Kinh Nghiệm Hướng dẫn Tại sao tiêu pha trung bình của khách du lịch khi tới Đông Nam á lại thấp hơn những nước Đông á 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Tại sao tiêu pha trung bình của khách du lịch khi tới Đông Nam á lại thấp hơn những nước Đông á được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-25 09:08:10 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

308

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

Create an account

  • Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!

Bài tập 1. Hoạt động du lịch

Cho bảng số liệu:

Quảng cáo

Số khách du lịch quốc tế đến và tiêu pha của khách du lịch ở một số trong những khu vực của châu Á năm 2014

Dựa vào bảng số liệu, vấn đáp những vướng mắc từ là 1 đến 6:

Câu 1. Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện số khách du lịch quốc tế đến và tiêu pha của khách du lịch ở một số trong những khu vực của châu Á năm 2014 là

A. Biểu đồ miền.     B. Biểu đồ phối hợp (cột, đường).

C. Biểu đồ cột.     D. Biểu đồ tròn.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích : Căn cứ vào bảng số liệu và yêu cầu đề bài, ta thấy biểu đồ cột (rõ ràng là cột ghép) là biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện số khách du lịch quốc tế đến và tiêu pha của khách du lịch ở một số trong những khu vực của châu Á năm 2014.

Câu 2. Mức tiêu pha trung bình của mỗi lượt hành khách quốc tế đến khu vực Đông Á năm 2014 là

A. 1013,3 USD.       B. 725,6 USD.

C. 1216,7 USD.       D. 1745,9 USD.

Quảng cáo

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích : Mức tiêu pha trung bình của mỗi lượt hành khách quốc tế đến khu vực Đông Á năm 2014 là 1745,9 USD, Khu vực Đông Nam Á là 725,6 USD và Tây Nam Á là 1013,3 USD.

Câu 3. Mức tiêu pha trung bình của mỗi lượt hành khách quốc tế đến khu vực Khu vực Đông Nam Á năm 2014 là

A. 1013,3 USD.       B. 725,6 USD.

C. 1216,7 USD.       D. 1745,9 USD.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích : Mức tiêu pha trung bình của mỗi lượt hành khách quốc tế đến khu vực Đông Á năm 2014 là 1745,9 USD, Khu vực Đông Nam Á là 725,6 USD và Tây Nam Á là 1013,3 USD.

Câu 4. Mức tiêu pha trung bình của mỗi lượt hành khách quốc tế đến khu vực Tây Nam Á năm 2014 là

A. 1013,3 USD.       B. 725,6 USD.

C. 1216,7 USD.       D. 1745,9 USD.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích : Mức tiêu pha trung bình của mỗi lượt hành khách quốc tế đến khu vực Đông Á năm 2014 là 1745,9 USD, Khu vực Đông Nam Á là 725,6 USD và Tây Nam Á là 1013,3 USD.

Câu 5. Số khách du lịch và mức tiêu pha của mỗi khách du lịch phản ánh rõ khu vực Khu vực Đông Nam Á

A. Không có những tài nguyên du lịch nên thu hút được ít khách du lịch.

B. Có rát nhiều tài nguyên du lịch nhưng không còn dịch vụ đi kèm theo.

C. Chưa tiếp thị được tài nguyên du lịch cho hành khách biết.

D. Trình độ dịch vụ và thành phầm du lịch còn thấp.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích : Số khách du lịch và mức tiêu pha của mỗi khách du lịch phản ánh rõ khu vực Khu vực Đông Nam Á là khu vực có trình độ ngành dịch vụ phục vụ du lịch, những thành phầm du lịch còn thấp chưa phục vụ được nhu yếu của những người dân tiêu dùng quốc tế khó tính từ châu Âu, Hoa Kì,…

Quảng cáo

Câu 6. Nhận xét nào sau này không đúng về số khách du lịch quốc tế đến và mức tiêu pha của hành khách ở một số trong những khu vực châu Á năm 2014?

A. Số lượng khách du lịch quốc tế đến khu vực Khu vực Đông Nam Á tương tự với khu vực Tây Nam Á.

B. Chi tiêu trung bình của mỗi lượt khách du lịch quốc tế đến Khu vực Đông Nam Á thấp hơn so với Tây Nam Á và Đông Á.

C. Chi tiêu trung bình của mỗi lượt khách du lịch quốc tế đến Khu vực Đông Nam Á cao hơn so với khu vực Tây Nam Á.

D. Số khách du lịch quốc tế đến và mức tiêu pha của hành khách ở cả hai khu vực Khu vực Đông Nam Á và Tây Nam Á đều thấp hơn so với khu vực Đông Á.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích : Qua bảng số liệu, rút ra nhận xét sau:

– Số lượng khách du lịch quốc tế đến khu vực Khu vực Đông Nam Á tương tự với khu vực Tây Nam Á.

– Chi tiêu trung bình của mỗi lượt khách du lịch quốc tế đến Khu vực Đông Nam Á thấp hơn so với Tây Nam Á và Đông Á.

– Số khách du lịch quốc tế đến và mức tiêu pha của hành khách ở cả hai khu vực Khu vực Đông Nam Á và Tây Nam Á đều thấp hơn so với khu vực Đông Á.

Bài tập 2. Tình hình xuất, nhập khẩu của Khu vực Đông Nam Á

Cho biểu đồ:

Dựa vào biểu đồ, vấn đáp những vướng mắc từ là 1 đến 5:

Câu 1. Biểu đồ trên thể hiện nội dùng nào sau này?

A. Cơ cấu giá trị xuất, nhập khẩu của một số trong những nước trong khu vực Khu vực Đông Nam Á.

B. Giá trị xuất, nhập khẩu của một số trong những nước trong khu vực Khu vực Đông Nam Á

C. Chuyển dịch cơ cấu tổ chức triển khai giá trị xuất, nhập khẩu của một số trong những nước trong khu vự Khu vực Đông Nam Á

D. Giá trị xuất, nhập khẩu khu vực Khu vực Đông Nam Á.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích : Căn cứ vào biểu đồ và bảng chú giải, ta thấy biểu đồ thể hiện nội dunglà giá trị xuất, nhập khẩu của một số trong những nước trong khu vực Khu vực Đông Nam Á năm 1990, 2000 và năm 2014.

Câu 2. Nước có mức giá trị xuất khẩu và nhập khẩu lớn số 1 khu vực là

A. Xin-ga-po.       B. Thái Lan.

C. In-đô-nê-xi-a.       D. Việt Nam.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích : Nước có mức giá trị xuất khẩu và nhập khẩu lớn số 1 khu vực là Xin-ga-po và nước có mức giá trị xuất khẩu và nhập khẩu nhỏ nhất khu vực là Việt Nam.

Câu 3. Nhận xét nào sau này đúng về giá trị xuất, nhập khẩu của Xin-ga-po?

A. Giá trị xuất, nhập khẩu đều giảm.

B. Giá trị xuất, nhập khẩu đều tăng.

C. Các năm giá trị xuất khẩu đều to nhiều hơn nhập khẩu.

D. Các năm giá trị nhập khẩu đều to nhiều hơn xuất khẩu.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích : Qua biểu đồ, rút ra nhận xét:

– Giá trị xuất, nhập khẩu đều tăng.

– Năm 1990, 2000 giá trị xuất khẩu nhỏ hơn nhập khẩu nhưng năm 2014 giá trị xuất khẩu to nhiều hơn giá trị nhập khẩu.

Câu 4. Năm 2014, nước có mức giá trị xuất khẩu nhỏ hơn nhập khẩu là

A. Xin-ga-po.       B. In-đô-nê-xi-a.

C. Việt Nam.       D. Thái Lan.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích : Vào năm 2014, những nước Xin-ga-po, Thái Lan và Việt Nam đều phải có mức giá trị xuất khẩu to nhiều hơn giá trị nhập khẩu. In-đô-nê-xi-a có mức giá trị xuất khẩu nhỏ hơn giá trị nhập khẩu.

Câu 5. Nhận xét nào sau này là đúng?

A. Xin-ga-po có mức giá trị nhập khẩu luôn to nhiều hơn xuất khẩu.

B. Việt Nam có mức giá trị xuất khẩu nhỏ nhưng lại sở hữu vận tốc tăng trưởng cao nhất.

C. Thái Lan có cán cân xuất, nhập khẩu cân đối.

D. In-đô-nê-xi-a luôn ở trong tình trạng nhập siêu.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích : Qua biểu đồ, rút ra nhận xét:

– Năm 1990, 2000 giá trị xuất khẩu nhỏ hơn nhập khẩu nhưng năm 2014 giá trị xuất khẩu to nhiều hơn giá trị nhập khẩu.

– Thái Lan có mức giá trị xuất nhập khẩu tương đối cân đối. Năm 1990, giá trị nhập khẩu to nhiều hơn giá trị xuất khẩu.

– Việt Nam có mức giá trị xuất khẩu nhỏ nhưng lại sở hữu vận tốc tăng trưởng cao nhất (khoảng chừng từ 5 tỉ USD lên đến mức gần 200 tỉ USD).

– Năm 1990 và năm 2014 In-đô-nê-xi-a ở trong tình trạng nhập siêu nhưng năm 2000, In-đô-nê-xi-a có mức giá trị nhập khẩu thấp hơn giá trị xuất khẩu.

Xem thêm vướng mắc trắc nghiệm Địa Lí 11 có đáp án, hay khác:

://.youtube/watch?v=ieCkGJwl-s8

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

  • Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack vấn đáp miễn phí!

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các phản hồi không phù phù thích hợp với nội quy phản hồi website sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.

Reply
9
0
Chia sẻ

Clip Tại sao tiêu pha trung bình của khách du lịch khi tới Đông Nam á lại thấp hơn những nước Đông á ?

You vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Tại sao tiêu pha trung bình của khách du lịch khi tới Đông Nam á lại thấp hơn những nước Đông á tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Tại sao tiêu pha trung bình của khách du lịch khi tới Đông Nam á lại thấp hơn những nước Đông á miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Share Link Down Tại sao tiêu pha trung bình của khách du lịch khi tới Đông Nam á lại thấp hơn những nước Đông á miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Tại sao tiêu pha trung bình của khách du lịch khi tới Đông Nam á lại thấp hơn những nước Đông á

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Tại sao tiêu pha trung bình của khách du lịch khi tới Đông Nam á lại thấp hơn những nước Đông á vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Tại #sao #chi #tiêu #bình #quân #của #khách #lịch #khi #đến #Đông #Nam #lại #thấp #hơn #những #nước #Đông