Contents

Kinh Nghiệm về Khi bấm ngọn thân chính của cây thì cây sẽ mọc nhiều nhanh là vì vô hiệu học môn nào Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Khi bấm ngọn thân chính của cây thì cây sẽ mọc nhiều nhanh là vì vô hiệu học môn nào được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-07 19:20:11 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

231


Khách

Hãy nhập vướng mắc của bạn vào đây

Dưới đấy là một vài vướng mắc hoàn toàn có thể liên quan tới vướng mắc mà bạn trình lên. Có thể trong số đó có câu vấn đáp mà bạn cần!


Khách

Hãy nhập vướng mắc của bạn vào đây

Dưới đấy là một vài vướng mắc hoàn toàn có thể liên quan tới vướng mắc mà bạn trình lên. Có thể trong số đó có câu vấn đáp mà bạn cần!

Để giúp học viên có thêm tài liệu tự luyện môn Sinh học lớp 11 năm 2022 đạt kết quả cao, chúng tôi biên soạn Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 35 có đáp án tiên tiến và phát triển nhất gồm những vướng mắc trắc nghiệm khá đầy đủ những mức độ nhận ra, thông hiểu, vận dụng, vận dung cao.

Bài 35: Hoocmon ở thực vật

Câu 1: Hormone thực vật là

 A. Các chất hữu cơ do khung hình thực vật tiết ra có tác dụng điều tiết hoạt động và sinh hoạt giải trí những phần của cây

B. Các chất hữu cơ do khung hình thực vật tiết ra chỉ có tác dụng điều tiết ức chế của cây

C. Các chất hữu cơ do khung hình thực vật tiết ra có tác dụng kháng bệnh cho cây

D. Các chất hữu cơ do khung hình thực vật tiết ra có tác dụng kích thích sinh trưởng của cây

Lời giải:

Hormone thực vật là những chất hữu cơ do khung hình thực vật tiết ra có tác dụng điều tiết hoạt động và sinh hoạt giải trí những phần của cây: hoàn toàn có thể là ức chế hoặc kích thích

Đáp án cần chọn là: A

Câu 2: Hoocmôn thực vật là những chất hữu cơ do khung hình thực vật tiết ra

A. chỉ có tác dụng ức chế sinh trưởng của cây.

B. chỉ có tác dụng kích thích sinh trưởng của cây.

C. có tác dụng điều tiết sinh trưởng của cây.

D. chỉ có tác dụng kháng bệnh cho cây.

Lời giải:

Hoocmôn thực vật là những chất hữu cơ do khung hình thực vật tiết ra có tác dụng điều tiết sinh trưởng của cây.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 3: Đặc điểm nào không còn ở hoocmôn thực vật?

A. Tính chuyên hoá cao hơn nhiều so với hoocmôn ở động vật hoang dã bậc cao

B. Với nồng độ rất thấp gây ra những biến hóa mạnh trong khung hình

C. Được vận chuyển theo mạch gỗ và mạch rây.

D. Được tạo ra một nơi nhưng gây ra phản ứng ở nơi khác

Lời giải:

Đặc điểm chung:

 • Được tạo ra ở một nơi nhưng gây ra phản ứng ở một nơi khác trong cây.
 • Với nồng độ rất thấp nhưng gây ra những biến hóa mạnh trong khung hình.
 • Tính chuyên hoá thấp hơn nhiều so với hoocmôn ở động vật hoang dã bậc cao.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 4: Các chất kích thích và ức chế sinh trưởng ở thực vật đều phải có chung những điểm lưu ý sau ngoại trừ

A. Là những chất hữu cơ có phân tử lượng thấp

B. Có hiệu suất cao rất rộng ở nồng độ thấp

C. Được vận chuyển theo cả hai hướng

D. Có tính chuyên hóa cao

Lời giải:

Các chất kích thích và ức chế sinh trưởng ở thực vật không còn tính chuyên hóa cao.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 5: Nhóm những hooc môn kích thích ở thực vật gồm có

A. Gibêrelin, Xitôkinin, Axit abxixic

B. Auxin, Gibêrelin, Xitôkinin

C. Etilen, Axit abxixic, Xitôkinin

D. Auxin, Êtilen, Axit abxixic

Lời giải:

Nhóm kích thích sinh trưởng: Auxin, Gibêrelin, Xitôkinin

Đáp án cần chọn là: B

Câu 6: Những hoocmôn thực vật thuộc nhóm kích thích sinh trưởng là:

A. Auxin, Gibêrelin, xitôkinin.

B. Auxin, Etylen, Axit absixic.

C. Auxin, Gibêrelin, Axit absixic.

D. Auxin, Gibêrelin, êtylen.

Lời giải:

Những hoocmôn thực vật thuộc nhóm kích thích sinh trưởng là: Auxin, Gibêrelin, xitôkinin.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 7: Tác dụng nào dưới đây không phải vai trò sinh lý của auxin

A. Kích thích giãn dài tế bào

B. Kích thích sự ra hoa

C. Kích thích ra rễ ở cành giâm

D. Kích thích sự ra quả và tạo quả không hạt

Lời giải:

Auxin không còn công dụng kích thích sự ra hoa

Đáp án cần chọn là: B

Câu 8: Auxin có vai trò:

A. Kích thích nảy mầm của hạt, của chồi, ra hoa.

B. Kích thích nảy mầm của hạt, của chồi, ra lá.

C. Kích thích nảy mầm của hạt, của chồi, ra rễ phụ.

D. Kích thích nảy mầm của hạt, của chồi, ra quả.

Lời giải:

Auxin có vai trò: kích thích nảy mầm của hạt, của chồi, ra rễ phụ.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 9: Nhóm hormone nào dưới đây hoàn toàn có thể là chất diệt cỏ ở nồng độ cao

A. Xitokinin

B. AAB

C. Auxin

D. Etylen

Lời giải:

Ở nồng độ cao auxin là một trong chất diệt cỏ hai lá mầm.

VD. Chất 2,4D

Đáp án cần chọn là: C

Câu 10: Người ta dùng nồng độ cao chất 2,4D làm chất diệt cỏ, chất này thuộc nhóm hoocmon

A. Cytokinin

B. AAB

C. Etylen

D. Auxin

Lời giải:

Ở nồng độ cao auxin là một trong chất diệt cỏ hai lá mầm.

Chất 2,4D là auxin

Đáp án cần chọn là: D

Câu 11: Để kích thích cành giâm ra rễ, người ta sử dụng thuốc kích thích ra rễ, trong những thuốc này chất nào có vai trò chính

A. Xitokinin

B. Axetilen

C. Auxin

D. AAB

Lời giải:

Trong những thuốc kích thích ra rễ thường có NAA – một chất kích thích thuộc nhóm auxin

Đáp án cần chọn là: C

Câu 12: Người ta sư dụng Auxin tự nhiên (AIA) và Auxin tự tạo (ANA, AIB) để:

A. Kích thích ra rễ ở cành giâm, cành chiết, hạn chế tỷ suất thụ quả, tạo quả không hạt, nuôi cấy mô và tế bào thực vật, diệt cỏ.

B. Kích thích ra rễ ở cành giâm, cành chiết, tăng tỷ suất thụ quả, tạo quả không hạt, nuôi cấy mô và tế bào thực vật, diệt cỏ.

C. Hạn chế ra rễ ở cành giâm, cành chiết, tăng tỷ suất thụ quả, tạo quả không hạt, nuôi cấy mô và tế bào thực vật, diệt cỏ.

D. Kích thích ra rễ ở cành giâm, cành chiết, tăng tỷ suất thụ quả, tạo quả có hạt, nuôi cấy mô và tế bào thực vật, diệt cỏ.

Lời giải:

Người ta sư dụng Auxin tự nhiên (AIA) và Auxin tự tạo (ANA, AIB) để kích thích ra rễ ở cành giâm, cành chiết, tăng tỷ suất thụ quả, tạo quả không hạt, nuôi cấy mô và tế bào thực vật, diệt cỏ.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 13: Ưu thế ngọn là hiện tượng kỳ lạ

A. Mô phân sinh ngọn được phân loại liên tục làm cho cây cao lên

B. Auxin được tạo ra ở mô phân sinh ngọn ức chế sinh trưởng của những chồi bên

C. Cây chỉ tăng trưởng cành lá ở ngọn

D. Các hormone sinh trưởng đều triệu tập ở mô phân sinh ngọn

Lời giải:

Ưu thế ngọn là hiện tượng kỳ lạ : Auxin được tạo ra ở mô phân sinh ngọn ức chế sinh trưởng của những chồi bên

Đáp án cần chọn là: B

Câu 14: Auxin ức chế quy trình nào sau này?

A. Ra rễ cành giâm.

B. Sinh trưởng tế bào

C. Sinh trưởng chồi bên.

D. Hướng động, ứng động.

Lời giải:

Ưu thế ngọn là hiện tượng kỳ lạ : Auxin được tạo ra ở mô phân sinh ngọn ức chế sinh trưởng của những chồi bên

Đáp án cần chọn là: C

Câu 15: Trong sản xuất trồng trọt, đôi lúc người ta bấm ngọn cây là để

A. Kích thích cây tăng trưởng chiều ngang

B. Loại bỏ ưu thế ngọn

C. Tăng cường ưu thể ngọn

D. Làm cho cây chóng ra hoa tạo quả

Lời giải:

Ngọn cây là nơi tổng hợp auxin khi ngắt ngọn thì lượng auxin tụt giảm làm mất đi ưu thế đỉnh, kích thích những chồi bên tăng trưởng

Đáp án cần chọn là: B

Câu 16: Trong sản xuất trồng trọt, để kích thích chồi bên tăng trưởng, cây ra nhiều cành, người ta thường

A. Loại bỏ ưu thế ngọn

B. Bổ sung auxin cho cây

C. Tăng cường chất dinh dưỡng

D. Làm cho cây chóng ra hoa tạo quả

Lời giải:

Ngọn cây là nơi tổng hợp auxin khi ngắt ngọn thì lượng auxin tụt giảm làm mất đi ưu thế đỉnh, kích thích những chồi bên tăng trưởng.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 17: Không dùng Auxin tự tạo riêng với nông phẩm trực tiếp làm thức ăn là vì

 A. Làm giảm năng suất của cây sử dụng lá.

B. Không có enzim phân giải nên tích luỹ trong nông phẩm sẽ gây nên ô nhiễm đơi với những người và gia súc

C. Làm giảm năng suất của cây sử dụng củ.

D. Làm giảm năng suất của cây sử dụng thân

Lời giải:

Cơ thể không còn enzyme phân giải những chất auxin tự tạo ra chúng tích tụ trong khung hình hoàn toàn có thể gây độc.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 18: Gibêrelin được sinh ra ở bộ phận nào của cây:

A. Hạt, quả.

B. Thân,cành

C. Chồi ngọn.

D. Lá, rễ.

Lời giải:

GA được hình thành hầu hết ở rễ và lá

Đáp án cần chọn là: D

Câu 19: Gibêrelin hầu hết sinh ra ở

A. Tế bào đang phân loại ở, hạt, quả.

B. Thân,cành

C. Lá, rễ.

D. Đỉnh của thân và cành

Lời giải:

GA được hình thành hầu hết ở rễ và lá

Đáp án cần chọn là: C

Câu 20: Gibêrelin được sinh ra ở bộ phận nào của cây:

A. Hạt, quả.

B. Thân,cành.

C. Chồi ngọn.

D. Lá, rễ.

Lời giải:

Gibêrelin được hình thành hầu hết ở rễ và lá

Đáp án cần chọn là: D

Câu 21: Người ta sử dụng giberelin để

 A. Kích thích mảy mầm của hạt, củ, chồi, sinh trưởng theo độ cao của cây, tăng trưởng bộ lá tạo quả không hạt

B. Kích thích chồi nảy mầm, hạt, củ, sinh trưởng độ cao của cây, tạo quả không hạt

C. Làm giảm độ nảy mầm của hạt, chồi, củ kích thích sinh trưởng độ cao, tạo quả không hạt

D. Kích thích nảy mầm của hạt, củ, chồi, sinh trưởng độ cao, tăng trưởng bộ rễ, tạo quả không hạt

Lời giải:

Tác dụng của GA là kích thích chồi nảy mầm, hạt, củ, sinh trưởng độ cao của cây, tạo quả không hạt

Ý A sai vì GA không kích thích tăng trưởng bộ lá

Ý C sai vì GA kích thích sự nảy mầm của hạt, củ, chồi

Ý D sai vì GA không  kích thích tăng trưởng bộ rễ, đó là tác dụng của auxin

Đáp án cần chọn là: B

Câu 22: Gibêrelin có vai trò:

A. Làm tăng số lần nguyên phân, chiều dài của tế bào và chiều dài thân

B. Làm giảm số lần nguyên phân, chiều dài của tế bào và chiều dài thân.

C. Làm tăng số lần nguyên phân, giảm chiều dài của tế bào và tăng chiều dài thân.

D. Làm tăng số lần nguyên phân, chiều dài của tế bào và giảm chiều dài thân.

Lời giải:

Gibêrelin có vai trò làm tăng số lần nguyên phân, chiều dài của tế bào và chiều dài thân.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 23: Trong những cây lúa bị mọc vống hoàn toàn có thể tìm thấy chất nào với hàm lượng cao hơn thông thường?

A. GA

B. Xitokinin

C. Auxin

D. Glutamin

Lời giải:

Trong những cây này ta hoàn toàn có thể tìm thấy GA với hàm lượng cao vì GA kích thích sự sinh trưởng độ cao của cây.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 24: Một cây ngô bị đột biến gen làm cho thân cây lùn. Khi xử lí cây ngô lùn ấy bằng một loại hoocmon thì người ta thấy cây ngô cao thông thường. Hãy cho biết thêm thêm tên của loại hoocmon đó?

A. Giberelin.

B. Xitôkinin

C. Êtilen.

D. Axit abxixic.

Lời giải:

Trong những cây này ta hoàn toàn có thể tìm thấy GA với hàm lượng cao vì GA kích thích sự sinh trưởng độ cao của cây.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 25: Tác dụng kích thích của xitokinin ?

A. Tác động tới phân loại tế bào

B. Giúp hình thành cơ quan mới

C. Ngăn chặn sự già hóa của tế bào

D. A,B,C đều đúng

Lời giải:

Xitokinin có tác dụng kích thích sự phân bào hình thành cơ quan mới và ngăn sự già hóa của tế bào

Đáp án cần chọn là: D

Câu 26: Xitôkilin có vai trò:

A. Kích thích nguyên phân ở mô phân sinh và tăng trưởng chồi bên, làm tăng sự hoá già của tế bào

B.Kích thích nguyên phân ở mô phân sinh và tăng trưởng chồi bên, làm chậm sự hoá già của tế bào

C. Kích thích nguyên phân ở mô phân sinh và làm chậm sự tăng trưởng của chồi bên và sự hoá già của tế bào.

D. Kích thích nguyên phân ở mô phân sinh và làm chậm sự tăng trưởng chồi bên, làm chậm sự hoá già của tế bào.

Lời giải:

Xitôkilin có vai trò kích thích nguyên phân ở mô phân sinh và tăng trưởng chồi bên, làm chậm sự hoá già của tế bào.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 27: Đối với cây lấy thân, lá hoàn toàn có thể tăng năng suất bằng phương pháp xử lý ở nồng độ thích hợp

A. Xitokinin

B. Axetilen

C. Etylen

D. AAB

Lời giải:

Ta hoàn toàn có thể sử dụng xitokinin với nồng độ thích hợp, ở nồng độ thích hợp xitokinin có tác dụng hạn chế sự ra hoa, kéo dãn sự sinh trưởng

Đáp án cần chọn là: A

Câu 28: Dùng hoocmôn thực vật nào sau này để nuôi cấy tế bào và mô thực vật, kích thích chồi nách sinh trưởng?

A. AIA.

B. GA.

C. Xitôkinin.

D. AAB

Lời giải:

Ta hoàn toàn có thể sử dụng xitokinin với nồng độ thích hợp, ở nồng độ thích hợp xitokinin có tác dụng kích thích chồi nách sinh trưởng

Đáp án cần chọn là: C

Câu 29: Hormone ethylene được tổng hợp hầu hết ở

A. Quả đang chín

B. Đỉnh chồi ngọn

C. Hệ thống rễ

D. Các cơ quan non đang sinh trưởng

Lời giải:

Hormone ethylene được tổng hợp hầu hết ở quả đang chín, vì vậy người ta hay đặt xen kẽ quả xanh với quả chín khi giấm quả.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 30: Êtylen được sinh ra ở

A. Hầu hết những phần rất khác nhau của cây, đặc biệt quan trọng trong thời hạn rụng lá, hoa già, quả còn xanh

B. Hầu hết những phần rất khác nhau của cây, đặc biệt quan trọng trong thời hạn rụng lá, hoa già, quả đang chín

C. Hoa, lá, quả,  đặc biệt quan trọng trong thời hạn rụng lá, hoa già, quả đang chín

D. Hầu hết những phần rất khác nhau của cây, đặc biệt quan trọng trong thời hạn ra lá, hoa già, quả đang chín.

Lời giải:

Êtylen được sinh ra ở hầu hết những phần rất khác nhau của cây, đặc biệt quan trọng trong thời hạn rụng lá, hoa già, quả đang chín.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 31: Khí Etilen được sản sinh trong hầu hết những thành phần rất khác nhau của khung hình thực vật. Tốc độ hình thành êtilen tùy từng loại mô và quy trình tăng trưởng của khung hình. Vai trò của êtilen là

A. Điều khiển đóng mở khí khổng

B. Thúc quả chín, rụng lá

C. Điều tiết trạng thái ngủ và hoạt động và sinh hoạt giải trí của hạt.

D. Kích thích ra rễ ở cành giâm, chiết

Lời giải:

Vai trò của etilen là thúc quả chín, rụng lá

Đáp án cần chọn là: B

Câu 32: Êtylen có vai trò:

 A. Thúc quả chóng chín, ức chế rụng lá và rụng quả.

B. Thúc quả chóng chín,  rụng quả, ngưng trệ rụng lá.

C. Thúc quả chóng chín, rụng lá ngưng trệ rụng quả.

D. Thúc quả chóng chín, rụng lá, rụng quả.

Lời giải:

Êtylen có vai trò thúc quả chóng chín, rụng lá, rụng quả.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 33: Khi dấm quả, người ta thường để xen kẽ quả chín với quả xanh điều này chứng tỏ:

A. Quả xanh tạo ra AAB ức chế quả chín chín quả mức

B. Quả chín tạo ra etylen kích thích quả xanh chín nhanh

C. Quả chín tạo ra mùi thơm làm quả xanh chín nhanh hơn

D. Quả xanh tạo ra auxin làm quả chín không biến thành nẫu.

Lời giải:

Quả chín tạo ra nhiều khí etilen khí này sẽ kích thích quả xanh chín nhanh hơn

Đáp án cần chọn là: B

Câu 34: Để làm nhanh sự chín của quả hoàn toàn có thể thực thi phương pháp

 A. tăng hàm lượng CO2 vào môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên chứa quả.

B. làm hạ nhiệt độ tác động lên quả.

C. tăng lượng khí etilen vào môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên chứa quả

D. giảm lượng khí oxi cho quả.

Lời giải:

Quả chín tạo ra nhiều khí etilen khí này sẽ kích thích quả xanh chín nhanh hơn.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 35: Axit abxixic (ABA) có vai trò hầu hết là

A. Kìm hãm sự sinh trưởng của cây, lóng, trạng thái ngủ của chồi, của hạt, làm khí khổng mở

B. Kìm hãm sự sinh trưởng của cành, lóng, làm mất đi trạng thái ngủ của chồi, của hạt, làm khí khổng đóng

C. Kìm hãm sự sinh trưởng của cành, lóng, gây trạng thái ngủ của chồi, của hạt, làm khí khổng đóng.

D. Kìm hãm sự sinh trưởng của cành, lóng, làm mất đi trạng thái ngủ của chồi, của hạt, làm khí khổng mở.

Lời giải:

AAB có tác dụng hầu hết là : Kìm hãm sự sinh trưởng của cành, lóng, gây trạng thái ngủ của chồi, của hạt, làm khí khổng đóng

Đáp án cần chọn là: C

Câu 36: Cho những dữ kiện: 

 • Thúc quả nhanh chín. 

 • Có vai trò quan trọng riêng với hướng động của thực vật. 

 • Thúc đẩy sự rụng lá. 

 • IV. Gây trạng thái ngủ nghỉ của chồi và hạt. 

  V. Làm đóng khí khổng khi cây bị hạn. Vai trò của axit abxixic là

  A. I, II, III.

  B. II, III, IV

  C. III, IV, V.

  D. I, III,V.

  Lời giải:

  AAB có tác dụng hầu hết là : Kìm hãm sự sinh trưởng của cành, lóng, gây trạng thái ngủ của chồi, của hạt, làm khí khổng đóng, thúc giục sự rụng lá.

  Đáp án cần chọn là: C

  Câu 37: Thiếu AAB trong cây hoàn toàn có thể dẫn đến hiện tượng kỳ lạ

  A. Quả non bị rụng nhiều

  B. Cây mọc vống lên

  C. Hạt hoàn toàn có thể nảy mầm ngay trên cây mẹ

  D. Lá vàng rụng hàng loạt

  Lời giải:

  AAB có tác dụng vô hiệu hiện tượng kỳ lạ sinh con ở thực vật, ức chế nảy mầm, khi thiếu AAB trong cây làm cho hạt nảy mầm ngay trên cây mẹ – hiện tượng kỳ lạ sinh con.

  Đáp án cần chọn là: C

  Câu 38: Loại bỏ hoocmon nào hoàn toàn có thể khiến hạt nảy mầm ngay trên cây mẹ

  A. Auxin

  B. GA

  C. Etylen

  D. Axit abxixic

  Lời giải:

  AAB có tác dụng vô hiệu hiện tượng kỳ lạ sinh con ở thực vật, ức chế nảy mầm, khi thiếu AAB trong cây làm cho hạt nảy mầm ngay trên cây mẹ – hiện tượng kỳ lạ sinh con.

  Đáp án cần chọn là: D

  Câu 39: Trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên nuôi cấy mô tế bào hàm lượng auxin là 3mg/l; kinetin là 0,02mg/l, khi để mô vào trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên này ta thu được

  A. Mô sẹo

  B. Cả chồi và rễ

  C. Chồi

  D. Rễ

  Lời giải:

  Trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên có hàm lượng auxin là 3mg/l; kinetin là 0,02mg/l khi để mô thực vật vào sẽ mọc rễ.

  Đáp án cần chọn là: D

  Câu 40: Loại hormone có tác dụng trái ngược với giberelin là

  A. Auxin

  B. Xitokinin

  C. Etylen

  D. AAB

  Lời giải:

  Hormone có tác dụng trái ngược với GA là AAB

  GA kích thích nảy mầm, AAB ức chế nảy mầm

  Đáp án cần chọn là: D

  Câu 41: Trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên nuôi cấy mô tế bào hàm lượng auxin là 0,03mg/l; kinetin là 0,5mg/l, khi để mô vào trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên này ta thu được

  A. Mô sẹo

  B. cả chồi và rễ

  C. chồi

  D. rễ

  Lời giải:

  Trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên có hàm lượng auxin là 0.03mg/l; kinetin là 0,5mg/l khi để mô thực vật vào sẽ mọc chồi (Axin/kinetin <1)

  Đáp án cần chọn là: C

  Câu 42: Hoocmon nào sau này vai trò ức chế hạt nảy mầm?

  A. Giberelin

  B. Etilen.

  C. Axit abxixic.

  D. Auxin.

  Lời giải:

  AAB ức chế nảy mầm

  Đáp án cần chọn là: C

  Câu 43: Tương quan giữa GA/AAB điều tiết trạng thái sinh lý rất khác nhau ra làm sao

  A. Trong hạt khô, GA và AAB đạt trị số ngang nhau

  B. Trong hạt khô GA rất thấp, AAB đạt trị số cực lớn. trong hạt nảy mầm, GA tăng nhanh, đạt trị số cực lớn còn AAB hạ xuống mạnh

  C. Trong hạt nảy mầm, AAB có trị số to nhiều hơn GA

  D. Trong hạt khô, GA đạt trị số cực lớn, AAB rất thấp. trong hạt GA tụt giảm, còn AAB đạt trị số cực lớn

  Lời giải:

  Trong hạt khô GA rất thấp, AAB đạt trị số cực lớn. trong hạt nảy mầm, GA tăng nhanh, đạt trị số cực lớn còn AAB hạ xuống mạnh

  Đáp án cần chọn là: B

  Câu 44: Tương quan hoocmôn GA/AAB trong hạt nảy mầm như sau:

  A. GA và AAB tụt giảm

  B. GA và AAB đạt trị số cực lớn.

  C. GA tăng nhanh, đạt trị số cực lớn; AAB tụt giảm.

  D. AAB tăng nhanh, đạt trị số cực lớn; GA tụt giảm.

  Lời giải:

  Tương quan hoocmôn GA/AAB trong hạt nảy mầm như sau: GA tăng nhanh, đạt trị số cực lớn; AAB tụt giảm.

  Đáp án cần chọn là: C

  Câu 45: Khi sử dụng những hormone thực vật trong nông nghiệm cần để ý quan tâm nguyên tắc nào ?

  A. Nguyên tắc nồng độ: phải sử dụng nồng độ thích hợp

  B. Nguyên tắc đối kháng, tương hỗ Một trong những hormone

  C. Nguyên tắc không thay thế: hormone không thể thay thế những chất dinh dưỡng cho cây

  D. Tất cả đều đúng

  Lời giải:

  Tất cả những nguyên tắc trên đều đúng:

  Nguyên tắc nồng độ: phải sử dụng ở nồng độ thích hợp: VD :auxin ở nồng độ thích hợp có tác dụng kích thích sinh trưởng nhng ở nồng độ cao lại sở hữu tác dụng diệt cỏ: VD 2,4D

  • Nguyên tắc đối kháng, tương hỗ Một trong những hormone: GA có hoạt động và sinh hoạt giải trí tương hỗ update cho auxin
  • Nguyên tắc không thay thế: VD khi sử dụng hormone kích thích sinh trưởng phải phục vụ đủ nguồn dinh dưỡng thì cây mới tăng trưởng được

  Đáp án cần chọn là: D

  Câu 46: Trong sản xuất nông nghiệp, khi sử dụng những chất điều hòa sinh trưởng cần để ý quan tâm nguyên tắc quan trọng nhất là

  A. nồng độ sử dụng tối thích.

  B. thỏa mãn nhu cầu nhu yếu về nước, phân bón và khí hậu

  C. tính đối kháng tương hỗ Một trong những phitocrom.

  D. những Đk sinh thái xanh liên quan đến cây trồng

  Lời giải:

  Trong sản xuất nông nghiệp, khi sử dụng những chất điều hòa sinh trưởng cần để ý quan tâm nguyên tắc quan trọng nhất là nồng độ sử dụng tối thích.

  Đáp án cần chọn là: A

  Câu 47: Những hoocmôn môn thực vật thuộc nhóm ngưng trệ sự sinh trưởng là:

  A. Auxin, xitôkinin

  B. Auxin, gibêrelin

  C. Gibêrelin, êtylen

  D. Etylen, Axit absixic

  Lời giải:

  Những hoocmôn ức chế sự sinh trưởng của thực vật là: Etylen, Axit absixic.

  Đáp án cần chọn là: D

  Câu 48: Những hoocmôn ức chế sự sinh trưởng của thực vật là:

   A. Axit absixic, xitôkinin

  B. Etylen, Axit absixic

  C. Gibêrelin, êtylen

  D. Axit absixic, gibêrelin

  Lời giải:

  Những hoocmôn ức chế sự sinh trưởng của thực vật là: Etylen, Axit absixic.

  Đáp án cần chọn là: B

  Bài giảng: Bài 35: Hoocmon thực vật – Cô Nguyễn Thị Hoài Thu (Giáo viên VietJack)

  Xem thêm bộ vướng mắc trắc nghiệm Sinh học lớp 11 tinh lọc, có đáp án tiên tiến và phát triển nhất hay khác:

  Giới thiệu kênh Youtube VietJack

  Reply
  4
  0
  Chia sẻ

  Video Khi bấm ngọn thân chính của cây thì cây sẽ mọc nhiều nhanh là vì vô hiệu học môn nào ?

  You vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Khi bấm ngọn thân chính của cây thì cây sẽ mọc nhiều nhanh là vì vô hiệu học môn nào tiên tiến và phát triển nhất

  Chia Sẻ Link Down Khi bấm ngọn thân chính của cây thì cây sẽ mọc nhiều nhanh là vì vô hiệu học môn nào miễn phí

  Quý khách đang tìm một số trong những Share Link Down Khi bấm ngọn thân chính của cây thì cây sẽ mọc nhiều nhanh là vì vô hiệu học môn nào miễn phí.

  Thảo Luận vướng mắc về Khi bấm ngọn thân chính của cây thì cây sẽ mọc nhiều nhanh là vì vô hiệu học môn nào

  Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Khi bấm ngọn thân chính của cây thì cây sẽ mọc nhiều nhanh là vì vô hiệu học môn nào vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
  #Khi #bấm #ngọn #thân #chính #của #cây #thì #cây #sẽ #mọc #nhiều #nhanh #là #vì #loại #bỏ #học #môn #nào