M, N, P, Q. lần lượt là trọng tâm những tam giác SAB, SBC, SCD, SDA. Khẳng định nào sau này là đúng?

Xem đáp án » 29/08/2022 998

Cho hai mặt phẳng phân biệt lần lượt chứa hai tuyến phố thẳng tuy nhiên tuy nhiên thì giao tuyến của chúng (nếu có) sẽ:

Xem đáp án » 29/08/2022 724

Cho tứ diện ABCD. Giả sử M thuộc đoạn BC. Một mặt (∝) qua M tuy nhiên tuy nhiên với AB và CD. Thiết diện của (∝) và hình tứ diện ABCD là hình gì?

Xem đáp án » 29/08/2022 714

Cho tứ diện ABCD, điểm M thuộc AC. Mặt phẳng (∝) trải qua M, tuy nhiên tuy nhiên với AB và AD. Thiết diện (∝) với tứ diện ABCD là hình gì?

Xem đáp án » 29/08/2022 419

Hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành ABCD. Giả sử M thuộc đoạn thẳng SB. Mặt phẳng (ADM) cắt hình chóp S.ABCD theo thiết diện là hình:

Xem đáp án » 29/08/2022 318

Cho hình bình hành ABCD và ABEF không cùng nằm trong một mặt phẳng, có tâm lần lượt là O và O’. Chọn xác lập đúng trong những xác lập sau:

Xem đáp án » 29/08/2022 194

Có bao nhiêu vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng?

Xem đáp án » 29/08/2022 158

Cho tứ diện ABCD, G là trọng tâm của tam giác ABD, M là yếu tố trên cạnh BC sao cho MB = 2MC. Khẳng định nào sau này là đúng?

Xem đáp án » 29/08/2022 154

Cho tứ diện ABCD, những điểm E, F, G, H lần lượt thuộc những cạnh AD, AB, BC, CD sao cho

EAED=FAFB=GCGB=HCHD

Khẳng định nào sau này là đúng?

Xem đáp án » 29/08/2022 106

Với Đk nào sau này thì đường thẳng a tuy nhiên tuy nhiên với mặt phẳng (∝) ?

Xem đáp án » 29/08/2022 100

Page 5

Gọi N là trung điểm của ADG là trọng tâm của tam giác ABD nên:⇒ MG // CN.Do CN thuộc (ACD) nên MG // (ACD).Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho tứ diện ABCD. Gọi I; J lần lượt là trung điểm của BC và BD. Giao tuyến của hai mặt phẳng (AIJ) và (ACD) là đường nào sau này?

Xem đáp án » 29/08/2022 5,455

Cho tứ diện đều ABCD cạnh a. I, J lần lượt là trung điểm của AC và BC. Gọi K là giao điểm trên cạnh BD với KB = 2KD. Thiết diện của tứ diện với mặt phẳng (IJK) là hình gì?

Xem đáp án » 29/08/2022 5,167

Cho tứ diện ABCD, M, N lần lượt là trọng tâm của tam giác ABC, ABD. Những xác lập nào sau này là đúng?

(1) MN //(BCD)

(2) MN //(ACD)

(3) MN // (ABD)

Xem đáp án » 29/08/2022 2,803

Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD là hình bình hành. Gọi I, J lần lượt là trọng tâm của những tam giác SAB và SAD. E, F lần lượt là trung điểm của AB và AD. Trong những mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Xem đáp án » 29/08/2022 1,661

Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M là trung điểm của SA. Thiết diện của mặt phẳng (MCD) với hình chóp S.ABCD là hình gì?

Xem đáp án » 29/08/2022 1,013

Cho hình chóp S.ABCD, M, N, P, Q. lần lượt là trọng tâm những tam giác SAB, SBC, SCD, SDA. Khẳng định nào sau này là đúng?

Xem đáp án » 29/08/2022 998

Cho hai mặt phẳng phân biệt lần lượt chứa hai tuyến phố thẳng tuy nhiên tuy nhiên thì giao tuyến của chúng (nếu có) sẽ:

Xem đáp án » 29/08/2022 724

Cho tứ diện ABCD. Giả sử M thuộc đoạn BC. Một mặt (∝) qua M tuy nhiên tuy nhiên với AB và CD. Thiết diện của (∝) và hình tứ diện ABCD là hình gì?

Xem đáp án » 29/08/2022 714

Cho tứ diện ABCD, điểm M thuộc AC. Mặt phẳng (∝) trải qua M, tuy nhiên tuy nhiên với AB và AD. Thiết diện (∝) với tứ diện ABCD là hình gì?

Xem đáp án » 29/08/2022 419

Hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành ABCD. Giả sử M thuộc đoạn thẳng SB. Mặt phẳng (ADM) cắt hình chóp S.ABCD theo thiết diện là hình:

Xem đáp án » 29/08/2022 318

Cho hình bình hành ABCD và ABEF không cùng nằm trong một mặt phẳng, có tâm lần lượt là O và O’. Chọn xác lập đúng trong những xác lập sau:

Xem đáp án » 29/08/2022 194

Cho tứ diện ABCD. M, N lần lượt là trọng tâm của những tam giác ABC, ABD. Thiết diện của tứ diện với mặt phẳng (∝) chứa MN và tuy nhiên tuy nhiên với AB là hình gì?

Xem đáp án » 29/08/2022 174

Có bao nhiêu vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng?

Xem đáp án » 29/08/2022 158

Cho tứ diện ABCD, những điểm E, F, G, H lần lượt thuộc những cạnh AD, AB, BC, CD sao cho

EAED=FAFB=GCGB=HCHD

Khẳng định nào sau này là đúng?

Xem đáp án » 29/08/2022 106

Với Đk nào sau này thì đường thẳng a tuy nhiên tuy nhiên với mặt phẳng (∝) ?

Xem đáp án » 29/08/2022 100

Reply
0
0
Chia sẻ

Video Cho tứ diện abcd có trọng tâm g gọi i j lần lượt là trung điểm ad và bc xác lập nào sau này đúng ?

You vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Cho tứ diện abcd có trọng tâm g gọi i j lần lượt là trung điểm ad và bc xác lập nào sau này đúng tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Cho tứ diện abcd có trọng tâm g gọi i j lần lượt là trung điểm ad và bc xác lập nào sau này đúng miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Cho tứ diện abcd có trọng tâm g gọi i j lần lượt là trung điểm ad và bc xác lập nào sau này đúng Free.

Giải đáp vướng mắc về Cho tứ diện abcd có trọng tâm g gọi i j lần lượt là trung điểm ad và bc xác lập nào sau này đúng

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho tứ diện abcd có trọng tâm g gọi i j lần lượt là trung điểm ad và bc xác lập nào sau này đúng vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #tứ #diện #abcd #có #trọng #tâm #gọi #lần #lượt #là #trung #điểm #và #khẳng #định #nào #sau #đây #đúng