Mẹo về Thông tư 01/2022/tt-bxd quy chuẩn kỹ thuật vương quốc về quy hoạch xây dựng Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Thông tư 01/2022/tt-bxd quy chuẩn kỹ thuật vương quốc về quy hoạch xây dựng được Update vào lúc : 2022-05-14 04:38:08 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

289

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: 01/2022/TT-BXD

Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 19 tháng 05 năm 2022

THÔNG TƯ

BAN HÀNH QCVN 01:2022/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày thứ nhất/8/2007 của Chính phủ quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật và Nghị định số 78/2022/NĐ-CP ngày 16/5/2022 của Chính phủ sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ;

Căn cứ Nghị định số 81/2022/NĐ-CP ngày 17/07/2022 của Chính phủ quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Bộ Xây dựng;

Theo đề xuất kiến nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ tiên tiến và phát triển và môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên,

Bộ trưởng Bộ Xây dựng phát hành Thông tư phát hành quy chuẩn kỹ thuật vương quốc về Quy hoạch xây dựng.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này QCVN 01:2022/BXD quy chuẩn kỹ thuật vương quốc về Quy hoạch xây dựng.

Điều 2. Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày 05/7/2022 và thay thế Thông tư số 22/2022/TT-BXD ngày 31/12/2022 phát hành QCVN 01:2022/BXD quy chuẩn kỹ thuật vương quốc về Quy hoạch xây dựng.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và những tổ chức triển khai, thành viên có liên quan phụ trách thi hành Thông tư này./.

 

Nơi nhận:

– Bộ trưởng (để b/c); – Các Thứ trưởng; – Văn phòng Chính phủ; – Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; – UBND những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; – Bộ Khoa học công nghệ tiên tiến và phát triển để Đk; – Cục Kiểm tra VBQPPL – Bộ Tư pháp; – Công báo; cổng thông tin điện tử Chính phủ; – Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng; – Các cơ quan, cty thuộc Bộ;

– Lưu: VT, KHCN&MT.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG

Lê Quang Hùng

QCVN 01:2022/BXD

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG

National technical regulation on construction planning

MỤC LỤC

1  Quy định chung

1.1  Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh

1.2  Đối tượng vận dụng

1.3  Tài liệu viện dẫn

1.4  Giải thích từ ngữ

1.5  Yêu cầu chung

2  Quy định kỹ thuật

2.1  Yêu cầu về đất gia dụng

2.2  Yêu cầu về cty ở

2.3  Yêu cầu về những khu công trình xây dựng dịch vụ – công cộng

2.4  Yêu cầu về đất cây xanh

2.5  Yêu cầu về khu công nghiệp, khu công nghiệp và khu công nghệ tiên tiến và phát triển cao

2.6  Yêu cầu về kiến trúc cảnh sắc, thiết kế đô thị và bố cục những khu công trình xây dựng riêng với những khu vực tăng trưởng mới

2.7  Yêu cầu về không khí và sử dụng đất những khu vực hiện hữu trong đô thị

2.8  Yêu cầu về cao độ nền và thoát nước mặt

2.9  Yêu cầu về giao thông vận tải lối đi bộ

2.10  Yêu cầu về cấp nước

2.11  Yêu cầu về thoát nước và xử lý nước thải (XLNT)

2.12  Yêu cầu về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn (CTR)

2.13  Yêu cầu về nhà tang lễ, nghĩa trang và cơ sở hỏa táng

2.14  Yêu cầu về cấp điện

2.15  Yêu cầu về sắp xếp khu công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật ngầm

2.16  Yêu cầu về quy hoạch xây dựng nông thôn

3. Quy định về quản trị và vận hành

4. Trách nhiệm của tổ chức triển khai, thành viên

5. Tổ chức thực thi

Lời nói đầu

QCVN 01:2022/BXD do Viện Quy hoạch đô thị nông thôn Quốc gia biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Xây dựng phát hành kèm theo Thông tư số 01/2022/TT-BXD ngày 19 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

QCVN 01:2022/BXD thay thế QCVN 01:2022/BXD được phát hành kèm theo Thông tư số 22/2022/TT-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG

National technical regulation on construction planning

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1  Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh

Quy chuẩn này quy định về những mức số lượng giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản trị và vận hành nên phải tuân thủ trong hoạt động và sinh hoạt giải trí quy hoạch xây dựng vùng huyện, vùng liên huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn (sau này gọi tắt là quy hoạch đô thị – nông thôn) gồm có quy trình lập, thẩm định, phê duyệt, kiểm soát và điều chỉnh quy hoạch, tổ chức triển khai thực thi quy hoạch và làm cơ sở để xây dựng tiêu chuẩn vương quốc, quy chuẩn địa phương trong nghành nghề quy hoạch đô thị – nông thôn. Đối với công tác thao tác quy hoạch xây dựng những khu hiệu suất cao ngoài việc tuân thủ những quy định trong quy chuẩn này còn phải tuân thủ theo những quy chuẩn có liên quan.

1.2  Đối tượng vận dụng

Quy chuẩn này vận dụng riêng với những tổ chức triển khai, thành viên có liên quan đến hoạt động và sinh hoạt giải trí quy hoạch được quy định tại điểm 1.1.

1.3  Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là thiết yếu cho việc vận dụng quy chuẩn này. Trường hợp những tài liệu viện dẫn được sửa đổi, tương hỗ update hoặc thay thế thì vận dụng phiên bản tiên tiến và phát triển nhất.

QCVN 01-1:2022/BYT-Quy chuẩn kỹ thuật vương quốc về Chất lượng nước sạch sử dụng cho mục tiêu sinh hoạt;

QCVN 01:2022/BCT-Quy chuẩn kỹ thuật vương quốc về Yêu cầu thiết kế shop xăng dầu;

QCVN 02:2012/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật vương quốc về Lò đốt chất thải rắn y tế;

QCVN 04:2022/BXD-Quy chuẩn kỹ thuật vương quốc về Nhà chung cư;

QCVN 06:2022/BXD-Quy chuẩn kỹ thuật vương quốc về An toàn cháy cho nhà và khu công trình xây dựng;

QCVN 07:2022/BXD-Quy chuẩn kỹ thuật vương quốc về Các khu công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật;

QCVN 09:2022/BXD-Quy chuẩn kỹ thuật vương quốc về Các khu công trình xây dựng xây dựng sử dụng nguồn tích điện hiệu suất cao;

QCVN 10:2014/BXD-Quy chuẩn kỹ thuật vương quốc về Xây dựng khu công trình xây dựng đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng;

QCVN 17:2022/BXD-Quy chuẩn kỹ thuật vương quốc về Xây dựng, lắp đặt phương tiện đi lại quảng cáo ngoài trời;

QCVN 26:2010/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật vương quốc về Tiếng ồn và rung động;

QCVN 33:2011/BTTTT-Quy chuẩn kỹ thuật vương quốc về Lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông;

QCVN QTĐ 8:2010/BCT-Quy chuẩn kỹ thuật vương quốc về Kỹ thuật điện;

Quy định về kỹ thuật bảo vệ an toàn và uy tín lưới điện hạ áp nông thôn (phát hành theo Quyết định số 34/2006/QĐ-BCN ngày 13 tháng 09 năm 2006 của Bộ Công nghiệp).

1.4  Giải thích từ ngữ

Trong quy chuẩn này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1.4.1  Quy hoạch xây dựng

Việc tổ chức triển khai không khí của đô thị, nông thôn và những khu hiệu suất cao; tổ chức triển khai khối mạng lưới hệ thống khu công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; tạo lập môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên thích hợp cho những người dân dân sống tại những vùng lãnh thổ, bảo vệ phối hợp hài hoà giữa quyền lợi vương quốc với quyền lợi hiệp hội, phục vụ những tiềm năng tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh, bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên, ứng phó với biến hóa khí hậu. Quy hoạch xây dựng được thể hiện thông qua đồ án quy hoạch xây dựng gồm sơ đồ, bản vẽ, quy mô và thuyết minh.

CHÚ THÍCH: Quy hoạch xây dựng gồm có nhiều chủng loại quy hoạch được quy định tại Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch.

1.4.2  Quy hoạch đô thị:

Việc tổ chức triển khai không khí, kiến trúc, cảnh sắc đô thị, khối mạng lưới hệ thống khu công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật, khu công trình xây dựng hạ tầng xã hội và nhà tại để tạo lập môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống thích hợp cho những người dân dân sống trong đô thị. Quy hoạch đô thị được thể hiện thông qua đồ án quy hoạch đô thị.

1.4.3  Khu hiệu suất cao

Bao gồm khu kinh tế tài chính, khu công nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghệ tiên tiến và phát triển cao; khu du lịch; khu nghiên cứu và phân tích, đào tạo và giảng dạy; khu thể dục thể thao.

1.4.4  Đô thị

Khu vực triệu tập dân cư sinh sống có tỷ suất cao và hầu hết hoạt động và sinh hoạt giải trí trong nghành nghề kinh tế tài chính phi nông nghiệp, là TT chính trị, hành chính, kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống hoặc chuyên ngành, có vai trò thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của vương quốc hoặc một vùng lãnh thổ, một địa phương, gồm có nội thành của thành phố, ngoài thành phố của thành phố; nội thị, ngoại thị của thị xã; thị xã.

1.4.5  Đất xây dựng đô thị

Đất dành để xây dựng những hiệu suất cao đô thị (gồm cả khối mạng lưới hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị) gồm có đất gia dụng và đất ngoài gia dụng.

1.4.6  Đất gia dụng

Đất để xây dựng những khu công trình xây dựng hầu hết phục vụ những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt gia dụng gồm có: đất cty ở hoặc đất ở tại đô thị, đất khu công trình xây dựng dịch vụ – công cộng đô thị, đất cây xanh công cộng đô thị và đất hạ tầng kỹ thuật đô thị.

1.4.7  Khu vực tăng trưởng đô thị

Khu vực được xác lập để góp vốn đầu tư tăng trưởng đô thị trong một quy trình nhất định. Khu vực tăng trưởng đô thị gồm có: Khu vực tăng trưởng đô thị mới, khu vực tăng trưởng đô thị mở rộng, khu vực tái tạo, khu vực bảo tồn, khu vực tái thiết đô thị, khu vực có hiệu suất cao chuyên biệt.

1.4.8  Đơn vị ở

Khu hiệu suất cao cơ bản của đô thị hầu hết phục vụ nhu yếu ở gồm có: những nhóm nhà tại; những khu công trình xây dựng dịch vụ – công cộng, cây xanh công cộng phục vụ cho nhu yếu thường xuyên, hằng ngày của hiệp hội dân cư; đường giao thông vận tải lối đi bộ (đường từ cấp phân khu vực đến đường nhóm nhà tại) và bãi đỗ xe cho cty ở.

1.4.9  Nhóm nhà tại

Tổ hợp những khu công trình xây dựng nhà tại có không khí công cộng sử dụng chung (vườn hoa, sân chơi, bãi đỗ xe phục vụ nhóm nhà tại và đường cấp nội bộ không gồm có đường phân khu vực…).

1.4.10  Lô đất

Bao gồm một hoặc nhiều thửa đất liền kề có hiệu suất cao sử dụng đất giống nhau được số lượng giới hạn bởi những tuyến phố giao thông vận tải lối đi bộ, những đường ranh giới tự nhiên hoặc tự tạo khác.

1.4.11  Nhà ở riêng lẻ

Nhà ở được xây dựng trên thửa đất riêng không liên quan gì đến nhau thuộc quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình, thành viên, gồm có nhà biệt thự cao cấp, nhà tại liền kề và nhà tại độc lập.

1.4.12  Nhà chung cư

Nhà ở có từ hai tầng trở lên, có nhiều căn hộ cao cấp, có lối đi, cầu thang chung, có phần sở hữu riêng, phần sở hữu chung và khối mạng lưới hệ thống khu công trình xây dựng hạ tầng sử dụng chung cho những hộ mái ấm gia đình, thành viên, tổ chức triển khai.

1.4.13  Đất sử dụng hỗn hợp

Đất xây dựng nhà, khu công trình xây dựng hỗn hợp hoặc được sử dụng cho một số trong những mục tiêu rất khác nhau được xác lập trong đồ án quy hoạch.

1.4.14  Công trình hỗn hợp

Công trình có những hiệu suất cao sử dụng rất khác nhau.

1.4.15  Đất cây xanh đô thị

Bao gồm: đất cây xanh sử dụng công cộng, đất cây xanh sử dụng hạn chế, đất cây xanh chuyên được sử dụng.

CHÚ THÍCH 1: Đất cây xanh sử dụng công cộng trong đô thị là đất khu dã ngoại khu vui chơi vui chơi công viên, vườn hoa, sân chơi, đảm bảo tiếp cận của người dân;

CHÚ THÍCH 2: Đất cây xanh sử dụng hạn chế là đất cây xanh được trồng trong khuôn viên những khu công trình xây dựng, khu dã ngoại khu vui chơi vui chơi công viên chuyên đề do tổ chức triển khai, thành viên quản trị và vận hành và sử dụng;

CHÚ THÍCH 3: Đất cây xanh chuyên được sử dụng là đất nhiều chủng loại cây xanh trong vườn ươm, đất cây xanh phục vụ nghiên cứu và phân tích, đất cây xanh cách ly.

1.4.16  Đất cây xanh sử dụng công cộng trong cty ở

Bao gồm khu dã ngoại khu vui chơi vui chơi công viên, vườn hoa, sân chơi phục vụ cho nhu yếu và đảm bảo kĩ năng tiếp cận của mọi người dân trong cty ở.

1.4.17  Điểm dân cư nông thôn

Nơi cư trú triệu tập của những hộ mái ấm gia đình link với nhau trong sản xuất, sinh hoạt và những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt xã hội khác trong phạm vi một khu vực nhất định, được hình thành do Đk tự nhiên, Đk kinh tế tài chính – xã hội, văn hóa truyền thống và những yếu tố khác.

1.4.18  Hệ thống hạ tầng kỹ thuật (HTKT)

– Hệ thống giao thông vận tải lối đi bộ;

– Hệ thống phục vụ nguồn tích điện (cấp điện, xăng dầu, khí đốt…);

– Hệ thống chiếu sáng công cộng;

– Hệ thống thông tin liên lạc (hạ tầng kỹ thuật viễn thông);

– Hệ thống cấp nước;

– Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải (XLNT);

– Hệ thống quản trị và vận hành chất thải rắn (CTR);

– Hệ thống vệ sinh công cộng;

– Hệ thống nhà tang lễ, nghĩa trang và cơ sở hỏa táng;

– Các khối mạng lưới hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác.

1.4.19  Hệ thống hạ tầng xã hội

– Hệ thống dịch vụ – công cộng: y tế, giáo dục, văn hóa truyền thống, thể dục thể thao, thương mại và những khu công trình xây dựng dịch vụ – công cộng khác;

– Hệ thống khu dã ngoại khu vui chơi vui chơi công viên, vườn hoa, sân chơi;

– Các khối mạng lưới hệ thống hạ tầng xã hội khác.

1.4.20  Mật độ xây dựng

– Mật độ xây dựng thuần: là tỷ suất diện tích s quy hoạnh chiếm đất của những khu công trình xây dựng kiến trúc chính trên diện tích s quy hoạnh lô đất (không gồm có diện tích s quy hoạnh chiếm đất của những khu công trình xây dựng ngoài trời như tiểu cảnh trang trí, bể bơi, bãi (sân) đỗ xe, sân thể thao, nhà bảo vệ, lối lên xuống, bộ phận thông gió tầng hầm dưới đất có mái che và những khu công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật khác).

CHÚ THÍCH: Các bộ phận khu công trình xây dựng, rõ ràng kiến trúc trang trí như: sê-nô, ô-văng, mái đua, mái đón, bậc lên xuống, bậu cửa, hiên chạy cầu đã tuân thủ những quy định về bảo vệ an toàn và uy tín cháy, bảo vệ an toàn và uy tín xây dựng được cho phép không tính vào diện tích s quy hoạnh chiếm đất nếu đảm bảo không khiến khó dễ lưu thông của người, phương tiện đi lại và không phối hợp những hiệu suất sử dụng khác.

– Mật độ xây dựng gộp của một khu vực đô thị: là tỷ suất diện tích s quy hoạnh chiếm đất của những khu công trình xây dựng kiến trúc chính trên diện tích s quy hoạnh toàn khu đất nền trống (diện tích s quy hoạnh toàn khu đất nền trống hoàn toàn có thể gồm có cả: sân, đường, những khu cây xanh, không khí mở và những khu vực không xây dựng khu công trình xây dựng).

1.4.21  Hệ số sử dụng đất

Tỷ lệ của tổng diện tích s quy hoạnh sàn của khu công trình xây dựng gồm cả tầng hầm dưới đất (trừ những diện tích s quy hoạnh sàn phục vụ cho khối mạng lưới hệ thống kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy, gian lánh nạn và đỗ xe của khu công trình xây dựng) trên tổng diện tích s quy hoạnh lô đất.

1.4.22  Chỉ giới đường đỏ

Đường ranh giới được xác lập trên map quy hoạch và thực địa để phân định ranh giới giữa phần đất được xây dựng khu công trình xây dựng và phần đất được dành riêng cho đường giao thông vận tải lối đi bộ hoặc khu công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật, không khí công cộng khác.

1.4.23  Chỉ giới xây dựng

Đường số lượng giới hạn được cho phép xây dựng khu công trình xây dựng chính trên thửa đất

1.4.24  Khoảng lùi

Khoảng không khí giữa chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng.

1.4.25  Chiều cao khu công trình xây dựng xây dựng

Chiều cao khu công trình xây dựng tính từ cao độ mặt đất đặt khu công trình xây dựng theo quy hoạch được duyệt tới điểm trên cao nhất của khu công trình xây dựng (kể cả mái tum hoặc mái dốc). Đối với khu công trình xây dựng có những cao độ mặt đất rất khác nhau thì độ cao khu công trình xây dựng tính từ cao độ mặt đất thấp nhất theo quy hoạch được duyệt.

CHÚ THÍCH: Các thiết bị kỹ thuật trên mái: cột ăng ten, cột thu sét, thiết bị sử dụng nguồn tích điện mặt trời, bể nước sắt kẽm kim loại, ống khói, ống thông hơi, rõ ràng kiến trúc trang trí thì không tính vào độ cao khu công trình xây dựng.

1.4.26  Khoảng cách bảo vệ an toàn và uy tín về môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên (ATMT)

Khoảng cách tối thiểu để đảm bảo những yêu cầu về vệ sinh, bảo vệ an toàn và uy tín, môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên của nguồn phát sinh ô nhiễm (hoặc nhà, khu công trình xây dựng bao chứa nguồn phát sinh ô nhiễm).

1.4.27  Hành lang bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín

Khoảng không khí tối thiểu về chiều rộng, chiều dài và độ cao, chạy dọc hoặc xung quanh khu công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

1.4.28  Không gian xây dựng ngầm đô thị

Không gian xây dựng khu công trình xây dựng dưới mặt đất gồm có: khu công trình xây dựng công cộng ngầm, khu công trình xây dựng giao thông vận tải lối đi bộ ngầm, những khu công trình xây dựng đầu mối kỹ thuật ngầm và phần ngầm của những khu công trình xây dựng xây dựng trên mặt đất, khu công trình xây dựng đường dây, cáp, đường ống kỹ thuật ngầm, hào và tuy nen kỹ thuật.

1.4.29  Tuy-nen kỹ thuật

Công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm theo tuyến có kích thước lớn đủ để đảm bảo cho con người hoàn toàn có thể thực thi những trách nhiệm lắp đặt, sửa chữa thay thế và bảo dưỡng những thiết bị, đường ống kỹ thuật.

1.4.30  Hào kỹ thuật

Công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm theo tuyến có kích thước nhỏ để lắp đặt những đường dây, cáp và những đường ống kỹ thuật.

1.5   Yêu cầu chung

1.5.1  Yêu cầu về dự báo trong đồ án quy hoạch:

– Dự báo về dân số, lao động, đất đai, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và những nội dung kinh tế tài chính – xã hội khác phải nhờ vào cơ sở chuỗi những số liệu với thời hạn tối thiểu của 5 năm sớm nhất và những chỉ tiêu, quy định, khống chế tại quy hoạch cao hơn. Dự báo dân số phải gồm có cả dự báo dân số thường trú, dân số tạm trú và những thành phần dân số khác (dân số lưu trú, khách vãng lai được quy đổi);

– Dự báo phải đề cập đến những yếu tố về tai biến vạn vật thiên nhiên, môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên, biến hóa khí hậu và nước biển dâng;

– Quy hoạch phân khu, quy hoạch rõ ràng phải tuân thủ và rõ ràng hóa những dự báo của toàn đô thị;

– Kết quả của dự báo phải đảm bảo phù phù thích hợp với kĩ năng dung nạp, phục vụ của đất đai, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên.

1.5.2  Yêu cầu về lựa chọn đất xây dựng

– Khu vực được chọn để xây dựng phải phục vụ những yêu cầu sau: có những lợi thế về kinh tế tài chính, xã hội, hạ tầng, môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên và cảnh sắc; có Đk tự nhiên đảm bảo cho những hoạt động và sinh hoạt giải trí xây dựng và đảm bảo bảo vệ an toàn và uy tín cho hiệp hội: không thuộc phạm vi khu vực cấm những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt xây dựng;

– Đối với khu vực dự báo chịu tác động từ nước biển dâng, việc lựa chọn đất xây dựng phải tính toán đến tác động từ mực nước biển dâng theo những ngữ cảnh của vương quốc;

– Trong trường hợp nên phải xây dựng tại những khu vực có rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn xuất hiện hoặc bị ảnh hưởng từ những tai biến vạn vật thiên nhiên (trượt lở, ngập lụt, lũ…), quy hoạch phải đề xuất kiến nghị giải pháp giảm thiểu, khắc phục và đảm bảo bảo vệ an toàn và uy tín cho hiệp hội.

1.5.3  Yêu cầu về khuynh hướng tổ chức triển khai không khí cấp vùng (huyện, liên huyện)

– Các phân vùng trong đồ án quy hoạch phải được đề xuất kiến nghị nhờ vào những đặc trưng về cảnh sắc vạn vật thiên nhiên, điểm lưu ý kinh tế tài chính, xã hội, môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên và sinh thái xanh vùng;

– Phân vùng phải lồng ghép với những giải pháp trấn áp quản trị và vận hành theo những mức độ: khu vực ưu tiên cho xây dựng (đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp…), khu vực hạn chế xây dựng (nông, lâm nghiệp, bảo tồn, cảnh sắc tự nhiên), khu vực cấm xây dựng (vùng cách ly, bảo vệ an toàn và uy tín, bảo vệ những di sản, di tích lịch sử…);

– Hệ thống những đô thị trong vùng phải đảm bảo hoàn toàn có thể tăng trưởng, mở rộng, thỏa mãn nhu cầu những yêu cầu về môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên, bảo vệ an toàn và uy tín cho định cư. Đô thị phải link thuận tiện với những đô thị khác và với những vùng nông thôn;

– Hệ thống điểm dân cư nông thôn trong vùng phải phù phù thích hợp với Đk tự nhiên, ngành nghề sản xuất, hình thái định cư theo đặc trưng từng vùng miền và đảm bảo những yêu cầu về phòng chống thiên tai;

– Các khu công nghiệp phải được quy hoạch nhờ vào tiềm năng, lợi thế về Đk tự nhiên, kinh tế tài chính-xã hội; tiết kiệm chi phí quỹ đất, ưu tiên sử dụng đất hoang hóa, hạn chế quy đổi đất nông nghiệp; không khiến ô nhiễm đến những vùng lân cận;

– Các vùng bảo vệ di sản, cảnh sắc vạn vật thiên nhiên phải đảm bảo gìn giữ được xem toàn vẹn những giá trị đặc trưng của tài nguyên, phát huy được tiềm năng để tăng trưởng kinh tế tài chính và thuận tiện trong quản trị và vận hành, bảo vệ;

– Hệ thống hạ tầng xã hội (y tế, giáo dục, văn hóa truyền thống, thể dục thể thao, thương mại, dịch vụ…) và khối mạng lưới hệ thống hạ tầng kỹ thuật phải đảm bảo mọi người dân trong vùng (dân cư đô thị và nông thôn) đều được sử dụng thuận tiện và thuận tiện và đơn thuần và giản dị tiếp cận.

1.5.4  Yêu cầu về tổ chức triển khai không khí toàn đô thị và những khu hiệu suất cao trong đô thị

1.5.4.1  Yêu cầu về tổ chức triển khai không khí toàn đô thị

– Đối với những thành phố có cấu trúc gồm nhiều đô thị, phải đảm bảo sự link thuận tiện giữa đô thị TT và những đô thị khác, những khu hiệu suất cao. Đảm bảo duy trì vùng đệm, vùng sinh thái xanh Một trong những đô thị;

– Quy hoạch phải xác lập được ranh giới khu vực tăng trưởng đô thị và khu vực hạn chế (hoặc không) tăng trưởng đô thị. Đối với những đô thị dự kiến mở rộng, ranh giới đô thị phải nhờ vào những dự báo về quy mô dân số, đất đai, hạ tầng và phải thỏa mãn nhu cầu những yêu cầu về lựa chọn đất xây dựng;

– Không gian đô thị phải: khai thác được tối đa những lợi thế và hạn chế những bất lợi về Đk tự nhiên; phù phù thích hợp với Đk kinh tế tài chính, xã hội và đặc trưng về đất đai, hạ tầng của từng đô thị, từng vùng miền; tạo nên môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống tốt, bảo vệ an toàn và uy tín cho dân cư, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống đặc trưng;

– Đất khu vực tăng trưởng đô thị phải được xem toán, dự báo theo kĩ năng tăng trưởng theo từng quy trình quy hoạch. Chỉ tiêu đất gia dụng phải được xem toán lựa chọn theo đặc trưng từng đô thị đảm bảo nguyên tắc sử dụng đất tiết kiệm chi phí, hiệu suất cao, bảo vệ được tài nguyên vạn vật thiên nhiên có mức giá trị;

– Quy mô nhiều chủng loại đất ngoài gia dụng phải được luận chứng, tính toán theo nhu yếu thực tiễn kết phù thích hợp với những quy hoạch chuyên ngành;

– Các cơ sở công nghiệp, kho tàng phải được quy hoạch tại những vị trí bảo vệ an toàn và uy tín, không khiến ô nhiễm môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên.

1.5.4.2  Yêu cầu riêng với những khu hiệu suất cao, những phân khu trong đô thị và những TT

– Phân khu trong đô thị phải nhờ vào những giá trị đặc trưng trong từng khu vực về Đk tự nhiên, kiến trúc cảnh sắc và hiệu suất cao đô thị;

– Phân khu trong đô thị phải dự báo, xác lập được quy mô dân số cho những lô đất quy hoạch làm cơ sở cho tính toán và phân loại dân cư trong quy hoạch rõ ràng và những dự án công trình bất Động sản, Dân số dự báo, xác lập phải gồm có cả dân số vãng lai tại những khu đất nền trống ở và những khu đất nền trống xây dựng những khu công trình xây dựng hỗn hợp có yếu tố ở gồm có cả dịch vụ lưu trú (nếu có);

– Phân khu trong đô thị phải xác lập được khối mạng lưới hệ thống khu công trình xây dựng dịch vụ – công cộng, chỉ tiêu sử dụng đất và khung hạ tầng kỹ thuật cấp khu vực, cty ở;

– Các TT theo cấp hành chính và TT chuyên ngành (y tế, đào tạo và giảng dạy, thương mại, dịch vụ…) nên phải có quy mô thích hợp, đảm bảo tiết kiệm chi phí đất đai;

– Trung tâm theo cấp hành chính phải được sắp xếp tại vị trí có mối liên hệ thuận tiện nhất tới những khu hiệu suất cao của đô thị;

– Phải sắp xếp hỗn hợp nhiều hiệu suất cao rất khác nhau trong khu TT đô thị đảm bảo khai thác sử dụng đất hiệu suất cao, linh hoạt và thuận tiện.

1.5.5  Yêu cầu về quy hoạch không khí xanh, đất cây xanh đô thị

– Không gian cây xanh trong đô thị, gồm có không khí xanh tự nhiên (rừng, đồi, núi, thảm thực vật ven sông, hồ và ven bờ biển) và không khí xanh tự tạo (khu dã ngoại khu vui chơi vui chơi công viên, vườn hoa, mặt nước…) phải được quy hoạch link với nhau thành một khối mạng lưới hệ thống liên hoàn;

– Không gian xanh tự nhiên cần phải bảo vệ tối đa, không khí xanh tự tạo phải được phân loại hợp lý trên toàn vẹn và tổng thể tích s quy hoạnh đất xây dựng đô thị để đảm bảo thuận tiện trong sử dụng;

– Các chỉ tiêu đất cây xanh công cộng cho toàn đô thị và từng khu vực được xác lập trong quy hoạch chung, quy hoạch phân khu phải phục vụ với tiềm năng của quy hoạch và thích hợp đặc trưng từng đô thị. Cây xanh sử dụng công cộng phải quy hoạch để đảm bảo mọi người dân tiếp cận thuận tiện;

– Phải ưu tiên sử dụng nhiều chủng loại cây xanh bản địa, đặc trưng vùng miền và phù phù thích hợp với đô thị, bảo vệ được những cây quý và hiếm, cây cổ thụ có mức giá trị. Chủng loại cây xanh trong đô thị không được làm ảnh hưởng tới bảo vệ an toàn và uy tín giao thông vận tải lối đi bộ, phù phù thích hợp với những yêu cầu về phòng chống thiên tai, không khiến hư hại khu công trình xây dựng gồm có cả phần ngầm và phần trên mặt đất, không tiết ra những chất ô nhiễm hoặc mê hoặc côn trùng nhỏ gây ảnh hưởng đến dân cư.

1.5.6  Yêu cầu về quy hoạch không khí xây dựng ngầm

– Phải xác lập được khu vực xây dựng, khu vực hạn chế xây dựng, khu vực cấm xây dựng khu công trình xây dựng ngầm;

– Phải xác lập được vị trí, quy mô, hướng tuyến, phân tầng của khối mạng lưới hệ thống giao thông vận tải lối đi bộ ngầm, khối mạng lưới hệ thống tuy-nen, hào kỹ thuật, cống bể kỹ thuật, những khu vực xây dựng khu công trình xây dựng công cộng, khu công trình xây dựng đầu mối hạ tầng kỹ thuật ngầm và dự kiến đấu nối kỹ thuật, đấu nối không khí;

– Các khu công trình xây dựng ngầm phải đảm bảo link bảo vệ an toàn và uy tín, đồng điệu với nhau và với những khu công trình xây dựng trên mặt đất về không khí và đấu nối hạ tầng kỹ thuật.

1.5.7  Yêu cầu về quy hoạch hạ tầng kỹ thuật

– Quy hoạch những khu công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật phải đảm bảo phục vụ đủ nhu yếu của khu vực, phù phù thích hợp với những dự báo tăng trưởng đô thị, nông thôn và những khu hiệu suất cao khác;

– Dự báo nhu yếu về hạ tầng kỹ thuật phải nhờ vào chuỗi số liệu tình hình, những dự án công trình bất Động sản, khu vực có Đk tương tự hoặc những tiêu chuẩn được lựa chọn vận dụng;

– Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật phải tính đến những ảnh hưởng của biến hóa khí hậu và nước biển dâng;

– Quy hoạch khu công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung (hướng tuyến, vị trí, quy mô) phải xác lập những khu công trình xây dựng tham gia vào sử dụng chung đảm bảo tính thống nhất, đồng điệu;

– Công trình giao thông vận tải lối đi bộ và hạ tầng kỹ thuật phải đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng theo yêu cầu tại QCVN 10:2014/BXD;

– Trên những đường phố chính, những khu vực công cộng (khu thương mại, khu dã ngoại khu vui chơi vui chơi công viên, chợ, bến xe, TT vui chơi quảng trường, điểm đỗ xe buýt chính …), trạm xăng dầu ngoài đô thị phải sắp xếp Tolet công cộng. Các khu công trình xây dựng vệ sinh công cộng phải tuân thủ QCVN 07-9:2022/BXD;

– Hệ thống chiếu sáng công cộng gồm có: chiếu sáng đường, khu công trình xây dựng giao thông vận tải lối đi bộ, khu dã ngoại khu vui chơi vui chơi công viên, vườn hoa, trang trí, lễ hội, những khu công trình xây dựng kiến trúc, nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp phải đảm bảo yêu cầu về độ chói, độ rọi, bảo vệ an toàn và uy tín và tiết kiệm chi phí nguồn tích điện. Các khu công trình xây dựng chiếu sáng công cộng phải tuân thủ QCVN 07-7:2022/BXD;

– Quy hoạch những khu công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật viễn thông phải đảm bảo những quy định của quy chuẩn QCVN 07-8:2022/BXD, QCVN 33:2011/BTTTT.

1.5.8  Yêu cầu về quy hoạch những khu hiệu suất cao

Các khu đô thị, điểm dân cư nông thôn nằm trong những khu hiệu suất cao tuân thủ những quy định trong quy chuẩn này.

1.5.9  Yêu cầu về mức độ thể hiện những đồ án quy hoạch

Các thông số kỹ thuật và yêu cầu quản trị và vận hành về không khí, đất đai và khối mạng lưới hệ thống hạ tầng phải được xác lập và thể hiện tương ứng với từng tỷ suất map như sau:

– Tỷ lệ map 1/25 000 phải thể hiện đến cấp đường liên khu vực hoặc tương tự và ô đất số lượng giới hạn bởi những đường liên khu vực hoặc tương tự;

– Tỷ lệ map 1/10 000 phải thể hiện đến cấp đường chính khu vực hoặc tương tự và ô đất số lượng giới hạn bởi những đường chính khu vực hoặc tương tự;

– Tỷ lệ map 1/5 000 phải thể hiện đến cấp đường đường khu vực hoặc tương tự và ô đất số lượng giới hạn bởi những đường khu vực hoặc tương tự;

– Tỷ lệ map 1/2 000 phải thể hiện đến cấp đường phân khu vực và ô đất số lượng giới hạn bởi những đường phân khu vực;

– Tỷ lệ map 1/500 phải thể hiện đến đường nhóm nhà tại, lối đi xe đạp điện, lối đi dạo và những lô đất

2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

2.1  Yêu cầu về đất gia dụng

Chỉ tiêu đất gia dụng trung bình tối thiểu và tối đa toàn đô thị được quy định theo từng loại đô thị và nằm trong những chỉ tiêu tại Bảng 2.1. Đối với khu vực quy hoạch là nội thành của thành phố, nội thị tại những đô thị loại đặc biệt quan trọng thì vận dụng chỉ tiêu đất gia dụng trung bình toàn đô thị như quy định riêng với đô thị loại I. Các đô thị khác thuộc đô thị loại đặc biệt quan trọng vị trí căn cứ vào khuynh hướng quy hoạch để vận dụng chỉ tiêu riêng với đô thị cùng loại.

Bảng 2.1: Chỉ tiêu đất gia dụng trung bình toàn đô thị (tương ứng với tỷ suất dân số trung bình toàn đô thị/diện tích s quy hoạnh đất gia dụng)

Loại đô thị

Đất trung bình (mét vuông/người)

Mật độ dân số (người/ha)

I – II

45 – 60

220 – 165

III – IV

50 – 80

200 – 125

V

70 – 100

145 – 100

CHÚ THÍCH 1: Chỉ tiêu trong bảng không gồm có đất nông nghiệp, đất cho những khu công trình xây dựng cấp vùng trở lên sắp xếp trong khu vực những khu gia dụng đô thị;

CHÚ THÍCH 2: Trong trường hợp quy hoạch đô thị có tính đặc trưng hoàn toàn có thể lựa chọn chỉ tiêu khác với quy định tại Bảng 2.1 nêu trên, nhưng phải có những luận chứng đảm bảo tính thích hợp và phải nằm trong ngưỡng 45 – 100 mét vuông/người.

2.2  Yêu cầu về cty ở

– Quy mô dân số tối đa của một cty ở là 20 000 người, quy mô dân số tối thiểu của một cty ở là 4 000 người (riêng với những đô thị miền núi là 2 800 người);

– Đất cty ở trung bình toàn đô thị được quy định theo từng loại đô thị tại Bảng 2.2. Đối với khu vực quy hoạch là nội thành của thành phố, nội thị tại những đô thị loại đặc biệt quan trọng thì vận dụng chỉ tiêu đất cty ở trung bình toàn đô thị như quy định riêng với đô thị loại I. Các đô thị khác thuộc đô thị loại đặc biệt quan trọng vị trí căn cứ vào khuynh hướng quy hoạch để vận dụng chỉ tiêu riêng với đô thị cùng loại;

Bảng 2.2: Chỉ tiêu đất cty ở trung bình toàn đô thị theo loại đô thị

Loại đô thị

Đất cty ở (mét vuông/người)

I – II

15-28

III – IV

28-45

V

45-55

CHÚ THÍCH 1: Chỉ tiêu trong bảng không gồm có đất nông nghiệp gắn với đất ở, đất cho những khu công trình xây dựng gia dụng cấp đô thị trở lên sắp xếp trong khu vực cty ở;

CHÚ THÍCH 2: Trong trường hợp quy hoạch đô thị có tính đặc trưng hoàn toàn có thể lựa chọn chỉ tiêu khác với quy định tại Bảng 2.2 nêu trên nhưng phải có những luận chứng đảm bảo tính thích hợp và phải ≥ 15 mét vuông/người.

– Đất khu công trình xây dựng công cộng cấp cty ở tối thiểu được xác lập theo bảng 2.4. Công trình dịch vụ – công cộng cấp cty ở phải đảm bảo kĩ năng tiếp cận, sử dụng thuận tiện của những đối tượng người dùng dân cư trong cty ở;

– Đất cây xanh sử dụng công cộng trong cty ở tối thiểu đạt 2 mét vuông/người. Mỗi cty ở phải có tối thiểu một khu dã ngoại khu vui chơi vui chơi công viên, vườn hoa với quy mô tối thiểu là 5 000 mét vuông và đảm bảo cho những đối tượng người dùng dân cư trong cty ở (nhất là người cao tuổi và trẻ con) đảm bảo tiếp cận sử dụng theo QCVN 10:2014/BXD. Trong những nhóm nhà tại phải sắp xếp vườn hoa, sân chơi phục vụ nhóm nhà tại với bán kính phục vụ không > 300 m;

– Đối với dự án công trình bất Động sản có quy mô dân số tương tự cty ở, việc sắp xếp những khu công trình xây dựng dịch vụ – công cộng cấp cty ở, cây xanh sử dụng công cộng trong cty ở tuân thủ quy hoạch cấp trên và những quy định riêng với cty ở;

– Đối với những dự án công trình bất Động sản có quy mô dân số dưới 4 000 người (riêng với những đô thị miền núi là dưới 2.800 người), việc sắp xếp những khu công trình xây dựng dịch vụ – công cộng, cây xanh sử dụng công cộng tuân thủ theo quy hoạch cấp trên. Ngoài ra, chỉ tiêu đất cây xanh trong khu vực dự án công trình bất Động sản phải đảm bảo tối thiểu là 1m2/người và phải sắp xếp cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi đảm bảo phục vụ đủ cho khu vực dự án công trình bất Động sản;

– Trong những cty ở hoàn toàn có thể sắp xếp xen kẽ một số trong những khu công trình xây dựng không thuộc cty ở. Đường giao thông vận tải lối đi bộ chính đô thị không được chia cắt cty ở;

– Khi quy hoạch những khu đất nền trống sử dụng hỗn hợp phải thể hiện tỷ suất đất cho từng hiệu suất cao;

– Quy hoạch những lô đất có khu công trình xây dựng hỗn hợp phải thể hiện tỷ suất diện tích s quy hoạnh sàn sử dụng cho từng loại hiệu suất cao. Quy hoạch những khu công trình xây dựng hỗn hợp có yếu tố ở gồm có cả dịch vụ lưu trú (nếu có) phải xác lập quy mô dân số để tính toán nhu yếu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

2.3  Yêu cầu về những khu công trình xây dựng dịch vụ – công cộng

2.3.1  Phân cấp những khu công trình xây dựng dịch vụ – công cộng

– Hệ thống khu công trình xây dựng dịch vụ – công cộng được phân thành 3 cấp: cấp vùng, cấp đô thị, cấp cty ở. Tùy theo vị trí, quy mô, tính chất từng đô thị, việc quy hoạch những đô thị phải đảm bảo sắp xếp những khu công trình xây dựng dịch vụ – công cộng cấp vùng, cấp đô thị, cấp cty ở;

– Quy mô những khu công trình xây dựng dịch vụ – công cộng phải xét đến nhu yếu của những khu vực lân cận và những đối tượng người dùng là dân số vãng lai.

2.3.2  Quy định về khối mạng lưới hệ thống khu công trình xây dựng dịch vụ – công cộng cấp đô thị

Hệ thống khu công trình xây dựng dịch vụ – công cộng cấp đô thị phải phù phù thích hợp với quy định trong Bảng 2.3.

Bảng 2.3: Quy mô tối thiểu của những khu công trình xây dựng dịch vụ – công cộng cấp đô thị

Loại khu công trình xây dựng

Chỉ tiêu sử dụng khu công trình xây dựng tối thiểu

Chỉ tiêu sử dụng đất tối thiểu

Đơn vị tính

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Chỉ tiêu

A. Giáo dục đào tạo và giảng dạy

1. Trường trung học phổ thông

học viên /1 000 người

40

mét vuông/1 học viên

10

B. Y tế

2. Bệnh viện đa khoa

giường/1 000 người

4

mét vuông/giường bệnh

100

C. Văn hóa – Thể dục thể thao

3. Sân thể thao cơ bản

 

 

mét vuông/người

0,6

ha/khu công trình xây dựng

1,0

4. Sân vận động

 

 

mét vuông/người

0,8

ha/khu công trình xây dựng

2,5

5. Trung tâm Văn hóa – Thể thao

 

 

mét vuông/người

0,8

ha/khu công trình xây dựng

3,0

6. Nhà văn hóa truyền thống (hoặc Cung văn hóa truyền thống)

chỗ/ 1 000 người

8

ha/khu công trình xây dựng

0,5

7. Nhà thiếu nhi (hoặc Cung thiếu nhi)

chỗ/ 1 000 người

2

ha/khu công trình xây dựng

1,0

D. Thương mại

8. Chợ

khu công trình xây dựng

1

ha/khu công trình xây dựng

1,0

CHÚ THÍCH 1: Các khu vực có quy mô dân số ≥ 20 000 người phải sắp xếp tối thiểu một trường trung học phổ thông;

CHÚ THÍCH 2: Khuyến khích sắp xếp phối hợp những thiết chế văn hóa truyền thống – thể dục thể thao trong một khu công trình xây dựng hoặc cụm khu công trình xây dựng. Quy mô những khu công trình xây dựng dịch vụ – công cộng cấp đô thị khác (bể bơi, thư viện, kho tàng trữ bảo tàng, rạp xiếc, rạp chiếu phim, nhà hát… ) được xem toán phù phù thích hợp với nhu yếu của từng đô thị.

2.3.3  Quy định về khối mạng lưới hệ thống khu công trình xây dựng dịch vụ – công cộng cấp cty ở

– Các khu công trình xây dựng dịch vụ – công cộng cấp cty ở cần đảm bảo bán kính phục vụ không thật 500 m. Riêng riêng với khu vực có địa hình phức tạp, tỷ suất dân cư thấp bán kính phục vụ của nhiều chủng loại khu công trình xây dựng này sẽ không còn thật 1 000 m;

– Hệ thống khu công trình xây dựng dịch vụ – công cộng cấp cty ở phải phù phù thích hợp với Bảng 2.4.

Bảng 2.4: Quy mô tối thiểu của những khu công trình xây dựng dịch vụ – công cộng cấp cty ở

Loại khu công trình xây dựng

Chỉ tiêu sử dụng khu công trình xây dựng tối thiểu

Chỉ tiêu sử dụng đất tối thiểu

Đơn vị tính

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Chỉ tiêu

A. Giáo dục đào tạo và giảng dạy

1. Trường mần nin thiếu nhi

cháu/1 000 người

50

mét vuông/1 cháu

12

2. Trường tiểu học

học viên /1 000 người

65

mét vuông/1 học viên

10

3. Trường trung học cơ sở

học viên /1 000 người

55

mét vuông/1 học viên

10

B. Y tế

4. Trạm y tế

trạm

1

mét vuông/trạm

500

C. Văn hóa – Thể dục thể thao

5. Sân chơi

 

 

mét vuông/người

0,5

6. Sân rèn luyện

 

 

mét vuông/người

0,5

ha/khu công trình xây dựng

0,3

7. Trung tâm Văn hóa – Thể thao

khu công trình xây dựng

1

mét vuông/khu công trình xây dựng

5 000

D. Thương mại

8. Chợ

khu công trình xây dựng

1

mét vuông/khu công trình xây dựng

2 000

CHÚ THÍCH 1: Các đô thị miền núi, khu vực TT những đô thị có quỹ đất hạn chế được cho phép vận dụng chỉ tiêu sử dụng đất TT văn hóa truyền thống – thể thao tối thiểu là 2 500 mét vuông/khu công trình xây dựng.

CHÚ THÍCH 2: Các khu công trình xây dựng văn hóa truyền thống – thể dục thể thao hoàn toàn có thể sắp xếp kết phù thích hợp với đất cây xanh sử dụng công cộng.

2.4  Yêu cầu về đất cây xanh

– Đất cây xanh sử dụng công cộng trong đô thị phải đảm bảo thuận tiện cho mọi người dân được tiếp cận sử dụng. Phải quy hoạch khai thác sử dụng đất cây xanh tự nhiên, thảm thực vật ven sông hồ, ven kênh rạch, ven bờ biển… để tương hỗ update thêm đất cây xanh đô thị;

– Các đô thị có những cảnh sắc tự nhiên (sông, suối, biển, đồi núi, thảm thực vật tự nhiên) đặc trưng có mức giá trị nên phải có giải pháp về quy hoạch khai thác và bảo tồn cảnh sắc.

Bảng 2.5: Diện tích tối thiểu đất cây xanh sử dụng công cộng trong đô thị (không gồm có đất cây xanh sử dụng công cộng trong cty ở)

Loại đô thị

Tiêu chuẩn (mét vuông/người)

Đặc biệt

7

I và II

6

III và IV

5

V

4

CHÚ THÍCH 1: Diện tích mặt nước nằm trong khuôn viên những khu dã ngoại khu vui chơi vui chơi công viên, vườn hoa, được quy đổi ra chỉ tiêu đất cây xanh/người nhưng không chiếm quá 50% so với tổng chỉ tiêu diện tích s quy hoạnh đất cây xanh sử dụng công cộng trong đô thị;

CHÚ THÍCH 2: Đối với đô thị miền núi, hải hòn đảo chỉ tiêu diện tích s quy hoạnh đất cây xanh sử dụng công cộng trong đô thị hoàn toàn có thể thấp hơn nhưng phải đạt trên 70% mức quy định trong Bảng 2.5.

2.5  Yêu cầu về khu công nghiệp, khu công nghiệp và khu công nghệ tiên tiến và phát triển cao

2.5.1  Yêu cầu chung

– Quy hoạch khu công nghiệp (gồm có cả cụm công nghiệp), khu công nghiệp và khu công nghệ tiên tiến và phát triển cao phải đảm bảo những yêu cầu về bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên và bảo vệ an toàn và uy tín, hạn chế đến mức thấp nhất những ảnh hưởng xấu tới môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên xung quanh;

– Đối với những cơ sở sản xuất, kho tàng có mức độ ô nhiễm cấp I, cấp II phải quy hoạch ngoài khu vực xây dựng đô thị. Cấp ô nhiễm và khoảng chừng cách ATMT tuân thủ theo những quy định của Bộ Khoa học Công nghệ và những văn bản pháp lý về môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên.

CHÚ THÍCH:

– Trường hợp Bộ Khoa học Công nghệ hoặc những văn bản pháp lý về môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên chưa tồn tại quy định, được cho phép sử dụng công cụ nhìn nhận tác động môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên hoặc tham chiếu những giá trị trong phụ lục 3 của TCVN 4449 – 1987 để xác lập khoảng chừng cách ATMT;

– Các khu hiệu suất cao gia dụng (nếu có) được quy hoạch gắn với khu công nghiệp phải vận dụng quy định như riêng với khu gia dụng trong đô thị. Các chỉ tiêu quy hoạch vận dụng theo điểm 2.1, điểm 2.2, điểm 2.3, điểm 2.4 và điểm 2.6.

2.5.2  Khoảng cách bảo vệ an toàn và uy tín về môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên (ATMT)

– Phải đảm bảo khoảng chừng cách ATMT của những đối tượng người dùng gây ô nhiễm trong khu công nghiệp, kho tàng và cụm công nghiệp là những nhà xưởng sản xuất, kho chứa vật tư, thành phẩm, phế thải có tính chất ô nhiễm và những khu công trình xây dựng phụ trợ có phát sinh chất thải ngoài gia dụng khác;

– Phải sắp xếp dải cây xanh cách ly quanh khu công nghiệp, kho tàng và cụm công nghiệp với chiều rộng ≥ 10 m;

– Trong khoảng chừng cách ATMT chỉ được quy hoạch đường giao thông vận tải lối đi bộ, bãi đỗ xe, khu công trình xây dựng cấp điện, hàng rào, cổng, nhà bảo vệ, trạm bơm nước thải, nhà máy sản xuất xử lý nước thải (XLNT), trạm XLNT, trạm trung chuyển chất thải rắn (CTR), cơ sở xử lý CTR và những khu công trình xây dựng công nghiệp và kho tàng khác;

– Trong khoảng chừng cách ATMT không được sắp xếp những khu công trình xây dựng gia dụng.

2.5.3  Sử dụng đất

– Đất xây dựng khu công nghiệp, khu công nghiệp và khu công nghệ tiên tiến và phát triển cao phải được quy hoạch phù phù thích hợp với tiềm năng tăng trưởng công nghiệp, tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội và những kế hoạch tăng trưởng có liên quan của từng địa phương;

– Tỷ lệ nhiều chủng loại đất trong khu công nghiệp, khu công nghiệp và khu công nghệ tiên tiến và phát triển cao tùy từng quy mô, tính chất những cơ sở sản xuất, mô-đun diện tích s quy hoạnh của những lô đất xây dựng cơ sở sản xuất, kho tàng, nhưng cần phù phù thích hợp với những quy định tại Bảng 2.6;

– Mật độ xây dựng thuần của lô đất xây dựng nhà máy sản xuất, kho tàng tối đa là 70%. Đối với những lô đất xây dựng nhà máy sản xuất có trên 05 sàn sử dụng để sản xuất, tỷ suất xây dựng thuần tối đa là 60%.

Bảng 2.6: Tỷ lệ tối thiểu đất giao thông vận tải lối đi bộ, cây xanh, những khu kỹ thuật trong khu công nghiệp, khu công nghiệp và khu công nghệ tiên tiến và phát triển cao.

Loại đất

Tỷ lệ (% diện tích s quy hoạnh toàn khu)

Giao thông

10

Cây xanh

10

Các khu kỹ thuật

1

CHÚ THÍCH: Đất giao thông vận tải lối đi bộ và cây xanh trong Bảng 2.6 không gồm có đất giao thông vận tải lối đi bộ, cây xanh trong khuôn viên lô đất những cơ sở sản xuất.

2.6  Yêu cầu về kiến trúc cảnh sắc, thiết kế đô thị và bố cục những khu công trình xây dựng riêng với những khu vực tăng trưởng mới

2.6.1  Khoảng cách tối thiểu Một trong những tòa nhà, khu công trình xây dựng riêng lẻ hoặc dãy nhà liền kề (gọi chung là khu công trình xây dựng) phải được quy định tại đồ án quy hoạch rõ ràng và thiết kế đô thị. Bố trí những khu công trình xây dựng, xác lập độ cao khu công trình xây dựng phải đảm bảo giảm thiểu những tác động xấu đi của Đk tự nhiên (nắng, gió…), tạo ra những lợi thế cho Đk vi khí hậu trong khu công trình xây dựng và phải đảm bảo những quy định về phòng cháy chữa cháy. Ngoài ra khoảng chừng cách Một trong những khu công trình xây dựng phải phục vụ những yêu cầu:

2.6.1.1  Trường hợp những khu công trình xây dựng có độ cao < 46 m

– Khoảng cách giữa cạnh dài của những khu công trình xây dựng phải đảm bảo ≥ 1/2 độ cao khu công trình xây dựng nhưng không được < 7 m;

– Khoảng cách giữa đầu hồi của khu công trình xây dựng với đầu hồi hoặc cạnh dài của khu công trình xây dựng khác phải đảm bảo ≥ 1/3 độ cao khu công trình xây dựng nhưng không được < 4 m;

– Trường hợp trong cùng một lô đất có những dãy nhà liền kề nếu được quy hoạch cách nhau, khoảng chừng cách giữa cạnh mặt sau của dãy nhà liền kề phải đảm bảo ≥ 4 m.

2.6.1.2  Trường hợp những khu công trình xây dựng có độ cao ≥ 46 m

– Khoảng cách giữa cạnh dài của những khu công trình xây dựng phải ≥ 25 m;

– Khoảng cách giữa đầu hồi của khu công trình xây dựng với đầu hồi hoặc cạnh dài của khu công trình xây dựng khác phải đảm bảo ≥ 15 m.

2.6.1.3  Khoảng cách Một trong những khu công trình xây dựng có độ cao rất khác nhau lấy theo quy định của khu công trình xây dựng có độ cao to nhiều hơn.

2.6.1.4  Đối với khu công trình xây dựng có chiều dài cạnh dài và chiều dài đầu hồi tương tự nhau thì mặt khu công trình xây dựng tiếp giáp với đường giao thông vận tải lối đi bộ lớn số 1 sẽ là cạnh dài của dãy nhà.

2.6.2  Khoảng lùi của khu công trình xây dựng

– Khoảng lùi của những khu công trình xây dựng tiếp giáp với đường giao thông vận tải lối đi bộ (riêng với đường giao thông vận tải lối đi bộ cấp khu vực trở lên) được quy định tại đồ án quy hoạch rõ ràng và thiết kế đô thị, nhưng phải thỏa mãn nhu cầu quy định trong Bảng 2.7 ;

– Đối với tổng hợp khu công trình xây dựng gồm có phần đế khu công trình xây dựng và tháp cao phía trên thì những quy định về khoảng chừng lùi khu công trình xây dựng được vận dụng riêng riêng với phần đế khu công trình xây dựng và riêng với phần tháp cao phía trên theo độ cao tương ứng của mỗi phần.

Bảng 2.7: Quy định khoảng chừng lùi tối thiểu (m) của những khu công trình xây dựng theo bề rộng đường (số lượng giới hạn bởi những chỉ giới đường đỏ) và độ cao xây dựng khu công trình xây dựng

Bề rộng đường tiếp giáp với lô đất xây dựng khu công trình xây dựng (m)

Chiều cao xây dựng khu công trình xây dựng (m)

< 19

19 ÷< 22

22 ÷< 28

≥ 28

<19

0

3

4

6

19÷<22

0

0

3

6

≥22

0

0

0

6

2.6.3  Mật độ xây dựng thuần tối đa được cho phép

– Mật độ xây dựng thuần tối đa của lô đất xây dựng nhà tại riêng lẻ được quy định trong Bảng 2.8;

– Mật độ xây dựng thuần tối đa của lô đất xây dựng nhà chung cư được xác lập trong đồ án quy hoạch và thiết kế đô thị nhưng phải đảm bảo những quy định tại Bảng 2.9 và những yêu cầu về khoảng chừng cách tối thiểu Một trong những dãy nhà tại điểm 2.6.1, về khoảng chừng lùi khu công trình xây dựng tại điểm 2.6.2;

– Mật độ xây dựng thuần tối đa của lô đất xây dựng những khu công trình xây dựng dịch vụ – công cộng như giáo dục, y tế, văn hóa truyền thống, thể dục thể thao, chợ trong khu vực xây mới là 40%;

– Mật độ xây dựng thuần tối đa của lô đất thương mại dịch vụ hoặc lô đất sử dụng hỗn hợp được xác lập trong đồ án quy hoạch và thiết kế đô thị nhưng phải đảm bảo những quy định tại Bảng 2.10 và những yêu cầu về khoảng chừng cách tối thiểu Một trong những dãy nhà tại điểm 2.6.1, về khoảng chừng lùi khu công trình xây dựng tại điểm 2.6.2;

Bảng 2.8: Mật độ xây dựng thuần tối đa của lô đất xây dựng nhà tại riêng lẻ (nhà biệt thự cao cấp, nhà tại liền kề, nhà tại độc lập)

Diện tích lô đất (mét vuông/căn phòng)

≤ 90

100

200

300

500

≥ 1 000

Mật độ xây dựng tối đa (%)

100

90

70

60

50

40

CHÚ THÍCH: Lô đất xây dựng nhà tại riêng lẻ còn phải đảm bảo thông số sử dụng đất không vượt quá 7 lần.

Bảng 2.9: Mật độ xây dựng thuần tối đa của nhóm nhà chung cư theo diện tích s quy hoạnh lô đất và độ cao khu công trình xây dựng

Chiều cao xây dựng khu công trình xây dựng trên mặt đất (m)

Mật độ xây dựng tối đa (%) theo diện tích s quy hoạnh lô đất

≤ 3 000 mét vuông

10 000 mét vuông

18 000 mét vuông

≥ 35 000 mét vuông

≤ 16

75

65

63

60

19

75

60

58

55

22

75

57

55

52

25

75

53

51

48

28

75

50

48

45

31

75

48

46

43

34

75

46

44

41

37

75

44

42

39

40

75

43

41

38

43

75

42

40

37

46

75

41

39

36

>46

75

40

38

35

CHÚ THÍCH: Đối với lô đất có những khu công trình xây dựng có độ cao >46 m đồng thời còn phải đảm bảo thông số sử dụng đất không vượt quá 13 lần.

Bảng 2.10: Mật độ xây dựng thuần tối đa của lô đất thương mại dịch vụ và lô đất sử dụng hỗn hợp cao tầng theo diện tích s quy hoạnh lô đất và độ cao khu công trình xây dựng

Chiều cao xây dựng khu công trình xây dựng trên mặt đất (m)

Mật độ xây dựng tối đa (%) theo diện tích s quy hoạnh lô đất

≤ 3 000 mét vuông

10 000 mét vuông

18 000 mét vuông

≥ 35 000 mét vuông

≤16

80

70

68

65

19

80

65

63

60

22

80

62

60

57

25

80

58

56

53

28

80

55

53

50

31

80

53

51

48

34

80

51

49

46

37

80

49

47

44

40

80

48

46

43

43

80

47

45

42

46

80

46

44

41

>46

80

45

43

40

CHÚ THÍCH: Đối với lô đất có những khu công trình xây dựng có độ cao > 46 m còn phải đảm bảo thông số sử dụng đất không vượt quá 13 lần (trừ những lô đất xây dựng những khu công trình xây dựng có yêu cầu đặc biệt quan trọng về kiến trúc cảnh sắc, điểm nổi bật đô thị đã được xác lập trong quy hoạch cao hơn).

– Đối với những lô đất không nằm trong những Bảng 2.8; Bảng 2.9; Bảng 2.10 được phép nội suy giữa 2 giá trị sớm nhất;

– Trong trường hợp khu công trình xây dựng là tổ phù thích hợp với nhiều loại độ cao rất khác nhau, quy định về tỷ suất xây dựng tối đa được cho phép vận dụng theo độ cao trung bình;

– Đối với tổng hợp khu công trình xây dựng gồm có phần đế khu công trình xây dựng và tháp cao phía trên, những quy định tỷ suất xây dựng được vận dụng riêng riêng với phần đế khu công trình xây dựng và riêng với phần tháp cao phía trên theo độ cao xây dựng tương ứng nhưng phải đảm bảo thông số sử dụng đất chung của phần đế và phần tháp không vượt quá 13 lần.

2.6.4  Mật độ xây dựng gộp

– Mật độ xây dựng gộp tối đa được cho phép của cty ở là 60%;

– Mật độ xây dựng gộp tối đa của khu du lịch – nghỉ ngơi tổng hợp (resort) là 25%;

– Mật độ xây dựng gộp tối đa của khu khu dã ngoại khu vui chơi vui chơi công viên là 5%;

– Mật độ xây dựng gộp tối đa của khu khu dã ngoại khu vui chơi vui chơi công viên chuyên đề là 25%;

– Mật độ xây dựng gộp tối đa của khu cây xanh chuyên được sử dụng (gồm có cả sân gôn), vùng bảo vệ môi trường tự nhiên tự nhiên được quy định tùy từng hiệu suất cao và những quy định pháp lý có liên quan, nhưng không thật 5%.

2.6.5  Tỷ lệ đất trồng cây xanh trong những lô đất xây dựng khu công trình xây dựng, phải đảm bảo quy định về tỷ suất tối thiểu đất trồng cây xanh nêu trong Bảng 2.11.

Bảng 2.11: Tỷ lệ đất trồng cây xanh tối thiểu trong những lô đất xây dựng khu công trình xây dựng

Trong lô đất xây dựng khu công trình xây dựng

Tỷ lệ đất tối thiểu trồng cây xanh (%)

1- Nhà chung cư

20

2- Công trình giáo dục, y tế, văn hóa truyền thống

30

3- Nhà máy

20

2.6.6  Kích thước trong lô đất quy hoạch xây dựng khu công trình xây dựng nhà tại

– Lô đất xây dựng nhà tại trong những khu quy hoạch xây mới tiếp giáp với đường phố có bề rộng chỉ giới đường đỏ ≥ 19 m, bề rộng mặt tiền của khu công trình xây dựng nhà tại ≥ 5 m;

– Lô đất xây dựng nhà tại trong những khu quy hoạch xây mới tiếp giáp với đường phố có bề rộng chỉ giới đường đỏ < 19 m, bề rộng mặt tiền của khu công trình xây dựng nhà tại ≥ 4 m;

– Chiều dài tối đa của lô đất xây dựng dãy nhà tại liên kế có hai mặt tiếp giáp với những tuyến phố từ cấp đường chính khu vực trở xuống là 60 m.

2.6.7  Quy định về những cụ ông cụ bà thể kiến trúc của khu công trình xây dựng tiếp giáp với tuyến phố

– Các rõ ràng kiến trúc của khu công trình xây dựng do đồ án quy hoạch rõ ràng, thiết kế đô thị và quy định quản trị và vận hành kiến trúc tại từng khu vực quy định;

– Trường hợp chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ, những quy định trên phải đảm bảo nguyên tắc sau: không cản trở những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt giao thông vận tải lối đi bộ tại lòng đường; đảm bảo bảo vệ an toàn và uy tín, thuận tiện cho những hoạt động và sinh hoạt giải trí đi dạo trên vỉa hè; không làm ảnh hưởng đến khối mạng lưới hệ thống cây xanh, khu công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật nổi và ngầm trên tuyến phố; đảm bảo tính thống nhất về cảnh sắc trên tuyến phố hoặc từng đoạn phố; đảm bảo tuân thủ những quy định về phòng cháy chữa cháy và những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt của phương tiện đi lại chữa cháy;

– Trường hợp chỉ giới xây dựng lùi vào so với chỉ giới đường đỏ, phải đảm bảo nguyên tắc sau: không một bộ phận, rõ ràng kiến trúc nào của khu công trình xây dựng được vượt quá chỉ giới đường đỏ; đảm bảo tính thống nhất về cảnh sắc trên tuyến phố hoặc từng đoạn phố; đảm bảo tuân thủ những quy định về phòng cháy chữa cháy và hoạt động và sinh hoạt giải trí của phương tiện đi lại chữa cháy.

2.6.8  Quan hệ với những khu công trình xây dựng cạnh bên

– Các rõ ràng kiến trúc của khu công trình xây dựng phần tiếp giáp với khu công trình xây dựng cạnh bên do đồ án quy hoạch rõ ràng, thiết kế đô thị và quy định quản trị và vận hành kiến trúc tại từng khu vực quy định;

– Các quy định phải đảm bảo nguyên tắc sau: Đảm bảo tuân thủ những quy định về phòng cháy chữa cháy; Đảm bảo mọi hoạt động và sinh hoạt giải trí tại khu công trình xây dựng này sẽ không còn tác động, ảnh hưởng xấu đến hoạt động và sinh hoạt giải trí (sinh hoạt, thao tác, nghỉ ngơi…) cho những khu công trình xây dựng cạnh bên.

2.6.9  Cổng ra vào, hàng rào của những khu công trình xây dựng dịch vụ – công cộng

– Phải đảm bảo giao thông vận tải lối đi bộ đường phố tại khu vực cổng ra vào khu công trình xây dựng được bảo vệ an toàn và uy tín, thông suốt;

– Cổng và phần hàng rào giáp hai bên cổng lùi sâu khỏi ranh giới lô đất, tạo thành chỗ triệu tập có chiều sâu tối thiểu 4 m, chiều ngang tối thiểu bằng 4 lần chiều rộng của cổng.

2.6.10  Bảng thông tin, quảng cáo phải tuân thủ QCVN 17:2022/BXD.

2.6.11  Cửa hàng xăng dầu xây dựng cố định và thắt chặt

– Phải quy hoạch và sắp xếp quỹ đất cho những shop xăng dầu xây dựng cố định và thắt chặt theo nhu yếu của đô thị. Diện tích đất tối thiểu của shop xăng dầu xây dựng cố định và thắt chặt quy hoạch mới tuân thủ quy định tại Điều 5, QCVN 01:2022/BCT;

– Vị trí shop xăng dầu xây dựng cố định và thắt chặt quy hoạch mới phải bảo vệ tuân thủ những quy định về phòng cháy chữa cháy trong QCVN 01:2022/BCT. Khoảng cách giữa hai shop xăng dầu xây dựng cố định và thắt chặt quy hoạch mới tối thiểu là 300 m. Khoảng cách giữa shop xăng dầu xây dựng cố định và thắt chặt quy hoạch mới đến những nơi thường xuyên tụ họp đông người (chợ, TT thương mại, cơ sở giáo dục, cơ sở y tế, những thiết chế văn hóa truyền thống, thể dục thể thao, văn phòng) tối thiểu là 50 m;

– Vị trí những shop xăng dầu xây dựng cố định và thắt chặt quy hoạch mới phải bảo vệ tiếp cận thuận tiện và bảo vệ an toàn và uy tín với khối mạng lưới hệ thống giao thông vận tải lối đi bộ. Lối ra, vào shop xăng dầu xây dựng cố định và thắt chặt quy hoạch mới phải cách điểm có tầm nhìn bị cản trở tối thiểu là 50 m và nằm ngoài hiên chạy bảo vệ an toàn và uy tín riêng với cầu, cống, hầm lối đi bộ. Lối ra của shop xăng dầu xây dựng cố định và thắt chặt mở ra đường cấp khu vực trở lên phải cách chỉ giới đường đỏ của tuyến phố cấp khu vực trở lên giao cắt với tuyến phố có lối ra của shop xăng dầu tối thiểu là 50 m. Cửa hàng xăng dầu xây dựng cố định và thắt chặt phải sắp xếp khu vực dừng đỗ xe để tiếp xăng, dầu đảm bảo không khiến ảnh hưởng đến giao thông vận tải lối đi bộ bên trong shop và bên phía ngoài shop;

– Các shop xăng dầu xây dựng cố định và thắt chặt hiện hữu phải đảm bảo phù phù thích hợp với quy hoạch đô thị, không ảnh hưởng đến bảo vệ an toàn và uy tín giao thông vận tải lối đi bộ và phải có phương án phòng cháy chữa cháy được thẩm duyệt theo quy định;

– Ngoài ra những khu công trình xây dựng trong shop xăng dầu phải tuân thủ QCVN 07-6:2022/BXD và QCVN 01:2022/BCT.

2.6.12  Công trình cấp khí đốt

– Phải quy hoạch và sắp xếp quỹ đất cho những trạm cấp khí đốt và tuyến ống phân phối khí đốt theo nhu yếu của đô thị;

– Không quy hoạch tuyến ống dẫn khí có áp suất thao tác tối đa >7 bar đi xuyên qua khu vực nội thị những đô thị;

– Quy hoạch tuyến ống phân phối khí đốt phải tính đến việc tích hợp sử dụng chung trong những tuy nen, hào kỹ thuật;

– Ngoài ra những khu công trình xây dựng cấp khí đốt phải tuân thủ QCVN 07-6:2022/BXD.

2.6.13  Công trình phòng cháy, chữa cháy

– Phải sắp xếp mạng lưới trụ sở những đội Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy với bán kính phục vụ tối đa là 3 km riêng với khu vực TT đô thị và 5 km riêng với những khu vực khác. Đối với những khu vực đô thị hiện hữu không đảm bảo bán kính phục vụ của những đội công an phòng cháy chữa cháy phải có giải pháp tính toán cân đối, sắp xếp quỹ đất tương hỗ update hoặc tương hỗ update những trụ sở trên trong những dự án công trình bất Động sản khu đô thị mới;

– Vị trí đặt trụ sở những đội Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy phải đảm bảo xe và phương tiện đi lại chữa cháy ra vào bảo vệ an toàn và uy tín, nhanh gọn;

– Đường giao thông vận tải lối đi bộ phục vụ chữa cháy phải tuân thủ yêu cầu tại QCVN 06:2022/BXD.

2.7  Yêu cầu về không khí và sử dụng đất những khu vực hiện hữu trong đô thị

2.7.1  Quy định chung

– Các khu vực hiện hữu trong đô thị phải được xác lập trong quy hoạch chung, quy hoạch phân khu. Quy hoạch những khu vực hiện hữu trong đô thị phải: đảm bảo khớp nối đồng điệu về khối mạng lưới hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội với những khu vực lân cận; không khiến tác động, ảnh hưởng xấu đến chất lượng khối mạng lưới hệ thống hạ tầng hiện hữu;

– Quỹ đất cho những khu công trình xây dựng hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, cây xanh phải quy hoạch theo phía tăng dần để quán cận với những chỉ tiêu của những khu vực tăng trưởng mới;

– Đối với khu vực nội đô có chất lượng hạ tầng kỹ thuật chưa đảm bảo những quy định của quy chuẩn này, những dự án công trình bất Động sản tái thiết đô thị phải nhìn nhận tác động đến hạ tầng kỹ thuật của khu vực;

– Các thông số về diện tích s quy hoạnh lô đất, tỷ suất xây dựng, tầng lầu, khoảng chừng cách Một trong những khu công trình xây dựng, thông số sử dụng đất và quy đổi hiệu suất cao sử dụng đất phải xác lập trong đồ án quy hoạch rõ ràng và thiết kế đô thị;

– Các tuyến phố phố mở mới hoặc những tuyến phố phố tái tạo mở rộng phải quy hoạch, thiết kế những khu công trình xây dựng tiếp giáp với tuyến phố đồng điệu với những khu công trình xây dựng liền kề, đảm bảo mỹ quan chung trên toàn tuyến; quy hoạch rõ ràng, thiết kế đô thị phải tính toán đến tình hình hình dạng những lô đất không đảm bảo những yêu cầu về cảnh sắc và bảo vệ an toàn và uy tín trong xây dựng để kiểm soát và điều chỉnh, hợp khối;

– Các khu công trình xây dựng nằm trong những lô đất không tiếp giáp với tuyến phố phố (mở mới, tuyến tái tạo mở rộng, tuyến phố hiện hữu) phải được quy hoạch đảm bảo cho mọi khu công trình xây dựng phải được thông gió, chiếu sáng, thuận tiện về giao thông vận tải lối đi bộ, đảm bảo khoảng chừng cách bảo vệ an toàn và uy tín về phòng cháy và tiếp cận được với những phương tiện đi lại, thiết bị phòng cháy chữa cháy;

– Các khu, cụm, cơ sở sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm phải được di tán. Quỹ đất sau khi di tán được quy đổi hiệu suất cao, phải được xem xét ưu tiên sắp xếp tương hỗ update những khu công trình xây dựng hạ tầng xã hội, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật không đủ của khu vực;

– Việc tái tạo, chỉnh trang khu, cụm, cơ sở sản xuất công nghiệp phải đảm bảo phù phù thích hợp với những quy định về khu công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật; đảm bảo môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên, bảo vệ an toàn và uy tín phòng chống cháy, nổ và cảnh sắc đô thị.

2.7.2  Quy định về đối tượng người dùng vận dụng

– Các Khu di tích lịch sử lịch sử lịch sử, văn hóa truyền thống, kiến trúc có mức giá trị cần bảo tồn được quy định riêng trong quy định quản trị và vận hành kiến trúc hoặc trong quy định quản trị và vận hành của đồ án quy hoạch xây dựng vị trí căn cứ theo đặc trưng từng đô thị và phải đảm bảo những yêu cầu về phòng cháy chữa cháy và ATMT;

– Các khu vực quy hoạch thuộc hai bên tuyến phố xây mới hoặc tái tạo mở rộng (từ đường cấp khu vực trở lên); những dự án công trình bất Động sản tái tăng trưởng đô thị có quy mô ≥ 3 ha thuộc khu vực hiện hữu trong đô thị phải vận dụng quy định trong điểm 2.6;

– Các khu vực được xác lập trong quy hoạch cao hơn là khu vực chỉ tái tạo, chỉnh trang nhằm mục đích cải tổ cảnh sắc, kiến trúc, nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên nhưng không làm tăng quy mô dân số và không làm thay đổi hiệu suất cao sử dụng đất, việc xác lập những chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc vị trí căn cứ vào quy hoạch rõ ràng, thiết kế đô thị được duyệt theo đặc trưng từng đô thị và phải đảm bảo những yêu cầu về phòng cháy chữa cháy và ATMT hoặc vận dụng những quy định từ điểm 2.7.3 tới điểm 2.7.7 dưới đây;

– Các khu vực hiện hữu trong đô thị đã được xác lập trong quy hoạch cao hơn không thuộc những nhóm đối tượng người dùng trên được cho phép vận dụng quy định từ điểm 2.7.3 tới điểm 2.7.7 dưới đây.

2.7.3  Quy định về sử dụng đất

– Quy hoạch sử dụng đất phải ưu tiên quỹ đất cho việc sắp xếp những khu công trình xây dựng dịch vụ – công cộng, đất cây xanh khu dã ngoại khu vui chơi vui chơi công viên và hạ tầng kỹ thuật đô thị đảm bảo tiếp cận dần đạt đến chỉ tiêu của những khu vực đô thị mới;

– Trường hợp không đủ quỹ đất sắp xếp những khu công trình xây dựng dịch vụ – công cộng thì được được cho phép giảm những chỉ tiêu sử dụng đất trong Bảng 2.3 và Bảng 2.4 nhưng không thật 50%. Riêng riêng với khu công trình xây dựng giáo dục đào tạo và giảng dạy phải đảm bảo đạt chuẩn Quốc gia theo quy định của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo;

– Cho phép phối hợp sắp xếp trường mần nin thiếu nhi tại tầng trệt và tầng 2 những khu công trình xây dựng chung cư nhưng phải đảm bảo diện tích s quy hoạnh sân chơi, lối đi riêng phục vụ học viên và những quy định về bảo vệ an toàn và uy tín vệ sinh môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên, phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp lý và những quy định chuyên ngành của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo, Bộ Y tế;

– Trong trường hợp do đặc trưng tình hình của khu vực quy hoạch không thể tương hỗ update diện tích s quy hoạnh cây xanh sử dụng công cộng đảm bảo quy định, đồ án quy hoạch rõ ràng và thiết kế đô thị phải đề xuất kiến nghị tương hỗ update cây xanh, không khí mở trong những lô đất và đảm bảo mọi người dân được tiếp cận, sử dụng.

2.7.4  Quy định về bán kính phục vụ những khu công trình xây dựng dịch vụ – công cộng

Trong trường hợp do đặc trưng tình hình của khu vực quy hoạch không đủ quỹ đất sắp xếp những khu công trình xây dựng dịch vụ – công cộng theo quy định tại Bảng 2.3 và Bảng 2.4 được cho phép tính toán cân đối từ những khu công trình xây dựng công cộng và dịch vụ lân cận với bán kính không thật 2 lần quy định tại điểm 2.3.3.

2.7.5  Quy định về khoảng chừng lùi khu công trình xây dựng trên những tuyến phố

Trong trường hợp do đặc trưng tình hình của khu vực quy hoạch không phục vụ được yêu cầu về khoảng chừng lùi theo quy định tại Bảng 2.7 thì khoảng chừng lùi được xác lập trong đồ án quy hoạch rõ ràng hoặc thiết kế đô thị nhưng phải đảm bảo có sự thống nhất trong tổ chức triển khai không khí trên tuyến phố hoặc một đoạn phố.

2.7.6  Quy định về khoảng chừng cách tối thiểu Một trong những dãy nhà, khu công trình xây dựng

Trong trường hợp do đặc trưng tình hình của khu vực quy hoạch không phục vụ được yêu cầu về khoảng chừng cách tối thiểu theo quy định, khoảng chừng cách tối thiểu Một trong những khu công trình xây dựng được xác lập trong đồ án quy hoạch rõ ràng hoặc thiết kế đô thị nhưng phải đảm bảo: phục vụ được những quy định về phòng cháy chữa cháy; những tuyến phố phục vụ xe chữa cháy tiếp cận khu công trình xây dựng phải có bề rộng ≥4 m; mọi khu công trình xây dựng đều được thông gió, chiếu sáng tự nhiên.

2.7.7  Quy định về tỷ suất xây dựng thuần

– Mật độ xây dựng thuần tuân thủ những quy định tại điểm 2.6.3. Riêng những lô đất xây dựng nhà tại riêng lẻ có độ cao ≤25 m có diện tích s quy hoạnh lô đất ≤100 mét vuông được phép xây dựng đến tỷ suất tối đa là 100% nhưng vẫn phải đảm bảo những quy định về khoảng chừng lùi, khoảng chừng cách Một trong những khu công trình xây dựng tại điểm 2.7.5 và điểm 2.7.6;

– Trong trường hợp do đặc trưng tình hình của khu vực quy hoạch không hề quỹ đất để đảm bảo chỉ tiêu sử dụng đất của những khu công trình xây dựng dịch vụ – công cộng, được cho phép tăng tỷ suất xây dựng thuần tối đa của những khu công trình xây dựng dịch vụ – công cộng nhưng không vượt quá 60%;

– Đối với những khu vực do nhu yếu cần trấn áp về chất tải dân số và nhu yếu hạ tầng được cho phép sử dụng chỉ tiêu thông số sử dụng đất thay cho nhóm chỉ tiêu tỷ suất, tầng lầu xây dựng. Hệ số sử dụng đất tối đa được xác lập trong đồ án quy hoạch hoặc thiết kế đô thị nhưng phải đảm bảo những quy định tại Bảng 2.12 dưới đây.

Bảng 2.12: Hệ số sử dụng đất tối đa của lô đất chung cư, khu công trình xây dựng dịch vụ đô thị và khu công trình xây dựng sử dụng hỗn hợp cao tầng theo diện tích s quy hoạnh lô đất và độ cao khu công trình xây dựng

Chiều cao xây dựng khu công trình xây dựng trên mặt đất (m)

Hệ số sử dụng đất tối đa (lần) theo diện tích s quy hoạnh lô đất

≤ 3 000 mét vuông

10 000 mét vuông

18 000 mét vuông

≥ 35 000 mét vuông

≤16

4,0

3,5

3,4

3,25

19

4,8

3,9

3,78

3,6

22

5,6

4,34

4,2

3,99

25

6,4

4,64

4,48

4,24

28

7,2

4,95

4,77

4,5

31

8,0

5,3

5,1

4,8

34

8,8

5,61

5,39

5,06

37

9,6

5,88

5,64

5,28

40

10,4

6,24

5,98

5,59

43

11,2

6,58

6,3

5,88

46

12,0

6,9

6,6

6,15

>46

12,8

7,2

6,88

6,4

CHÚ THÍCH 1: Đối với những lô đất có diện tích s quy hoạnh, độ cao không nằm trong bảng này được phép nội suy giữa 2 giá trị sớm nhất.

CHÚ THÍCH 2: Các lô đất xây dựng những khu công trình xây dựng có yêu cầu đặc biệt quan trọng về kiến trúc cảnh sắc, là yếu tố nhấn cho đô thị đã được xác lập thông qua quy hoạch cao hơn hoàn toàn có thể xem xét thông số sử dụng đất > 13 lần nhưng nên phải được xem toán đảm bảo không khiến quá tải lên khối mạng lưới hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị.

2.8  Yêu cầu về cao độ nền và thoát nước mặt

2.8.1  Yêu cầu riêng với quy hoạch cao độ nền

– Phải nhìn nhận, xác lập được nhiều chủng loại đất theo Đk tự nhiên thuận tiện, ít thuận tiện, không thuận tiện, cấm hoặc hạn chế xây dựng. Phải nhìn nhận, xác lập được những rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn rủi ro không mong muốn do thiên tai, biến hóa khí hậu và nước biển dâng trong số đó có xét đến những khu vực lân cận;

– Phải phù phù thích hợp với quy hoạch chuyên ngành thủy lợi. Phải tận dụng địa hình và Đk tự nhiên, hạn chế khối lượng đào, đắp. Phải có giải pháp để cao độ nền khu quy hoạch mới không ảnh hưởng đến kĩ năng tiêu thoát nước của những khu vực hiện hữu;

– Quy hoạch cao độ nền phải được thiết kế với chu kỳ luân hồi lặp lại mực nước ngập tính toán được xác lập theo loại đô thị và phân khu hiệu suất cao đô thị theo Bảng 2.13;

– Cao độ nền khống chế tối thiểu khu vực xây dựng khu công trình xây dựng phải cao hơn mực nước ngập tính toán 0,3 m riêng với đất gia dụng và 0,5 m riêng với đất công nghiệp.

Bảng 2.13: Chu kỳ lặp lại mực nước ngập tính toán (năm) riêng với khu hiệu suất cao

Khu hiệu suất cao

Loại đô thị

Đặc biệt, loại I

Loại II, III, IV

Loại V

Trung tâm đô thị, khu dân cư triệu tập và khu công nghiệp

100

50

10

Cây xanh, khu dã ngoại khu vui chơi vui chơi công viên, thể dục thể thao

10

10

2

CHÚ THÍCH 1: Không vận dụng quy định về cao độ nền khống chế cho những khu vực, khu công trình xây dựng được thiết kế để lưu giữ, điều tiết nước mưa, phòng chống ngập lụt khác và những khu công trình xây dựng vận dụng giải pháp sống chung với ngập lũ;

CHÚ THÍCH 2: Các khu vực chịu ràng buộc của biến hóa khí hậu và nước biển dâng, cao độ nền khống chế phải được kiểm tra kĩ năng ứng phó với những ngữ cảnh biến hóa khí hậu và nước biển dâng vương quốc.

2.8.2  Yêu cầu về khối mạng lưới hệ thống thoát nước mặt

– Quy hoạch khối mạng lưới hệ thống thoát nước mặt phải: đảm bảo diện tích s quy hoạnh, thể tích khối mạng lưới hệ thống hồ điều hòa để điều tiết nước mặt; khai thác những khu vực trũng, thấp để tàng trữ trong thời điểm tạm thời nước mưa; tăng diện tích s quy hoạnh mặt phủ thấm hút nước cho những khu công trình xây dựng giao thông vận tải lối đi bộ, sân bãi, hạ tầng kỹ thuật và những khu vực công cộng khác. Các khu vực đô thị hiện hữu phải giữ lại, tái tạo và tăng cấp những hồ, sông, kênh rạch hiện có để đảm bảo thể tích tàng trữ và điều hòa nước mặt;

– Quy hoạch khối mạng lưới hệ thống thoát nước mặt khu vực tăng trưởng mới không được làm ảnh hưởng đến kĩ năng thoát nước mặt của những khu vực hiện hữu;

– Quy hoạch khối mạng lưới hệ thống thoát nước mặt phải tính đến việc giảm thiểu thiệt hại do tác động của thiên tai (lũ, lụt, bão, triều cường, trượt, sụt lún đất…), ứng phó với biến hóa khí hậu và nước biển dâng;

– Các khu vực xây mới hoàn toàn phải xây dựng khối mạng lưới hệ thống thoát nước riêng. Các khu vực đã có mạng lưới thoát nước chung phải tái tạo thành khối mạng lưới hệ thống thoát nước nửa riêng hoặc khối mạng lưới hệ thống thoát nước riêng;

– Hệ thống thoát nước mặt phải được xem toán theo chu kỳ luân hồi lặp lại trận mưa gây tràn cống. Chu kỳ lặp lại trận mưa gây tràn cống tối thiểu được quy định tại Bảng 2.14;

– Yêu cầu về thu gom nước mưa: 100% đường nội thị và đường trải qua khu dân cư ngoại thị phải có khối mạng lưới hệ thống thoát nước mưa;

– Ngoài ra những khu công trình xây dựng trên mạng lưới thoát nước phải tuân thủ QCVN 07-2:2022/BXD.

Bảng 2.14: Chu kỳ lặp lại trận mưa gây tràn cống tối thiểu (năm)

Loại khu công trình xây dựng thoát nước

Loại đô thị

Đặc biệt, loại I

Loại II, III, IV

Loại V

Kênh, mương

10

5

2

Cống chính

5

2

1

Cống nhánh

1

0,5

0,33

CHÚ THÍCH 1: Chu kỳ lặp lại trận mưa gây tràn cống không sử dụng để tính toán kênh mương thoát nước thủy lợi nội đồng chảy trong ranh giới hành chính đô thị, điểm dân cư nông thôn.

CHÚ THÍCH 2: Khi tính toán khối mạng lưới hệ thống thoát nước mặt phải xem xét đến kĩ năng ứng phó với biến hóa khí hậu theo những ngữ cảnh Quốc gia.

2.9  Yêu cầu về giao thông vận tải lối đi bộ

2.9.1  Yêu cầu chung

– Hệ thống giao thông vận tải lối đi bộ phải phục vụ nhu yếu vận tải lối đi bộ hành khách và thành phầm & hàng hóa phục vụ cho tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, quy trình đô thị hoá và hội nhập với quốc tế;

– Mạng lưới giao thông vận tải lối đi bộ phải được phân cấp rõ ràng, đảm bảo thông suốt, trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín, hiệu suất cao;

– Phát triển giao thông vận tải lối đi bộ phải tuân thủ quy hoạch, từng bước tân tiến, đồng điệu, link hợp lý những phương tiện đi lại vận tải lối đi bộ.

2.9.2  Hệ thống giao thông vận tải lối đi bộ đối ngoại

2.9.2.1  Đường bộ

– Đường xe hơi cao tốc, đường xe hơi cấp I, II quy hoạch mới phải đi ngoài khu vực nội thị những đô thị. Trường hợp nên phải đi xuyên qua nội thị những đô thị phải có đủ hiên chạy bảo vệ đường và những giải pháp đảm bảo bảo vệ an toàn và uy tín giao thông vận tải lối đi bộ khác;

– Bến xe ô-tô sắp xếp ở những nơi liên hệ thuận tiện với TT đô thị, nhà ga, bến cảng, chợ và những khu vực dân cư triệu tập.

2.9.2.2  Đường sắt

– Khoảng cách bảo vệ an toàn và uy tín của những khu công trình xây dựng đường tàu riêng với những khu công trình xây dựng khác phải tuân thủ những quy định hiện hành của ngành giao thông vận tải lối đi bộ;

– Khoảng cách từ tim đường ray sớm nhất đến nhà tại đô thị phải ≥ 20 m;

– Kích thước nền ga đảm bảo những yêu cầu trong Bảng 2.15.

Bảng 2.15: Kích thước nền nhiều chủng loại ga

Loại ga

Kiểu sắp xếp đường đón, tiễn tàu

Chiều dài nền ga (m)

Chiều rộng nền ga (m)

1- Ga hành khách

 

 

 

– Ga cụt

 

≥ 1 000

≥ 200

– Ga thông qua

 

≥ 1 400

≥ 100

2- Ga thành phầm & hàng hóa

 

≥ 500

≥ 100

3- Ga kỹ thuật

Nối tiếp

≥ 4 000

≥ 200

Hỗn hợp

≥ 2 700

≥ 250

Song tuy nhiên

≥ 2 200

≥ 700

4- Ga hỗn hợp

Xếp dọc

≥ 1 500

≥ 50

Nửa xếp dọc

≥ 1300

≥ 50

Xếp ngang

≥ 900

≥ 100

2.9.2.3  Đường hàng không

– Khi lập đồ án quy hoạch, quy mô và diện tích s quy hoạnh đất của cảng hàng không quốc tế, trường bay phải được xem toán theo những tiêu chuẩn ngành hàng không và tiêu chuẩn của tổ chức triển khai hàng không gia dụng quốc tế ICAO;

– Khoảng cách từ những khu công trình xây dựng đến trường bay phải tuân thủ theo quy hoạch loa tĩnh không trường bay và đảm bảo quy định về tiếng ồn theo QCVN 26:2010/BTNMT.

2.9.2.4  Đường thủy

– Kích thước cảng cần đảm bảo những quy định trong Bảng 2.16.

Bảng 2.16: Quy định về diện tích s quy hoạnh cảng

Loại cảng

Các yếu tố

Chỉ tiêu mét vuông/1m dài bến cảng

Cảng biển

– Cầu cảng nhô ra

≥ 150

– Cầu cảng dọc theo bờ

≥ 300

Cảng thủy trong nước

– Cảng công cộng

≥ 250

– Cảng chuyên dùng

≥ 300

Bến thủy trong nước

– Bến công cộng

≥ 100

– Bến chuyên dùng

≥ 100

2.9.3  Hệ thống giao thông vận tải lối đi bộ đô thị

2.9.3.1  Hệ thống đường đô thị

– Quy hoạch giao thông vận tải lối đi bộ đô thị trong đồ án quy hoạch chung phải dự báo nhu yếu vận chuyển hành khách, thành phầm & hàng hóa và cơ cấu tổ chức triển khai phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ;

– Hệ thống giao thông vận tải lối đi bộ đô thị phải đảm bảo liên hệ nhanh gọn, bảo vệ an toàn và uy tín giữa toàn bộ những khu hiệu suất cao; link thuận tiện nội vùng, giữa giao thông vận tải lối đi bộ trong vùng với khối mạng lưới hệ thống giao thông vận tải lối đi bộ vương quốc và quốc tế;

– Bề rộng một làn xe, bề rộng đường được xác lập nhờ vào cấp đường, vận tốc và lưu lượng xe thiết kế và phải tuân thủ những quy định của QCVN 07-4:2022/BXD;

– Hè phố, lối đi dạo, đường xe đạp điện phải tuân thủ QCVN 07-4:2022/BXD;

– Mật độ đường, khoảng chừng cách giữa hai tuyến phố đảm bảo quy định trong Bảng 2.17;

– Tỷ lệ đất giao thông vận tải lối đi bộ (không gồm có giao thông vận tải lối đi bộ tĩnh) so với đất xây dựng đô thị tối thiểu: tính đến đường liên khu vực: 6 %; tính đến đường khu vực: 13 %; tính đến đường phân khu vực: 18 %.

Bảng 2.17: Quy định về nhiều chủng loại đường trong đô thị

Cấp đường

Loại đường

Khoảng cách hai tuyến phố (m)

Mật độ đường
(km/km2)

Cấp đô thị

1. Đường cao tốc đô thị

4 800 – 8 000

0,4 – 0,25

2. Đường trục chính đô thị

2.400 – 4 000

0,83 – 0,5

3. Đường chính đô thị

1 200 – 2 000

1,5 –  1,0

4. Đường liên khu vực

600 – 1 000

3,3 – 2,0

Cấp khu vực

5. Đường chính khu vực

300 – 500

6,5 – 4,0

6. Đường khu vực

250 – 300

8,0 – 6,5

Cấp nội bộ

7. Đường phân khu vực

150 – 250

13,3 – 10

8. Đường nhóm nhà tại, vào trong nhà

không quy định

không quy định

9. Đường xe đạp điện

10. Đường đi dạo

2.9.3.2  Quảng trường giao thông vận tải lối đi bộ, chỗ giao nhau Một trong những đường đô thị

– Quy định về tổ chức triển khai TT vui chơi quảng trường giao thông vận tải lối đi bộ, chỗ giao nhau của đường đô thị phải tuân thủ QCVN 07-4:2022/BXD;

– Bán kính đường cong của bó vỉa tại những vị trí giao nhau của đường phố tối thiểu phải đảm bảo: tại TT vui chơi quảng trường giao thông vận tải lối đi bộ và đường phố cấp đô thị ≥ 15 m; đường phố cấp khu vực ≥ 12 m; đường phố cấp nội bộ ≥ 8 m;

– Tại những nút giao của những tuyến phố mở mới trong khu vực đô thị hiện hữu trong trường hợp không thể đảm bảo kích thước vạt góc, được cho phép sử dụng những giải pháp kỹ thuật khác thay thế như: dùng gờ tụt giảm, dải phân cách, biển báo, đèn tín hiệu…

2.9.3.3  Mạng lưới giao thông vận tải lối đi bộ vận tải lối đi bộ hành khách công cộng.

– Đối với những đô thị từ loại III trở lên phải tổ chức triển khai mạng lưới giao thông vận tải lối đi bộ vận tải lối đi bộ hành khách công cộng. Các quy mô giao thông vận tải lối đi bộ công cộng gồm có: đường tàu đô thị, xe buýt, tàu thủy (nếu có);

– Khoảng cách Một trong những tuyến giao thông vận tải lối đi bộ công cộng tối thiểu là 600 m và tối đa là một trong 200 m (ở khu TT đô thị tối thiểu là 400 m). Khoảng cách đi dạo từ nơi ở, nơi thao tác, nơi shopping, vui chơi vui chơi… đến ga, bến công cộng tối đa là 500 m;

– Mật độ mạng lưới giao thông vận tải lối đi bộ công cộng tùy từng cơ cấu tổ chức triển khai quy hoạch đô thị, tối thiểu phải đạt 2 km/km2 đất xây dựng đô thị. Khoảng cách Một trong những bến giao thông vận tải lối đi bộ công cộng trong đô thị được quy định như sau: riêng với bến xe buýt, tàu điện tối đa là 600 m; riêng với bến xe buýt nhanh (BRT), đường tàu đô thị (tàu điện ngầm; tàu điện mặt đất hoặc trên cao) tối thiểu là 800 m;

– Tại chỗ giao nhau Một trong những tuyến phố có phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ công cộng, phải sắp xếp trạm chuyển xe từ phương tiện đi lại này sang phương tiện đi lại khác với chiều dài đi dạo < 200 m;

– Bến xe buýt và tàu điện trên đường chính phải sắp xếp cách chỗ giao nhau tối thiểu 20 m. Chiều dài bến xe một tuyến, chạy một hướng tối thiểu 20 m, trên tuyến có nhiều tuyến hoặc nhiều hướng phải tính toán rõ ràng, nhưng không ngắn lại 30 m. Chiều rộng bến tối thiểu 3 m.

2.9.3.4  Hệ thống đường tàu đô thị

– Các tuyến phố sắt vương quốc, đường tàu đô thị, phải được link liên thông bằng khối mạng lưới hệ thống nhà ga. Phải tổ chức triển khai giao nhau khác mức cho nút giao cắt giữa đường tàu với đường tàu, đường tàu đô thị, lối đi bộ và trục giao thông vận tải lối đi bộ chính của đô thị;

– Đô thị có đường tàu vương quốc chạy qua nên phải có những giải pháp tổ chức triển khai giao thông vận tải lối đi bộ thích hợp không ảnh hưởng xấu đến hoạt động và sinh hoạt giải trí của đô thị (cảnh sắc, tiếng ồn, tai nạn không mong muốn giao thông vận tải lối đi bộ…);

– Ga đường tàu trên cao phải đảm bảo link và đồng điệu với những khu công trình xây dựng trên mặt đất và những khu công trình xây dựng ngầm (nếu có);

– Ga tàu điện ngầm phải bảo vệ link và đồng điệu, bảo vệ an toàn và uy tín những khu công trình xây dựng ngầm và giữa khu công trình xây dựng ngầm với những khu công trình xây dựng trên mặt đất;

– Phạm vi bảo vệ khu công trình xây dựng và hiên chạy bảo vệ an toàn và uy tín đường tàu đô thị phải tuân thủ theo những quy định pháp lý về giao thông vận tải lối đi bộ đường tàu.

2.9.4  Công trình giao thông vận tải lối đi bộ khác trong đô thị

– Trong những khu đô thị, cty ở và nhóm nhà tại phải sắp xếp chỗ để xe, bãi đỗ xe. Trong khu công nghiệp, kho tàng phải sắp xếp bãi đỗ xe, xưởng sửa chữa thay thế;

– Bãi đỗ xe chở thành phầm & hàng hóa phải sắp xếp gần chợ, ga thành phầm & hàng hóa, những TT thương mại và những khu công trình xây dựng khác có yêu cầu vận chuyển lớn;

– Các khu vực có nhu yếu vận chuyển lớn, TT thương mại, dịch vụ, thể dục thể thao, vui chơi vui chơi phải sắp xếp bãi đỗ xe, điểm đỗ xe công cộng thuận tiện cho hành khách và phương tiện đi lại, link liên thông với mạng lưới đường phố, đảm bảo khoảng chừng cách đi dạo tối đa là 500 m;

– Bãi đỗ ô-tô buýt tại những điểm đầu và cuối tuyến, cần xác lập quy mô theo nhu yếu rõ ràng;

– Đê-pô tàu điện sắp xếp tại những điểm đầu, cuối và điểm link tuyến, hoàn toàn có thể sắp xếp phối hợp đê-pô tàu điện với cơ sở sửa chữa thay thế;

– Các khu công trình xây dựng công cộng, dịch vụ, những khu chung cư, những cty phải đảm bảo đủ số lượng chỗ đỗ xe riêng với từng loại phương tiện đi lại theo nhu yếu sử dụng;

– Khu vực đô thị hiện hữu được cho phép quy hoạch những bãi đỗ xe ngầm, bãi đỗ xe nhiều tầng nhưng phải bảo vệ link tương thích và đồng điệu, bảo vệ an toàn và uy tín với những khu công trình xây dựng khác;

– Chỉ tiêu diện tích s quy hoạnh tính toán đất bãi đỗ xe toàn đô thị theo Bảng 2.18;

Bảng 2.18: Chỉ tiêu tính toán diện tích s quy hoạnh bãi đỗ xe toàn đô thị

Quy mô dân số đô thị (1 000 người)

Chỉ tiêu theo dân số (mét vuông/người)

> 150

4,0

50 – 150

3,5

< 50

2,5

CHÚ THÍCH 1: Cho phép quy đổi từ số chỗ đỗ xe của bãi đỗ xe nhiều tầng, bãi đỗ xe ngầm sang diện tích s quy hoạnh bãi đỗ xe trên mặt đất tương tự vị trí căn cứ quy định tại theo QCVN 13:2022/BXD với những chỉ tiêu như sau:

– Bãi đỗ xe nhiều tầng, bãi đỗ xe ngầm: một tầng: 30 mét vuông/chỗ đỗ xe; hai tầng: 20 mét vuông/chỗ đỗ xe; ba tầng: 14 mét vuông/chỗ đỗ xe; bốn tầng: 12 mét vuông/chỗ đỗ xe; năm tầng: 10 mét vuông/chỗ đỗ xe;

– Bãi đỗ xe trên mặt đất: 25 mét vuông/chỗ đỗ xe;

CHÚ THÍCH 2: Chỉ tiêu diện tích s quy hoạnh bãi đỗ xe những khu vực trong đô thị được xác lập vị trí căn cứ phân loại quỹ đất bãi đỗ xe từ quy hoạch toàn đô thị.

– Diện tích dành riêng cho một chỗ đỗ xe của một số trong những phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ được quy định như sau: xe xe hơi con; 25,0 mét vuông; xe máy 3,0 mét vuông, xe đạp điện: 0,9 mét vuông; ô-tô buýt: 40 mét vuông, ô-tô tải: 30 mét vuông. Số chỗ đỗ xe ô-tô con tối thiểu của khu công trình xây dựng tuân thủ theo quy chuẩn kỹ thuật cho từng loại khu công trình xây dựng, trường hợp chưa tồn tại quy định thì tuân thủ theo Bảng 2.19.

Bảng 2.19: Số chỗ đỗ xe ô-tô con tối thiểu

Loại nhà

Nhu cầu tối thiểu về chỗ đỗ ô-tô con

Khách sạn từ 3 sao trở lên

4 phòng/1 chỗ

Văn phòng cao cấp, trụ sở cơ quan đối ngoại, TT hội nghị, triển lãm, trưng bày, TT thương mại

100 mét vuông sàn sử dụng/1 chỗ

Chung cư

Theo QCVN 04:2022/BXD

CHÚ THÍCH: Khách sạn dưới 3 sao, khu công trình xây dựng dịch vụ, văn phòng, trụ cơ cơ quan thông thường phải có số chỗ đỗ xe ≥ 50% quy định trong bảng trên.

2.9.5  Quy định về đảm bảo bảo vệ an toàn và uy tín giao thông vận tải lối đi bộ đô thị

– Khi tái tạo và tăng cấp mặt đường phải phù phù thích hợp với cao độ nền quy hoạch, không được gây úng ngập, ảnh hưởng đến khu công trình xây dựng thoát nước của khu vực và việc tiếp cận sử dụng của những khu công trình xây dựng hai bên đường;

– Quy định về tầm nhìn, hè đường, lối đi dạo, lối đi xe đạp điện tuân thủ những quy định tại QCVN 07-4:2022/BXD.

2.10  Yêu cầu về cấp nước

2.10.1  Khu vực bảo vệ của điểm lấy nước, khu công trình xây dựng cấp nước

– Hành lang bảo vệ nguồn nước phải tuân thủ quy định của pháp lý về tài nguyên nước;

– Khu vực bảo vệ của điểm lấy nước, khu công trình xây dựng cấp nước đô thị quy định tại Bảng 2.20.

Bảng 2.20: Khu vực bảo vệ của điểm lấy nước, khu công trình xây dựng cấp nước

Khu vực bảo vệ

Kích thước khu vực bảo vệ cấp I (m)

Kích thước khu vực bảo vệ cấp II (m)

Nguồn nước mặt, từ điểm lấy nước:

 

 

– Ngược theo chiều dòng chảy

≥ 200

≥ 1 000

– Xuôi theo chiều dòng chảy

≥ 100

≥ 250

– Trường hợp không xác lập được chiều dòng chảy, hoặc không còn dòng chảy.

≥ 200

≥ 1 000

Nguồn nước ngầm: quanh giếng khoan với bán kính

≥ 25

Hồ chứa, đập nước chuyên dùng để cấp nước sinh hoạt, từ mép hồ:

 

 

– Bờ hồ phẳng phiu

≥ 100

Toàn lưu vực

– Bờ hồ dốc

≥ 300

Toàn lưu vực

Nhà máy nước, trạm cấp nước, từ chân tường khu công trình xây dựng xử lý:

≥ 30

Đường ống cấp nước, từ mép ngoài đường ống:

 

 

– Kích thước 300 mm đến < 1 000 mm

≥ 7

– Kích thước ≥ 1 000 mm

≥ 15

CHÚ THÍCH 1: Trong khu vực bảo vệ cấp I nghiêm cấm những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt sau: xây dựng khu công trình xây dựng nhà tại; xả nước thải, CTR, chăn nuôi, chăn thả gia súc, gia cầm, nuôi trồng, đánh bắt cá thủy sản, khai thác tài nguyên; sử dụng hóa chất độc, phân hữu cơ và phân khoáng để bón cây;

CHÚ THÍCH 2: Trong khu vực bảo vệ cấp II, nước thải, chất thải từ những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt sinh hoạt, dịch vụ và sản xuất phải được thu gom và xử lý đạt quy chuẩn về môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên.

2.10.2  Nhu cầu sử dụng nước

– Nước sạch dùng cho sinh hoạt được dự báo dựa theo chuỗi số liệu tình hình, mức độ tiện nghi của khu đô thị, điểm dân cư nhưng phải đảm bảo: tỷ suất dân số khu vực nội thị được cấp nước là 100% trong quy trình dài hạn của quy hoạch; chỉ tiêu cấp nước sạch dùng cho sinh hoạt của khu vực nội thị đô thị tùy từng loại đô thị nhưng tối thiểu là 80 lít/người/ngày đêm; hướng tới tiềm năng sử dụng nước bảo vệ an toàn và uy tín, tiết kiệm chi phí và hiệu suất cao;

– Nước sạch dùng những khu công trình xây dựng công cộng, dịch vụ tối thiểu bằng 10% lượng nước sinh hoạt. Chỉ tiêu cấp nước sạch cho từng quy mô khu công trình xây dựng công cộng, dịch vụ phải đảm bảo tối thiểu như sau: trường học 15 lít/học viên/ngày đêm; trường mần nin thiếu nhi 75 lít/cháu/ngày đêm; nhà, khu công trình xây dựng công cộng, dịch vụ khác 2 lít/mét vuông sàn/ngày đêm;

– Nước tưới cây, rửa đường tối thiểu bằng 8% lượng nước sinh hoạt. Chỉ tiêu cấp nước phải đảm bảo tối thiểu như sau: tưới vườn hoa, khu dã ngoại khu vui chơi vui chơi công viên 3 lít/mét vuông/ngày đêm; rửa đường 0,4 lít/mét vuông/ngày đêm. Cho phép sử dụng nước tái sử dụng (nước mưa, nước thải đã qua xử lý…) cho mục tiêu tưới cây, rửa đường;

– Nước cho sản xuất nhỏ, tiểu thủ công nghiệp tối thiểu bằng 8% lượng nước sinh hoạt;

– Nước cho những khu công nghiệp triệu tập: xác lập theo quy mô công nghiệp, đảm bảo tối thiểu bằng 20m3/ha/ngày đêm cho tối thiểu 60% diện tích s quy hoạnh khu công nghiệp;

– Nước thất thoát, rò rỉ tối đa không vượt quá 15% tổng lượng nước trên;

– Nước cho bản thân mình nhà máy sản xuất nước, trạm cấp nước tối thiểu bằng 4% tổng lượng nước trên.

2.10.3  Nguồn nước và khu công trình xây dựng cấp nước

– Sản lượng nước hoàn toàn có thể khai thác của nguồn nước (trừ vùng hải hòn đảo và vùng núi cao) phải gấp tối thiểu 10 lần nhu yếu sử dụng nước. Tỷ lệ đảm bảo lưu lượng tháng hoặc ngày của nguồn nước tối thiểu phải đạt: 95% riêng với khu dân cư trên 50 000 người (hoặc tương tự); 90% riêng với khu dân cư từ 5 000 đến 50 000 người (hoặc tương tự) và 85% riêng với khu dân cư dưới 5 000 người (hoặc tương tự);

– Lựa chọn nguồn nước phải: đảm bảo yêu cầu về trữ lượng, lưu lượng và chất lượng nước; đảm bảo tiết kiệm chi phí tài nguyên nước, phục vụ yêu cầu tối thiểu về tiện nghi riêng với việc sử dụng nước;

– Diện tích xây dựng nhà máy sản xuất nước, trạm cấp nước quy hoạch mới được xác lập trên cơ sở hiệu suất, công nghệ tiên tiến và phát triển xử lý hoặc tính toán theo tiêu chuẩn được lựa chọn vận dụng hoặc xác lập theo thông số tại Bảng 2.21.

Bảng 2.21: Diện tích nhà máy sản xuất nước, trạm cấp nước

Công suất nhà máy sản xuất nước, trạm cấp nước
(m3/ngày đêm)

Diện tích tối thiểu khu đất nền trống (ha)

≤ 5 000

0,5

> 5 000 – 10 000

1,0

> 10 000 – 30 000

2,0

> 30 000 – 60 000

3,0

> 60 000 – 120 000

4,0

> 120 000 – 250 000

5,0

> 250 000 – 400 000

7,0

> 400 000 – 800 000

9,0

> 800 000 – 1 200 000

13,0

> 1 200 000

16,0

2.10.4  Mạng lưới cấp nước

– Mạng lưới cấp nước phải đảm bảo bảo vệ an toàn và uy tín và độ tin cậy về lưu lượng, áp lực đè nén, chất lượng nước theo yêu cầu sử dụng và yêu cầu cấp nước chữa cháy;

– Áp lực tự do trong mạng lưới cấp nước sinh hoạt của khu dân cư, tại điểm lấy nước vào trong nhà, tính từ mặt đất không được < 10 m;

– Chất lượng nước phải đảm bảo những quy định của quy chuẩn QCVN 01-1:2022/BYT;

– Ngoài ra những khu công trình xây dựng trên mạng lưới cấp nước phải tuân thủ QCVN 07-1:2022/BXD.

2.10.5  Cấp nước chữa cháy

– Lưu lượng và số lượng những vụ cháy đồng thời cần phải tính toán phù phù thích hợp với quy mô đô thị theo quy định tại QCVN 06:2022/BXD;

– Phải tận dụng những sông hồ, ao để cấp nước chữa cháy. Có đường cho xe chữa cháy tới lấy nước. Chiều sâu mặt nước so với mặt đất tại vị trí sắp xếp lấy nước chữa cháy không lớn quá 4 m và chiều dày lớp nước ≥ 0,5 m;

– Trên mạng ống cấp nước đô thị, dọc theo những đường phố phải sắp xếp những họng lấy nước chữa cháy (trụ nổi hoặc họng ngầm dưới mặt đất) đảm bảo những quy định về khoảng chừng cách tối đa như sau Một trong những họng là 150 m. Khoảng cách tối thiểu giữa họng và tường những ngôi nhà là 5 m. Họng cứu hỏa sắp xếp trên vỉa hè đảm bảo khoảng chừng cách tối đa giữa họng và mép đường là 2,5 m;

– Đường kính ống dẫn nước chữa cháy ngoài nhà phải ≥ 100 mm.

2.11  Yêu cầu về thoát nước và xử lý nước thải (XLNT)

2.11.1  Lưu lượng nước thải phát sinh

– Lưu lượng nước thải phát sinh được dự báo nhờ vào chuỗi số liệu tình hình, mức độ tiện nghi của khu đô thị, điểm dân cư hoặc công nghệ tiên tiến và phát triển sản xuất riêng với những cơ sở công nghiệp nhưng phải đảm bảo chỉ tiêu phát sinh nước thải ≥ 80% chỉ tiêu cấp nước của đối tượng người dùng tương ứng;

– Khối lượng phân bùn phát sinh được xác lập nhờ vào mức độ hoàn thiện của khối mạng lưới hệ thống khu công trình xây dựng vệ sinh tại chỗ hoặc theo những tiêu chuẩn được lựa chọn vận dụng nhưng phải ≥ 0,04 m3/người/năm.

2.11.2  Mạng lưới thoát nước

– Các khu vực xây mới phải quy hoạch khối mạng lưới hệ thống thoát nước thải riêng. Các khu vực hiện hữu đã có mạng lưới thoát nước chung phải quy hoạch khối mạng lưới hệ thống thoát nước nửa riêng hoặc tái tạo thành khối mạng lưới hệ thống thoát nước riêng;

– Đối với vùng hải hòn đảo phải quy hoạch khối mạng lưới hệ thống thoát nước thải riêng và XLNT triệt để, nước thải sau khi xử lý đạt yêu cầu về môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên hoàn toàn có thể tái sử dụng cho mục tiêu khác;

– Ngoài ra những khu công trình xây dựng trên mạng lưới thoát nước phải tuân thủ QCVN 07-2:2022/BXD.

2.11.3  Nhà máy xử lý nước thải, trạm xử lý nước thải (XLNT)

– Nước thải sinh hoạt đô thị, y tế, khu công nghiệp, làng nghề phải được xử lý đảm bảo những quy định tại những quy chuẩn môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên riêng với nước thải trước lúc xả ra nguồn tiếp nhận và những quy chuẩn liên quan khác. Bùn thải khối mạng lưới hệ thống thoát nước phải được thu gom, xử lý theo quy định hoặc vận chuyển đến cơ sở xử lý CTR triệu tập;

– Vị trí nhà máy sản xuất XLNT, trạm XLNT quy hoạch mới phải ưu tiên quy hoạch ở cuối dòng chảy của nguồn tiếp nhận nước thải sau xử lý, cuối hướng gió chính của đô thị, tại khu vực có đủ đất cho dự trữ mở rộng. Vị trí điểm xả nước thải phải phù phù thích hợp với những quy định của pháp lý về quản trị và vận hành tài nguyên nước;

– Trường hợp nhà máy sản xuất XLNT, trạm XLNT nên phải để ở đầu nguồn nước hoặc hướng gió chính của đô thị thì khoảng chừng cách ATMT trong Bảng 2.22 phải tăng thêm tối thiểu 1,5 lần;

– Diện tích đất xây dựng nhà máy sản xuất XLNT, trạm XLNT quy hoạch mới được xác lập trên cơ sở hiệu suất, công nghệ tiên tiến và phát triển xử lý hoặc tính toán theo tiêu chuẩn được lựa chọn vận dụng nhưng phải đảm bảo không được vượt quá chỉ tiêu 0,2 ha/1 000 m3/ngày.

CHÚ THÍCH: Chỉ tiêu khống chế diện tích s quy hoạnh đất xây dựng nhà máy sản xuất XLNT, trạm XLNT không gồm có diện tích s quy hoạnh hồ chứa, ổn định nước thải sau xử lý, sân phơi bùn, diện tích s quy hoạnh dự trữ mở rộng (nếu có) và diện tích s quy hoạnh tổ chức triển khai khoảng chừng cách ATMT của tớ mình nhà máy sản xuất XLNT, trạm XLNT.

2.11.4  Quy định khoảng chừng cách bảo vệ an toàn và uy tín về môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên (ATMT)

– Khoảng cách ATMT của trạm bơm nước thải, nhà máy sản xuất XLNT, trạm XLNT quy hoạch mới được quy định trong Bảng 2.22;

Bảng 2.22: Khoảng cách bảo vệ an toàn và uy tín về môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên (ATMT)

TT

Loại khu công trình xây dựng

Khoảng cách ATMT tối thiểu (m) ứng với hiệu suất

< 200

(m3/ngày)

200 – 5 000

(m3/ngày)

> 5 000 –
50 000 (m3/ngày)

> 50 000 (m3/ngày)

1

Trạm bơm nước thải

15

20

25

30

2

Nhà máy, trạm XLNT:

 

 

 

 

a

Công trình xử lý bùn cặn kiểu sân phơi bùn

150

200

400

500

b

Công trình xử lý bùn cặn bằng thiết bị cơ khí.

100

150

300

400

c

Công trình xử lý nước thải bằng phương pháp cơ học, hóa lý và sinh học

80

100

250

350

d

Công trình xử lý nước thải bằng phương pháp cơ học, hóa lý và sinh học được xây dựng khép kín và có khối mạng lưới hệ thống thu gom và xử lý mùi

10

15

30

40

e

Khu đất để lọc ngầm nước thải

200

300

g

Khu đất tưới cây xanh, nông nghiệp

150

200

400

h

Hồ sinh học

200

300

400

i

Mương ô xy hóa

150

200

400

CHÚ THÍCH: Đối với trường hợp không quy định thông số và những công nghệ tiên tiến và phát triển xử lý khác, khoảng chừng cách bảo vệ an toàn và uy tín về môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên phải được xác lập thông qua nhìn nhận tác động môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên.

– Đối với loại trạm bơm nước thải sử dụng máy bơm thả chìm đặt trong giếng kín thì không cần khoảng chừng cách ATMT, nhưng phải có ống thông hơi xả mùi hôi ở cao độ ≥ 3 m so với cao độ mặt đất theo quy hoạch được duyệt tại vị trí đó;

– Phải sắp xếp dải cây xanh cách ly quanh khu vực xây dựng nhà máy sản xuất XLNT, trạm XLNT quy hoạch mới với chiều rộng ≥ 10 m;

– Trong phạm vi khoảng chừng cách bảo vệ an toàn và uy tín về môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên chỉ được quy hoạch đường giao thông vận tải lối đi bộ, bãi đỗ xe, khu công trình xây dựng cấp điện, trạm trung chuyển CTR và những khu công trình xây dựng khác của trạm bơm nước thải, trạm XLNT, không sắp xếp những khu công trình xây dựng gia dụng khác;

– Các trạm bơm nước thải, trạm XLNT, nhà máy sản xuất XLNT hiện hữu không đảm bảo những quy định về khoảng chừng cách ATMT phải thực thi nhìn nhận tác động môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên để tương hỗ update những giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên xung quanh theo quy định.

2.12  Yêu cầu về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn (CTR)

2.12.1  Khối lượng CTR phát sinh

Khối lượng CTR sinh hoạt phát sinh được dự báo nhờ vào chuỗi số liệu tình hình và mức độ tiện nghi của khu đô thị, điểm dân cư. Trường hợp sử dụng tiêu chuẩn thì phải đảm bảo không vượt quá những chỉ tiêu trong Bảng 2.23;

Bảng 2.23: Lượng CTR sinh hoạt phát sinh

Loại đô thị

Lượng CTR phát sinh (kg/người-ngày)

Đặc biệt, I

1,3

II

1,0

III,IV

0,9

V

0,8

– Chỉ tiêu phát sinh CTR công nghiệp phải được xác lập nhờ vào dây chuyền sản xuất công nghệ tiên tiến và phát triển của từng quy mô công nghiệp nhưng phải đảm bảo tối thiểu là 0,3 tấn/ha đất theo quy mô đất khu công nghiệp;

– Chỉ tiêu phát sinh CTR y tế, xây dựng và bùn thải được dự báo nhờ vào chuỗi số liệu tình hình phát thải hoặc những dự án công trình bất Động sản, những đô thị có Đk tương tự.

2.12.2  Trạm trung chuyển CTR sinh hoạt

– Trạm trung chuyển CTR sinh hoạt không cố định và thắt chặt phải đảm bảo thời hạn vận hành không thật 45 phút/ca và không thật 3h/ngày. Việc sắp xếp trạm trung chuyển CTR sinh hoạt không cố định và thắt chặt phải đảm bảo khi vận hành không khiến ảnh hưởng đến giao thông vận tải lối đi bộ và môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên khu vực;

– Trạm trung chuyển CTR sinh hoạt cố định và thắt chặt quy hoạch mới phải có tường bao, mái che, khối mạng lưới hệ thống thu gom, xử lý nước thải, khối mạng lưới hệ thống lọc và khử mùi đảm bảo không phát tán chất ô nhiễm ra môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên xung quanh. Trạm trung chuyển CTR sinh hoạt cố định và thắt chặt phải đảm bảo yêu cầu tiếp nhận và vận chuyển hết khối lượng CTR sinh hoạt trong phạm vi bán kính thu gom đến cơ sở xử lý triệu tập trong thời hạn không thật 2 ngày đêm;

– Loại và quy mô trạm trung chuyển CTR sinh hoạt được quy định tại Bảng 2.24.

Bảng 2.24: Loại và quy mô trạm trung chuyển CTR sinh hoạt

Loại và quy mô trạm trung chuyển

Công suất (tấn/ngày đêm)

Bán kính phục vụ tối đa (km)

Diện tích tối thiểu (mét vuông)

Trạm trung chuyển không cố định và thắt chặt

Cỡ nhỏ

< 5

0,5

20

Cỡ vừa

5 – 10

1,0

35

Cỡ lớn

> 10

7,0

50

Trạm trung chuyển cố định và thắt chặt

Cỡ nhỏ

< 100

10

500

Cỡ vừa

100 – 500

15

3 000

Cỡ lớn

> 500

30

5 000

2.12.3  Cơ sở xử lý CTR

– Cơ sở xử lý CTR phải quy hoạch ở ngoài phạm vi xây dựng đô thị. Hạn chế tối đa quy hoạch vị trí những cơ sở xử lý CTR ở vùng thường xuyên bị ngập nước, vùng những-xtơ, vùng có vết đứt gãy kiến thiết. Không quy hoạch mới bãi chôn lấp CTR không hợp vệ sinh;

– Bãi chôn lấp CTR không hợp vệ sinh hiện hữu phải ngừng hoạt động, di tán hoặc tái tạo thành bãi chôn lấp CTR hợp vệ sinh, cơ sở xử lý CTR bằng phương pháp sinh học, cơ sở đốt CTR… nếu đảm bảo khoảng chừng cách ATMT tại điểm 2.12.4;

– Diện tích đất xây dựng cơ sở xử lý CTR quy hoạch mới được xác lập trên cơ sở hiệu suất, công nghệ tiên tiến và phát triển xử lý hoặc tính toán theo tiêu chuẩn được lựa chọn vận dụng nhưng phải đảm bảo không được vượt quá chỉ tiêu 0,05 ha/1 000 tấn năm.

CHÚ THÍCH: Chỉ tiêu khống chế diện tích s quy hoạnh đất xây dựng cơ sở xử lý CTR không gồm có diện tích s quy hoạnh bãi chôn lấp chất thải sau xử lý, diện tích s quy hoạnh dự trữ mở rộng (nếu có) và diện tích s quy hoạnh tổ chức triển khai khoảng chừng cách ATMT của tớ mình cơ sở xử lý CTR.

2.12.4  Khoảng cách bảo vệ an toàn và uy tín môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên (ATMT) của trạm trung chuyển chất thải rắn, cơ sở xử lý chất thải rắn (CTR)

– Trạm trung chuyển CTR không cố định và thắt chặt phải để cách khu công trình xây dựng nhà tại và những khu vực thường xuyên triệu tập đông người ≥ 20 m;

– Nhà, khu công trình xây dựng chứa dây chuyền sản xuất trung chuyển, nén ép, lưu chứa CTR và khu công trình xây dựng xử lý nước rỉ rác, khu rửa xe và thiết bị của trạm trung chuyển CTR cố định và thắt chặt phải đảm bảo khoảng chừng cách ATMT ≥ 20 m;

– Ô chôn lấp CTR hợp vệ sinh có chôn lấp CTR hữu cơ phải đảm bảo khoảng chừng cách ATMT ≥ 1 000 m;

– Ô chôn lấp CTR vô cơ phải đảm bảo khoảng chừng cách ATMT ≥ 100 m;

– Nhà, khu công trình xây dựng chứa dây chuyền sản xuất xử lý CTR bằng phương pháp sinh học và nhà, khu công trình xây dựng chứa lò đốt CTR phải đảm bảo khoảng chừng cách ATMT ≥ 500 m;

– Khoảng cách ATMT của khu công trình xây dựng xử lý CTR nguy hại, bùn thải được xác lập theo công cụ nhìn nhận tác động môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên nhưng phải ≥ quy định riêng với khu công trình xây dựng xử lý CTR thông thường. Trường hợp bùn thải được xử lý trong trạm xử lý nước thải thì vận dụng đồng thời những quy định riêng với trạm xử lý nước thải;

– Phải sắp xếp dải cây xanh cách ly: quanh khu vực xây dựng trạm trung chuyển CTR cố định và thắt chặt quy hoạch mới với chiều rộng ≥ 10 m; quanh khu vực xây dựng cơ sở xử lý CTR quy hoạch mới với chiều rộng ≥ 20 m;

– Khi cơ sở xử lý CTR nên phải để ở đầu nguồn nước, đầu hướng gió chính của đô thị, khoảng chừng cách ATMT của những khu công trình xây dựng phải tăng thêm tối thiểu 1,5 lần;

– Các tỉnh, thành phố trực thuộc TW có tỷ suất cư trú cao phải quy hoạch cơ sở xử lý chất thải rắn triệu tập cấp tỉnh và vận dụng những công nghệ tiên tiến và phát triển xử lý yêu cầu khoảng chừng cách ly thấp. Trường hợp vẫn không đảm bảo yêu cầu về khoảng chừng cách ATMT theo quy định được cho phép vận dụng tương hỗ update những giải pháp xử lý môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên tiên tiến và phát triển để giảm khoảng chừng cách ATMT, khi đó khoảng chừng cách ATMT của cơ sở xử lý chất thải rắn triệu tập cấp tỉnh được xác lập thông qua công cụ nhìn nhận tác động môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên;

– Các trạm trung chuyển CTR, cơ sở xử lý CTR hiện hữu không đảm bảo những quy định trên khi thực thi về khoảng chừng cách ATMT phải thực thi nhìn nhận tác động môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên để tương hỗ update những giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên xung quanh theo quy định;

– Trong vùng ATMT của những khu công trình xây dựng xử lý thuộc trạm trung chuyển CTR cố định và thắt chặt, cơ sở xử lý CTR chỉ được quy hoạch những khu công trình xây dựng giao thông vận tải lối đi bộ, thủy lợi, tuyến và trạm điện, khối mạng lưới hệ thống thoát nước, XLNT và những khu công trình xây dựng khác thuộc trạm trung chuyển CTR cố định và thắt chặt, cơ sở xử lý CTR, không được sắp xếp những khu công trình xây dựng gia dụng khác.

2.13  Yêu cầu về nhà tang lễ, nghĩa trang và cơ sở hỏa táng

2.13.1  Nhà tang lễ

– Mỗi đô thị phải có tối thiểu một nhà tang lễ. Một nhà tang lễ phục vụ tối đa 250 000 dân;

– Quy hoạch khu vực nhà tang lễ không được ảnh hưởng đến những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt của những khu hiệu suất cao khác và những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt giao thông vận tải lối đi bộ. Nhà tang lễ phải có giải pháp chống ồn đảm bảo những quy định về tiếng ồn tại khu vực công cộng, khu dân cư;

– Diện tích nhà tang lễ được xác lập nhờ vào quy trình tổ chức triển khai tang lễ và tục lệ mai táng tại địa phương nhưng phải đảm bảo phục vụ được tối thiểu 04 đám tang/ngày.

2.13.2  Nghĩa trang, cơ sở hỏa táng

– Nhu cầu đất nghĩa trang (không gồm có nghĩa trang liệt sỹ), quy mô cơ sở hỏa táng được dự báo nhờ vào tỷ suất tử vong và những hình thức mai táng. Quy mô diện tích s quy hoạnh những nghĩa trang triệu tập phải đảm bảo chỉ tiêu tối thiểu là 0,04 ha/1 000 dân;

– Quy hoạch khu vực nghĩa trang và cơ sở hỏa táng xây mới không được ảnh hưởng xấu đến những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt của những khu hiệu suất cao khác và những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt giao thông vận tải lối đi bộ. Quy hoạch nghĩa trang phải tính đến những phong tục, tập quán về mai táng ở địa phương nhưng vẫn phải đảm bảo những yêu cầu về môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên và sử dụng đất đai hiệu suất cao, tiết kiệm chi phí;

– Quy hoạch nghĩa trang phải xác lập được những nghĩa trang hiện hữu cần di tán, ngừng hoạt động hoặc tái tạo và quỹ đất cho việc di tán. Các nghĩa trang và cơ sở hỏa táng hiện hữu không đảm bảo những quy định về khoảng chừng cách ATMT phải thực thi nhìn nhận tác động môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên để tương hỗ update những giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên xung quanh theo quy định;

– Khoảng cách ATMT nghĩa trang, cơ sở hỏa táng quy hoạch mới phải đảm bảo những quy định trong Bảng 2.25. đồng thời phải tuân thủ quy định về khu vực bảo vệ riêng với điểm lấy nước, khu công trình xây dựng cấp nước tại điểm 2.10.1;

– Trường hợp đặc biệt quan trọng, khi cơ sở hỏa táng đặt tại đầu hướng gió chính của đô thị hoặc khi nghĩa trang đặt tại đầu nguồn nước thì khoảng chừng cách ATMT của những khu công trình xây dựng trong cơ sở hỏa táng, nghĩa trang phải tăng thêm tối thiểu 1,5 lần;

– Phải sắp xếp dải cây xanh cách ly quanh khu vực xây dựng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng quy hoạch mới với chiều rộng ≥ 10 m;

– Trong vùng ATMT của những khu công trình xây dựng thuộc nghĩa trang, cơ sở hỏa táng chỉ được tổ chức triển khai những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt canh tác nông, lâm nghiệp, quy hoạch những khu công trình xây dựng giao thông vận tải lối đi bộ, thủy lợi, phục vụ, truyền tải điện, xăng dầu, khí đốt, khối mạng lưới hệ thống thoát nước, XLNT và những khu công trình xây dựng khác thuộc nghĩa trang, cơ sở hỏa táng, không được sắp xếp những khu công trình xây dựng gia dụng khác;

– Ngoài ra nghĩa trang và cơ sở hỏa táng phải tuân thủ QCVN 07-10:2022/BXD.

Bảng 2.25: Khoảng cách bảo vệ an toàn và uy tín về môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên của nghĩa trang

Đối tượng cần cách ly

Khoảng cách tối thiểu từ đối tượng người dùng cần cách ly là

Khu huyệt mộ nghĩa trang hung táng

Khu huyệt mộ nghĩa trang chôn một lần

Khu huyệt mộ nghĩa trang cát táng

Nhà, khu công trình xây dựng chứa lò hỏa táng và lưu chứa thi hài trước lúc hỏa táng

Công trình nhà tại tại đô thị và điểm dân cư nông thôn triệu tập

1 000 m

500 m

100 m

500 m

Điểm lấy nước phục vụ nhu yếu sinh hoạt của đô thị, điểm dân cư nông thôn triệu tập

1 500 m

1 000 m

Đường sắt, Quốc lộ, Tỉnh lộ

200 m

200 m

200 m

Sông, hồ (gồm có sông, hồ không dùng cho mục tiêu cấp nước sinh hoạt)

300 m

300 m

100 m

CHÚ THÍCH 1: Khu vực chôn cất phải có khối mạng lưới hệ thống thu gom nước thấm huyệt mộ, nước mưa chảy tràn để xử lý, không được thấm trực tiếp vào nước ngầm hoặc chảy tràn vào khối mạng lưới hệ thống mặt nước bên phía ngoài nghĩa trang.

CHÚ THÍCH 2: Công nghệ hỏa táng phải đảm bảo những yêu cầu về môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên tại QCVN 02:2012/BTNMT.

2.14  Yêu cầu về cấp điện

2.14.1  Chỉ tiêu cấp điện

– Chỉ tiêu cấp điện gia dụng tối thiểu quy định tại Bảng 2.26, Bảng 2.27, Bảng 2.28;

– Chỉ tiêu điện công nghiệp (sản xuất công nghiệp, kho tàng) tối thiểu quy định tại Bảng 2.29.

Bảng 2.26: Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt (theo người)

Chỉ tiêu

Giai đoạn đầu

Giai đoạn dài hạn

Đô thị loại đặc biệt quan trọng

Đô thị loại I

Đô thị loại II-III

Đô thị loại IV-V

Đô thị loại đặc biệt quan trọng

Đô thị loại I

Đô thị loại II-III

Đô thị loại IV-V

1. Điện năng (KWh/người.năm)

1 400

1 100

750

400

2 400

2 100

1 500

1000

2. Phụ tải (W/người)

500

450

300

200

800

700

500

330

Bảng 2.27: Chỉ tiêu cấp điện khu công trình xây dựng công cộng, dịch vụ (theo %)

Loại đô thị

Đô thị loại đặc biệt quan trọng

Đô thị loại I

Đô thị loại II-III

Đô thị loại IV-V

Điện khu công trình xây dựng công cộng (tính bằng % phụ tải điện sinh hoạt)

50

40

35

30

Bảng 2.28: Chỉ tiêu cấp điện khu công trình xây dựng công cộng, dịch vụ

Tên phụ tải

Chỉ tiêu cấp điện

1. Văn phòng

– Không có điều hòa nhiệt độ

– Có điều hòa nhiệt độ

20 W/mét vuông sàn

30 W/mét vuông sàn

2. Trường học

– Trường mẫu giáo

+ Không có điều hòa nhiệt độ

+ Có điều hòa nhiệt độ

– Trường học

+ Không có điều hòa nhiệt độ

+ Có điều hòa nhiệt độ

– Trường ĐH

+ Không có điều hòa nhiệt độ

+ Có điều hòa nhiệt độ

0,15 kW/cháu

0,2 kW/cháu

0,1 kW/HS

0,15 kW/HS

15 W/mét vuông sàn

25 W/mét vuông sàn

3. Cửa hàng, siêu thị, chợ, TT thương mại, dịch vụ

+ Không có điều hòa

+ Có điều hòa

20 W/mét vuông sàn

30 W/mét vuông sàn

4. Nhà nghỉ, khách sạn

– Nhà nghỉ, khách sạn hạng 1 sao

– Khách sạn hạng 2÷3 sao

– Khách sạn hạng 4÷5 sao

2 kW/giường

2,5 kW/giường

3,5 kW/giường

5. Khối khám chữa bệnh (khu công trình xây dựng y tế)

– Bệnh viện cấp vương quốc

– Bệnh viện cấp tỉnh, thành phố

– Bệnh viện cấp quận, huyện

2,5 kW/giường bệnh

2 kW/giường bệnh

1,5 kW/giường bệnh

6. Rạp hát, rạp chiếu bóng, rạp xiếc

– Có điều hòa nhiệt độ

25 W/mét vuông

7. Chiếu sáng công cộng

– Chiếu sáng đường phố

– Chiếu sáng khu dã ngoại khu vui chơi vui chơi công viên, vườn hoa

1 W/mét vuông

0,5 W/mét vuông

CHÚ THÍCH 1: Các khu công trình xây dựng công cộng dịch vụ khác được phép đề xuất kiến nghị chỉ tiêu tính toán trên cơ sở mức độ tiện nghi và luận chứng kinh tế tài chính – kỹ thuật;

CHÚ THÍCH 2: Chỉ tiêu sử dụng điện năng tính toán phải đảm bảo sử dụng tiết kiệm chi phí nguồn tích điện theo quy định của QCVN 09:2022/BXD

Bảng 2.29: Chỉ tiêu cấp điện cho sản xuất công nghiệp, kho tàng

Loại công nghiệp

Chỉ tiêu (kW/ha)

1. Công nghiệp nặng (luyện gang, luyện thép, sản xuất ôtô, sản xuất máy cái, công nghiệp hóa dầu, hóa chất, phân bón), sản xuất xi-măng

350

2. Công nghiệp vật tư xây dựng khác, cơ khí

250

3. Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm, điện tử, vi tính, dệt

200

4. Công nghiệp giầy da, may mặc

160

5. Cụm công nghiệp nhỏ, tiểu công nghiệp

140

6. Các cơ sở sản xuất thủ công nghiệp

120

7. Kho tàng

50

2.14.2  Hệ thống cấp điện

– Quy hoạch phải phục vụ nhu yếu sử dụng, độ tin cậy về cấp điện;

– Không quy hoạch những tuyến điện 500 KV mới đi xuyên qua nội thị những đô thị. Trường hợp nên phải đi xuyên qua nội thị những đô thị phải có đủ hiên chạy bảo vệ an toàn và uy tín cho lưới điện 500 KV. Lưới điện cao áp 110 KV và 220 KV đi trong nội thị của những đô thị từ loại II đến loại đặc biệt quan trọng phải quy hoạch đi ngầm;

– Trong khu vực nội thị, khối mạng lưới hệ thống đường dây hạ thế và chiếu sáng xây mới phải quy hoạch đi ngầm, khối mạng lưới hệ thống đường dây hạ thế và chiếu sáng hiện hữu phải được tái tạo theo phía hạ ngầm;

– Ngoài ra những khu công trình xây dựng cấp điện phải tuân thủ QCVN 07-5:2022/BXD.

2.14.3  Quỹ đất sắp xếp khu công trình xây dựng

– Trạm 110kV tối đa không thật 1 ha/trạm;

– Trạm 220kV tối đa không thật 5 ha/trạm.

2.15  Yêu cầu về sắp xếp khu công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật ngầm

Khoảng cách tối thiểu Một trong những khu công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật ngầm đô thị không nằm trong tuy-nen hoặc hào kỹ thuật được xác lập theo những tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành được lựa chọn vận dụng. Các trường hợp khác vận dụng quy định trong Bảng 2.30;

Bảng 2.30: Khoảng cách tối thiểu Một trong những khu công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật ngầm đô thị không nằm trong tuy-nen hoặc hào kỹ thuật (m)

Loại đường ống

Đường ống cấp nước

Cống thoát nước thải

Cống thoát nước mưa

Cáp điện

Cáp thông tin

Kênh mương thoát nước, tuy-nen, hào kỹ thuật

Khoảng cách theo chiều ngang

Đường ống cấp nước

0,5

1,0

0,5

0,5

0,5

1,5

Cống thoát nước thải

1

0,4

0,4

0,5

0,5

1,0

Cống thoát nước mưa

0,5

0,4

0,4

0,5

0,5

1,0

Cáp điện

0,5

0,5

0,5

0,1

0,5

2,0

Cáp thông tin

0,5

0,5

0,5

0,5

1,0

Kênh mương thoát nước, tuy-nen, hào kỹ thuật

1,5

1,0

1,0

2,0

1

Khoảng cách theo chiều đứng

Đường ống cấp nước

1,0

0,5

0,5

0,5

Cống thoát nước thải

1,0

0,4

0,5

0,5

Cống thoát nước mưa

0,5

0,4

0,5

0,5

Cáp điện

0,5

0,5

0,5

0,1

0,5

Cáp thông tin

0,5

0,5

0,5

0,5

– Trường hợp đường ống cấp nước sinh hoạt tuy nhiên tuy nhiên với đường ống thoát nước thải, khoảng chừng cách Một trong những đường ống không được < 1,5 m, khi đường kính ống cấp nước ≥ 200 mm khoảng chừng cách đó không được < 3 m;

– Khoảng cách Một trong những đường ống cấp nước có đường kính > 300 mm và với cáp thông tin không được < 1 m;

– Khoảng cách Một trong những đường ống cấp nước tuy nhiên tuy nhiên với nhau: không được < 0,7 m khi đường kính ống < 400 mm; không được < 1 m khi đường ống từ 400 mm đến 1 000 mm; không được 1 000 mm. Khoảng cách Một trong những đường ống có áp lực đè nén khác cũng vận dụng quy định riêng với đường ống cấp nước;

– Khoảng cách tối thiểu Một trong những đường dây, đường ống kỹ thuật nằm trong tuy-nen hoặc hào kỹ thuật được xác lập theo những tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành được lựa chọn vận dụng;

– Khoảng cách, yêu cầu về link không khí và hạ tầng kỹ thuật Một trong những khu công trình xây dựng ngầm phải được xác lập trên cơ sở luận chứng kinh tế tài chính kỹ thuật;

– Ngoài ra những quy định về khối mạng lưới hệ thống tuy-nen và hào kỹ thuật tuân thủ QCVN 07-3:2022/BXD.

2.16  Yêu cầu về quy hoạch xây dựng nông thôn

2.16.1  Quy định riêng với khu đất nền trống xây dựng

– Có Đk tự nhiên (địa hình, địa chất, thủy văn, khí hậu…) đảm bảo, có những lợi thế về kinh tế tài chính, xã hội, hạ tầng kỹ thuật và môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên;

– Yêu cầu về phòng chống thiên tai và thích ứng với biến hóa khí hậu: không được xây dựng trong khu vực đất tiềm ẩn rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn tai biến địa chất nguy hiểm, vùng thường xuyên ngập lụt, lũ ống, lũ quét; riêng với vùng đồng bằng sông Cửu Long, vùng ven bờ biển, cửa sông phải tính đến mực nước biển dâng;

– Không thuộc phạm vi: khu vực được xác lập để khai thác mỏ, bảo tồn vạn vật thiên nhiên, khu khảo cổ; khu vực ô nhiễm môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên không được xử lý;

– Hạn chế tối đa sử dụng đất canh tác nhất là đất canh tác nông nghiệp năng suất cao, phải tận dụng đất đồi, núi, gò bãi, đất có năng suất trồng trọt kém để xây dựng và mở rộng những điểm dân cư nông thôn.

2.16.2  Quy định về chỉ tiêu sử dụng đất

Đất xây dựng cho những điểm dân cư nông thôn phải phù phù thích hợp với Đk rõ ràng của từng địa phương nhưng không được nhỏ hơn quy định trong Bảng 2.31.

Bảng 2.31: Chỉ tiêu sử dụng đất tối thiểu điểm dân cư nông thôn

Loại đất

Chỉ tiêu sử dụng đất (mét vuông/người)

Đất xây dựng khu công trình xây dựng nhà tại

25

Đất xây dựng khu công trình xây dựng công cộng, dịch vụ

5

Đất cho giao thông vận tải lối đi bộ và hạ tầng kỹ thuật

5

Cây xanh công cộng

2

CHÚ THÍCH: Không gồm có đất để sắp xếp những khu công trình xây dựng hạ tầng thuộc cấp vương quốc, tỉnh, huyện.

2.16.3  Các khu hiệu suất cao của xã

– Khu ở (gồm lô đất ở mái ấm gia đình và những khu công trình xây dựng phục vụ trong thôn, xóm);

– Khu TT (hành chính, dịch vụ-thương mại, văn hóa truyền thống-thể thao);

– Các khu công trình xây dựng sản xuất và phục vụ sản xuất;

– Các khu công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật;

– Các khu công trình xây dựng hạ tầng xã hội;

– Cụm công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp (nếu có);

– Khu dành riêng cho sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và những mục tiêu khác.

2.16.4  Yêu cầu về phân khu hiệu suất cao

– Sử dụng tiết kiệm chi phí đất đai và sử dụng hiệu suất cao những khu công trình xây dựng hạ tầng;

– Thuận tiện cho giao thông vận tải lối đi bộ, sản xuất, sinh hoạt;

– Bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên; phòng chống thiên tai và ứng phó với biến hóa khí hậu;

– Tận dụng địa hình, cảnh sắc tự nhiên;

– Phù phù thích hợp với bản sắc văn hóa truyền thống từng vùng;

– Phù phù thích hợp với những điểm lưu ý rõ ràng của địa phương về tập quán định cư, tập quán sản xuất, mức độ và kĩ năng tăng trưởng kinh tế tài chính…

2.16.5  Quy định về khu dân cư

2.16.5.1  Đất xây dựng khu dân cư phải đảm bảo:

– Kế thừa tình hình phân loại dân cư và phù phù thích hợp với quy hoạch mạng lưới phân loại dân cư của khu vực to nhiều hơn có liên quan;

– Phát triển được một lượng dân cư thích hợp theo dự báo, thuận tiện cho tổ chức triển khai những khu công trình xây dựng công cộng thiết yếu;

– Phù phù thích hợp với đất đai, địa hình, hoàn toàn có thể nhờ vào địa hình, địa vật tự nhiên như đường sá, ao hồ, kênh mương, đồi núi, dải đất để phân định ranh giới.

2.16.5.2  Các hiệu suất cao cơ bản cho lô đất hộ mái ấm gia đình gồm:

– Công trình nhà tại chính;

– Các khu công trình xây dựng phụ;

– Sân, vườn, ao.

2.16.5.3  Yêu cầu cho lô đất hộ mái ấm gia đình

– Phải đảm bảo sắp xếp hợp lý, phù phù thích hợp với Đk tự nhiên, cảnh sắc chung;

– Các khu công trình xây dựng sản xuất, chăn nuôi trong lô đất mái ấm gia đình phải có khối mạng lưới hệ thống kỹ thuật thu gom và xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên.

2.16.6  Quy định về khu TT xã

2.16.6.1  Khu TT chính xã sắp xếp những khu công trình xây dựng sau:

– Trụ sở thao tác của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Đảng ủy, công an, xã đội, những đoàn thể;

– Các khu công trình xây dựng công cộng cấp xã: nhà văn hóa truyền thống, câu lạc bộ, nhà truyền thống cuội nguồn, thư viện, trường mần nin thiếu nhi, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trạm y tế xã, TT văn hóa truyền thống, sân thể thao, chợ, shop dịch vụ TT, điểm phục vụ bưu chính viễn thông;

– Các xã có quy mô dân số ≥ 20 000 dân, phải quy hoạch trường trung học phổ thông.

2.16.6.2  Trụ sở thao tác cơ quan xã

– Trụ sở cơ quan xã phải sắp xếp triệu tập để thuận tiện cho thanh toán giao dịch thanh toán và tiết kiệm chi phí đất;

– Tổng diện tích s quy hoạnh đất trụ sở cơ quan xã tối thiểu là một trong 000 mét vuông;

– Định mức diện tích s quy hoạnh đất sử dụng mỗi trụ sở quy định như sau: khu vực đồng bằng, trung du không thật 500 mét vuông; khu vực miền núi, hải hòn đảo không thật 400 mét vuông.

2.16.6.3  Các khu công trình xây dựng công cộng, dịch vụ

Bảng 2.32: Quy định về quy mô tối thiểu của những khu công trình xây dựng công cộng, dịch vụ

Loại khu công trình xây dựng

Chỉ tiêu sử dụng khu công trình xây dựng tối thiểu

Chỉ tiêu sử dụng đất tối thiểu

Bán kính phục vụ tối đa

1. Giáo dục đào tạo và giảng dạy

a. Trường, điểm trường mần nin thiếu nhi

– Vùng đồng bằng:

– Vùng miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa:

50 chỗ/1 000 dân

12 mét vuông/chỗ

1 km

2 km

b. Trường, điểm trường tiểu học

– Vùng đồng bằng:

– Vùng miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa:

65 chỗ/1 000 dân

10 mét vuông/chỗ

1 km

2 km

c. Trường trung học

55 chỗ/1 000 dân

10 mét vuông/chỗ

 

2. Y tế

Trạm y tế xã

– Không có vườn thuốc

– Có vườn thuốc

1 trạm/xã

500 mét vuông/trạm

1 000 mét vuông/trạm

 

3. Văn hóa, thể thao công cộng (1)

a. Nhà văn hóa truyền thống

 

1 000 mét vuông/khu công trình xây dựng

 

b. Phòng truyền thống cuội nguồn

 

200 mét vuông/khu công trình xây dựng

 

c. Thư viện

 

200 mét vuông/khu công trình xây dựng

 

d. Hội trường

 

100 chỗ/khu công trình xây dựng

 

e. Cụm khu công trình xây dựng, sân bãi thể thao

 

5 000 mét vuông/cụm

 

4. Chợ, shop dịch vụ (2)

a. Chợ

1 chợ/xã

1 500 mét vuông

 

b. Cửa hàng dịch vụ TT

1 khu công trình xây dựng/khu TT

300 mét vuông

 

5. Điểm phục vụ bưu chính viễn thông

Điểm phục vụ bưu chính, viễn thông (gồm có cả truy vấn Internet)

1 điểm/xã

150 mét vuông/điểm

 

CHÚ THÍCH 1: Các khuôn khổ văn hóa truyền thống, thể thao công cộng phải phối hợp trong cùng nhóm khu công trình xây dựng để đảm bảo sử dụng khai thác hiệu suất cao;

CHÚ THÍCH 2: Tùy theo điểm lưu ý địa phương hoàn toàn có thể sắp xếp cho xã hoặc liên xã.

2.16.7  Quy định về khu vực chăn nuôi, sản xuất và phục vụ sản xuất nông nghiệp

– Khu vực chăn nuôi, phục vụ sản xuất phải đảm bảo khoảng chừng cách ATMT. Khoảng cách từ nhà tại tới những khu vực chăn nuôi, sản xuất, kho chứa hóa chất bảo vệ thực vật phải > 200 m;

– Khu sản xuất phải sắp xếp gần những trục đường chính, đường liên thôn, liên xã, liên hệ thuận tiện với đồng ruộng và khu ở nhưng phải cuối hướng gió chủ yếu, cuối nguồn nước;

– Các khu công trình xây dựng phục vụ sản xuất như kho nông sản, kho giống lúa, ngô, kho phân hóa học và thuốc trừ sâu, kho nông cụ vật tư, trạm xay xát, xưởng sửa chữa thay thế cơ khí nông cụ,… phải sắp xếp liên hệ thuận tiện với đường giao thông vận tải lối đi bộ nội đồng. Khoảng cách từ những kho phân hóa học đến khu ở không được < 100 m.

2.16.8  Quy định về khu sản xuất tiểu thủ công nghiệp, cụm công nghiệp triệu tập

– Những cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp không khiến ô nhiễm môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên hoàn toàn có thể sắp xếp trong khu ở, tại những nhà phụ của từng hộ mái ấm gia đình;

– Cơ sở sản xuất có tác động xấu tới môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên phải sắp xếp thành những cụm, nằm ngoài khu ở, gần đầu mối giao thông vận tải lối đi bộ;

– Khoảng cách ATMT của khu sản xuất tiểu thủ công nghiệp, cụm công nghiệp triệu tập phải đảm bảo khoảng chừng cách bảo vệ an toàn và uy tín về môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên (khoảng chừng cách ly vệ sinh) như quy định tại điểm 2.5.2 như riêng với khu công nghiệp, kho tàng.

2.16.9  Quy định về cây xanh

– Phải sắp xếp cây xanh công cộng tại khu TT, khu văn hóa truyền thống lịch sử, tôn giáo;

– Kết phù thích hợp với quy hoạch trồng cây phòng hộ ngoài đồng ruộng, cây phòng hộ chống cát ven bờ biển, cây chống xói mòn để tạo thành một khối mạng lưới hệ thống cây xanh trong xã;

– Không trồng nhiều chủng loại cây có nhựa độc, có hoa quả mê hoặc ruồi muỗi, cây có gai trong trạm y tế, trường học, trường mần nin thiếu nhi, cần trồng nhiều chủng loại cây cao, bóng mát và có tác dụng làm sạch không khí;

– Bố trí cây xanh trong mức chừng cách ly của cụm công nghiệp.

2.16.10  Quy định về shop xăng dầu và khu công trình xây dựng cấp khí đốt

– Các shop xăng dầu tuân thủ quy định tại điểm 2.6.11;

– Các khu công trình xây dựng cấp khí đốt tuân thủ quy định tại điểm 2.6.12.

2.16.11  Quy định về cao độ nền và thoát nước mặt

2.16.11.1  Phòng chống thiên tai, thảm họa

– Đối với khu vực dân cư nông thôn hiện hữu phải có giải pháp bảo vệ, hướng dòng lũ quét thoát khỏi khu vực hoặc di tán trong trường hợp thiết yếu;

– Quy hoạch điểm dân cư nông thôn phải kết phù thích hợp với quy hoạch khối mạng lưới hệ thống thủy lợi tiêu, thoát lũ;

– Nếu vận dụng giải pháp tôn nền, cao độ nền phải cao hơn mực nước lũ lớn số 1 (max) thường niên tối thiểu là 0,3 m;

– Đối với điểm dân cư nông thôn thuộc vùng thường xuyên chịu ràng buộc thiên tai phải sắp xếp điểm sơ tán khẩn cấp, sử dụng những khu công trình xây dựng công cộng làm nơi tránh bão, lụt;

– Quy hoạch điểm dân cư nông thôn phải đảm bảo ưu tiên bảo vệ những nguồn nước tự nhiên (sông, hồ, ao) phục vụ công tác thao tác phòng cháy chữa cháy. Hệ thống hạ tầng giao thông vận tải lối đi bộ phải đảm bảo cho những hoạt động và sinh hoạt giải trí phòng cháy chữa cháy thuận tiện.

2.16.11.2  Cao độ nền

– Phải quy hoạch san đắp nền cho phần đất xây dựng khu công trình xây dựng (nhà tại, nhà và khu công trình xây dựng công cộng, nhà sản xuất, đường giao thông vận tải lối đi bộ). Phần đất còn sót lại được không thay đổi địa hình tự nhiên;

– Tận dụng địa hình tự nhiên, hạn chế khối lượng đất san lấp, đào đắp; bảo vệ cây nhiều năm, lớp đất màu.

2.16.11.3  Hệ thống thoát nước mặt

– Đối với sông suối chảy qua khu vực dân cư, cần tái tạo, gia cố bờ, chống sụt lún;

– Đối với khu dân cư nằm bên cạnh sườn đồi, núi phải sắp xếp những mương đón hướng dòng chảy trên đỉnh đồi, núi xuống, không để chảy tràn qua khu dân cư.

2.16.12  Quy định về giao thông vận tải lối đi bộ

– Phù phù thích hợp với nhu yếu giao thông vận tải lối đi bộ vận tải lối đi bộ trước mắt và lâu dài, link liên hoàn với đường huyện, đường tỉnh. Tận dụng tối đa khối mạng lưới hệ thống sông ngòi, kênh rạch tổ chức triển khai mạng lưới đường thủy phục vụ vận chuyển thành phầm & hàng hóa và hành khách;

– Phù phù thích hợp với địa hình, giảm khối lượng đào đắp và những khu công trình xây dựng phải xây dựng trên tuyến;

– Kết cấu và bề rộng mặt đường phải phù phù thích hợp với Đk rõ ràng của từng địa phương nhưng phải phục vụ yêu cầu phục vụ cho cơ giới hóa nông nghiệp và thích hợp phương tiện đi lại vận chuyển;

– Hệ thống đường giao thông vận tải lối đi bộ nông thôn phải đạt yêu cầu kỹ thuật do Bộ Giao thông Vận tải quy định.

2.16.13  Quy định về cấp nước

2.16.13.1  Chỉ tiêu cấp nước

– Nước cấp cho sinh hoạt: trường hợp cấp nước đến hộ mái ấm gia đình đảm bảo tối thiểu 60 lít/người/ngày đêm; trường hợp cấp nước đến vị trí lấy nước công cộng đảm bảo tối thiểu 40lít/người/ngày đêm;

– Nước cấp cho sản xuất tiểu thủ công nghiệp tại hộ mái ấm gia đình ≥ 8% lượng nước cấp cho sinh hoạt;

– Nước cấp cho cụm công nghiệp triệu tập được xác lập theo điểm 2.10.

2.16.13.2  Khu vực bảo vệ nguồn nước công cộng

– Đối với nguồn nước ngầm: trong khu đất nền trống có bán kính 20 m tính từ giếng, không được xây dựng những khu công trình xây dựng làm nhiễm bẩn nguồn nước;

– Đối với nguồn nước mặt: trong mức chừng 200 m tính từ điểm lấy nước về phía thượng lưu và 100 m về phía hạ lưu, không được xây dựng những khu công trình xây dựng gây ô nhiễm nguồn nước.

2.16.14  Quy định về cấp điện và chiếu sáng công cộng

2.16.14.1  Yêu cầu chung

– Phải đảm bảo phục vụ điện cho toàn bộ những hộ mái ấm gia đình và nhu yếu sản xuất;

– Đối với những khu vực không hoàn toàn có thể cấp điện từ lưới điện vương quốc quy hoạch những nguồn nguồn tích điện khác thay thế như thủy điện nhỏ, nguồn tích điện mặt trời, gió;

– Hệ thống cấp điện đảm bảo bảo vệ an toàn và uy tín sử dụng, phòng chống cháy và nổ.

2.16.14.2  Phụ tải điện

– Nhu cầu điện phục vụ sinh hoạt điểm dân cư nông thôn cần đảm bảo đạt tối thiểu là 150 W/người;

– Nhu cầu điện cho khu công trình xây dựng công cộng phải đảm bảo > 15% nhu yếu điện sinh hoạt;

– Nhu cầu điện phục vụ sản xuất phải tính toán nhờ vào những yêu cầu rõ ràng của từng cơ sở sản xuất.

2.16.14.3  Hệ thống cấp điện và chiếu sáng công cộng

– Trạm điện hạ thế phải để ở TT của phụ tải điện, hoặc ở gần phụ tải điện lớn số 1, tại vị trí thuận tiện cho việc đặt đường dây, ít cắt đường giao thông vận tải lối đi bộ, không khiến trở ngại, nguy hiểm cho sản xuất, sinh hoạt;

– Mạng lưới điện trung và hạ thế hạn chế vượt qua ao, hồ, đầm lầy, núi cao, đường giao thông vận tải lối đi bộ chính, những khu vực sản xuất công nghiệp;

– Chiếu sáng công cộng: tỷ suất đường khu vực TT xã được chiếu sáng ≥ 50%;

– Khoảng cách bảo vệ an toàn và uy tín từ khối mạng lưới hệ thống cấp điện tới khu công trình xây dựng phải tuân thủ những quy định tại Quy định về kỹ thuật bảo vệ an toàn và uy tín lưới điện hạ áp nông thôn;

– Trạm điện hạ thế và lưới điện trung, cao áp phải đảm bảo hiên chạy và khoảng chừng cách ly bảo vệ theo quy định tại QCVN QTĐ 8:2010/BCT và những quy định hiện hành của ngành điện.

2.16.15  Quy định về thoát nước thải

– Phải có khối mạng lưới hệ thống thu gom và XLNT sinh hoạt đảm bảo yêu cầu về môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên. Nước thải từ những hộ mái ấm gia đình trước lúc xả vào khối mạng lưới hệ thống thoát nước chung phải được xử lý qua bể tự hoại. Không được xả nước thải ra những ao hồ, kênh, rạch tự nhiên trừ trường hợp vận dụng công nghệ tiên tiến và phát triển làm sạch nước thải bằng phương pháp sinh học trong Đk tự nhiên;

– Nước thải từ cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp, làng nghề phải được thu gom ra khối mạng lưới hệ thống tiêu thoát riêng và xử lý đạt yêu cầu về môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên trước lúc xả ra nguồn tiếp nhận;

– Tối thiểu phải thu gom đạt 80% lượng nước thải phát sinh để xử lý. Đối với khu vực miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa được cho phép giảm chỉ tiêu thu gom nước thải sinh hoạt 2 60% lượng nước thải phát sinh.

2.16.16  Quy định về quản trị và vận hành chất thải rắn

– CTR sinh hoạt và sản xuất phải được thu gom và xử lý tại những cơ sở xử lý triệu tập;

– Phải sắp xếp điểm triệu tập, trạm trung chuyển phù phù thích hợp với Đk thu gom CTR của từng địa phương và đảm bảo bán kính phục vụ. Điểm triệu tập, trạm trung chuyển CTR phải đảm bảo yêu cầu vệ sinh môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên;

– Phải xây dựng Tolet đạt tiêu chuẩn, không xả phân trực tiếp xuống hồ, ao, hầm cá;

– Chuồng trại chăn nuôi gia súc phải cách nhà tại và lối đi chung tối thiểu 5 m và có cây xanh che chắn. Phân, nước tiểu từ chuồng, trại chăn nuôi phải được thu gom và có giải pháp xử lý hợp vệ sinh;

– Khoảng cách bảo vệ an toàn và uy tín môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên của điểm triệu tập phải ≥ 20 m. Khoảng cách bảo vệ an toàn và uy tín môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên của trạm trung chuyển chất thải rắn, cơ sở xử lý CTR phải đảm bảo những quy định tại điểm 2.12.4.

2.16.17  Quy định về nghĩa trang

– Địa điểm quy hoạch nghĩa trang phải: phù phù thích hợp với kĩ năng khai thác quỹ đất; phù phù thích hợp với tổ chức triển khai phân loại dân cư và link khu công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật; phục vụ nhu yếu táng trước mắt và lâu dài;

– Quy mô diện tích s quy hoạnh những nghĩa trang triệu tập phải đảm bảo chỉ tiêu tối thiểu 0,04 ha/1 000 người;

– Khoảng cách ATMT của nghĩa trang quy hoạch mới phải đảm bảo những quy định tại Bảng 2.25.

3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ

3.1  Quy chuẩn này quy định về những mức số lượng giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản trị và vận hành nên phải tuân thủ trong công tác thao tác quy hoạch xây dựng, là công cụ để cơ quan quản trị và vận hành nhà nước về quy hoạch xây dựng kiểm tra, giám sát việc lựa chọn những chỉ tiêu, thông số kỹ thuật và yêu cầu thiết kế trong đồ án quy hoạch, đồ án thiết kế đô thị và quy định quản trị và vận hành kiến trúc.

3.2  Việc lựa chọn những chỉ tiêu, thông số kỹ thuật và yêu cầu thiết kế trong đồ án quy hoạch, đồ án thiết kế đô thị, quy định quản trị và vận hành kiến trúc nhờ vào tiêu chuẩn được lựa chọn vận dụng hoặc những phương pháp luận khoa học khác nhưng phải đảm bảo sự phù phù thích hợp với quy định trong quy chuẩn này.

3.3  Công tác quản trị và vận hành đô thị phải vị trí căn cứ vào đồ án quy hoạch (quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch rõ ràng), đồ án thiết kế đô thị và quy định quản trị và vận hành kiến trúc được duyệt.

3.4  Quy định chuyển tiếp

– Đồ án quy hoạch xây dựng được phê duyệt trước thời điểm ngày quy chuẩn này còn có hiệu lực hiện hành đã tuân thủ theo những quy định của QCVN 01:2022/BXD tiếp tục thực thi theo những quyết định hành động phê duyệt đến hết thời hạn quy hoạch. Trường hợp thực thi kiểm soát và điều chỉnh quy hoạch xây dựng sau ngày quy chuẩn này còn có hiệu lực hiện hành thì phải tuân thủ theo quy chuẩn này;

– Đồ án quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định trước thời điểm ngày quy chuẩn này còn có hiệu lực hiện hành đã tuân thủ những quy định của QCVN 01:2022/BXD và phù phù thích hợp với quy hoạch cao hơn còn hiệu lực hiện hành thì được phê duyệt và thực thi đến hết thời hạn quy hoạch. Trường hợp thực thi kiểm soát và điều chỉnh quy hoạch sau ngày quy chuẩn này còn có hiệu lực hiện hành thì phải tuân thủ theo quy chuẩn này;

– Đồ án quy hoạch xây dựng không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định sau khi quy chuẩn này còn có hiệu lực hiện hành phải soát xét, sửa đổi cho phù phù thích hợp với những quy định của quy chuẩn này và quy hoạch cao hơn trước kia khi phê duyệt;

– Quy chuẩn địa phương, tiêu chuẩn vương quốc, tiêu chuẩn cơ sở, quy định quản trị và vận hành kiến trúc và những văn bản quản trị và vận hành nhà nước khác liên quan đến công tác thao tác quy hoạch xây dựng được phát hành trước lúc quy chuẩn này còn có hiệu lực hiện hành có những lao lý trái với quy định trong quy chuẩn này thì phải được soát xét, sửa đổi cho phù phù thích hợp với những quy định của quy chuẩn này.

4. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

4.1  Mọi tổ chức triển khai, thành viên khi tham gia những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt liên quan đến công tác thao tác quy hoạch xây dựng gồm có lập, thẩm định, phê duyệt, kiểm soát và điều chỉnh quy hoạch, tổ chức triển khai thực thi quy hoạch, quản trị và vận hành tăng trưởng theo quy hoạch đã được phê duyệt và công tác thao tác xây dựng tiêu chuẩn vương quốc, quy chuẩn địa phương trong nghành nghề quy hoạch xây dựng phải tuân thủ những quy định của quy chuẩn này.

4.2  Các cơ quan quản trị và vận hành Nhà nước về quy hoạch xây dựng, hoạt động và sinh hoạt giải trí xây dựng tại những địa phương có trách nhiệm tổ chức triển khai kiểm tra sự tuân thủ quy chuẩn này trong lập, thẩm định, phê duyệt và quản trị và vận hành quy hoạch xây dựng trên địa phận.

5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

5.1  Bộ Xây dựng phụ trách phổ cập, hướng dẫn vận dụng quy chuẩn này cho những đối tượng người dùng có liên quan.

5.2  Trong quy trình triển khai thực thi quy chuẩn này, nếu có vướng mắc, mọi ý kiến gửi về Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường (Bộ Xây dựng) để được hướng dẫn và xử lý.

Reply
3
0
Chia sẻ

Clip Thông tư 01/2022/tt-bxd quy chuẩn kỹ thuật vương quốc về quy hoạch xây dựng ?

You vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Thông tư 01/2022/tt-bxd quy chuẩn kỹ thuật vương quốc về quy hoạch xây dựng tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Thông tư 01/2022/tt-bxd quy chuẩn kỹ thuật vương quốc về quy hoạch xây dựng miễn phí

You đang tìm một số trong những Share Link Down Thông tư 01/2022/tt-bxd quy chuẩn kỹ thuật vương quốc về quy hoạch xây dựng miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Thông tư 01/2022/tt-bxd quy chuẩn kỹ thuật vương quốc về quy hoạch xây dựng

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Thông tư 01/2022/tt-bxd quy chuẩn kỹ thuật vương quốc về quy hoạch xây dựng vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Thông #tư #012022ttbxd #quy #chuẩn #kỹ #thuật #quốc #gia #về #quy #hoạch #xây #dựng