Contents

Mẹo Hướng dẫn Kiểu gen AAAa là kiểu gen của tế bào nào sau này 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Kiểu gen AAAa là kiểu gen của tế bào nào sau này được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-24 13:33:08 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

221

Kiểu gen nào sau này là kết quả đa bội hoá thành công xuất sắc từ kiểu gen Aa:
A. Aa
B. Aaaa.
C. AAaa
D. AAA

Spoiler: Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Nội dung chính

  • 17. Tên gọi của khung hình mà tế bào sinh dưỡng có kiểu gen AAAa hoàn toàn có thể là :
  • 10. Các hội chứng nào dưới đây thuộc thể dị bội ở người A.

Question: Bộ NST của một loài thực vật có 5 cặp (kí hiệu I, II, III, IV, V). Khảo sát 1 quần thể loài này phát hiện thấy 3 thể đột biến (kí hiệu a, b, c). Phân tích tế bào 3 thể đột biến đó thu được kết quả:

Thể đột biến Số lượng NST đếm được ở từng cặp
I II III IV V
a 3 3 3 3 3
b 2 2 2 4 2

c 0 2 2 2 2

Tên của những thể đột biến a, b, c lần lượt là

Thể 3, thể 4, thể 1.
Tam bội, thể 1, thể 3
Thể 3, thể 1, thể 0.

Tam bội, thể 4, thể 0.

Hướng dẫn

Thể a: Tất cả những cặp NST đều phải có 3 chiếc → tam bội
Thể b: Ở 1 cặp NST có 4 chiếc NST → Thể bốn
Thể c: Ở 1 cặp NST có một chiếc NST → Thể không
Tên gọi của 3 thể đột biến là: a: tam bội, b: thể bốn, c thể không.

Đáp án cần chọn là: D

B Quan sát kiểu hình C Đếm số lượng nhiễm sắc thể trong tế bàoD Thể đa bội có cơ quan sinh dưỡng to, sinh trưởng nhan, tăng trưởng mạnh, chống chịu tốt14.Gen B trội hoàn tàn so với gen b. Quá trình giảm phân ở những khung hình bố mẹ xẩy ra thông thường tạo những giao tử đều thụtinh được. Cặp bố mẹ thuộc thể tứ bội, những phép lai hoàn toàn có thể cho tỉ lệ phân ly kiểu hình 11 trội : 1 lặn là:A. BBbb x Bbbb và BBbb x Bb B. BBbb x BbbbC. BBbb x Bbbb và BBbb x BBbb D. BBbb x Bbbb và BBbb x BBBb15. Gen B trội hoàn tàn so với gen b. Quá trình giảm phân ở những khung hình bố mẹ xẩy ra thông thường tạo những giao tử đềuthụ tinh được. Các phép lai hoàn toàn có thể cho cho tỉ lệ phân ly kiểu hình 3 trội : 1 lặn là :A. Bbbb x Bbbb và Bbbb x Bb B. Bb x Bb và BBBb x BBBbC. BBBb x Bbbb và BBbb x BBBb D. BBBb x BBBb và Bbbb x Bbbb16. Sự không phân li của một cặp nhiễm sắc thể tương đương ở tế bào sinh dưỡng trong nguyên phân của cơ thể2n sẽ làm xuất hiện dòng tế bào mới là : A. 2n + 1, 2n -1B. n + 1, n – 1 C. 2n + 2, 2n -2D. 2n + 4, 2n – 4

17. Tên gọi của khung hình mà tế bào sinh dưỡng có kiểu gen AAAa hoàn toàn có thể là :

A. Tứ bội hoặc bốn nhiễm B. Bốn nhiễmC. Thể dị bội D. Tứ bội18.Sự không phân li của cặp nhiễm sắc thể giới tính XY ở tế bào sinh dưỡng trong nguyên phân của khung hình 2n sẽ làm xuấthiện dòng tế bào mới có nhiểm sắc thể giới tính là:A. XY và O B. XY và XXYYC. XXYY và O D. Khơng có câu vấn đáp đúng19. Loại đột biến nào sau này tạo “thể khảm”?A.Đột biến gen trội xẩy ra trong nguyên phân ở tế bào sinh dưỡngB.Đột biến gen trội xẩy ra trong giảm phân ở tế bào sinh dụcC. Đột biến gen trội xẩy ra trong nguyên phân của hợp tử D. Tất cả những câu vấn đáp đều đúng20. Loại đột biến gen nào hoàn toàn có thể nhất ít làm thay đổi cấu trúc chuỗi polypéptit tương ứng?A. Thay thế bằng cặp nucleôtit cùng loại B. Thay thế bằng cặp nucleôtit khác loạiC. Đảo vị trí giữa 2 cặp nuclơtit trong cùng bộ ba mã hóaD. Tất cả những câu vấn đáp đều đúng21.Bệnh thiếu máu hồng cầu hình lưỡi liềm ở người là doA. Đột biến thay thế cặp A-T bằng cặp G-X B. Đột biến thay thế cặp G-X bằng cặp A-TC. Đột biến mất đoạn xẩy ra ở cặp thứ 21 D. Thể ba nhiễm cặp thứ 2122.Loại biến dị di truyền nào sau này không làm xuất hiện alen mới?A Biến dị đột biếnB Thường biến C Biến dị tổ hợpD Biến dị tổng hợp và Thường biến23. Loại đột biến gen nào sau này chỉ được di truyền qua sinh sản sinh dưỡng?A. Đột biến xuất hiện trong quy trình tăng trưởng thành viên B. Đột biến xômaC. Đột biến giao tử D Đột biến tiền phôiA Bị mất 1 và có một axit amin mới ở vị trí thứ 6 B Bị mất 1 và có một axit amin mới ở vị trí thứ 7C Bị mất 1 và có 2 axit amin mới ở vị trí thứ 6, 7 D Bị mất 1 và có 2 mới ở vị trí thứ 5, 625. Đột biến làm mất đi cặp nuclêơtit ở vị trí thứ 367 của một gen thì hoàn toàn có thể làm biến hóa những axitamin từ vị trí thứmấy cho tới cuối chuỗi polipéptit do gen đó điều khiển và tinh chỉnh tổng hợp:A 121 B 120C 60 D 61

10. Các hội chứng nào dưới đây thuộc thể dị bội ở người A.

Claiphentô, Đao, Tơcnơ, Thể tam nhiễm X B. Claiphentô, Ung thự máu, Tơcnơ, Thể tam nhiễm XC. Claiphentô, Thể tam nhiễm X, Đao, Ung thự máuD.Claiphentô, Đao, Tơcnơ, Thiếu máu hồng cầu hình lưỡi liềm11. Cơ chế dẫn đến phát sinh thể dị thể là : A. Sự không phân ly của một hoặc 1 số cặp nhiễm sắc thể trongphân bào B. Sự không phân ly của một hoặc 1 số cặp nhiễm sắc thể trongnguyên phân C. Sự không phân ly của một hoặcc 1 số cặp nhiễm sắc thể tronggiảm phân D. Sự không phân ly của toàn bộ những cặp nhiễm sắc thể trongphân bào 12.Bố mẹ thuộc dạng lưỡng bội. Xét phép lai P : Aa x aa. Kiểu gen không thể xuất hiện ở F1nếu một trong hai thành viên P bị đột biến số lượng nhiễm sắc thể trong giảm phân là :AAaa B AaaaC aaa D AO13.Thể đa bội được trao ra bằng những phương pháp nào?A Nhuộm băng nhiễm sắc thể và quan sát kiểu hìnhB Đếm số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào C Thể đa bội có cơ quan sinh dưỡng to, sinh trưởng nhanh,tăng trưởng mạnh, chống chịu tốt D Quan sát kiểu hình 14.Gen B trội hồn tàn so với gen b. Quá trình giảm phân ở những khung hình bố mẹ xẩy ra thông thường tạo những giao tử đều thụtinh được. Cặp bố mẹ thuộc thể tứ bội, những phép lai hoàn toàn có thể cho tỉ lệ phân ly kiểu hình 11 trội : 1 lặn là:A. BBbb x Bbbb và BBbb x Bb B. BBbb x BbbbC. BBbb x Bbbb và BBbb x BBbb D. BBbb x Bbbb và BBbb x BBBb15. Gen B trội hoàn tàn so với gen b. Quá trình giảm phân ở những khung hình bố mẹ xẩy ra thông thường tạo những giao tử đềuthụ tinh được. Các phép lai hoàn toàn có thể cho cho tỉ lệ phân ly kiểu hình 3 trội : 1 lặn là :A. Bbbb x Bbbb và Bbbb x Bb B. Bb x Bb và BBBb x BBBbC. BBBb x Bbbb và BBbb x BBBb D. BBBb x BBBb và Bbbb x Bbbb16. Sự không phân li của một cặp nhiễm sắc thể tương đương ở tế bào sinh dưỡng trong nguyên phân của cơ thể2n sẽ làm xuất hiện dòng tế bào mới là : A. 2n + 1, 2n -1B. n + 1, n – 1 C. 2n + 2, 2n -2D. 2n + 4, 2n – 4A. Tứ bội hoặc bốn nhiễm B. Bốn nhiễmC. Thể dị bội D. Tứ bội18.Sự không phân li của cặp nhiễm sắc thể giới tính XY ở tế bào sinh dưỡng trong nguyên phân của khung hình 2n sẽ làm xuấthiện dòng tế bào mới có nhiểm sắc thể giới tính là:A. XY và O B. XY và XXYYC. XXYY và O D. Khơng có câu vấn đáp đúng19. Loại đột biến nào sau này tạo “thể khảm”? A.Đột biến gen trội xẩy ra trong nguyên phân ở tế bào sinh dưỡngB.Đột biến gen trội xẩy ra trong giảm phân ở tế bào sinh dụcC. Đột biến gen trội xẩy ra trong nguyên phân của hợp tử D. Tất cả những câu vấn đáp đều đúngBệnh thiếu máu hồng cầu hình lưỡi liềm ở người là doA. Đột biến thay thế cặp A-T bằng cặp G-X B. Đột biến thay thế cặp G-X bằng cặp A-TC. Đột biến mất đoạn xẩy ra ở cặp thứ 21 D. Thể ba nhiễm cặp thứ 2122.Loại biến dị di truyền nào sau này không làm xuất hiện alen mới?A Biến dị đột biếnB Thường biến C Biến dị tổ hợpD Biến dị tổng hợp và Thường biến23. Loại đột biến gen nào sau này chỉ được di truyền qua sinh sản sinh dưỡng?A. Đột biến xuất hiện trong quy trình tăng trưởng thành viên B. Đột biến xômaC. Đột biến giao tử D Đột biến tiền phôi24. Chuỗi pôlipeptit sẽ bị thay đổi ra làm sao về axit amin khi gen mã hóa nó bị đột biến mất cặp nucltit số19, 22 và 24. Được biết thêm những axit amin ứng với những vị trí đột biến chỉ ứng với cùng 1 bộ ba mã hóa.A Bị mất 1 và có một axit amin mới ở vị trí thứ 6 B Bị mất 1 và có một axit amin mới ở vị trí thứ 7C Bị mất 1 và có 2 axit amin mới ở vị trí thứ 6, 7 D Bị mất 1 và có 2 mới ở vị trí thứ 5, 625. Đột biến làm mất đi cặp nuclêôtit ở vị trí thứ 367 của một gen thì hoàn toàn có thể làm biến hóa những axitamin từ vị trí thứ mấycho đến cuối chuỗi polipéptit do gen đó điều khiển và tinh chỉnh tổng hợp:A 121B 120 C 60D 61A. 10,2Ăngstron B. 5089,8ĂngstronC. 5079,6Ăngstron D. Khơng có câu vấn đáp đúng27. Gen dài 4080Ăngstron chứa 3120 link hydrơ bị đột biến dưới hình thức thay thế cặp A-T bằng cặp G-X. Sốlượng từng loại nucleôtit của gen sau đột biến là : A. A=T=479, G=X=721B. A=T=721, G=X=479 C. A=T=480, G=X=720D. A=T=720, G=X=48028. Chuỗi polypéptit tổng hợp từ gen a chỉ khác chuỗi polypéptit tổng hợp từ gen A một axit amin ở vị trí 150.Biến đổi xẩy ra ở gen A là : A. Đột biến thay thế cặp nucltit thứ 451 hoặc hòn đảo vị trí giữacặp 450 với cặp 452 B. Đột biến thay thế cặp nucltit thứ 449 hoặc hòn đảo vị trí giữacặp 448 với cặp 450 C. Đột biến thay thế cặp nucleôtit thứ 449D.Đột biến thay thế cặp nucleôtit thứ 451 hoặc hòn đảo vị trí giữa cặp 451 với cặp 453

Tế bào mang kiểu gen Aaa thuộc thể đột biến nào sau này?

A.

Dị bội 2n + 1 hay tam bội 3n

B.

Dị bội 2n + 2 hay tứ bội 4n

C.

D.

Nội dung nào sau này đúng về thể đa bội?

Đặc điểm chỉ có ở thể dị đa bội mà không còn ở thể tự đa bội là:

Đặc điểm của thể đa bội là

Khi nói về điểm lưu ý của đột biến đa bội, phát biểu nào sau này không đúng?

Đột biến được ứng dụng để cấy gen của NST loài này sang NST loài khác là:

Loài cải củ có 2n = 18. Thể đơn bội của loài có số NST trong tế bào là:

Kí hiệu bộ nhiễm sắc thể nào sau này là của thể ba?

Phát biểu nào sau này về đột biến nhiễm sắc thể là đúng?

Một loại thực vật giao phấn ngẫu nhiên, xét 4 cặp gen: A, a; B, b, D, d, E, e. Bốn cặp gen này nằm trên 4 cặp NST, mỗi cặp gen quy định 1 tính trạng, những alen trội là trội hoàn toàn. Giả sử do đột biến, trong loài đã xuất hiện những dạng thể ba tương ứng với những cặp NST đang xét, những thể ba đều hoàn toàn có thể sống và không phát sinh những dạng đột biến khác. Theo lí thuyết, trong loại này những thể ba mang kiểu hình của 3 loại alen trội A, B, D và kiểu hình của alen lặn e có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen?

Reply
6
0
Chia sẻ

Clip Kiểu gen AAAa là kiểu gen của tế bào nào sau này ?

You vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Kiểu gen AAAa là kiểu gen của tế bào nào sau này tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Kiểu gen AAAa là kiểu gen của tế bào nào sau này miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Kiểu gen AAAa là kiểu gen của tế bào nào sau này Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Kiểu gen AAAa là kiểu gen của tế bào nào sau này

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Kiểu gen AAAa là kiểu gen của tế bào nào sau này vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Kiểu #gen #AAAa #là #kiểu #gen #của #tế #bào #nào #sau #đây