Contents

Kinh Nghiệm về Nội quy phòng học bộ môn lý – công nghệ tiên tiến và phát triển Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Nội quy phòng học bộ môn lý – công nghệ tiên tiến và phát triển được Update vào lúc : 2022-05-10 18:53:09 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

368

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-

Số: 14/2022/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 26  tháng 05 năm 2022

THÔNG TƯ

Ban hành Quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông

Căn cứ Nghị định số 69/2022/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 127/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản trị và vận hành nhà nước về giáo dục;

Theo đề xuất kiến nghị của Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất;

Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phát hành Thông tư phát hành Quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông.

Điu 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông.

Điều 2. Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày 11 tháng 7 năm 2022.

Thông tư này thay thế Quyết định số 37/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Bộ trường Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phát hành Quy định về phòng học bộ môn.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất, Thủ trưởng những cty thuộc Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Sở giáo dục và đào tạo và giảng dạy; Thủ trưởng những cơ sở giáo dục phổ thông và những tổ chức triển khai, thành viên có liên quan phụ trách thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:

– Văn phòng Trung ương và những Ban của Đảng

– Văn phòng Chủ tịch nước;

– Văn phòng Quốc hội;

– Văn phòng Chính phủ;

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ thuộc Chính phủ;

– Ủy ban Quốc gia thay đổi GDĐT;

– Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp);

– Bộ trưởng (để báo cáo);

– Như Điều 3;

– Công báo;

– Cổng TTĐT Chính phủ;

– Cổng TTĐT Bộ GDĐT;

– Lưu: VT, Vụ PC, Cục CSVC.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Phạm Ngọc Thưởng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

QUY ĐỊNH

Phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông

(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2022/TT-BGDĐT
ngày 26 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo)

Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh và đối tượng người dùng vận dụng

1. Văn bản này quy định về phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông, gồm có: Phòng học bộ môn; thiết bị phòng học bộ môn; yêu cầu kỹ thuật phòng học bộ môn; quản trị và vận hành và sử dụng phòng học bộ môn.

2. Văn bản này vận dụng riêng với trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học (sau này gọi chung là cơ sở giáo dục phổ thông) thuộc khối mạng lưới hệ thống giáo dục quốc dân và những tổ chức triển khai, thành viên có liên quan.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong quy định này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Phòng học bộ môn là phòng học đặc trưng được trang bị, lắp đặt những thiết bị dạy học chuyên dùng để tổ chức triển khai dạy học một hoặc một số trong những môn học theo yêu cầu chương trình giáo dục.

2. Phòng sẵn sàng sẵn sàng là phòng để cất giữ, dữ gìn và bảo vệ và sẵn sàng sẵn sàng thiết bị dạy học cho những môn học có tổ chức triển khai dạy học tại phòng học bộ môn.

3. Phòng thiết bị giáo dục là phòng để cất giữ, dữ gìn và bảo vệ, sẵn sàng sẵn sàng thiết bị dạy học cho những môn học không còn phòng học bộ môn và những thiết bị phục vụ hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục khác.

4. Phòng đa hiệu suất cao là phòng học bộ môn được lắp đặt những thiết bị học, âm thanh, trình chiếu và những thiết bị khác để sử dụng chung cho nhiều môn học và những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt giáo dục khác.

5. Diện tích thao tác tối thiểu là diện tích s quy hoạnh bên trong phòng, không kể diện tích s quy hoạnh hiên chạy, lối vào và diện tích s quy hoạnh bị chiếm bởi kết cấu tường, vách, cột trên mặt phẳng.

6. Thiết bị thiết kế bên trong bên trong chuyên dùng là những thiết bị có cấu trúc và tính năng chuyên biệt phục vụ yêu cầu thí nghiệm, thực hành thực tiễn phù phù thích hợp với yêu cầu của môn học.

Điều 3. Mục đích, yêu cầu

1. Thống nhất trên phạm vi toàn quốc về tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của phòng học bộ môn phục vụ yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phát hành.

2. Làm vị trí căn cứ để cơ sở giáo dục phổ thông xây dựng định mức, dự trù khi lập dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư xây mới hoặc tái tạo phòng học bộ môn đã có.

3. Làm vị trí căn cứ để kiểm định chất lượng, công nhận đạt chuẩn vương quốc riêng với cơ sở giáo dục phổ thông.

4. Đáp ứng yêu cầu thay đổi giáo dục phổ thông theo những quy trình giáo dục cơ bản và khuynh hướng nghề nghiệp; hình thành, tăng trưởng cho học viên về phẩm chất, khả năng ở từng quy trình giáo dục và từng cấp học.

5. Đáp ứng yêu cầu thí nghiệm, thực hành thực tiễn của chương trình môn học. Nâng cao hiểu quả sử dụng thiết bị dạy học, kỹ năng thí nghiệm, thực hành thực tiễn của học viên.

Chương II. QUY CÁCH PHÒNG HỌC BỘ MÔN

Điều 4. Phòng học bộ môn

1. Loại phòng học bộ môn

a) Trường tiểu học có những phòng học bộ môn: Khoa học – Công nghệ (sử dụng chung cho những môn học Tự nhiên và xã hội, Khoa học, Công nghệ), Tin học, Ngoại ngữ, Âm nhạc, Mĩ thuật, Đa hiệu suất cao;

b) Trường trung học cơ sở có những phòng học bộ môn: Khoa học tự nhiên, Công nghệ, Tin học, Ngoại ngữ, Âm nhạc, Mĩ thuật, Đa hiệu suất cao, Khoa học xã hội (sử dụng chung cho những môn học Giáo dục đào tạo và giảng dạy công dân, Lịch sử và Địa lí);

c) Trường trung học phổ thông có những phòng học bộ môn: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Công nghệ, Tin học, Ngoại ngữ, Ầm nhạc, Mĩ thuật, Đa hiệu suất cao, Khoa học xã hội (sử dụng chung cho những môn học Lịch sử, Địa lí, Giáo dục đào tạo và giảng dạy kinh tế tài chính và pháp lý);

d) Trường phổ thông có nhiều cấp học vị trí căn cứ những quy định tại điểm a, b và c, khoản 1 Điều này để xác lập những phòng học bộ môn. Phòng học bộ môn của trường phổ thông có nhiều cấp học được sắp xếp riêng không liên quan gì đến nhau cho những cấp học, ngoại trừ những phòng học bộ môn hoàn toàn có thể sử dụng chung cho một số trong những môn học bảo vệ phục vụ yêu cầu về nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức triển khai dạy học.

2. Số lượng phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông được thực thi theo quy định về tiêu chuẩn cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo phát hành.

3. Tên phòng học bộ môn được đặt theo tên môn học hoặc theo hiệu suất sử dụng. Cơ sở giáo dục phổ thông có nhiều phòng học bộ môn cùng môn học thì đánh thêm số thứ tự để phân biệt.

Điều 5. Quy cách phòng học bộ môn

1. Diện tích thao tác tối thiểu phòng học bộ môn được xem trên cơ sở diện tích s quy hoạnh thao tác tối thiểu cho một học viên

a) Trường tiểu học

Đối với phòng học bộ môn Tin học, Ngoại ngữ, Đa hiệu suất cao diện tích s quy hoạnh thao tác tối thiểu cho một học viên là một trong,50m2 và mỗi phòng có diện tích s quy hoạnh không nhỏ hơn 50m2;

Đối với phòng học bộ môn Khoa học – Công nghệ, Âm nhạc, Mĩ thuật diện tích s quy hoạnh thao tác tối thiểu cho một học viên là một trong,85m2 và mỗi phòng có diện tích s quy hoạnh không nhỏ hơn 50m2.

b) Trường trung học cơ sở

Đối với phòng học bộ môn Khoa học tự nhiên, Tin học, Ngoại ngữ, Đa hiệu suất cao diện tích s quy hoạnh thao tác tối thiểu cho một học viên là l,85m2 và mỗi phòng có diện tích s quy hoạnh không nhỏ hơn 60m2;

Đối với phòng học bộ môn Công nghệ, Âm nhạc, Mĩ thuật diện tích s quy hoạnh thao tác tối thiểu cho một học viên là 2,25m2 và mỗi phòng có diện tích s quy hoạnh không nhỏhơn 60m2;

Phòng học bộ môn Khoa học xã hội (sử dụng chung cho những môn học Giáo dục đào tạo và giảng dạy công dân, Lịch sử và Địa lí), diện tích s quy hoạnh thao tác tối thiểu cho một học viên là l,50m2 và mỗi phòng có diện tích s quy hoạnh không nhỏ hơn 60m2.

c) Trường trung học phổ thông

Đối với phòng học bộ môn Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngoại ngữ, Đa hiệu suất cao diện tích s quy hoạnh thao tác tối thiếu cho một học viên là 2,00m2 và mỗi phòng có diện tích s quy hoạnh không nhỏ hơn 60m2;

Đối với phòng học bộ môn Công nghệ, Âm nhạc, Mĩ thuật diện tích s quy hoạnh thao tác tối thiếu cho một học viên là 2,45m2 và mỗi phòng có diện tích s quy hoạnh không nhỏ hơn 60m2;

Phòng học bộ môn Khoa học xã hội (sử dụng chung cho những môn học Lịch sử, Địa lí, Giáo dục đào tạo và giảng dạy kinh tế tài chính và pháp lý), diện tích s quy hoạnh thao tác tối thiểu cho một học viên là l,50m2 và mỗi phòng có diện tích s quy hoạnh không nhỏ hơn 60m2.

d) Trường phổ thông có nhiều cấp học vị trí căn cứ những quy định tại điểm a, b và c, khoản 1 Điều này để xác lập diện tích s quy hoạnh thao tác tối thiểu những phòng học bộ môn.

2. Kích thước phòng học bộ môn

a) Chiều rộng phòng học bộ môn (tính theo chiều vuông góc với hiên chạy tiếp giáp phòng học bộ môn): Đối với cấp tiểu học không nhỏ hơn 5,70m; riêng với cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông không nhỏ hơn 7,20m;

b) Chiều dài phòng học bộ môn (tính theo chiều dọc hiên chạy tiếp giáp phòng học bộ môn) không to nhiều hơn 2 lần chiều rộng;

c) Chiều cao phòng học bộ môn (tính từ nền/sàn nhà tới xà nhà) từ 3,30m trở lên. Trong trường hợp sử dụng nền/sàn giả để sắp xếp ngầm khối mạng lưới hệ thống kĩ thuật, độ cao phòng học bộ môn (tính từ nền/sàn nhà tới xà nhà) không nhỏ hơn 2,80m.

3. Phòng học bộ môn Khoa học tự nhiên, Công nghệ, Vật lí, Hoá học, Sinh học và một số trong những môn học có nhiều thiết bị thực hành thực tiễn phải có phòng sẵn sàng sẵn sàng. Phòng sẵn sàng sẵn sàng được sắp xếp liền kề, có cửa liên thông với phòng học bộ môn có diện tích s quy hoạnh thao tác từ 12m2 đến 27m2.

Điều 6. Phòng thiết bị giáo dục

1. Cơ sở giáo dục phổ thông có tối thiểu 01 phòng thiết bị giáo dục để cất giữ, dữ gìn và bảo vệ và sẵn sàng sẵn sàng thiết bị dạy học cho những môn học không còn phòng học bộ môn.

2. Thiết bị dạy học trong phòng thiết bị giáo dục được sắp xếp, sắp xếp riêng không liên quan gì đến nhau theo từng môn học, khối lớp.

3. Diện tích thao tác tối thiểu phòng thiết bị giáo dục không nhỏ hơn 48m2.

Chương III. THIẾT BỊ PHÒNG HỌC B MÔN

Điều 7. Thiết bị dạy học trong phòng học bộ môn

1. Thiết bị dạy học trong phòng học bộ môn, gồm có: Thiết bị có trong khuôn khổ thiết bị dạy học theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo và những thiết bị khác.

2. Yêu cầu thiết bị dạy học trong phòng học bộ môn

a) Được trang bị khá đầy đủ những thiết bị có trong khuôn khổ thiết bị dạy học tương ứng với từng loại phòng học bộ môn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo;

b) Khuyến khích trang bị những thiết bị khác nhằm mục đích phục vụ yêu cầu đối mới phương pháp dạy học, ứng dụng những công nghệ tiên tiến và phát triển mới, nâng cao kỹ năng thí nghiệm, thực hành thực tiễn của học viên; tương hỗ chuyên đề dạy học, nghiên cứu và phân tích khoa học và khuynh hướng giáo dục nghề nghiệp trong cơ sở giáo dục phổ thông;

c) Thiết bị dạy học trong phòng học bộ môn được sắp xếp, sắp xếp hợp lý, khoa học, thích hợp về yêu cầu kỹ thuật, hiệu suất sử dụng, nội dung môn học nhằm mục đích bảo vệ thuận tiện khi sử dụng, dữ gìn và bảo vệ và không làm giảm tính năng của từng phòng học bộ môn;

d) Các loại hóa chất được sắp xếp, sắp xếp, dữ gìn và bảo vệ riêng không liên quan gì đến nhau không khiến ảnh hưởng, phá hủy những thiết bị dạy học khác.

Điều 8. Thiết bị thiết kế bên trong bên trong chuyên dùng trong phòng học bộ môn

1. Thiết bị thiết kế bên trong bên trong chuyên dùng, gồm có:

a) Bàn, ghế, bảng viết, tủ, kệ, giá đỡ chuyên dùng;

b) Tủ sấy; tủ hút; khối mạng lưới hệ thống thoát khí thải, mùi và hơi độc;

c) Hệ thống chậu rửa, vòi nước chuyên dùng;

d) Hệ thống điện chuyên dùng;

đ) Tủ thuốc y tế;

e) Các thiết bị thiết kế bên trong bên trong chuyên dùng khác.

2. Yêu cầu thiết bị thiết kế bên trong bên trong chuyên dùng

a) Thiết bị thiết kế bên trong bên trong chuyên dùng trong phòng học bộ môn được xem toán vị trí căn cứ theo số lượng học viên và yêu cầu thí nghiệm, thực hành thực tiễn của chương trình môn học;

b) Phòng học bộ môn phải được thiết kế, trang bị thiết kế bên trong bên trong đồng điệu, khoa học và thuận tiện khi sử dụng;

c) Bàn, ghế phòng học bộ môn được sắp xếp bảo vệ những quy định về tầm nhìn bảng viết, khoảng chừng cách Một trong những dãy bàn, hàng bàn, bảng viết và những tường xung quanh bảo vệ tổ chức triển khai dạy học thí nghiệm, thực hành thực tiễn theo nhóm; Bàn, ghế phòng học bộ môn là loại chuyên dùng, hoàn toàn có thể làm từ những vật tư rất khác nhau phục vụ yêu cầu đặc trưng của môn học. Ngoài ra bàn, ghế phòng học bộ môn Khoa học – Công nghệ, Khoa học tự nhiên, Công nghệ, Vật lí, Hoá học, Sinh học hoàn toàn có thể chống chịu nhiệt, hóa chất, cơ học, bảo vệ thuận tiện vệ sinh và bảo dưỡng;

d) Hệ thống tủ, kệ, giá đỡ chuyên dùng trong phòng học bộ môn, phòng sẵn sàng sẵn sàng và phòng thiết bị giáo dục được sắp xếp, sắp xếp hợp lý để cất giữ, dữ gìn và bảo vệ thiết bị dạy học;

đ) Tủ thuốc y tế trong phòng học bộ môn được trang bị thuốc và dụng cụ y té thiết yếu dùng để sơ cấp cứu khi xẩy ra sự cố. Được treo cố định và thắt chặt ở nơi hợp vệ sinh, dễ quan sát, thuận tiện và đơn thuần và giản dị tiếp cận và thuận tiện sử dụng;

e) Hệ thống rèm cửa phòng học bộ môn được sắp xếp để hoàn toàn có thể che ánh sáng cục bộ hoặc toàn bộ phòng học.

Chương IV. YÊU CẦU KỸ THUẬT PHÒNG HỌC BỘ MÔN

Điều 9. Nn và sàn nhà phòng học bộ môn

Nền và sàn nhà phòng học bộ môn phải phù phù thích hợp với những quy định về tiêu chuẩn xây dựng hiện hành. Nền và sàn nhà phòng học bộ môn bảo vệ dễ làm vệ sinh, không trơn trượt, không còn sơ hở, không biến thành mài mòn, không biến thành biến dạng, chống được ẩm, tránh khỏi hiện tượng kỳ lạ nồm ướt và chịu được tác động của hoá chất.

Điều 10. Cửa ra vào và hiên chạy cửa số phòng học bộ môn

Cửa ra vào và hiên chạy cửa số phòng học bộ môn phải phù phù thích hợp với những quy định về tiêu chuẩn xây dựng hiện hành.

Điều 11. Hệ thống cấp thoát nước

1. Hệ thống cấp thoát nước trong phòng học bộ môn được sắp xếp riêng, đặt ngầm trong tường, nền nhà hoặc trong hộp kỹ thuật. Các van đặt trong hộp kỹ thuật phải có cửa kiếm tra để thuận tiện cho việc quản trị và vận hành và sửa chữa thay thế.

2. Phòng học bộ môn Hóa học, Sinh học được sắp xếp khối mạng lưới hệ thống chậu rửa, vòi nước, đường cấp thoát nước gắn với bàn thí nghiệm, thực hành thực tiễn; Phòng học bộ môn Vật lí, Khoa học tự nhiên, Mĩ thuật được sắp xếp khối mạng lưới hệ thống chậu rửa, vòi nước ở vị trí thích hợp; Vật liệu, kích thước chiều rộng, chiều sâu của chậu rửa phải phục vụ những yêu cầu đặc trưng của môn học.

3. Các phòng học bộ môn khi hoạt động và sinh hoạt giải trí tạo ra chất thải ô nhiễm ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên phải có khối mạng lưới hệ thống xử lý chất thải.

Điều 12. Hệ thống chiếu sáng, cách âm, kỹ thuật điện

1. Chiếu sáng tự nhiên trong phòng học bộ môn phải tuân theo quy định về tiêu chuẩn chiếu sáng hiện hành. Các cửa phòng vừa phải phục vụ yêu cầu chiếu sáng tự nhiên, thông gió thoáng khí cho phòng, vừa phải che chắn được gió lạnh, mưa hắt, nắng chiếu xuyên phòng, đồng thời bảo vệ thuận tiện, bảo vệ an toàn và uy tín trong sử dụng, dễ làm sạch.

2. Chiếu sáng tự tạo trong phòng học bộ môn

a) Hệ thống chiếu sáng tự tạo trong phòng học bộ môn tuân thủ những yêu cầu quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật vương quốc về chiếu sáng – Mức được cho phép chiếu sáng nơi thao tác;

b) Áp dụng khối mạng lưới hệ thống chiếu sáng hỗn hợp trong phòng học bộ môn (chiếu sáng đồng đều và chiếu sáng cục bộ). Mật độ hiệu suất chiếu sáng bảo vệ tương ứng với hiệu suất cao từng loại phòng học bộ môn theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật vương quốc về chiếu sáng – Mức được cho phép chiếu sáng nơi thao tác.

3. Phòng học bộ môn Âm nhạc được thiết kế cách âm để tránh tiếng ồn với khu vực xung quanh.

4. Các phòng học bộ môn được trang bị khối mạng lưới hệ thống điện xoay chiều 220V phục vụ yêu cầu thí nghiệm, thực hành thực tiễn. Ngoài ra, những phòng học bộ môn: Khoa học tự nhiên, Công nghệ, Vật lí, Hóa học, Sinh học được trang bị khối mạng lưới hệ thống điện một chiều và xoay chiều với điện áp đầu ra kiểm soát và điều chỉnh đuợc từ 0-24V/2A. Ổ cắm điện trang bị trong phòng học bộ môn phải bảo vệ chống giật, chống nước.

Điều 13. Hệ thống thông gió, điều hòa không khí

1. Phòng học bộ môn được sắp xếp khối mạng lưới hệ thống thông gió tự nhiên và tự tạo. Ngoài ra, phòng học bộ môn Khoa học tự nhiên, Vật lí, Hóa học, Sinh học được lắp đặt những thiết bị như tủ sấy; tủ hút; khối mạng lưới hệ thống thoát khí thải, mùi và hơi độc.

2. Căn cứ Đk của cơ sở giáo dục phổ thông để trang bị máy điều hòa không khí cho phòng học bộ môn.

Điều 14. Hệ thống phòng cháy và chữa cháy

Phòng học bộ môn phải bảo vệ Đk bảo vệ an toàn và uy tín về phòng cháy và chữa cháy theo những tiêu chuẩn, quy chuẩn phòng cháy và chữa cháy hiện hành.

Chương V. QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÒNG HỌC BỘ MÔN

Điều 15. Quản lý phòng học bộ môn

1. Hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông phụ trách:

a) Ban hành những văn bản quy định về quản trị và vận hành, khai thác, sử dụng, dữ gìn và bảo vệ, kế hoạch hoạt động và sinh hoạt giải trí của phòng học bộ môn và thiết bị dạy học;

b) Quy định về khối mạng lưới hệ thống hồ sơ, sổ sách và nội quy của phòng học bộ môn;

c) Xếp thời khóa biểu cho từng nội dung dạy học của từng môn học có sử dụng phòng học bộ môn hoặc có sử dụng thiết bị dạy học trong những giờ dạy trên lớp, sắp xếp đủ giáo viên bộ môn, nhân viên cấp dưới thiết bị, thí nghiệm phù phù thích hợp với thời khóa biểu đã xây dựng;

d) Định kỳ kiểm tra, thanh tra những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt của phòng học bộ môn.

2. Tổ trưởng trình độ phụ trách tổ chức triển khai thực thi kế hoạch hoạt động và sinh hoạt giải trí và thời khóa biểu của phòng học bộ môn theo tuần, tháng, học kì, năm học; giám sát hoạt động và sinh hoạt giải trí của phòng học bộ môn theo quy định của cơ sở giáo dục phổ thông.

3. Nhân viên thiết bị, thí nghiệm phụ trách về hoạt động và sinh hoạt giải trí của phòng học bộ môn theo phân công và những quy định tại Điều 17 của văn bản này.

4. Giáo viên bộ môn có trách nhiệm xây dựng nội dung những tiết học có thí nghiệm, thực hành thực tiễn hoặc có sử dụng thiết bị dạy học trên lớp theo yêu cầu của chương trình môn học;

5. Phối họp với nhân viên cấp dưới thiết bị, thí nghiệm tổ chức triển khai thực thi những thí nghiệm, thực hành thực tiễn trong phòng học bộ môn hoặc mượn thiết bị để tổ chức triển khai dạy học trên lóp.

Điều 16. Sử dụng phòng học bộ môn

1. Phòng học bộ môn được sử dụng để tổ chức triển khai dạy học những nội dung về thí nghiệm, thực hành thực tiễn theo yêu cầu của chương trình môn học.

2. Phòng học bộ môn được sử dụng để tổ chức triển khai những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt giáo dục khuynh hướng nghề nghiệp, nghiên cứu và phân tích khoa học, thực thi giáo dục STEM.

3. Phòng học bộ môn được sử dụng để lưu giữ, dữ gìn và bảo vệ những thiết bị dạy học của những môn học tương ứng với tính chất của loại phòng học bộ môn. Thiết bị dạy học trong phòng học bộ môn được kiếm tra, bảo dưỡng thường xuyên; sửa chữa thay thế, thay thế, tương hỗ update nếu hư hỏng. Hoá chất, vật tư tiêu tốn được tương hỗ update kịp thời để bảo vệ phục vụ tốt cho hoạt động và sinh hoạt giải trí dạy học; hóa chất hết hạn sử dụng được xử lý, tiêu hủy theo những quy định hiện hành. Hằng năm, thiết bị dạy học phòng học bộ môn được kiểm kê, thanh lý theo quy định của Nhà nước.

Điều 17. Nhiệm vụ của nhân viên cấp dưới thiết bị, thí nghiêm

1. Quản lý, dữ gìn và bảo vệ và sắp xếp khoa học những thiết bị trong phòng học bộ môn theo nhóm, chủng loại thiết bị và theo khối lớp.

2. Lập kế hoạch shopping tương hỗ update, sửa chữa thay thế những thiết bị đơn thuần và giản dị và thanh lý, tiêu hủy thiết bị, hóa chất hỏng, hết hạn sử dụng.

3. Chuẩn bị đủ những Đk và những thiết bị, thí nghiệm theo yêu cầu của từng môn học, bài học kinh nghiệm tay nghề có sử dụng thiết bị để thực hành thực tiễn, thí nghiệm trong phòng học bộ môn hoặc trên lớp; phối phù thích hợp với giáo viên hướng dẫn học viên thực hành thực tiễn, thí nghiệm; bảo vệ những Đk về bảo vệ an toàn và uy tín, phòng chống cháy và nổ trong quy trình thực hành thực tiễn, thí nghiệm.

4. Quản lý, lưu giữ và sử dụng khối mạng lưới hệ thống hồ sơ, sổ sách theo dõi việc quản trị và vận hành, khai thác, sử dụng và dữ gìn và bảo vệ thiết bị dạy học của phòng học bộ môn; hướng dẫn giáo viên, học viên thực thi nội quy, quy trình sử dụng bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín trong quy trình thực hành thực tiễn, thí nghiệm.

5. Lập báo cáo định kỳ, thường xuyên về công tác thao tác thiết bị dạy học.

6. Tham gia học tập, tu dưỡng trình độ trách nhiệm.

Chương VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 18. Trách nhiệm của sở giáo dục và đào tạo và giảng dạy

1. Tham mưu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư xây mới hoặc tái tạo phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông thuộc phạm vi quản trị và vận hành.

2. Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát những phòng giáo dục và đào tạo và giảng dạy, những cơ sở giáo dục phổ thông triển khai công tác thao tác tổ chức triển khai quản trị và vận hành và sử dụng phòng học bộ môn theo quy định.

3. Hằng năm báo cáo tình hình góp vốn đầu tư, quản trị và vận hành và sử dụng những phòng học bộ môn với ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo.

Điều 19. Trách nhiệm của phòng giáo dục và đào tạo và giảng dạy

1. Tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện lập dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư xây mới hoặc tái tạo phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông thuộc phạm vi quản trị và vận hành.

2. Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát những cơ sở giáo dục phổ thông triển khai công tác thao tác tổ chức triển khai quản trị và vận hành và sử dụng phòng học bộ môn theo quy định.

3. Hằng năm báo cáo tình hình góp vốn đầu tư, quản trị và vận hành và sử dụng những phòng học bộ môn với Ủy ban nhân dân cấp huyện, sở giáo dục và đào tạo và giảng dạy.

Điều 20. Trách nhiệm của cơ sở giáo dục phổ thông

1. Tham mưu cấp có thẩm quyền lập kế hoạch góp vốn đầu tư xây mới hoặc tái tạo phòng học bộ môn phục vụ yêu cầu theo quy định nhằm mục đích duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục.

2. Tổ chức quản trị và vận hành và sử dụng những phòng học bộ môn đúng quy định.

3. Hằng năm báo cáo tình hình góp vốn đầu tư, quản trị và vận hành và sử dụng những phòng học bộ môn với phòng giáo dục và đào tạo và giảng dạy, sở giáo dục và đào tạo và giảng dạy.

Điều 21. Quy định chuyển tiếp

1. Đối với những cơ sở giáo dục phổ thông có phòng học bộ môn đã được ghi nhận kiểm định chất lượng giáo dục, công nhận đạt chuẩn cơ sở vật chất trước thời điểm ngày văn bản này còn có hiệu lực hiện hành thì tiếp tục theo Lever, mức độ đã được công nhận; khi thực thi công nhận lại hoặc công nhận Lever, mức độ cao hơn thực thi theo quy định tại văn bản này.

2. Đối với dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư xây mới phòng học bộ môn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước thời điểm ngày văn bản này còn có hiệu lực hiện hành thì tiếp tục thực thi nếu phục vụ những quy định tại văn bản này.

3. Đối với những dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư xây dựng tái tạo phòng học bộ môn được đồng ý khi bảo vệ diện tích s quy hoạnh không nhỏ hơn 12% diện tích s quy hoạnh phòng học bộ môn được quy định tại văn bản này.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Phạm Ngọc Thưởng

Reply
4
0
Chia sẻ

Video Nội quy phòng học bộ môn lý – công nghệ tiên tiến và phát triển ?

You vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Nội quy phòng học bộ môn lý – công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Nội quy phòng học bộ môn lý – công nghệ tiên tiến và phát triển miễn phí

Pro đang tìm một số trong những ShareLink Download Nội quy phòng học bộ môn lý – công nghệ tiên tiến và phát triển Free.

Giải đáp vướng mắc về Nội quy phòng học bộ môn lý – công nghệ tiên tiến và phát triển

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Nội quy phòng học bộ môn lý – công nghệ tiên tiến và phát triển vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Nội #quy #phòng #học #bộ #môn #lý #công #nghệ