Kinh Nghiệm về Hội Liên Việt được xây dựng vào thời hạn nào Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Hội Liên Việt được xây dựng vào thời hạn nào được Update vào lúc : 2022-04-25 15:44:12 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

241

LỊCH SỬ MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT VIỆT NAM 

   Nhân kỷ niệm 91 năm ngày xây dựng Mặt trận Tổ quốc việt Nam (18/11/1930-18/11/2022), Ban Biên tập trang thông tin điện tử Uỷ ban Mặt trận TQVN tỉnh xin đăng Lịch sử Mặt trận dân Tôc thống nhát Việt Nam như sau:

                                           MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT VIỆT NAM

   Kế thừa, phát huy truyền thống cuội nguồn yêu nước và đoàn kết của dân tộc bản địa ta. Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh xác lập: Cách mạng là yếu tố nghiệp của quần chúng. Ngay từ khi mới Ra đời, Đảng đã chủ trương đoàn kết mọi lực lượng dân tộc bản địa và dân chủ trong Mặt trận Dân tộc Thống nhất để cùng nhau chống quân địch chung vì độc lập tự do của Tổ quốc.

   Giữa lúc cao trào cách mạng thứ nhất do Đảng lãnh đạo mà đỉnh điểm là trào lưu Xô viết Nghệ tĩnh đang trình làng sôi sục và rầm rộ trong toàn nước, ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông dương ra thông tư về yếu tố xây dựng Hội phản đế Đồng minh, hình thức thứ nhất của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt nam.

    Từ đó tới nay, ở mỗi thời kỳ rất khác nhau có những hình thức và tên thường gọi tổ chức triển khai rõ ràng rất khác nhau phù phù thích hợp với trách nhiệm của từng thời kỳ cách mạng nhưng Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt nam nơi tập hợp những giai tầng trong xã hội vì những tiềm năng lớn của dân tộc bản địa luôn tồn tại và tăng trưởng, Đảng Cộng sản Việt Nam – người chủ xướng việc hình thành Mặt trận Dân tộc thống nhất trong thời tân tiến – vừa là thành viên tích cực của Mặt trận vừa bằng sự sáng tạo, đúng dắn trong đường lối, chủ trương, sự gương mẫu phấn đấu vì quyền lợi chung của dân tộc bản địa đã được những thành viên của Mặt trận thừa nhận vai trò lãnh đạo.

    Hiện nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là hình thức tổ chức triển khai của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt nam với tiềm năng tập hợp và phát huy sức mạnh mẽ và tự tin của khối Đại đoàn kết toàn dân phấn đấu cho một nước Việt Nam độc lập, tự do, niềm sung sướng, dân giàu, nước mạnh, xã hội công minh văn minh.

MẶT TRẬN THỐNG NHẤT PHẢN ĐỂ ĐÔNG DƯƠNG HỘI PHẢN ĐẾ ĐỒNG MINH
(18/11/1930)

    Ngay từ Chính cương vắn tắt và Sách lược vắn tắt được thông qua tại Hội nghị xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chủ trì đã vạch ra sự thiết yếu phải xây dựng một Mặt trận Dân tộc thống nhất nhằm mục đích đoàn kết những giai tầng trong xã hội, những tổ chức triển khai chính trị, những thành viên phát huy truyền thống cuội nguồn yêu nước, sức mạnh mọi tác nhân của dân tộc bản địa phấn đấu cho việc nghiệp chung giải phóng dân tộc bản địa.

   Qua trào lưu cách mạng phản đế, phản phong sôi sục trong toàn nước mà đỉnh điểm là Xô viết Nghệ Tĩnh, những tổ chức triển khai chính trị với những hệ tư tưởng rất khác nhau nhưng gặp nhau ở tiềm năng giải phóng dân tộc bản địa lần lượt xuất hiện với việc tham gia của nhiều tầng lớp, nhiều dân tộc bản địa. Quá trình này cũng xác lập khả năng cách mạng của những giai tầng trong xã hội, xác lập vị trí đặc biệt quan trọng và hệ tư tưởng của giai cấp công nhân với việc khuynh hướng cho cuộc cách mạng giải phóng dân tộc bản địa. Quá trình này cũng xác lập khối liên minh công nông là cơ sở của Mặt trận Dân tộc thống nhất do Đảng chủ xướng. Trong Án nghị quyết về yếu tố phản đế tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 10 năm 1930 đã nêu rõ sự cấp thiết phải xây dựng Mặt trận Thống nhất phản đế. Ngày 18/11/1930 Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông dương đã ra Chỉ thị xây dựng Hội Phản đế liên minh hình thức thứ nhất của Mặt trận Dân tộc thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng.

PHẢN ĐẾ LIÊN MINH
(3/1935)

   Tháng 3 năm 1935, Đại hội Đảng lần thứ nhất đã thông qua nghị quyết về công tác thao tác Phản đế liên minh, quyết định hành động xây dựng và thông qua điều lệ của tổ chức triển khai nhằm mục đích tập hợp toàn bộ những lực lượng phản đế toàn Đông dương. Điều lệ của Phản đế liên minh rộng và linh hoạt hơn Điều lệ Hội phản đế liên minh. Bất kỳ người hoặc đoàn thể nào thừa nhận nghị quyết, Điều lệ và thường xuyên nộp hội phí thì được thừa nhận là hội viên.

MẶT TRẬN THỐNG NHẤT NHÂN DÂN PHẢN ĐẾ
(10/1936)

    Chủ trương xây dựng Mặt trận thống nhất nhân dân Phản đế được phổ cập qua tài liệu chung quanh yếu tố chủ trương mới ngày 30/10/1936 khắc phục những sai lầm không mong muốn trong nhận thức và hành vi trong quy trình thực thi liên minh thời kỳ trước. Việc tập hợp lực lượng trong Mặt trận được công khai minh bạch qua bức thư ngỏ của Đảng Cộng sản Đông Dương gửi cho Chính phủ Mặt trận nhân dân Pháp bày tỏ sự liên minh với nhân dân Pháp, lôi kéo phát hành một số trong những quyền tự do dân chủ cơ bản cho nhân dân Đông Dương và hô hào “toàn bộ những đảng phái chính trị, toàn bộ những tầng lớp nhân dân Đông Dương tham gia Mặt trận nhân dân Đông Dương”.

MẶT TRẬN DÂN CHỦ ĐÔNG DƯƠNG
(6/1938)

    Sau khi Mặt trận nhân dân Pháp lên cầm quyền với bản chương trình hành vi trong số đó có nêu việc xây dựng một Uỷ ban của nghị viện khảo sát tình hình chính trị và kinh tế tài chính ở những thuộc địa, cùng với nhiều nước thuộc địa khác những nhà yêu nước Việt Nam lôi kéo “tiến tới một cuộc Đông dương Đại hội” sáng tạo độc lạ này được đảng Cộng sản Đông Dương ủng hộ bằng bức thư ngỏ tháng 8/1936 nêu 12 nguyện vọng rõ ràng làm cơ sở cho Đông Dương Đại hội, lời lôi kéo đã dấy lên một trào lưu sôi sục trong nhân dân toàn nước.

    Tháng 9/1937 một loạt những tổ chức triển khai như Thanh niên Dân chủ Đông Dương, Hội Cứu tế dân dã, Công hội, Nông hội Ra đời cùng với việc hoạt động và sinh hoạt giải trí công khai minh bạch và nửa công khai minh bạch của những tổ chức triển khai quần chúng nhuư hội ái hữu, tương tế, những hội hoạt động và sinh hoạt giải trí âm nhạc… từng bước hình thành một Mặt trận Dân chủ Đông Dương.

    Tháng 6/1938 Đảng Cộng sản Đông Dương gửi thư công khai minh bạch cho những đảng phái đề xuất kiến nghị gác những ý kiến sự không tương đương để “bước tới xây dựng Mặt trận Dân chủ Đông Dương” chính trong thời kỳ này từ những trào lưu Mặt trận đã dần dần hình thành Mặt trận với tính chất của một tổ chức triển khai.

MẶT TRẬN THỐNG NHẤT DÂN TỘC PHẢN ĐẾ ĐÔNG DƯƠNG
(11/1939)

   Tháng 9/1939,trận chiến tranh toàn thế giới lần thứ hai bùng nổ, Mặt trận Dân chủ Đông dương bị thực dân Pháp thẳng tay đàn áp. Cùng với việc đầu hàng thoả hiệp của thực dân Pháp với phát xít Nhật, yếu tố sống còn của những dân tộc bản địa Đông Dương đã nêu lên. Tháng 11/1939 Đảng Cộng sản Đông Dương đã kịp thời chuyển hướng chỉ huy, chuyển cuộc vận động Mặt trận Dân chủ thành Mặt trận Dân tộc thống nhất chống trận chiến tranh đế quốc với tên thường gọi chính thức: Mặt trận Dân tộc thống nhất phản đế Đông dương nhằm mục đích liên hiệp toàn bộ những dân tộc bản địa Đông Dương, những giai tầng, đảng phái, thành viên có tinh thần phản đế muốn giải phóng dân tộc bản địa chống đế quốc, bè lũ tay sai của chúng và vua chúa bản xứ phản bội quyền lợi dân tộc bản địa. Các tổ chức triển khai phản đế tăng trưởng nhanh gọn dưới hình thức bí mật và công khai minh bạch.

VIỆT NAM ĐỘC LẬP ĐỒNG MINH HỘI GỌI TẮT LÀ VIỆT MINH
(19/5/1941)

   Năm 1940, quân Nhật kéo vào Đông dương, thực dân Pháp đầu hàng và làm tay sai cho phát xít Nhật. Tại Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ 8, theo đề xuất kiến nghị của lãnh tụ Nguyễn ái Quốc, Mặt trận dân tộc bản địa thống nhất chống phát xít Pháp Nhật với tên thường gọi Việt nam Độc lập liên minh gọi tắt là Việt minh đã Ra đời ngày 19.5.1941 lấy cờ đỏ sao vàng năm cánh làm cờ của Việt minh và làm cờ tổ quốc “khi xây dựng nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà”.

   Mặt trận Việt minh thu hút được mọi giới đồng bào yêu nước, từ công nhân, nông dân, trí thức, tiểu tư sản đến tư sản dân tộc bản địa, phú nông và một số trong những địa chủ nhỏ có tinh thần yêu nước, đưa tới cao trào đánh Pháp, đuổi Nhật của toàn dân ta trong trong năm 1941-1945, Mặt trận Việt minh là một trong những tác nhân cơ bản bảo vệ cho cách mạng thành công xuất sắc.

,   Từ sáng tạo độc lạ triệu tập toàn quốc đại biểu đại hội, Đại hội Quốc dân do Tổng bộ Việt minh triệu tập họp ở Tân trào trong hai ngày 16-17/8/1945 đã thông qua lệnh tổng khởi nghĩa, quyết định hành động quốc kỳ, quốc ca cử ra Uỷ ban giải phóng dân tộc bản địa tức là Chính phủ lâm thời do Hồ Chí minh làm Chủ tịch và ngày 2/9/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc tuyên ngôn độc lập, đại biểu tổng bộ Việt minh Nguyễn Lương Bằng đọc lời hiệu triệu đồng bào toàn nước.

HỘI LIÊN HIỆP QUỐC DÂN VIỆT NAM GỌI TẮT LÀ HỘI LIÊN VIỆT
(29/5/1946)

   Năm 1946, giữa lúc nước Việt nam dân chủ cộng hoà vừa Ra đời phải đương đầu với nhiều trở ngại vất vả lớn, một Ban vận động xây dựng Hội liên hiệp quốc dân Việt nam gồm 27 người với đại biểu Việt minh là Hồ Chí Minh, được xây dựng nhằm mục đích mở rộng hơn thế nữa khối đoàn kết dân tộc bản địa.
Việt minh và Liên Việt đã cùng nhau làm chỗ tựa vững chãi cho cơ quan ban ngành thường trực Cách mạng non trẻ đối phó có hiệu lực hiện hành với thù trong giặc ngoài.

MẶT TRẬN LIÊN VIỆT
(3/3/1951)

  Năm 1951, trong lúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đã đi vào quy trình quyết liệt, thực thi khẩu hiệu ” Tất cả cho tiền tuyến “, yêu cầu tập hợp những hình thức tổ chức triển khai Mặt trận để đoàn kết động viên toàn dân ta triệu tập sức người sức của tăng cường kháng chiến trở nên cấp bách. Với những chủ trương đường lối đúng đắn Đảng Lao động Việt Nam và sự ủng hộ tích cực của những Đảng Xã hội, Đảng Dân chủ, những tổ chức triển khai chính trị, những nhân sĩ trí thức trong Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt, hai tổ chức triển khai Mặt trận được hợp nhất thành Mặt trận Liên Việt.

    Mặt trận Liên Việt đã góp thêm phần động viên công sức của con người của toàn quân, toàn dân lập nên thắng lợi lịch sử Điện Biên phủ, đưa tới việc ký kết hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 công nhận độc lập lãnh thổ, độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt nam.

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
(10/9/1955)

    Đế quốc Mỹ nhảy vào miền Nam Việt nam, hất cẳng thực dân Pháp và phá hoại hiệp định Giơ-ne-vơ thủ đoạn chiếm đóng miền Nam chia cắt lâu dài việt nam. Cách mạng Việt nam thời gian hiện nay có hai trách nhiệm kế hoạch là tiến hành cách social chủ nghĩa ở miền Bắc đã được hoàn toàn giải phóng và hoàn thành xong cách mạng dân tộc bản địa dân chủ ở miền Nam, thực thi thống nhất nước nhà.

   Trong toàn cảnh đó, ngày 10.9.1955, Mặt trận Tổ quốc Việt nam Ra đời với mục tiêu đoàn kết mọi lực lượng dân tộc bản địa và dân chủ, đấu tranh vượt mặt đế quốc Mỹ xâm lược và tay sai, xây dựng một nước Việt nam hoà bình thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.

   Mặt trận Tổ quốc Việt nam đã phát huy tác dụng to lớn của tớ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước cũng như trong sự nghiệp cách social chủ nghĩa ở miền Bắc. Mặt trận Tổ quốc Việt nam đã động viên đồng bào và chiến sỹ nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng đánh thắngchiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ và hết lòng rất là phục vụ những yêu cầu của cuộc đấu tranh yêu nước của đồng bào miền Nam. Mặt trận Tổ quốc Việt nam đã tích cực tham gia tái tạo Xã hội chủ nghĩa riêng với nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp nhỏ và giúp sức những nhà tư sản dân tộc bản địa thông suốt chủ trương làm cho cuộc tái tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh tiến hành thuận tiện, đạt kết quả. Mặt trận đã tích cực góp thêm phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân, ra sức động viên nhân dân tham gia bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân những cấp, xây dựng cơ quan ban ngành thường trực cách mạng, tăng trưởng sản xuất, xây dựng kinh tế tài chính, thực thi nếp sống mới, xây dựng con người mới.

MẶT TRẬN DÂN TỘC GIẢI PHÓNG MIỀN NAM VIỆT NAM
(20/12/1960)

     Trong cao trào đồng khởi của đồng bào miền Nam, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Ra đời (20-12/1960) nhằm mục đích đoàn kết toàn dân vượt mặt trận chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ, đánh đổ nguỵ quyền tay sai của chúng, giải phóng miền Nam, tiến tới thống nhất Tổ quốc. Với đường lối đúng đắn ấy, Mặt trận Dân tộc Giải phóng đã tập hợp dưới ngọn cờ đại nghĩa của tớ những tầng lớp nhân dân, những tổ chức triển khai và mọi người Việt nam yêu nước, để cùng nhau chống Mỹ cứu nước.

   Mặt trận dân tộc bản địa giải phóng không ngừng nghỉ củng cố và mở rộng khối đoàn kết dân tộc bản địa, tổ chức triển khai và động viên đồng bào và chiến sỹ miền Nam tăng cường đấu tranh trên cả ba mặt trận: quân sự chiến lược, chính trị và ngoại giao. ảnh hưởng của Mặt trận Dân tộc Giải phóng không ngừng nghỉ được mở rộng trong những tầng lớp nhân dân miền Nam và uy tín của mặt trận đã được nâng cao trên trường quốc tế

   LIÊN MINH CÁC LỰC LƯỢNG DÂN TỘC DÂN CHỦ VÀ HÒA BÌNH VIỆT NAM

   Trong cao trào tiến công và nổi dậy đầu xuân Mậu Thân (1968) Liên minh những lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hoà bình Việt nam Ra đời (20/4/1968). Kết tụ từ những trào lưu đấu tranh yêu nước của những giới sinh viên, học viên, trí thức, đồng bào tôn giáo, công thương gia, nhân sĩ dân chủ tại những thành thị miền Nam, Liên minh những lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hoà bình Việt nam bằng những công tác thao tác trong nước và ngoài nước đã góp sức động viên xúc tiến những trào lưu ấy, tăng thêm sức mạnh cho khối đoàn kết toàn dân, chống Mỹ cứu nước.

   Phấn đấu cho một tiềm năng chung là giải phóng miền Nam, bảo vệ và xây dựng miền Bắc thực thi thống nhất nước nhà, Mặt trận Tổ quốc Việt nam, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam và Liên minh những lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hoà bình Việt nam đã luôn luôn hợp tác ngặt nghèo, tương hỗ nhau tạo ra một sức mạnh không gì lay chuyển nổi của khối đại đoàn kết dân tộc bản địa, và đã đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của toàn dân đến thắng lợi hoàn toàn, hoàn thành xong cách mạng dân tộc bản địa dân gia chủ dân, thực thi thống nhất nước nhà.

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
   

    Sau khi toàn nước đã được độc lập, sự thống nhất và toàn vẹn của một vương quốc yên cầu hợp nhất 3 tổ chức triển khai mặt trận. Nhằm phục vụ yêu cầu của quy trình cách mạng mới, Đại hội Mặt trận Dân tộc thống nhất họp từ 31/1 đến 4/2/1977 tại thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất ba tổ chức triển khai Mặt trận ở hai miền Nam Bắc việt nam thành một tổ chức triển khai Mặt trận Dân tộc thống nhất duy nhất lấy tên là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

   Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với việc lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự thống nhất ý chí của toàn bộ những tổ chức triển khai của những giai tầng trong xã hội, những thành viên tiêu biểu vượt trội của những dân tộc bản địa, tôn giáo, tầng lớp, những vị lãnh đạo tiêu biểu vượt trội cho ý chí đoàn kết của dân tộc bản địa, luôn phấn đấu xây dựng khối Đại đoàn kết dân tộc bản địa vững mạnh thực thi lời dạy của Hồ Chí Minh vị lãnh tụ của toàn dân tộc bản địa: “Mục đích phấn đấu của Mặt trận Dân tộc thống nhất là xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”.

 (Sưu tầm)

Reply
6
0
Chia sẻ

Video Hội Liên Việt được xây dựng vào thời hạn nào ?

You vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Hội Liên Việt được xây dựng vào thời hạn nào tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Hội Liên Việt được xây dựng vào thời hạn nào miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Hội Liên Việt được xây dựng vào thời hạn nào miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Hội Liên Việt được xây dựng vào thời hạn nào

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Hội Liên Việt được xây dựng vào thời hạn nào vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hội #Liên #Việt #được #thành #lập #vào #thời #gian #nào