Mẹo Hướng dẫn Một đoạn adn khi mất 3 cặp nuclêôtit số link hidro sẽ thay đổi là Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Một đoạn adn khi mất 3 cặp nuclêôtit số link hidro sẽ thay đổi là được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-16 21:08:09 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

243

  • Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!

Câu 19: Xét những phát biểu sau này:

Quảng cáo

(1) Quá trình nhân đôi không theo nguyên tắc tương hỗ update thì dẫn đến đột biến gen

(2) Đột biến gen trội ở dạng dị hợp cũng khá được gọi là thể đột biến

(3) Đột biến gen chỉ được phát sinh khi trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên có những tác nhân đột biến

(4) Đột biến gen phát sinh trong pha S của chu kỳ luân hồi tế bào

(5) Đột biến gen là loại biến dị luôn luôn được di truyền cho thế hệ sau.

Có bao nhiêu phát biểu đúng

A. 2     B. 3     C. 4     D. 1

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

(1) Quá trình nhân đôi không theo nguyên tắc tương hỗ update thì dẫn đến đột biến gen → đúng

(2) Đột biến gen trội ở dạng dị hợp cũng khá được gọi là thể đột biến → đúng

(3) Đột biến gen chỉ được phát sinh khi trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên có những tác nhân đột biến → sai, đột biến gen hoàn toàn có thể do kết cặp sai trong nhân đôi

(4) Đột biến gen phát sinh trong pha S của chu kỳ luân hồi tế bào → đúng

(5) Đột biến gen là loại biến dị luôn luôn được di truyền cho thế hệ sau → sai, đột biến gen ở tế bào sinh dưỡng không truyền cho thế hệ sau

Câu 20: Trên phân tử ADN có bazơ nitơ guanin trở thành dạng hiếm thì quy trình nhân đôi xẩy ra đột biến thay thế cặp G – X thành cặp A – T. Sơ đồ nào sau này mô tả đúng cơ chế gây đột biến làm thay thế cặp G – X bằng cặp A – T của bazơ nitơ dạng hiếm?

A. G*-X → G*-T → A-T

B. G*-X → G*-A → A-T

Quảng cáo

C. G*-X → T-X → A-T

D. G*-X → A-X → A-T

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Trên phân tử ADN có bazơ nitơ guanin trở thành dạng hiếm thì quy trình nhân đôi xẩy ra đột biến thay thế cặp G – X thành cặp A – T.

Câu 21: Trường hợp gen cấu trúc bị đột biến thêm một cặp G – X thì số link hiđrô của gen sẽ

A. Giảm đi 3.     B. Giảm đi 1.

C. Tăng thêm một.     D. Tăng thêm 3.

Hiển thị đáp án

Câu 22: Xét quy mô dạng B của ADN. Gen D dài 510 nm và có A = 10%. Gen D bị đột trở thành alen d. So với gen D, alen d ngắn lại 1,02 nm và thấp hơn 8 link hiđrô. Cho những nhận định sau:

I. Cặp gen Dd nhân đôi 2 lần cần môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên nội bào phục vụ 7194 nuclêôtit loại guanin.

II. Cặp gen Dd có tổng số 599 nuclêôtit loại timin.

III. Cặp gen Dd có tổng số 8392 link hiđrô.

IV. Dạng đột biến xẩy ra riêng với gen trên là mất 1 cặp A – T và mất 2 cặp G – X.

V. Gen D có nhiều link hiđrô hơn gen d.

Số nhận định đúng là:

A. 3.     B. 5.     C. 2.     D. 4

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

D: 2A+2G = 3000; A = 10% → A = T = 300; G = X = 1200

d ngắn lại 1,02nm = 10,2Å; thấp hơn 8 link hidro → mất 3 cặp nu (2G-X; 1A-T) → A = T = 299; G = X = 1198

I. Cặp gen Dd nhân đôi 2 lần cần môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên nội bào phục vụ 7194 nuclêôtit loại guanine. → đúng, G phục vụ 2 lần nhân đôi của Dd = (1200+1198).(22-1) = 7194.

II. Cặp gen Dd có tổng số 599 nuclêôtit loại timin. → đúng, số nu T = 300+299 = 599

III. Cặp gen Dd có tổng số 8392 link hiđrô. → đúng, số link hidro của Dd = (2.300+3.1200)+(2.299+3.1198) = 8392

IV. Dạng đột biến xẩy ra riêng với gen trên là mất 1 cặp A – T và mất 2 cặp G – X. → đúng

V. Gen D có nhiều link hiđrô hơn gen d. → đúng

Câu 23: Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau này đúng?

A. Gen đột biến luôn luôn được di truyền cho thế hệ sau.

B. Đột biến gen hoàn toàn có thể xẩy ra ở cả tế bào sinh dưỡng và tế bào sinh dục.

C. Gen đột biến luôn luôn được biểu lộ thành kiểu hình.

D. Đột biến gen phục vụ nguyên vật tư thứ cấp cho quy trình tiến hóa.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

A. Gen đột biến luôn luôn được di truyền cho thế hệ sau. → sai, đột biến xoma không di truyền

B. Đột biến gen hoàn toàn có thể xẩy ra ở cả tế bào sinh dưỡng và tế bào sinh dục. → đúng

C. Gen đột biến luôn luôn được biểu lộ thành kiểu hình. → sai, đột biến gen lặn khi ở trạng thái dị hợp không biểu lộ ra kiểu hình.

D. Đột biến gen phục vụ nguyên vật tư thứ cấp cho quy trình tiến hóa. → sai, đột biến gen phục vụ nguyên vật tư sơ cấp cho quy trình tiến hóa.

Câu 24: Có bao nhiêu kết luận sau này là không đúng thời cơ nói về sự việc biểu lộ của đột biến gen?

(1) Đột biến gen xẩy ra trong những lần nguyên phân thứ nhất của hợp tử hoàn toàn có thể di truyền cho thế hệ sau bằng con phố sinh sản vô tính hoặc hữu tính.

(2) Đột biến trội phát sinh trong quy trình giảm phân tạo giao tử sẽ luôn biểu lộ ngay ở thế hệ sau và di truyền được sinh sản hữu tính.

(3) Đột biến gen lặn xẩy ra trong tế bào chất của tế bào xôma sẽ không còn bao giờ được biểu lộ ra kiểu hình và không hoàn toàn có thể di truyền qua sinh sản hữu tính.

(4) Chỉ có những đột biến gen phát sinh trong quy trình nguyên phân mới hoàn toàn có thể biểu lộ ra kiểu hình của khung hình bị xẩy ra đột biến.

(5) Thể đột biến phải mang tối thiểu là một alen đột biến.

A. 1     B. 2     C. 3     D. 4

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

(1) Đột biến gen xẩy ra trong những lần nguyên phân thứ nhất của hợp tử hoàn toàn có thể di truyền cho thế hệ sau bằng con phố sinh sản vô tính hoặc hữu tính. → sai, di truyền qua sinh sản hữu tính.

(2) Đột biến trội phát sinh trong quy trình giảm phân tạo giao tử sẽ luôn biểu lộ ngay ở thế hệ sau và di truyền được sinh sản hữu tính. → đúng

(3) Đột biến gen lặn xẩy ra trong tế bào chất của tế bào xôma sẽ không còn bao giờ được biểu lộ ra kiểu hình và không hoàn toàn có thể di truyền qua sinh sản hữu tính. → sai, đột biến gen lặn hoàn toàn có thể biểu lộ ở trạng thái đồng hợp lặn.

(4) Chỉ có những đột biến gen phát sinh trong quy trình nguyên phân mới hoàn toàn có thể biểu lộ ra kiểu hình của khung hình bị xẩy ra đột biến. → sai.

(5) Thể đột biến phải mang tối thiểu là một alen đột biến. → đúng

Câu 25: Một gen có hiệu số Phần Trăm nuclêôtit loại adenin với một loại nuclêôtit khác là 5% và có số nucleotit loại adenin là 660. Sau khi gen xẩy ra đột biến điểm, gen đột biến có chiều dài 408 nm và có tỉ lệ

. Dạng đột biến điểm xẩy ra với nói gen nói trên là

A. thay thế một cặp A-T bằng một cặp G-X.

B. mất một cặp nucleotit loại A-T.

Quảng cáo

C. thêm một cặp nucleotit loại G-X.

D. thay thế một cặp G-X bằng một cặp A-T.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

A – G =5% và A +G = 50% → A =27,5%; G =22,5%. Số nuclêôtit loại A = 660 → N =(660 x 100) : 27,5 = 2400 nuclêôtit → G = 540.

L = N/2 x3,4 = 4080Å

Khi bị đột biến gen vẫn giữ chiều dài 4080Å → tổng số nuclêôtit không đổi → Đây là đột biến dạng thay thế.

Gen đột biến có G/A = 82,1%; Gen thông thường: G/A = 81,82%

Tỷ lệ G/A tăng → G tăng, A giảm → Dạng đột biến thay thế cặp A-T bằng cặp G-X.

Câu 26: Cho biết bộ ba 5’GXU3′ quy định tổng hợp axit amin Ala; bộ ba 5’AXU3′ quy định tổng hợp axit amin Thr. Một đột biến điểm xẩy ra ở giữa alen làm cho alen A thành alen a, trong số đó phân tử mARN của alen a bị thay đổi cấu trúc ở một bộ ba dẫn tới axit amin Ala được thay bằng axit amin Thr. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau này đúng?

I. Alen a hoàn toàn có thể có chiều dài to nhiều hơn chiều dài của alen A.

II. Đột biến này hoàn toàn có thể là dạng thay thế cặp A-T bằng cặp T-A.

III. Nếu alen A có 150 nuclêôtit loại A thì alen a sẽ có được 151 nuclêôtit loại A.

IV. Nếu alen A phiên mã một lần cần môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên phục vụ 200 nuclêôtit loại X thì alen a phiên mã 2 lần cũng cần phải môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên phục vụ 400 nuclêôtit loại X.

A. 2     B. 1     C. 4     D. 3

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

– Theo bài ra, đột biến đã làm cho G của mARN được thay bằng A của ARN. Do đó, đấy là đột biến thay thế cặp G-X bằng cặp A-T → I và II sai.

– Vì đột biến thay cặp G-X bằng cặp A-T cho nên vì thế alen a sẽ nhiều hơn nữa alen A 1 cặp A-T.

→ Nếu alen A có 150A thì alen a sẽ có được 151A.

– Vì đột biến làm cho G của mARN được thay bằng A của mARN nên lúc alen A phiên mã 1 lần cần môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên phục vụ 100X thì alen a phiên mã 2 lần sẽ cần môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên phục vụ 200X → IV đúng.

Câu 27: Gen A có chiều dài 510nm bị đột biến điểm trở thành alen A. Nếu alen a có 3721 link hiđro thì có bao nhiêu phát biểu sau này đúng?

I. Nếu alen a có chiều dài 510,34 nm thì chứng tỏ đột biến thêm một cặp nuclêôtit.

II. Nếu alen A có tổng số 3720 link hiđro thì chứng tỏ đột biến thay thế cặp A-T bằng cặp G-X.

III. Nếu alen a có 779 số nuclêôtit loại T thì chứng tỏ alen a dài 510 nm.

IV. Nếu alen a có 721 số nuclêôtit loại X thì chứng tỏ đấy là đột biến thay thế một cặp nuclêôtit.

A. 1.     B. 2.     C. 3.     D. 4.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

– I đúng vì alen a dài hơn thế nữa alen A 0,34nm → Thêm một cặp nuclêôtit.

– II đúng vì nếu alen A có 3720 link hiđro thì chúng đột biến điểm làm tăng 1 link hiđro → Đột biến thay thế cặp A-T bằng cặp G-X.

– III đúng vì alen a có 3721 link hiđro và có 779 T thì suy ra có 721 số nuclêôtit loại G → Tổng số nuclêôtit của alen a là 3000 → Alen a có chiều dài 510nm.

– IV đúng vì alen a có 3721 link hiđro và có 721 X thì suy ra có 779 số nuclêôtit loại A → Tổng số nuclêôtit của alen a là 3000 → Alen A và alen a có tổng số nuclêôtit bằng nhau → Dây là đột biến thay thế một cặp nuclêôtit.

Câu 28: Gen A quy định tổng hợp chuỗi polipeptit có 36 axit amin. Gen A bị đột biến điểm trở thành alen a. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau này đúng?

I. Alen a hoàn toàn có thể thấp hơn alen A 1 nuclêôtit.

II. Alen a hoàn toàn có thể nhiên hơn alen A 3 link hiđro.

III. Chuỗi polipeptit do alen a quy định hoàn toàn có thể chỉ có 10 axit amin.

IV. Nếu chuỗi polipeptit do alen a quy định tổng hợp có 50 axit amin thì chứng tỏ đấy là đột biến thêm cặp nuclêôtit.

A. 1     B. 2     C. 3     D. 4

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

– Phát biểu I sai vì nếu là đột biến mất cặp thì alen đột biến thấp hơn alen A 2 nuclêôtit. Vì gen có cấu trúc mạch kép nên không bao giờ đột biến lại mất 1 nuclêôtit.

– Phát biểu II đúng vì nếu là đột biến thêm một cặp G-X thì alen a sẽ tăng thêm 3 link hiđro.

– Phát biểu III đúng vì nếu đột biến làm xuất hiện bộ ba kết thúc ở vị trí cách bộ ba mở đầu 10 bộ ba thì chuỗi polipeptit chỉ có 10 axit amin.

– Phát biểu IV sai vì đột biến mất cặp hoặc thay thế một cặp nuclêôtit cũng hoàn toàn có thể làm cho bộ ba kết trở thành bộ ba mã hóa, điều này sẽ dẫn tới làm tăng số axit amin của chuỗi polipeptit → Khẳng định chắc như đinh đấy là đột biến thêm cặp là sai.

Câu 29: Gen A dài 306 nm, có 20% nuclêôtit loại Adenin. Gen A bị đột trở thành alen a . Alen a bị đột trở thành alen a1. Alen a1 bị đột trở thành alen a2. Cho biết đột biến chỉ liên quan đến 1 cặp nuclêôtit. Số link hidro của gen A thấp hơn so với alen a là một trong, nhiều hơn nữa so với số link hidro của alen a1 là 2 và nhiều hơn nữa so với alen a2 là một trong. Tính tổng số nuclêôtit của khung hình mang kiểu gen Aaa1a2?

A. A = T = 1439; G = X = 2160.

B. A = T = 1438; G = X = 2160.

C. A = T = 1436; G = X = 2162.

D. A = T = 1441; G = X = 2159.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

N =(3060 ÷ 3,4) × 2 = 1800; A = 360; G = 540.

Ta có đột biến gen A → a → a1 → a2

Vì đột biến chỉ liên quan tới 1 cặp nuclêôtit.

A thấp hơn a 1 link H chứng tỏ gen A bị đột biến thay thế 1 cặp A-T bằng 1 cặp G-X để trở thành gen a.

Số nuclêôtit của a: A = 359, G = 541

A nhiều hơn nữa a1 là 2 link, a sẽ nhiều hơn nữa a1 3 link chứng tỏ gen a bị đột biến mất 1 cặp G-X để trở thành gen a1.

Số nuclêôtit của a1: A = 359; G = 540

A nhiều hơn nữa so với a2 là một trong. nên a1 sẽ nhiều hơn nữa a2 1 link → a2 1 bị đột biến thay thế 1 cặp A-T bằng 1 cặp G-X. Số nuclêôtit của a2 là: A = 358. G = 541

Tổng số nuclêôtit của khung hình : Aaa1a2 là:

A = 360 + 359 + 359 + 358 = 1436.

G = X = 540 + 541+ 540 + 541 =2162

Câu 30: Cho biết bộ ba 5’GXU3’ quy định tổng hợp axit amin Ala; bộ ba 5’AXU3’ quy định tổng hợp axit amin Thr. Một đột biến điểm xẩy ra ở giữa alen làm cho alen A thành alen a, trong số đó phân tử mARN của alen a bị thay đổi cấu trúc ở một bộ ba dẫn tới axit amin Ala được thay bằng axit amin Thr. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau này đúng?

I. Alen a hoàn toàn có thể có chiều dài to nhiều hơn chiều dài của alen A.

II. Đột biến này hoàn toàn có thể là dạng thay thế cặp A-T bằng cặp T-A.

III. Nếu alen A có 150 nuclêôtit loại A thì alen a sẽ có được 151 nuclêôtit loại A.

IV. Nếu alen A phiên mã một lần cần môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên phục vụ 200 nuclêôtit loại X thì alen a phiên mã 2 lần cũng cần phải môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên phục vụ 400 nuclêôtit loại X.

A. 1.     B. 4.     C. 3.     D. 2.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Theo bài ra, đột biến đã làm làm cho G của mARN được thay bằng A của ARN. Do đó, đấy là đột biến thay thế cặp G-X bằng cặp A-T. → I và II

Vì đột biến thay cặp G-X bằng cặp A-T cho nên vì thế alen a sẽ nhiều hơn nữa alen A 1 cặp A-T. → Nếu alen A có 150A thì alen a sẽ có được

Vì đột biến làm cho G của mARN được thay bằng A của mARN nên lúc alen A phiên mã 1 lần cần môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên phục vụ 100X thì alen a phiên mã 2 lần sẽ cần môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên phục vụ → IV đúng.

Câu 31: Một gen cấu trúc có 4050 link hiđrô, hiệu số giữa nuclêôtit loại G với loại nuclêôtit khác chiếm 20%. Sau đột biến chiều dài gen không đổi.Cho những phát biểu sau:

I. Gen ban đầu có số luợng từng loại nuclêôtit là A = T = 450, G = X = 1050.

II. Nếu sau đột biến tỉ lệ A/G của gen đột biến bằng 42,90% thì đấy là dạng đột biến thay thế 1 cặp G – X bằng 1 cặp A-T.

III. Nếu sau đột biến tỉ lệ A/G bằng 42,72% thì đấy là dạng đột biến thay thế 1 cặp A – T bằng 1 cặp G – X.

IV. Dạng đột biến thay thế 1 cặp A – T bằng 1 cặp G – X sẽ làm thay đổi 1 axit amin trong chuỗi polipeptit.

Số phát biểu đúng là

A. 4.     B. 3.     C. 1.     D. 2

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Xét gen trước đột biến có %G – %A = 20%, ta có hệ phương trình:

Ta có H = 4050 = N + G = (100% + 35%)N N = 3000 nucleotit

Số lượng nucleotit từng loại của gen là: A – T = 15% x 3000 = 450; G = X = 35% x 3000 =1050 → I đúng

Do chiều dài của gen không thay đổi dau đột biến đột biến thay thế cặp nucleotit.

Nếu thay 1 cặp G-X bằng 1 cặp A-T, ta có tỷ suất

→ II sai.

Nếu thay 1 cặp A-T bằng 1 cặp G-X, ta có tỷ suất

→ III đúng

IV sai, Dạng đột biến thay thế 1 cặp A-T bằng 1 cặp G-X hoàn toàn có thể không làm thay đổi trình tự axit amin trong chuỗi polipeptit (tính thoái hóa của mã di truyền)

Câu 32: Xét gen A ở sinh vật nhân sơ. A bị đột trở thành gen a, gen a hơn A một link hidro. Biết A và a có cùng kích thước, vùng mã hóa của chúng mã hóa cho một chuỗi polypeptide hoàn hảo nhất có 298 axitamin. Có bao nhiêu ý sau này đúng thời cơ nói về A và a?

I. Số nuclêôtít tại vùng mã hóa của gen a là 1800.

II. A và a là hai gen alen, cùng quy định một tính trạng.

III. Đột biến hình thành a là đột biến mất một cặp nucleotide.

IV. Chuỗi polypeptide do a hai gen mã hóa luôn rất khác nhau về trình tự axitamin.

A. 3     B. 2     C. 4     D. 1

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Hai gen có cùng kích thước, gen a có nhiều hơn nữa gen A 1 link hidro → đột biến thay thế 1 cặp A-T bằng 1 cặp G-X

Có 298 axit amin trong chuỗi polipeptit hoàn hảo nhất → số N của gen là: N = 1800

Xét những phát biểu

I đúng

II đúng

III sai

IV sai, hoàn toàn có thể đột biến này làm thay codon này bằng codon khác nhưng vẫn mã hoá a.a đó nên trình tự a.a không thay đổi (tính thoái hoá của mã di truyền)

Câu 33: Alen A ở vi trùng E. coli bị đột biến điểm thành alen a. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau này đúng?

I. Alen a và alen A hoàn toàn có thể có số lượng nuclêôtit bằng nhau.

II. Nếu đột biến mất cặp nuclêôtit thì alen a và alen A có chiều dài bằng nhau.

III. Chuỗi pôlipeptit do alen a và chuỗi pôlipeptit do alen A quy định hoàn toàn có thể có trình tự axit amin giống nhau.

IV. Nếu đột biến thay thế một cặp nuclêôtit ở vị trí giữa gen thì hoàn toàn có thể làm thay đổi toàn bộ những bộ ba từ vị trí xẩy ra đột biến cho tới cuối gen.

A. 3.     B. 4.     C. 1.     D. 2.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Ý đúng là III, đột biến thay thế hoàn toàn có thể không làm thay đổi chuỗi polipeptit tạo thành

Ý I, II không thể chắc như đinh đúng vì đột biến mất, thêm sẽ làm thay đổi số lượng nuclêôtit và chiều dài gen

Ý IV sai vì đột biến thay thế không làm thay đổi những bộ ba còn sót lại trên gen

Câu 34: Ở một loài sinh vật, xét một locut gồm 2 alen A và a, trong số đó alen A là một đoạn ADN dài 306nm và có 2338 link hiđrô, alen a là thành phầm đột biến từ alen A. Một tế bào xoma chứa cặp alen Aa tiến hành nguyên phân liên tục 3 lần, số nucleotit thiết yếu cho quy trình tái bản của những alen là 5061A và 7532G. Cho kết luận sau:

I. Gen A có chiều dài to nhiều hơn gen a

II. Gen A có G = X = 538; A = T =362.

III. Gen a có A = T = 361; G = X = 539

IV. Đây là dạng đột biến thay thế một cặp A – T bằng một cặp G – X

Số kết luận đúng là

A. 1     B. 3     C. 4     D. 2

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Xét gen A có:

Tổng số nucleotit là :

Số nucleotit từng loại là: (2) đúng

Xét cặp gen Aa tái bản 3 lần thì nên môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên phục vụ 5061A và 7532 G

=> Số nucleotit từng loại trong gen a là:

A = T = 5061 : (23 – 1) – 362 = 361.

G = X = 7532 : (23 – 1) – 538 = 538.

=>(3) sai,

(4) sai, (1) đúng.

Câu 35: Alen A ở vi trùng E.coli đột trở thành alen a. Biết rằng alen A thấp hơn alen a 2 link hidro. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau này đúng?

1. Nếu alen a và alen A có số lượng nuclêôtit bằng nhau thì đấy là đột biến điểm.

2. Nếu alen a và alen A có chiều dài bằng nhau và alen A có 500 nucleotit loại G thì alen a có 498 nucleotit loại X.

3. Chuỗi pôlipeptit do alen a và chuỗi pôlipeptit do alen A quy định hoàn toàn có thể có trình tự axit amin giống nhau.

4. Nếu alen A có 400 nucleotit loại T và 500 nucleotit loại G thì alen a hoàn toàn có thể có chiều dài 306,34nm.

A. 2     B. 3     C. 4     D. 1

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

I sai. Vì đột biến này làm tăng 2 link hidro nên nếu là đột biến không làm thay đổi tổng số nucleotit thì chứng tỏ đấy là đột biến thay 2 cặp A-T bằng 2 cặp G-X. → Không phải là đột biến điểm.

II sai. Vì nếu 2 alen có chiều dài bằng nhau thì chứng tỏ đấy là đột biến thay thế 2 cặp A-T bằng 2 cặp G-X→ số nucleotit loại X của alen a = số nucleotit loại X của alen A + 2 = 500 + 2 = 502.

III đúng. Vì nếu đột biến thay thế 2 cặp A-T bằng 2 cặp G-X thì hoàn toàn có thể sẽ không còn làm thay đổi axit amin.

IV đúng. Vì alen A có tổng số 1800 nucleotit nên có chiều dài = 306nm. Nếu đột biến này là đột biến thêm một cặp nucleotit thì chứng tỏ sẽ làm tăng chiều dài của alen ban đầu lên 0,34nm.

→ Alen a có chiều dài 306nm + 0,34 = 306,34nm.

Xem thêm vướng mắc trắc nghiệm Sinh học 12 có đáp án ôn thi THPT Quốc gia hay khác:

://.youtube/watch?v=ieCkGJwl-s8

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Reply
3
0
Chia sẻ

Clip Một đoạn adn khi mất 3 cặp nuclêôtit số link hidro sẽ thay đổi là ?

You vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Một đoạn adn khi mất 3 cặp nuclêôtit số link hidro sẽ thay đổi là tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Một đoạn adn khi mất 3 cặp nuclêôtit số link hidro sẽ thay đổi là miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Một đoạn adn khi mất 3 cặp nuclêôtit số link hidro sẽ thay đổi là Free.

Thảo Luận vướng mắc về Một đoạn adn khi mất 3 cặp nuclêôtit số link hidro sẽ thay đổi là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Một đoạn adn khi mất 3 cặp nuclêôtit số link hidro sẽ thay đổi là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Một #đoạn #adn #khi #mất #cặp #nuclêôtit #số #liên #kết #hidro #sẽ #thay #đổi #là