Thủ Thuật về Nguyên tử X có 3 lớp electron số electron ở lớp ngoài cùng là 4 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Nguyên tử X có 3 lớp electron số electron ở lớp ngoài cùng là 4 được Update vào lúc : 2022-04-19 21:03:14 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

135

18/06/2022 15,194

A. Lớp ngoài cùng của X có 4 electron. 

Nội dung chính

 • A. Lớp ngoài cùng của X có 4 electron. 
 • B. Hạt nhân nguyên tử X có 14 proton.
 • D. X nằm ở vị trí nhóm VIA.
 • Đáp án D
  Nguyên tử X có phân lớp ngoài cùng là 3p4Cấu hình electron của X là 1s22s22p63s23p4Lớp ngoài cùng của X có 6 electron → X là phi kim.Hạt nhân nguyên tử X có số proton = số electron = 16.X là nguyên tố p., có 6 electron lớp ngoài cùng→ X thuộc nhóm VIA.
 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
 • Đáp án D
  Cấu hình electron lớp ngoài cùng là: 3s23p2.
  Cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố này là: 1s22s22p63s23p2.
  Có 14 electron trong nguyên tử. Số hiệu nguyên tử là 14.
 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

B. Hạt nhân nguyên tử X có 14 proton.

D. X nằm ở vị trí nhóm VIA.

Đáp án đúng chuẩn

Đáp án D
Nguyên tử X có phân lớp ngoài cùng là 3p4Cấu hình electron của X là 1s22s22p63s23p4Lớp ngoài cùng của X có 6 electron → X là phi kim.Hạt nhân nguyên tử X có số proton = số electron = 16.X là nguyên tố p., có 6 electron lớp ngoài cùng→ X thuộc nhóm VIA.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Các nguyên tố thuộc cùng một nhóm A có tính chất hoá học tương tự nhau, vì vỏ nguyên tử của những nguyên tố nhóm A có

Xem đáp án » 18/06/2022 11,339

Cấu hình electron nào sau này của nguyên tố phi kim.

Xem đáp án » 18/06/2022 6,935

Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử X có 3 lớp electron và có 3 electron ở phân lớp ngoài cùng. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố X là

Xem đáp án » 18/06/2022 6,184

Trong bảng tuần hoàn những nguyên tố hoá học, nguyên tố thuộc nhóm IIIA, chu kì 3 là

Xem đáp án » 18/06/2022 5,797

Phát biểu nào sau này là không đúng?

Xem đáp án » 18/06/2022 4,605

Nguyên tử của nguyên tố X có electron ở tại mức nguồn tích điện cao nhất là 3p. Nguyên tử của nguyên tố Y cũng luôn có thể có electron ở tại mức nguồn tích điện 3p và có một electron ở lớp ngoài cùng. Nguyên tử X và Y có số electron hơn kém nhau là 2. Nguyên tố X, Y lần lượt là

Xem đáp án » 18/06/2022 4,506

Cho biết nguyên tố X thuộc chu kì 4, nhóm VIB. Phát biểu nào dưới đây không đúng về nguyên tố X

Xem đáp án » 18/06/2022 4,322

Electron hoá trị của những nguyên tố nhóm IA, IIA là những electron

Xem đáp án » 18/06/2022 3,257

Cấu hình electron ở trạng thái cơ bản của nguyên tử nguyên tố X có tổng số electron trên những phân lớp p. là 8. Nguyên tố X là

Xem đáp án » 18/06/2022 3,228

Hai nguyên tố X và Y đứng tiếp theo đó nhau trong một chu kì có tổng số điện tích hạt nhân là 29. Y thuộc chu kì và những nhóm nào sau này ? (biết ZX < XY)

Xem đáp án » 18/06/2022 3,076

Khối những nguyên tố p. gồm những nguyên tố:

Xem đáp án » 18/06/2022 2,285

Cation R+ có thông số kỹ thuật electron 1s22s22p63s23p6. Vị trí của nguyên tố R trong bảng tuần hoàn những nguyên tố hoá học là

Xem đáp án » 18/06/2022 2,260

Ion X2- có thông số kỹ thuật e phân lớp ngoài cùng là 2p6. Vị trí của X trong bảng khối mạng lưới hệ thống tuần hoàn là:

Xem đáp án » 18/06/2022 1,714

Trong những câu sau này, câu nào sai ?

Xem đáp án » 18/06/2022 1,438

Số hiệu nguyên tử Z của nguyên tố X, A, M, Q. lần lượt là 6, 7, 20, 19. Nhận xét nào sau này đúng?

Xem đáp án » 18/06/2022 1,407

18/06/2022 411

Đáp án D
Cấu hình electron lớp ngoài cùng là: 3s23p2.
Cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố này là: 1s22s22p63s23p2.
Có 14 electron trong nguyên tử. Số hiệu nguyên tử là 14.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Một nguyên tố d có 4 lớp electron, phân lớp ngoài cùng đã bão hòa electron. Tổng số electron s và electron p. của nguyên tố này là

Xem đáp án » 18/06/2022 1,195

Nguyên tử X có ký hiệu X2656. Cho những phát biểu sau về X:

(1) Nguyên tử của nguyên tố X có 8 electron ở lớp ngoài cùng.

(2) Nguyên tử của nguyên tố X có 30 nơtron trong hạt nhân.

(3) X là một phi kim.

(4) X là nguyên tố d.

Trong những phát biểu trên, những phát biểu đúng là?

Xem đáp án » 18/06/2022 1,077

Cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố X có dạng [Ne]3s23p3. Phát biểu nào sau này là sai?

Xem đáp án » 18/06/2022 1,030

Trong nguyên tử, electron hóa trị là những electron

Xem đáp án » 18/06/2022 774

Trong nguyên tử X, lớp có mức nguồn tích điện cao nhất là lớp M. Phân lớp p. của lớp này còn có 4 electron. Số electron của nguyên tử X là

Xem đáp án » 18/06/2022 721

Nguyên tử X, ion Y2+ và ion Z- đều phải có thông số kỹ thuật electron là 1s22s22p6. X, Y, Z là sắt kẽm kim loại, phi kim hay khí hiếm ?

Xem đáp án » 18/06/2022 545

Cho những dãy nguyên tố mà mỗi nguyên tố được màn biểu diễn bằng số hiệu nguyên tử tương ứng. Dãy nào sau này chỉ gồm những nguyên tố phi kim?

Xem đáp án » 18/06/2022 417

Cấu hình electron nào sau này viết sai?

Xem đáp án » 18/06/2022 403

X là nguyên tố p.. Biết rằng trong nguyên tử X, số electron p. nhiều hơn nữa số electron s là 9. Số electron ở lớp ngoài cùng của X là

Xem đáp án » 18/06/2022 387

Nguyên tử Ca có số hiệu nguyên tử Z = 20. Khi Ca tham gia phản ứng tạo hợp chất ion, ion Ca2+ có thông số kỹ thuật electron là:

Xem đáp án » 18/06/2022 216

Nguyên tử M có thông số kỹ thuật electron 1s22s22p4. Phân bố electron trên những obitan là

Xem đáp án » 18/06/2022 159

Cấu hình electron nào sau này của nguyên tố sắt kẽm kim loại ?

Xem đáp án » 18/06/2022 109

Cho những dãy nguyên tố mà mỗi nguyên tố được màn biểu diễn bằng số hiệu nguyên tử tương ứng. Dãy nào sau này chỉ gồm những nguyên tố mà nguyên tử có cùng số electron ở lớp ngoài cùng?

Xem đáp án » 18/06/2022 108

Chọn thông số kỹ thuật electron không đúng?

Xem đáp án » 18/06/2022 103

Reply
6
0
Chia sẻ

Clip Nguyên tử X có 3 lớp electron số electron ở lớp ngoài cùng là 4 ?

You vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Nguyên tử X có 3 lớp electron số electron ở lớp ngoài cùng là 4 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Nguyên tử X có 3 lớp electron số electron ở lớp ngoài cùng là 4 miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Nguyên tử X có 3 lớp electron số electron ở lớp ngoài cùng là 4 miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Nguyên tử X có 3 lớp electron số electron ở lớp ngoài cùng là 4

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Nguyên tử X có 3 lớp electron số electron ở lớp ngoài cùng là 4 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Nguyên #tử #có #lớp #electron #số #electron #ở #lớp #ngoài #cùng #là