Contents

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Giáo án Luyện tập đường thẳng tuy nhiên tuy nhiên với một đường thẳng cho trước 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Giáo án Luyện tập đường thẳng tuy nhiên tuy nhiên với một đường thẳng cho trước được Update vào lúc : 2022-04-23 22:06:12 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

295

Tải giáo án toán 8 kì 2 theo công văn 5512 (xem trước mẫu)

Tải giáo án toán 8 kì 1 theo công văn 5512 (xem trước mẫu)

Tải giáo án Toán 8 hướng PTNL với 4 hoạt động và sinh hoạt giải trí

Tải giáo án Toán 8 theo công văn 5512 (có xem trước)

Giáo án PTNL bài Ôn tập học kì 2

Giáo án PTNL bài Ôn tập chương 4

Giáo án PTNL bài Ôn tập chương 4

Giáo án PTNL bài Luyện tập

Giáo án PTNL bài Thể tích hình chóp đều

Giáo án PTNL bài Diện tích xung quanh của hình chóp đều

Giáo án PTNL bài Hình chóp đều và hình chóp cụt đều

Giáo án PTNL bài Hình lăng trụ đứng (tiếp)

Giáo án PTNL bài Hình lăng trụ đứng (tiếp)

Giáo án PTNL bài Hình lăng trụ đứng (tiếp)

Giáo án PTNL bài Hình lăng trụ đứng

Giáo án PTNL bài Luyện tập

Giáo án PTNL bài Thể tích của hình hộp chữ nhật

Giáo án PTNL bài Hình hộp chữ nhật (tiếp)

Giáo án PTNL bài Hình hộp chữ nhật

Giáo án PTNL bài Ứng dụng thực tiễn của tam giác đồng dạng

Giáo án PTNL bài Chủ đề Tam giác đồng dạng

Giáo án PTNL bài Luyện tập

Giáo án PTNL bài Tính chất đường phân giác của tam giác

Giáo án PTNL bài Luyện tập

Giáo án PTNL bài Định lý hòn đảo và hệ quả của định lý Talet

Giáo án PTNL bài Định lý Talet trong tam giác

Giáo án PTNL bài Ôn tập thời gian ở thời gian cuối năm

Giáo án PTNL bài Ôn tập chương 4

Giáo án PTNL bài Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

Giáo án PTNL bài Luyện tập

Giáo án PTNL bài Bất phương trình số 1 một ẩn (tiếp)

Giáo án PTNL bài Bất phương trình số 1 một ẩn

Giáo án PTNL bài Bất phương trình một ẩn

Giáo án PTNL bài Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân

Giáo án PTNL bài Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng

LUYỆN TẬP ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

VỚI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CHO TRƯỚC

Câu 1: Cho đoạn thẳng AB, kẻ tia Ax bất kỳ, lấy những điểm C, D, E sao cho AC = CD = DE. Qua C, D kẻ đường thẳng tuy nhiên tuy nhiên với BE. Chứng minh rằng đoạn thẳng AB bị chia ra ba phân bằng nhau.

Lời giải:

 

Gọi giao điểm của những đường thẳng kẻ từ C và D tuy nhiên tuy nhiên với BE cắt AB tại M và N.

Ta có: AC = CD = DE (gt)

CM // DN // BE

Theo tính chất đường thẳng tuy nhiên tuy nhiên cách đều, ta có:

AM = MN = NB

Câu 2: Cho góc vuông xOy, điểm A nằm trên tia Oy, điểm B di tán trên tia Ox. Gọi C là yếu tố đối xứng với A qua B. Điểm C di tán trên đường nào?

Lời giải:

 

Vì điểm C đối xứng với điểm A qua điểm B nên BA = BC

Kẻ CH ⊥ Ox

Xét hai tam giác vuông AOB và CHB, ta có:

∠(AOB) = ∠(CHB ) = 90o

BA = BC (chứng tỏ trên)

∠(ABO) = ∠(CBH) (đối đỉnh)

Suy ra ΔAOB = Δ CHB (cạnh huyền, góc nhọn)

⇒ CH = AO

Vì A, O cố định và thắt chặt nên OA không đổi suy ra CH không đổi

Vì C thay đổi cách Ox một khoảng chừng bằng OA không đổi nên C hoạt động và sinh hoạt giải trí trên đường thẳng tuy nhiên tuy nhiên với Ox, cách Ox một khoảng chừng bằng OA.

Khi B trung O thì C trung với điểm K đối xứng với A qua điểm O.

Vậy C hoạt động và sinh hoạt giải trí trên tia Kz // Ox, cách Ox một khoảng chừng trống đổi bằng OA.

Câu 3: Cho tam giác ABC, điểm M di tán trên cạnh BC. Gọi I là trung điểm của AM. Điểm I di tán trên đường nào?

Lời giải:

 

Kẻ AH ⊥ BC,IK ⊥ BC ⇒ AH // IK

Trong = ΔAHM, ta có:

AI = IM (gt)

IK // AH (chứng tỏ trên)

Suy ra IK là đường trung bình của ΔAHM

⇒ IK = 1/2 AH

ΔABC cố định và thắt chặt nên AH không thay đổi ⇒ IK = 1/2 AH không đổi.

I thay đổi cách BC một khoảng chừng bằng AH/2 không đổi nên I nằm trên đường thẳng tuy nhiên tuy nhiên với BC, cách BC một khoảng chừng bằng AH/2

Khi M trùng với điểm B thì I trùng với điểm P là trung điểm của AB.

Khi M trùng với điểm C thì I trùng với điểm Q. là trung điểm của AC.

Vậy khi M di tán trên cạnh BC của ΔABC thì trung điểm I của AM hoạt động và sinh hoạt giải trí trên đường trung bình PQ của ΔABC

Câu 4: Cho tam giác ABC vuông tại A, điểm M thuộc cạnh BC. GỌi D,E theo thứ tự là chân đường vuông góc kẻ từ M đến AB, AC.

a, So sánh độ dài AM, DE.

b, Tìm vị trí của điểm M trên cạnh BC để DE có độ dài nhỏ nhất

Lời giải:

 

a, Xét tứ giác ADME, ta có:

∠A = 90o (gt)

MD ⊥ AB (gt)

⇒ ∠(MDA) = 90o

ME ⊥ AC (gt)

⇒ ∠(MEA) = 90o

Suy ra tứ giác ADME là hình chữ nhật (vì có ba góc vuông)

⇒ AM = DE (tính chất hình chữ nhật)

b, Ta có: AH ⊥ BC nên AM ≥ AH

Dấu “=” xẩy ra khi M trùng với H

Mà DE = AM (chứng tỏ trên)

Vậy DE có độ dài nhỏ nhất bằng AH khi M là chân đường vuông góc kẻ từ A đến BC

Câu 5: Cho điểm A nằm ngoài đường thẳng d. Điểm M di tán trên đường thẳng d. Gọi B là yếu tố đối xứng với A qua M. Điểm B di tán trên đường nào?

Lời giải:

 

Kẻ AK ⊥ d,BH ⊥ d

Vì M thay đổi trên d, B đối xứng với A qua M nên AM = MB

Xét tam giác vuông AKM và BHM. Ta có: ∠(AKM) = ∠(BHM) = 90o

AM = MB (chứng tỏ trên)

∠(AMK) = ∠(BMH) (đối đỉnh)

Do đó ΔAKM = ΔAHM (cạnh huyền,góc nhọn) ⇒ AK = BH

Điểm A cố định và thắt chặt, đường thẳng d cố định và thắt chặt nên AK không đổi.

M thay đổi, B thay đổi cách đường thẳng d cố định và thắt chặt một khoảng chừng bằng AK không thay đổi nên B hoạt động và sinh hoạt giải trí trên đường thẳng xy tuy nhiên tuy nhiên với d và cách d một khoảng chừng bằng AK.

Câu 6: Cho đoạn thẳng AB, điểm M di tán trên đoạn thẳng ấy. Vẽ về một phía của AB những tam giác AMD, BME. Trung điểm I của DE di tán trên đường nào?

Lời giải:

 

Gọi C là giao điểm của AD và BE.

Tam giác ABC có:

∠A = 60o (vì ΔADM đều)

∠B = 60o (vì ΔBEM đều)

Suy ra: ΔABC đều hay AB = AC = BC

Suy ra điểm C cố định và thắt chặt.

Lại có: ∠A = ∠(EMB) = 60o

ME // AC (vì có cặp góc đồng vị bằng nhau)

hay MD // EC

suy ra tứ giác CDME là hình bình hành.

I là trung điểm của DE nên I là trung điểm của CM

Kẻ CH ⊥ AB,IK ⊥ AB⇒IK // CH

Trong ΔCHM,ta có: CI = IM và IK // CH

Suy ra IK là đường trung bình của ΔCHM⇒IK = 1/2 CH

Vì C cố định và thắt chặt nên CH không đổi ⇒ IK = 1/2 CH không đổi nên I hoạt động và sinh hoạt giải trí trên đường thẳng tuy nhiên óng với AB, cách AB một khoảng chừng bằng 1/2 CH

Khi M trùng với A thì I trùng với trung điểm P của AC.

Khi M trùng với B thì I trùng với trung điểm Q. của BC.

Vậy khi M hoạt động và sinh hoạt giải trí trên đoạn thẳng AB thì I hoạt động và sinh hoạt giải trí trên đoạn PQ (P là trung điểm AC, Q. là trung điểm BC).

Câu 7: Hình chữ nhật ABCD có cạnh AD bằng nửa đường chéo AC. Tính góc nhọn tạo bới hai tuyến phố chéo.

Lời giải:

 

Gọi O là giao điểm của hai tuyến phố chéo AC và BD.

Ta có: AC = BD ( tính chất hình chữ nhật) ⇒ OA = OD = 1/2 AC

Lại có: AD = 1/2 AC (gt)

Suy ra: OA = OD = AD

⇒ ΔOAD đều ⇒∠(AOD ) = 60o

Câu 8: Dựng hình chữ nhật ABCD biết đường chéo AC = 4cm, góc tạo bởi hai tuyến phố chéo bằng 1000.

Lời giải:

 

* Cách dựng:

– Dựng ΔOAB biết OA = OB = 2cm, ∠(AOB ) = 100o

– Trên tia đối tia OA dựng điểm C sao cho OC = OA = 2cm

– Trên tia đối tia OB dựng điểm D sao cho OD = OB = 2cm

Nối AD, BC, CD ta có hình chữ nhật ABCD cần dựng

* Chứng minh:

Ta có: OA = OC, OB = OD

Suy ra tứ giác ABCD là hình bình hành.

Vì AC = BD = 4 (cm) nên hình bình hành ABCD là hình chữ nhật.

Tất cả nội dung nội dung bài viết. Các em hãy click more và tải file rõ ràng dưới đây:

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247. , cam kết giúp học viên lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu suất cao.

Reply
7
0
Chia sẻ

Review Giáo án Luyện tập đường thẳng tuy nhiên tuy nhiên với một đường thẳng cho trước ?

You vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Giáo án Luyện tập đường thẳng tuy nhiên tuy nhiên với một đường thẳng cho trước tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Giáo án Luyện tập đường thẳng tuy nhiên tuy nhiên với một đường thẳng cho trước miễn phí

You đang tìm một số trong những ShareLink Tải Giáo án Luyện tập đường thẳng tuy nhiên tuy nhiên với một đường thẳng cho trước Free.

Thảo Luận vướng mắc về Giáo án Luyện tập đường thẳng tuy nhiên tuy nhiên với một đường thẳng cho trước

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Giáo án Luyện tập đường thẳng tuy nhiên tuy nhiên với một đường thẳng cho trước vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Giáo #án #Luyện #tập #đường #thẳng #tuy nhiên #tuy nhiên #với #một #đường #thẳng #cho #trước