Kinh Nghiệm Hướng dẫn Một quần thể có tỉ lệ những kiểu gen 0 7 Aa 0 3 aa tần số tương đối của những alen là Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Một quần thể có tỉ lệ những kiểu gen 0 7 Aa 0 3 aa tần số tương đối của những alen là được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-03 00:06:08 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

310

Nội dung chính

 • Một quần thể giao phối có tỉ lệ những kiểu gen là: 0,3AA: 0,6Aa: 0,1aa. Tần số tương đối của alen A và alen a lần lượt là:
 • Bài tập trắc nghiệm 60 phút Quần thể ngẫu phối – Di truyền học quần thể, di truyền người và ứng dụng di truyền học – Sinh học 12 – Đề số 2

Trong một quần thể giao phối có tỉ lệ phân loại những kiểu gen ở thế hệ xuất phát là 0,36AA + 0,48Aa + 0,16 aa = 1, tần số tương đối của những alen A: a là

A. A: a = 0,36: 0,64

B. A: a = 0,64: 0,36

C. A: a = 0,6: 0,4

D. A: a = 0,75: 0,25

Những vướng mắc liên quan

Trong một quần thể giao phối có tỉ lệ phân loại những kiểu gen ở thế hệ xuất phát là 0,36AA + 0,48Aa + 0,16 aa = 1, tần số tương đối của những alen A: a là:

A. A: a = 0,64: 0,36

B. A: a = 0,36: 0,64

C. A: a = 0,6: 0,4

D. A: a = 0,75: 0,25

Trong một quần thể giao phối có tỉ lệ phân loại những kiểu gen ở thế hệ xuất phát là 0,36AA + 0,48Aa + 0,16 aa = 1, tần số tương đối của những alen A: a là:

A. A: a = 0,36: 0,64

B. A: a = 0,64: 0,36

C. A: a = 0,6: 0,4

D. A: a = 0,75: 0,25

Thế hệ xuất phát của một quần thể động vật hoang dã ngẫu phối có tỉ lệ những kiểu gen: Ở giới cái có 0,64 AA : 0,32Aa : 0,04aa; Ở giới đực có 0,36 AA : 0,48Aa : 0,16aa. Khi quần thể đạt trạng thái cân đối di truyền, tỉ lệ kiểu gen AA là:

A. 0,81

B. 0,49

C. 0,2916

D. 0,25

Một quần thể giao phối có thành phần kiểu gen là 0,16 AA : 0,48 Aa : 0,36 aa. Tần số tương đối của alen A và alen a trong quần thể đó là

A. A = 0,8; a = 0,2

B. A = 0,4; a = 0,6

C. A = 0,2; a = 0,8

D. A = 0,3; a = 0,7

Một quần thể động vật hoang dã, ở thế hệ xuất phát (P) có thành phần kiểu gen ở giới cái là 0,1 AA: 0,2Aa: 0,7aa; ở giới đực là 0,36AA: 0,48Aa: 0,16aa. Biết rằng quần thể không chịu tác động của những tác nhân tiến hóa. Sau bốn thế hệ ngẫu phối thì thế hệ:

1. Có kiểu gen đồng hợp tử trội chiếm tỉ lệ 16%.

2. Có kiểu gen dị hợp tử chiếm tỉ lệ 56%.

3. Đạt trạng thái cân đối di truyền.

4. Có kiểu gen đồng hợp tử lặn chiếm tỉ lệ 32%.

Số đáp án đúng:

A. 2

B. 3

C. 1

D. 4

Giả sử một quần thể động vật hoang dã ngẫu phối có tỉ lệ những kiểu gen Ở giới cái: 0,36 AA : 0,48 Aa : 0,16 aa, Ở giới đực: 0,64 AA : 0,32 Aa : 0,04 aa.Sau khi quần thể đạt trạng thái cân đối di truyền, do Đk sống thay đổi, những thành viên có kiểu gen aa không hoàn toàn có thể sinh sản. Hãy xác lập tần số những alen của quần thể sau 1 thế hệ ngẫu phối.

A.qa =0,23; pA = 0,77

B.qa = 0,3; pA = 0,7

C.qa = 0,7; pA = 0,3

D.pA = 0,8; qa = 0,2

0,7aa; ở giới đực là 0,36AA: 0,48Aa: 0,16aa. Biết rằng quần thể không chịu tác động của những tác nhân tiến hóa. Sau  bốn  thế hệ ngẫu phối thì thế hệ F4

2. Có kiểu gen dị hợp tử chiếm tỉ lệ 56%.

4. Có kiểu gen đồng hợp tử lặn chiếm tỉ lệ 32%.

Một quần thể có 500 cây có kiểu gen AA; 400 cây có kiểu gen Aa ; 100 cây có kiểu gen aa. Trong Đk không còn những yếu tố làm thay đổi tần số alen. Có những kết luận sau :

(1) Quần thể chưa cân đối về mặt di truyền.

(2) Alen A có tần số 0,60; alen a có tần số 0,40.

(3) Sau một thế hệ giao phối tự do, kiểu gen Aa có tỉ lệ 0,42.

(4) Sau một thế hệ tự thụ phấn, kiểu gen Aa có tỉ lệ 0,25.

(5) Nếu chỉ cho những thành viên có kiểu gen Aa và aa trong quần thể ngẫu phối thì tỉ lệ thành viên có kiểu gen aa thu được ở đời con là 0,36.

Số kết luận không đúng là

A. 3

B. 5

C. 2

D. 1

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Vốn gen của quần thể là tập hợp của toàn bộ

Tự thụ phấn ở thực vật có hoa là:

Điều KHÔNG ĐÚNG về điểm lưu ý cấu trúc di truyền của quần thể tự phối là

Một quần thể giao phối có tỉ lệ những kiểu gen là: 0,3AA: 0,6Aa: 0,1aa. Tần số tương đối của alen A và alen a lần lượt là:

A.

0,3 và 0,7.

B.

0,6 và 0,4.

C.

0,4 và 0,6.

D.

0,5 và 0,5

Đáp án và lời giải

Đáp án:B

Lời giải:

Quần thể giao phối có tỉ lệ những kiểu gen là 0,3AA: 0,6Aa: 0,1aa.

Tần số alen A = 0,3 +

= 0,6. Tần số alen a = 0,1 + = 0,4.

Vậy đáp án đúng là B

Câu hỏi thuộc đề thi sau. You có mong ước thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 60 phút Quần thể ngẫu phối – Di truyền học quần thể, di truyền người và ứng dụng di truyền học – Sinh học 12 – Đề số 2

Làm bài

Chia sẻ

Một số vướng mắc khác cùng bài thi.

 • Quần thể ngẫu phối nào sau này đã đạt trạng thái cân đối di truyền?

 • Ở một quần thể thực vật ngẫu phối, alen A quy định kiểu hình thông thường trội hoàn toàn so với alen đột biến a làm cây bị chết từ giai đọan còn hai lá mầm; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng, những gen này phân li độc lập. Cho quần thể ở thế hệ (P) ngẫu phối, thu được F1có 4% cây bị chết từ quy trình hai lá mầm ; 48,96% cây sống và cho hoa red color; 47,04% cây sống và cho hoa white color. Biết quần thể ở thế hệ (P) đạt trạng thái cân đối riêng với gen quy định màu hoa; không còn đột biến mới phát sinh. Tính theo lý thuyết, trong tổng số những cây ở (P) cây thuần chủng về cả hai cặp gen trên chiếm tỉ lệ

 • Ở một quần thể có cấu trúc di truyền ở thế hệ P của một loài ngẫu phối là 0,3AA: 0,6Aa: 0,1 aa = 1. Nếu biết rằng sức sống của giao tử mang alen A gấp hai giao tử mang alen a và sức sống của những hợp tử với những kiểu gen tương ứng là: AA (100%), Aa (75%), aa (50%). Nếu alen A qui định thân cao là trội hoàn toàn so với alen a qui định thân thấp thì tỉ lệ cây thân thấp thu được ở F1 là:

 • Cho biết gen T – cao. gen t – thấp; gen R – xanh, gen r – đỏ. Tỉ lệ cây dị hơp tử hai cặp gen trong quần thể là

 • Bệnh mù màu do gen lặn tren NST X quy định. Cho biết trong một quần thể ngườiở trạng thái cân đối di truyền, tần số nam bị bệnh mù màu là 8%. Tần số nữ bị mù màu trong quần thể ngườiđó là

 • Hai cặp gen Aa và Bb nằm trên hai cặp nhiễm sắc thể tương đương rất khác nhau. Trong một quần thể ngẫu phối đang cân đối di truyền, A có tần số 0,3; B có tần số 0,7. Kiểu gen AaBb chiếm tỉ lệ:

 • Trong một quần thể của một loài ngẫu phối, tỉ lệ giao tử mang gen đột biến là 10%. Theo lí thuyết, tỉ lệ hợp tử mang gen đột biến là:

 • Cấu trúc di truyền của một quần thể (P) như sau: 168BB : 72bb.Biết không xẩy ra đột biến mới, tổng hợp gen có sức sống như nhau. Cho giao phối ngẫu nhiên sau 10 thế hệ. Cấu trúc đi truyền của quần thể đó là:

 • Một quần thể có cấu trúc di truyền 0,04 AA + 0,32 Aa + 0,64 aa = 1. Tần số tương đối của alen A, a lần lượt là:

 • Ở một loài động vật hoang dã, gen A nằm trên NST thường quy định chân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định chân thấp. Thế hệ xuất phát của một quần thể ngẫu phối có 300 con đực mang kiểu gen AA, 100 con cháu mang kiểu gen Aa, 150 con cháu mang kiểu gen aa. Khi quần thể đạt trạng thái cân đối di truyền, lấy ngẫu nhiên 2 thành viên chân cao, xác suất thu được một thành viên thuần chủng là:

 • Một quần thể khởi đầu có cấu trúc di truyền là: 0,25AA:0,3AA:0,45aa. Hãy xác lập cấu trúc di truyền của quần thể ở thế hệ F3 trong trường hợp ngẫu phối

 • Một quần thể ngẫu phối có thành phần kiểu gen ở thế hệ xuất phát là 0,49AA : 0,42Aa : 0,09 aa. Khi trong quần thể này những thành viên có kiểu gen đồng hợp có sức sống và kĩ năng sinh sản kém hơn những thành viên có kiểu gen dị hợp thì

 • Trong một quần thể ngẫu phối, xét một cặp gen gồm 2 alen nằm trên nhiễm sắc thể thường, tần số xuất hiện những kiểu gen trong quần thể ở thời gian nghiên cứu và phân tích như sau:

  Quần thể không chịu tác động của những tác nhân tiến hóa. Theo lý thuyết, tần số kiểu gen Aa ở thế hệ tiếp theo là

 • Xét một quần thể sinh sản hữu tính giao phối ngẫu nhiên có alen A quy định chân cao nằm trên vùng không tương đương của nhiễm sắc thể X. Cặp nhiễm sắc thể giới tính ở giới đực là XY và giới cái là XX. Khảo sát trong quần thể thấy tần số alen A ở giới cái là 0,2 và giới đực là 0,8. Theo lí thuyết, nhận xét nào sau này về quần thể là đúng chuẩn?

 • Một quần thể gồm có 120 thành viên có kiểu gen AA, 400 thành viên có kiểu gen Aa và 680 thành viên có kiểu gen aa. Tần số alen A và a trong quần thể trên lần lượt là?

 • Một quần thể người dân có tần số người bị bệnh bạch tạng là

  . Giả sử quần thể này cân đối di truyền. Xác suất để hai người thông thường trong quần thê này lấy nhau sinh ra người con đầu lòng bị bạch tạng là bao nhiều Phần Trăm? Biết rằng bệnh bạch tạng do một gen nằm trên nhiễm sắc thể thường qui định

 • Một quần thể giao phối có thành phần kiểu gen là 0,16 AA : 0,48 Aa : 0,36 aa. Tần số tương đối của alen A và alen a trong quần thể đó là

 • Quần thể P0có 100% kiểu gen Aa ngẫu phối 2 thế hệ. Tần số kiểu gen AA trong quần thể là:

 • Đặc điểm nào sau này không phải là quần thê ngẫu phối?

 • Một quần thể giao phối có tỉ lệ những kiểu gen là: 0,3AA: 0,6Aa: 0,1aa. Tần số tương đối của alen A và alen a lần lượt là:

 • Hai cặp gen Aa và Bb nằm trên 2 cặp NST tương đương rất khác nhau. Trong một quần thể ngẫu phối dạng cân đối về di truyền; A có tần số 0.3 và B có tần số 0.7. Kiểu gen Aabb chiếm tỉ lệ.

 • Ở một loài thực vật, xét hai cặp gen cùng nằm trên 1 cặp NST thường, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Cho những cây thân cao hoa trắng giao phấn với những cây thân thấp hoa trắng (P) thu được F1gồm 87,5% cây thân cao hoa trắng, 12,5% câu thân thấp hoa trắng. Cho biết không xẩy ra đột biến. Theo lý thuyết nếu cho những cây thân cao hoa trắng ở thế hệ P giao phấn ngẫu nhiên với nhau thu được đời con có số cây thân cao hoa trắng chiếm tỷ suất

 • Quần thể nào sau này có thành phần kiểu gen đạt trạng thái cân đối?

Một số vướng mắc khác hoàn toàn có thể bạn quan tâm.

 • bằng:

 • Cho hàm số

  liên tục trên thỏa . Tính

 • Biết hàm số

  có đạo hàm liên tục trên , và . Tính .

 • Diệntíchhìnhphẳngđượcgiớihạnbởiđồthịhàmsố

  , trụchoànhvàhaiđườngthẳng là

 • Tích phân

  có kết quả là ?

 • Giá trị của tích phân

  là:

 • Diệntíchhìnhphẳngđượcgiớihạnbởiđồthịhàmsố

  , trụchoànhvàhaiđườngthẳng, là

 • Tìm xác lập đúng trong những xác lập sau:

 • Cho

  Tính

 • Cho

  . Khi đó bằng :

Reply
9
0
Chia sẻ

Clip Một quần thể có tỉ lệ những kiểu gen 0 7 Aa 0 3 aa tần số tương đối của những alen là ?

You vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Một quần thể có tỉ lệ những kiểu gen 0 7 Aa 0 3 aa tần số tương đối của những alen là tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Một quần thể có tỉ lệ những kiểu gen 0 7 Aa 0 3 aa tần số tương đối của những alen là miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Một quần thể có tỉ lệ những kiểu gen 0 7 Aa 0 3 aa tần số tương đối của những alen là Free.

Thảo Luận vướng mắc về Một quần thể có tỉ lệ những kiểu gen 0 7 Aa 0 3 aa tần số tương đối của những alen là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Một quần thể có tỉ lệ những kiểu gen 0 7 Aa 0 3 aa tần số tương đối của những alen là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Một #quần #thể #có #tỉ #lệ #những #kiểu #gen #tần #số #tương #đối #của #những #alen #là