Contents

Thủ Thuật về Trong 300ml dung dịch X có chứa 0 0,1 mol Na+ Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Trong 300ml dung dịch X có chứa 0 0,1 mol Na+ được Update vào lúc : 2022-05-06 00:07:10 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

260

Một dung dịch X có chứa 0,01 mol Ba2+; 0,01 mol NO3-; a mol OH- và b mol Na+. Để trung hòa ½ dung dịch X người ta cần dùng 200ml dung dịch HCl 0,1M. Khối lượng chất rắn thu được khi cô cạn dung dịch X là:

A. 1,68 gam

B. 3,36 gam

Đáp án đúng chuẩn

C. 2,52 gam

D. 5,04 gam

Xem lời giải

Dung dịch X có chứa 0,3 mol Na+; 0,1 mol Ba2+; 0,05 mol Mg2+; 0,2 mol Cl- và x mol NO3-. Cô cạn dung dịch X thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 44,4

B. 48,9.

C. 68,6.

D. 53,7

Đáp án D

BTĐT: nNO3- = nNa+ + 2nBa2+ + 2nMg2+ – nCl- = 0,3.1+0,1.2+0,05.2-0,2.1=0,4 mol

m muối = mNa+ + mBa2+ + mMg2+ + mCl- + mNO3- = 0,3.23+0,1.137+0,05.24+0,2.35,5+0,4.62 = 53,7 gam

Câu hỏi hot cùng chủ đề

 • Các ion hoàn toàn có thể tồn tại trong cùng một dung dịch là :

  A. Na+,NH4+,SO42-,Cl-

  B. Mg2+,Al3+,NO3-,CO32-

  C. Ag+,Mg2+,NO3-,Br-

  D. Fe2+,Ag+,NO3-,CH3COO-

 • Các ion nào sau này không cùng tồn tại trong một dung dịch:

  A. NH4+, OH-, Fe3+, Cl-.                                          B. Fe3+, NO3-, Mg2+, Cl-.

  C. Na+, NO3-, Mg2+, Cl-.                                          D. H+, NH4+, SO42-, Cl-.

  có phải câu A không

 • Đáp án: 3,12 g

  Giải thích tiến trình giải:

  $n_H+$ =0,05×0,2=0,01(mol)

  Để dung dịch trung hoà thì $n_OH-$ = $n_H+$ = 0,01(mol)

  ⇒ y= 0,01(mol)

  Bảo toàn điện tích: 0,01×1+2x = 0,02×2 + 0,01×1  ⇒ x= 0,02(mol)

  Sau cô cạn trong dung dịch X:

  ⇒$m_rắn$= 0.01×23 + 0.02×96 + 0.02×40 + 0.01×17 =3,12 (g)

  Dãy gồm những chất hoàn toàn có thể cùng tồn tại trong một dung dịch:

  Trong một dung dịch hoàn toàn có thể cùng tồn tại những ion sau:

  Dãy gồm những ion không thể cùng tồn tại trong một dung dịch là

  Phản ứng nào sau này không phải là phản ứng trao đổi?

  Cặp chất nào sau này không thể tồn tại trong một dung dịch?

  Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch những chất điện li chỉ xẩy ra khi

  Phương trình ion rút gọn của phản ứng cho biết thêm thêm

  Ion (CO_3^2 – ) cùng tồn tại với những ion sau trong một dung dịch:

  Cho sơ đồ sau:  X + Y → CaCO3 + BaCO3 + H2O

  X,Y hoàn toàn có thể là

  Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch những chất điện li chỉ xẩy ra khi

  Dung dịch nào sau này không tác dụng với dung dịch HCl loãng?

  Cặp chất nào sau này tác dụng với nhau tạo ra thành phầm đều là chất khí?

  Phương trình hóa học nào viết sai so với phản ứng xẩy ra?

  Cho 7,65 gam hỗn hợp Al và Mg tan hoàn toàn trong 500 ml dung dịch HCl 1,04M và H2SO4 0,28M, thu được dung dịch X và khí H2. Cho 850 ml dung dịch NaOH 1M vào X, sau khi những phản ứng xẩy ra hoàn toàn thu được 16,5 gam kết tủa gồm 2 chất. Mặt khác cho từ từ dung dịch hỗn hợp KOH 0,8M và Ba(OH)2 0,1M vào X đến khi thu được lượng kết tủa lớn số 1, lọc kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m sớm nhất với giá trị nào sau này?

  Trộn lẫn hỗn hợp những ion sau:

  (I) K+, CO32-, S2- với H+, Cl-, NO3-     

  (II) Na+, Ba2+, OH- với H+, Cl-, SO42-

  (III) NH4+, H+, SO42- với Na+, Ba2+, OH-      

  (IV) H+, Fe2+, SO42- với Ba2+, K+, OH-

  (V) K+, Na+, HSO3- với Ba2+, Ca2+, OH-

  (VI) Cu2+, Zn2+, Cl- với K+, Na+, OH-

  Trường hợp hoàn toàn có thể xẩy ra 3 phản ứng là :

  Có 2 dung dịch chứa 2 cation và 2 anion không trùng nhau trong những ion sau: K+ (0,15 mol), Mg2+ (0,1 mol), NH4+ (0,25 mol), H+ (0,25 mol), Cl- (0,1 mol), SO42- (0,075 mol), NO3- (0,25 mol), CO32- (0,15 mol). Một trong 2 dung dịch trên chứa những ion nào dưới đây?

  Cho dãy những ion sau:

  (a) H+, Fe3+, NO3-, SO42-                                                                          (b) Ag+, Na+, NO3-, Cl-

  (c) Al3+, NH4+, Br-+, OH-                                                                         (d) Mg2+, K+, SO42-, PO43-

  (e) K+, HPO42-, Na+, OH-                                                                        (g) Fe2+, Na+, HSO4-, NO3-

  (h) Ag+, NH4+, SO42-, I-                                                                            (i) Mg2+, Na+, SO42-

  Số dãy gồm những ion cùng tồn tại trong một dung dịch là:

  Các dung dịch riêng không liên quan gì đến nhau: Na2CO3, BaCl2, MgCl2, H2SO4, NaOH được đánh số ngẫu nhiên (1), (2), (3), (4), (5). Tiến hành một số trong những thí nghiệm, kết quả được ghi lại trong bảng sau:

  Các dung dịch (1), (3), (5) lần lượt là

  Reply
  4
  0
  Chia sẻ

  Review Trong 300ml dung dịch X có chứa 0 0,1 mol Na+ ?

  You vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Trong 300ml dung dịch X có chứa 0 0,1 mol Na+ tiên tiến và phát triển nhất

  Chia Sẻ Link Down Trong 300ml dung dịch X có chứa 0 0,1 mol Na+ miễn phí

  You đang tìm một số trong những ShareLink Download Trong 300ml dung dịch X có chứa 0 0,1 mol Na+ Free.

  Giải đáp vướng mắc về Trong 300ml dung dịch X có chứa 0 0,1 mol Na+

  Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Trong 300ml dung dịch X có chứa 0 0,1 mol Na+ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
  #Trong #300ml #dung #dịch #có #chứa #mol