Contents

Mẹo về Tập hợp M gồm những thành phần la 0 và 5 được viết là Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Tập hợp M gồm những thành phần la 0 và 5 được viết là được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-06 07:37:06 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

98

Bài 4 trang 8 Toán lớp 6 Tập 1 – Cánh diều: Viết mỗi tập hợp sau bằng phương pháp chỉ ra tính chất đặc trưng cho những thành phần của tập hợp đó:

Nội dung chính

 • Xem toàn bộ tài liệu Lớp 6: tại đây
 • A. Lý thuyết
 • 1. Tập hợp
 • 2. Cách viết tập hợp
 • B. Trắc nghiệm & Tự luận
 • I. Câu hỏi trắc nghiệm
 • Câu 1: Các viết tập hợp nào sau này đúng?
 • Câu 2: Cho B = 2; 3; 4; 5. Chọn đáp án sai trong những đáp án sau?
 • Câu 3: Viết tập hợp A những số tự nhiên to nhiều hơn 5 và nhỏ hơn 10.
 • Câu 4: Viết tập hợp P những vần âm rất khác nhau trong cụm từ: “HOC SINH”
 • Câu 5: Viết tập hợp A = 16; 17; 18; 19 dưới dạng chỉ ra tính chất đặc trưng
 • Câu 6: Cho tập hợp A = 1; 2; 3; 4 và tập hợp B = 3; 4; 5. Tập hợp C gồm những thành phần thuộc tập A nhương không thuộc tập hợp B là?
 • Câu 7: Cho tập hợp A = 1; 2; 3; 4 và tập hợp B = 3; 4; 5. Tập hợp C gồm những thành phần thuộc tập A lẫn tập hợp B là?
 • Câu 8: Cho hình vẽ
 • Câu 9: Tập hợp A = 22 < x ≤ 27 dưới dạng liệt kê những thành phần là?
 • Câu 10: Tập hợp P gồm những số tự nhiên to nhiều hơn 50 và không to nhiều hơn 57. Kết luận nào sau này sai?
 • Câu 11: Cho hình vẽ sau
 • Câu 12: Cho hình vẽ sau:
 • II. Bài tập tự luận
 • Câu 1: Cho tập hợp A là những vần âm trong cụm từ: “Thành phố Hồ Chí Minh”.
 • Câu 2: Cho tập hợp A = 1; 2; 3; 4; 5; 6 và B = 1; 3; 5; 7; 9

a) A = 0; 3; 6; 9; 12; 15;

b) B = 5; 10; 15; 20; 25; 30;

c) C = 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90;

d) D = 1; 5; 9; 13; 17.

Lời giải:

a) A = 0; 3; 6; 9; 12; 15;

Ta thấy những số 0; 3; 6; 9; 12; 15 là những số tự nhiên chia hết cho 3 và nhỏ hơn 16 nên ta viết tập hợp A bằng phương pháp chỉ ra tính chất đặc trưng là:

A = x .

b) B = 5; 10; 15; 20; 25; 30;

Ta thấy những số 5; 10; 15; 20; 25; 30 là những số tự nhiên chia hết cho 5, to nhiều hơn 0 và nhỏ hơn 31 (hoặc ta hoàn toàn có thể viết nhỏ hơn 32; …; 35).

Vậy ta hoàn toàn có thể viết tập hợp B bằng những phương pháp sau:

Cách 1:

B = x .

Cách 2:

B = x là những số tự nhiên chia hết cho 5, 0 < x < 35…

c) C = 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90;

Ta thấy những số 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90 là những số tự nhiên chia hết cho 10, to nhiều hơn 0 và nhỏ hơn 100 (hoặc ta hoàn toàn có thể viết nhỏ hơn 91; …; 99).

Vậy ta hoàn toàn có thể viết tập hợp C bằng những phương pháp sau:

Cách 1:

C = x .

Cách 2:

C = x là những số tự nhiên chia hết cho 10, 0 < x < 100…

d) D = 1; 5; 9; 13; 17

Ta thấy những số 1; 5; 9; 13; 17 là những số tự nhiên thỏa mãn nhu cầu số sau hơn số trước 4 cty (hay còn gọi là hơn kém nhau 4 cty), to nhiều hơn 0 và nhỏ hơn 18.

Do đó ta viết tập hợp D là:

D = x .

Hoàn thành bảng dưới đây vào vở (theo mẫu).

Phương pháp giải – Xem rõ ràng

– Các thành phần của một tập hợp viết trong hai dấu ngoặc nhọn , cách nhau bởi dấu phẩy “,” hoặc dấu chấm phẩy “;” (riêng với trường hợp những thành phần là số). Mỗi thành phần được liệt kê một lần, thứ tự liệt kê tùy ý.

– Nhận xét tính chất chung của những thành phần của tập hợp E rồi viết tập hợp E  bằng phương pháp chỉ ra tính chất đặc trưng cho những thành phần của tập hợp.

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 6: tại đây

A. Lý thuyết

1. Tập hợp

Tập hợp là khái niệm cơ bản thường dùng trong toán học và môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường. Ta hiểu tập hợp thông qua những ví dụ.

Ví dụ:

+ Tập hợp những dụng cụ (sách, bút) đặt trên bàn.

+ Tập hợp học viên lớp 6A.

+ Tập hợp những số tự nhiên to nhiều hơn 7.

+ Tập hợp những vần âm trong khối mạng lưới hệ thống vần âm Việt Nam.

2. Cách viết tập hợp

+ Tên tập hợp được viết bằng vần âm in hoa như: A, B, C,…

+ Để viết tập hợp thường có hai cách viết:

• Liệt kê những thành phần của tập hợp

Ví dụ: A = 1; 2; 3; 4; 5

• Theo tính chất đặc trưng cho những thành phần của tập hợp đó.

Ví dụ: A = x < 5

+ Kí hiệu:

• 2 ∈ A đọc là 2 thuộc hoặc là 2 thuộc thành phần của A.

• 6 ∉ A đọc là 6 không thuộc A hoặc là 6 không là thành phần của A.

Chú ý:

• Các thành phần của một tập hợp được viết trong hai dấu ngoặc nhọn , ngăn cách nhau bởi dấu “;” (nếu có thành phần số) hoặc dấu “,” nếu không còn thành phần số.

• Mỗi thành phần được liệt kê một lần, thứ tự liệt kê tùy ý.

• Ngoài ra ta còn minh họa tập hợp bằng một vòng tròn kín, mỗi thành phần của tập hợp được màn biểu diễn bằng 1 dấu chấm bên trong vòng tròn kín đó.

Ví dụ: Tập hợp B trong hình vẽ là B = 0; 2; 4; 6; 8

B. Trắc nghiệm & Tự luận

I. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Các viết tập hợp nào sau này đúng?

A. A = [1; 2; 3; 4] B. A = (1; 2; 3; 4)

C. A = 1; 2; 3; 4 D. A = 1; 2; 3; 4

Lời giải

Các viết tập hợp được viết Theo phong cách liệt kê những thành phần của tập hợp

Nên cách viết đúng là A = 1; 2; 3; 4

Chọn đáp án D.

Câu 2: Cho B = 2; 3; 4; 5. Chọn đáp án sai trong những đáp án sau?

A. 2 ∈ B B. 5 ∈ B C. 1 ∉ B D. 6 ∈ B

Lời giải

Áp dụng cách sử dụng kí hiệu ∈:

+ 2 ∈ A đọc là 2 thuộc A hoặc là 2 thuộc thành phần của A.

+ 6 ∉ A đọc là 6 không thuộc A hoặc là 6 không là thành phần của A.

Ta thấy 6 không là thành phần của tập hợp B nên 6 ∉ B

Chọn đáp án D.

Câu 3: Viết tập hợp A những số tự nhiên to nhiều hơn 5 và nhỏ hơn 10.

A. A = 6; 7; 8; 9 B. A = 5; 6; 7; 8; 9

C. A = 6; 7; 8; 9; 10 D. A = 6; 7; 8

Lời giải

Viết tập hợp A dưới dạng liệt kê những phân tử

Tập hợp A gồm những thành phần to nhiều hơn 5 và nhỏ hơn 10 nên A = 6; 7; 8; 9

Chọn đáp án A.

Câu 4: Viết tập hợp P những vần âm rất khác nhau trong cụm từ: “HOC SINH”

A. P = H; O; C; S; I; N; H B. P = H; O; C; S; I; N

C. P = H; C; S; I; N D. P = H; O; C; H; I; N

Lời giải

Các vần âm rất khác nhau trong cụm từ “HOC SINH” là: H; O; C; S; I; N.

Nên P = H; O; C; S; I; N

Chọn đáp án B.

Câu 5: Viết tập hợp A = 16; 17; 18; 19 dưới dạng chỉ ra tính chất đặc trưng

A. A = x B. A = x

C. A = 16 < x < 20 D. A = x

Lời giải

Nhận thấy những số tự nhiên 16; 17; 18; 19 là những số tự nhiên to nhiều hơn 15 và nhỏ hơn 20.

Nên A = 15 < x < 20

Chọn đáp án B.

Câu 6: Cho tập hợp A = 1; 2; 3; 4 và tập hợp B = 3; 4; 5. Tập hợp C gồm những thành phần thuộc tập A nhương không thuộc tập hợp B là?

A. C = 5 B. C = 1; 2; 5 C. C = 1; 2 D. C = 2; 4

Lời giải

Các thành phần thuộc tập hơp A mà không thuộc tập hợp B là một trong; 2

Nên tập hợp cần tìm là C = 1; 2

Chọn đáp án C.

Câu 7: Cho tập hợp A = 1; 2; 3; 4 và tập hợp B = 3; 4; 5. Tập hợp C gồm những thành phần thuộc tập A lẫn tập hợp B là?

A. C = 3; 4; 5 B. C = 3 C. C = 4 D. C = 3; 4

Lời giải

Các thành phần thuộc tập hợp A lẫn tập hợp B là 3;4.

Nên tập hợp cần tìm là C = 3; 4

Chọn đáp án D.

Câu 8: Cho hình vẽ

Tập hợp D là?

A. D = 8; 9; 10; 12 B. D = 1; 9; 10 C. D = 9; 10; 12 D. D = 1; 9; 10; 12

Lời giải

Câu 9: Tập hợp A = x dưới dạng liệt kê những thành phần là?

A. A = 22; 23; 24; 25; 26 B. A = 22; 23; 24; 25; 26; 27

C. A = 23; 24; 25; 26; 27 D. A = 23; 24; 25; 26

Lời giải

Các số to nhiều hơn 22 và nhỏ hơn bằng 27 là 23; 24; 25; 26; 27

Nên tập hợp cần tìm là A = 23; 24; 25; 26; 27

Chọn đáp án C.

Câu 10: Tập hợp P gồm những số tự nhiên to nhiều hơn 50 và không to nhiều hơn 57. Kết luận nào sau này sai?

A. 55 ∈ P B. 57 ∈ P C. 50 ∉ P D. 58 ∈ P

Lời giải

Tập hợp P gồm những số tự nhien to nhiều hơn 50 và không to nhiều hơn 57 là 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57

Nên tập hợp đó là P = 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57

Có 58 ∉ P

Chọn đáp án D.

Câu 11: Cho hình vẽ sau

Tập hợp P và tập hợp Q. gồm?

A. P = Huế; Thu; Nương ; Q. = Đào; Mai

B. P = Huế; Thu; Nương; Đào; Q. = Đào; Mai

C. P = Huế; Thu; Nương; Đào; Q. = Mai

D. P = Huế; Thu; Đào; Q. = Đào; Mai

Lời giải

Tập hợp P gồm những bạn tên Đào; Huế; Nương; Thu

Tập hợp Q. gồm những bạn tên Mai; Đào

Nên ta có: P = Huế; Thu; Nương; Đào; Q. = Đào; Mai

Chọn đáp án B.

Câu 12: Cho hình vẽ sau:

Tập hợp C và tập hợp D gồm?

A. C = 102; 106 và D = 20; 101; 102; 106

B. C = 102; 106 và D = 3; 20; 102; 106

C. C = 102; 106 và D = 3; 20; 101

D. C = 102; 106 và D = 3; 20; 101; 102; 106

Lời giải

Ta có: C = 102; 106 và D = 3; 20; 101; 102; 106

Chọn đáp án D.

II. Bài tập tự luận

Câu 1: Cho tập hợp A là những vần âm trong cụm từ: “Thành phố Hồ Chí Minh”.

a) Hãy liệt kê những thành phần trong tập hợp A.

b) Trong những kết luận sau, kết luận là đúng?

+ b thuộc tập hợp A

+ t thuộc tập hợp A

+ m thuộc tập hợp A.

Lời giải

a) Các thành phần trong tập hợp A là A = t; h; a; n; o; i; p.; m

b) Trong những kết luận, những kết luận đúng là

+ t thuộc tập hợp A

+ m thuộc tập hợp A.

Câu 2: Cho tập hợp A = 1; 2; 3; 4; 5; 6 và B = 1; 3; 5; 7; 9

a) Viết tập hợp C gồm những thành phần thuộc A nhưng không thuộc B

b) Viết tập hợp D gồm những thành phần thuộc A vừa thuộc B.

c) Viết tập hợp E gồm những thành phần thuộc B nhưng không thuộc A.

Lời giải

a) Các phân tử thuộc A không thuộc B là 2; 4; 6

Nên tập hợp C là C = 2; 4; 6

b) Các thành phần vừa thuộc A vừa thuộc B là một trong; 3; 5

Nên tập hợp D là D = 1; 3; 5

c) Các thành phần thuộc B nhưng không thuộc A là 7; 9

Nên tập hợp E là E = 7; 9

Reply
9
0
Chia sẻ

Clip Tập hợp M gồm những thành phần la 0 và 5 được viết là ?

You vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Tập hợp M gồm những thành phần la 0 và 5 được viết là tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Tập hợp M gồm những thành phần la 0 và 5 được viết là miễn phí

You đang tìm một số trong những ShareLink Download Tập hợp M gồm những thành phần la 0 và 5 được viết là Free.

Giải đáp vướng mắc về Tập hợp M gồm những thành phần la 0 và 5 được viết là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Tập hợp M gồm những thành phần la 0 và 5 được viết là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Tập #hợp #gồm #những #phần #tử #và #được #viết #là