Contents

Mẹo Hướng dẫn Hai nguyên to A và B thuộc cùng một nhóm A và ở hai chu kì liên tục của bảng tuần hoàn Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Hai nguyên to A và B thuộc cùng một nhóm A và ở hai chu kì liên tục của bảng tuần hoàn được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-05 19:19:11 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

158

Hai nguyên tố A và B thuộc cùng một nhóm A và ở hai chu kì liên tục của bảng tuần hoàn (ZA < ZB). Tổng số điện tích hạt nhân của A và B là 30. Hai nguyên tố A và B là

A.

B.

C.

D.

  • Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!

Quảng cáo

– Giả sử ZA < ZB

     + Trường hợp 1: Hai nguyên tố cùng thuộc chu kì ⇒ ZB = ZA + 1

     + Trường hợp 2: Hai nguyên tố khác chu kì:

– Từ tổng Z của hai nguyên tố A và B → Z− = Z/2 → ZA < Z− < ZB

– Từ đó số lượng giới hạn những kĩ năng hoàn toàn có thể xẩy ra riêng với A (hay B) đồng thời phối hợp giả thiết để chọn nghiệm thích hợp.

Ví dụ 1. Hai nguyên tố X và Y đứng tiếp theo đó nhau trong cùng một chu kì, có tổng số điện tích hạt nhân bằng 25.

a) Hãy viết thông số kỹ thuật electron của nguyên tử X, Y.

b) Xác xác định trí của X, Y trong bảng tuần hoàn.

c) Viết công thức hợp chất oxit cao nhất của X và Y.

Hướng dẫn:

a) Viết thông số kỹ thuật electron

Vì X và Y đứng tiếp theo đó rất khác nhau trong cùng một chu kì nên hạt nhân của chúng chỉ rất khác nhau 1 cty.

Giả sử ZX < ZY ⇒ ZY = ZX + 1

Theo đề bài, ta có: ZX + ZY = ZX + ZX + 1 = 25

⇒ ZX = 12 và ZY = 13

Cấu hình electron cùa X: ls22s22p63s2: Magie (Mg)

Cấu hình electron của Y: ls22s22p63s23p1: Nhôm (Al)

b) Vị trí

– Đối với nguyên tử X:

     + X thuộc chu kì 3 vì có 3 lớp electron.

     + X thuộc phần nhóm IIA vì có 2 electron ở lớp ngoài cùng

⇒ X là sắt kẽm kim loại.

     + X thuộc ô thứ 12 vì (Z = 12)

– Đối với nguyên tử Y;

     + Y thuộc chu kì 3 vì có 3 electron.

     + Y thuộc phân nhóm IIIA vì có 3 electron ở lớp ngoài cùng

⇒ Y là sắt kẽm kim loại.

c) Công thức hợp chất oxit cao nhất của X, Y lần lượt là: MgO và Al2O3

Quảng cáo

Ví dụ 2. Hai nguyên tố A và B ở hai nhóm A liên tục trong bảng tuần hoàn, B thuộc nhóm VA, ở trạng thái đơn chất A, B không phản ứng với nhau. Tổng số proton trong hạt nhân nguyên tử của A và B là 23. Viết thông số kỹ thuật electron nguyên tử của A, B.

Hướng dẫn:

A và B ở hai nhóm A liên tục trong bảng tuần hoàn, B thuộc nhóm VA

⇒ A thuộc nhóm IVA hoặc nhóm VIA.

Theo bài:

⇒ A, B thuộc những chu kì nhỏ (chu kỳ luân hồi 2 và chu kỳ luân hồi 3).

Mặt khác, A và B không thể cùng chu kỳ luân hồi vì hai nguyên tố thuộc hai nhóm A tiếp theo đó trong một chu kỳ luân hồi hơn kém nhau 1 proton, nghĩa là ở ô số 11 và 12 (tổng số proton bằng 23), không thuộc những nhóm IV và V hay V và VI.

TH1: B thuộc chu kỳ luân hồi 2 ⇒ ZB = 7 (nitơ).

         Vậy ZA = 23 – 7 = 16 (lưu huỳnh).

Trường hợp này thỏa mãn nhu cầu vì ở trạng thái đơn chất nitơ không phản ứng với lưu huỳnh.

TH2: B thuộc chu kỳ luân hồi 3 ⇒ ZB = 15 (phopho).

         Vậy ZA = 23 – 15 = 8 (oxi).

Trường hợp này sẽ không còn thỏa mãn nhu cầu vì ở trạng thái đơn chất oxi phản ứng với phopho.

⇒ Cấu hình electron của A và B là: A: 1s22s22p63s23p4 và B: 1s22s22p3

Quảng cáo

Câu 1. Hai nguyên tố A và B ở hai phân nhóm chính liên tục trong bảng tuần hoàn những nguyên tố hốa học. Tống số hiệu nguyên tử của A và B là 31. Xác định số hiệu nguyên tử, viết thông số kỹ thuật electron của những nguyên tử của A và B. Nêu tính chất đặc trưng của mỗi nguyên tố. Viết thông số kỹ thuật electron của những ion tạo thành

Hiển thị đáp án

Đáp án:

Giả sử nguyên tố A có số hiệu nguyên tử to nhiều hơn nguyên tố B.

Ta có: PA + PB = 31; có những trường hợp hoàn toàn có thể xẩy ra A và B thuộc hai phân nhóm chính liên tục (nhóm A liên tục):

TH1. A, B thuộc cùng một chu kì: PB – PA = 1 ⇒ PA = 15; PB = 16.

Cấu hình electron của những nguyên tử A và B lần lượt là: ls22s22p63s23p3 và ls22s22p63s23p4.

A thuộc ô 15, chu kì 3, nhóm VA

B thuộc ô 16, chu kì 3, nhóm VIA.

Cả A và B đều là phi kim nên đều phải có tính oxi hóa:

A + 3e → A3-       B + 2e → B2-

TH2. A, B không thuộc cùng một chu kì và A thuộc nhóm sau nhóm của B (PA > PB): PB – PA = 7 ⇒ PA = 12; PB = 19.

Cấu hình electron thuộc những nguyên tử A và B lần lượt là: ls22s22p63s2 và ls22s22p63s23p64s1.

A thuộc ô 12, chu kì 3, nhóm IIA

B thuộc ô 19, chu kì 4, nhóm IA, A và B đều là sắt kẽm kim loại:

A → A+ + e       B → B2+ + 2e

TH3. A, B không thuộc cùng một chu kì và A thuộc nhóm trước của B (PA < PB)

PB – PA = 9 ⇒ PA = 11; PB = 20.

Cấu hình electron của những nguyên tố A và B lần lượt là: ls22s22p63s1 và ls22s22p63s23p64s2.

A thuộc ô 11, chu kì 3, nhóm IA

B thuộc ô 19, chu kì 4, nhóm IIA. A và B đều là sắt kẽm kim loại:

A → A+ + e       B → B2+ + 2e

Câu 2. Hai nguyên tố A, B đứng tiếp theo đó nhau trong cùng một chu kì của bảng tuần hoàn có tổng số cty điện tích hạt nhân là 25.Viết thông số kỹ thuật electron để xác lập hai nguyên tố A và B thuộc chu kì nào, nhóm nào.

Hiển thị đáp án

Đáp án:

Gọi số điện tích hạt nhân của nguyên tố A và B lần lượt là ZA, ZB.

Giả sử ZA < ZB.

Theo đề bài, số điện tích hạt nhân của nguyên tố B là ZB = ZA + 1

Nên: ZA + ZB = 2ZA + 1 = 25 → ZA = 12, ZB = 13

Cấu hình nguyên tử:

A (Z = 12): 1s22s22p63s2 Nguyên tố A thuộc nhóm IIA, chu kì 3.

B (Z = 13): 1s22s22p63s23p1 Nguyên tố B thuộc nhóm IIIA, chu kì 3.

A và B thuộc cùng chu kì.

Câu 3. X, Y, Z là ba sắt kẽm kim loại liên tục nhau trong một chu kì. Tổng số khối của chúng là 74. Xác định X, Y, Z.

Hiển thị đáp án

Đáp án:

Vì ba sắt kẽm kim loại liên tục nhau trong một chu kì nên số proton của X, Y, Z lần lượt là p., p. + 1, p. + 2.

Tổng số proton của sắt kẽm kim loại là: p. + (p. + 1) + (p. + 2) = 3p + 3.

Ta có: 3p + 3 + (n1 + n2 + n3)= 74

3p + 3 ≤ n1 + n2 + n3 ≤ 1,5(3p + 3) ⇒ 8,8 ≤ p. ≤ 11,3

p. 9 10 11Nguyên tố F Ar Na

Vì X, Y, Z là sắt kẽm kim loại, nên ta nhận p. = 11 là sắt kẽm kim loại Na.

Ba sắt kẽm kim loại liên tục trong một chu kì nên X, Y, Z là Na, Mg, Al.

Câu 4. Phân tử X2Y có tổng số proton là 23. Biết X, Y ở hai nhóm (A) liên tục trong cùng một chu kì. Dựa vào thông số kỹ thuật electron những nguyên tử X, Y. Tìm công thức phân tử và gọi tên hợp chất X2Y.

Hiển thị đáp án

Đáp án:

Đặt số proton của X, Y là ZX và ZY Ta có: 2ZX + ZY = 23 (*)

+ Nếu X trước Y thì ZY = ZX + 1

(*) ⇒ 2ZX + ZX + 1 = 23 ⇒ ZX = 22/3 = 7,3 (vô lí)

+ Nếu Y trước X thì ZX = ZY + 1

(*) ⇒ 2(ZY + 1) + ZY = 23 ⇔ 3ZY = 21

Vậy: ZY = 7 ⇒ Y là N

ZX = 8 ⇒ X là O

Công thức X2Y là NO2.

Câu 5. X và Y là hai nguyên tố thuộc hai nhóm A tiếp theo đó nhau trong bảng tuần hoàn, ở trạng thái đơn chất X và Y phản ứng được với nhau. Tổng số proton trong hạt nhân nguyên tử của X và Y là 23. Biết rằng X đứng sau Y trong bảng tuần hoàn. Xác định tên nguyên tố X.

Hiển thị đáp án

Đáp án:

Vì nên x và Y là những nguyên tố thuộc chu kì nhỏ.

X và Y là 2 nguyên tố thuộc 2 nhóm tiếp theo đó

⇒ Số proton của X và Y hơn kém nhau 1 hoặc 7 hoặc 9.

Ta xét từng trường hợp:

TH1: Nếu pX – pY = 1 ⇒ pX = 12(Mg), pY = 11(Na)

Ở trạng thái đơn chất hai nguyên tố này sẽ không còn phản ứng với nhau(loại).

TH2: Nếu pX – pY = 7 ⇒ pX = 15(P), pY = 8(O)

Ở trạng thái đơn chất hai nguyên tố này phản ứng được với nhau (nhận).

TH3: Nếu pX – pY = 9 ⇒ pX = 16(S), pY = 7(N)

Ở trạng thái đơn chất hai nguyên tố này sẽ không còn phản ứng với nhau(loại).

Vậy X là P.

Xem thêm những dạng bài tập Hóa học lớp 10 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

://.youtube/watch?v=ieCkGJwl-s8

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

  • Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack vấn đáp miễn phí!

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các phản hồi không phù phù thích hợp với nội quy phản hồi website sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.

bang-tuan-hoan-cac-nguyen-to-hoa-hoc-va-dinh-luat-bao-toan.jsp

Reply
1
0
Chia sẻ

Clip Hai nguyên to A và B thuộc cùng một nhóm A và ở hai chu kì liên tục của bảng tuần hoàn ?

You vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Hai nguyên to A và B thuộc cùng một nhóm A và ở hai chu kì liên tục của bảng tuần hoàn tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Hai nguyên to A và B thuộc cùng một nhóm A và ở hai chu kì liên tục của bảng tuần hoàn miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Hai nguyên to A và B thuộc cùng một nhóm A và ở hai chu kì liên tục của bảng tuần hoàn Free.

Giải đáp vướng mắc về Hai nguyên to A và B thuộc cùng một nhóm A và ở hai chu kì liên tục của bảng tuần hoàn

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Hai nguyên to A và B thuộc cùng một nhóm A và ở hai chu kì liên tục của bảng tuần hoàn vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hai #nguyên #và #thuộc #cùng #một #nhóm #và #ở #hai #chu #kì #liên #tiếp #của #bảng #tuần #hoàn