Contents

Thủ Thuật Hướng dẫn Trong ngôn từ lập trình pascal cho biết thêm thêm kết quả in ra màn hình hiển thị của đoạn chương trình sau var a b Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Trong ngôn từ lập trình pascal cho biết thêm thêm kết quả in ra màn hình hiển thị của đoạn chương trình sau var a b được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-03 01:10:11 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

239

Top 1 ✅ Trong ngôn từ lập trình Pascal, đoạn chương trình sau đưa ra màn hình hiển thị kết quả gì ? i:=10; k:=0; n=0; While k < i do begin k:=k+1; n:=n+k; end; write( nam 2022 được update tiên tiến và phát triển nhất lúc 2022-12-25 23:22:09 cùng với những chủ đề liên quan khác

Nội dung chính

  • Trong ngôn từ lập trình Pascal, đoạn chương trình sau đưa ra màn hình hiển thị kết quả gì ? i:=10; k:=0; n=0; While k < i do begin k:=k+1; n:=n+k; end; write(
  • Trong ngôn từ lập trình Pascal, đoạn chương trình sau đưa ra màn hình hiển thị kết quả gì ? i:=10; k:=0; n=0; While k < i do begin k:=k+1; n:=n+k; end; write(

Trong ngôn từ lập trình Pascal, đoạn chương trình sau đưa ra màn hình hiển thị kết quả gì ? i:=10; k:=0; n=0; While k < i do begin k:=k+1; n:=n+k; end; write(

Hỏi:

Trong ngôn từ lập trình Pascal, đoạn chương trình sau đưa ra màn hình hiển thị kết quả gì ? i:=10; k:=0; n=0; While k < i do begin k:=k+1; n:=n+k; end; write(

Trong ngôn từ lập trình Pascal, đoạn chương trình sau đưa ra màn hình hiển thị kết quả gì ? i:=10; k:=0; n=0; While k < i do begin k:=k+1; n:=n+k; end; write(n); readln end.

Đáp:

diemchau:

Đoạn chương trình đưa ra màn hình hiển thị kết quả: 55 

diemchau:

Đoạn chương trình đưa ra màn hình hiển thị kết quả: 55 

Trong ngôn từ lập trình Pascal, đoạn chương trình sau đưa ra màn hình hiển thị kết quả gì ? i:=10; k:=0; n=0; While k < i do begin k:=k+1; n:=n+k; end; write(

Xem thêm : …

Vừa rồi, seonhé đã gửi tới những bạn rõ ràng về chủ đề Trong ngôn từ lập trình Pascal, đoạn chương trình sau đưa ra màn hình hiển thị kết quả gì ? i:=10; k:=0; n=0; While k < i do begin k:=k+1; n:=n+k; end; write( nam 2022 ❤️️, kỳ vọng với thông tin hữu ích mà nội dung bài viết "Trong ngôn từ lập trình Pascal, đoạn chương trình sau đưa ra màn hình hiển thị kết quả gì ? i:=10; k:=0; n=0; While k < i do begin k:=k+1; n:=n+k; end; write( nam 2022" mang lại sẽ hỗ trợ những bạn trẻ quan tâm hơn về Trong ngôn từ lập trình Pascal, đoạn chương trình sau đưa ra màn hình hiển thị kết quả gì ? i:=10; k:=0; n=0; While k < i do begin k:=k+1; n:=n+k; end; write( nam 2022 [ ❤️️❤️️ ] lúc bấy giờ. Hãy cùng seonhé tăng trưởng thêm nhiều nội dung bài viết hay về Trong ngôn từ lập trình Pascal, đoạn chương trình sau đưa ra màn hình hiển thị kết quả gì ? i:=10; k:=0; n=0; While k < i do begin k:=k+1; n:=n+k; end; write( nam 2022 bạn nhé.

  • Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!

Câu 1: Đoạn chương trình sau sẽ hiển thị kết quả:

Begin

Writeln (‘Day la lop TIN HOC’);

End.

A. ‘Day la lop TIN HOC’

B. Không chạy được vì có lỗi

C. Day la lop TIN HOC

D. “Day la lop TINHOC”

Hiển thị đáp án

Trả lời: Trong Pascal, lệnh Write hoặc Writeln dùng để lấy kết quả ra màn hình hiển thị và giá trị này được bao bởi cặp dấu nháy.

Đáp án: A

Câu 2: Cho x là biến thực đã được gán giá trị 12.41235. Để thực thi lên màn hình hiển thị nội dung “x=12.41” cần chọn câu lệnh nào sau này ?

A. Writeln(x);

B. Writeln(x:5);

C. Writeln(x:5:2);

D. Writeln(‘x=’ ,x:5:2);

Hiển thị đáp án

Trả lời: Trong thủ tục Write hoặc Writeln để lấy kết quả ra màn hình hiển thị (biến, hằng, biểu thức) hoàn toàn có thể có quy cách ra. Đối với kết quả số thực có dạng:

                   : :

Vì x là biến thực đã được gán giá trị 12.41235→ lệnh đúng nhất là Writeln(‘x=’ ,x:5:2);

Đáp án: D

Câu 3: Cho x, y, z là ba biến nguyên. Cách nhập giá trị nào sau này là sai khi muốn nhập giá trị 3, 4, 5 cho ba biến này từ bàn phím bằng câu lệnh readln(x,y,z); ?

A. Gõ 3, 4, 5 tiếp theo đó nhấn phím Enter (giữa hai số liên tục gõ dấu phẩy);     

B. Gõ 3, 4, 5 tiếp theo đó nhấn phím Enter (giữa hai số liên tục gõ một dấu cách);

C. Gõ 3 tiếp theo đó nhấn phím Enter rồi gõ 4 tiếp theo đó nhấn phím Enter rồi gõ 5 tiếp theo đó nhấn phím Enter;

D. Gõ 3 tiếp theo đó nhấn phím Tab rồi gõ 4 tiếp theo đó nhấn phím Tab rồi gõ 5 tiếp theo đó nhấn phím Enter;

Hiển thị đáp án

Trả lời: Muốn nhập giá trị 3, 4, 5 cho ba biến x, y, z từ bàn phím bằng câu lệnh readln(x,y,z);  ta hoàn toàn có thể :

+ Gõ 3, 4, 5 những số cách nhau bởi dấu cách rồi nhấn Enter.

+ Gõ 3 tiếp theo đó nhấn phím Enter (hoặc phím Tab) rồi gõ 4 tiếp theo đó nhấn phím Enter  (hoặc phím Tab) rồi gõ 5 tiếp theo đó nhấn phím Enter;

Đáp án: A

Câu 4: Cho S là biến có kiểu xâu (String) và y là biến kiểu thực. Trong những phương pháp sau này, khi thực thi câu lệnh readln(S,y) nhập giá trị cho S = ‘ Tran Van Thong’ và y = 7.5 từ bàn phím, cách nhập nào đúng ?

A. Gõ “Tran Van Thong 7.5” tiếp theo đó nhấn Enter;

B. Gõ “Tran Van Thong” tiếp theo đó nhấn phím Enter rồi gõ “7.5” tiếp theo đó nhấn phím Enter;

C. Gõ “Tran Van Thong 7,5” tiếp theo đó nhấn phím Enter;

D. Gõ “Tran Van Thong ” rồi gõ dấu phẩy rồi gõ “7.5” tiếp theo đó nhấn phím Enter;

Hiển thị đáp án

Trả lời:

Để nhập giá trị cho từng biến muốn máy tính hiểu ta phải nhấn phím Enter hoặc dấu cách hoặc phím Tab.

Đáp án: B

Câu 5: Để đưa ra màn hình hiển thị giá trị của biến a kiểu nguyên và biến b kiểu thực ta dùng lệnh

A. Write(a:8:3, b:8);

B. Readln(a,b);

C. Writeln(a:8, b:8:3);    

D. Writeln(a:8:3, b:8:3);

Hiển thị đáp án

Trả lời: Trong thủ tục Write hoặc Writeln để lấy kết quả ra màn hình hiển thị (biến, hằng, biểu thức) hoàn toàn có thể có quy cách ra. Quy cách ra như sau:

+ Đối với kết quả số thực có dạng:  

                                       : :

+ Đối với kết quả khác:            

                                      :

Đáp án: C

Câu 6: Để nhập giá trị cho 2 biến a và b ta dùng lệnh :

A. Write(a,b);

B. Real(a,b);

C. Readln(a,b);

D. Read(‘a,b’);

Hiển thị đáp án

Trả lời: Trong Pascal để nhập giá trị cho biến từ bàn phím ta dùng lệnh Read() hoặc Readln(). Trong ngoặc là list những biến được cách nhau bởi dấu phảy.

Đáp án: C

Câu 7: Trong ngôn từ lập trình Pascal, với câu lệnh như sau (a là một biến kiểu số thực):

a :=2345 ;

Writeln(‘a=”, a:8:3);

Sẽ ghi ra màn hình hiển thị?

A. a = 2.345

B. a = 2.345E+01

C. Không đưa ra gì cả

D. a = 2345.000

Hiển thị đáp án

Trả lời: Lệnh Writeln(“a=”, a:8:3); là đưa ra màn hình hiển thị giá trị của a với độ rộng là 8 (tính cả dấu chấm) và số chữ số thập phân là 3. Vì giá trị của a là số nguyên nên phần thập phân là 3 chữ số 0.

Đáp án: D

Câu 8: Để in giá trị lưu trong  2 biến a và b ra màn hình hiển thị ta dùng lệnh:

A. Write(a,b);

B. Real(a,b);

C. Readln(a,b);

D. Read(‘a,b’);

Hiển thị đáp án

Trả lời: Trong Pascal để in giá trị lưu trong 2 biến a, b ra màn hình hiển thị ta dùng lệnh write() hoặc writeln(). Trong ngoặc là list những biến được cách nhau bởi dấu phảy.

Đáp án: A

Câu 9: Câu lệnh nào sau này dùng để nhập một số trong những từ bàn phím vào biến x

A. Writeln(‘Nhap x = ’);

B. Writeln(x);

C. Readln(x);       

D. Read(‘X’);

Hiển thị đáp án

Trả lời: Trong Pascal để nhập giá trị cho biến từ bàn phím ta dùng lệnh Read() hoặc Readln(). Trong ngoặc là list những biến được cách nhau bởi dấu phảy.

Đáp án: C

Câu 10: Cho x là biến đã khai báo kiểu thực. Sau khi thực thi hai câu lệnh sau :

X:= 10;

Writeln (x:7:2);

thì kết quả dạng nào sẽ xuất hiện trên màn hình hiển thị trong những dạng kết quả sau ?

A. 10;

B. 10.00

C. 1.000000000000000E+001;

D. _ _ 10.00;

Hiển thị đáp án

Trả lời: Lệnh Writeln (x:7:2);  đưa ra giá trị của x với độ rộng là 7 và 2 chữ số thập phân, khi thiếu chữ số thì kết quả in ra trên màn hình hiển thị sẽ tiến hành thêm dấu cách ( màn biểu diễn bằng dấu gạch dưới).

Đáp án: D

Xem thêm những bài Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 tinh lọc, có đáp án khác:

://.youtube/watch?v=ieCkGJwl-s8

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

  • Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack vấn đáp miễn phí!

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các phản hồi không phù phù thích hợp với nội quy phản hồi website sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.

://.youtube/watch?v=YBeW5hoawyc

Reply
8
0
Chia sẻ

Clip Trong ngôn từ lập trình pascal cho biết thêm thêm kết quả in ra màn hình hiển thị của đoạn chương trình sau var a b ?

You vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Trong ngôn từ lập trình pascal cho biết thêm thêm kết quả in ra màn hình hiển thị của đoạn chương trình sau var a b tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Trong ngôn từ lập trình pascal cho biết thêm thêm kết quả in ra màn hình hiển thị của đoạn chương trình sau var a b miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Trong ngôn từ lập trình pascal cho biết thêm thêm kết quả in ra màn hình hiển thị của đoạn chương trình sau var a b Free.

Giải đáp vướng mắc về Trong ngôn từ lập trình pascal cho biết thêm thêm kết quả in ra màn hình hiển thị của đoạn chương trình sau var a b

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Trong ngôn từ lập trình pascal cho biết thêm thêm kết quả in ra màn hình hiển thị của đoạn chương trình sau var a b vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Trong #ngôn #ngữ #lập #trình #pascal #cho #biết #kết #quả #màn #hình #của #đoạn #chương #trình #sau #var