Kinh Nghiệm Hướng dẫn Từ bad trong so sánh nhất Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Từ bad trong so sánh nhất được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-23 00:39:12 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

381

Thông thường những tính từ một âm tiết đều phải có dạng thức so sánh hơn và so sánh hơn nhất tận cùng bằng -er, -est. Một số tính từ hai âm tiết cũng luôn có thể có dạng thức tương tự. Các tính từ 2 âm tiết còn sót lại và những tính từ có từ 3 âm tiết trở lên thì thêm moremost.

1. Dạng so sánh có quy tắc của tính từ một âm tiết
Đa số những tính từ một âm tiết đều phải có dạng so sánh hơn tận cùng là -er, -est. Ví dụ:

old – older – oldest

tall – taller – tallest
cheap – cheaper – cheapest

Đối với những tính từ là 1 âm tiết kết thúc bằng e, thì ta chỉ thêm -r, -st. Ví dụ:

late – later – latest

nice – nicer – nicest

Đối với những tính từ là 1 âm tiết mà kết thúc bởi 1 nguyên âm + 1 phụ âm thì ta gấp hai phụ âm cuối trước lúc thêm -er, -est. Ví dụ:

fat – fatter – fattest

big – bigger – biggest
thin – thinner – thinnest

Lưu ý cách phát âm của những từ sau: younger  /ˈjʌŋɡə(r)) – youngest /ˈjʌŋɡɪst/ longer  /ˈlɒŋɡə(r)/  – longest  /ˈlɒŋɡɪst/

stronger /ˈstrɒŋɡə(r)/ – strongest /ˈstrɒŋɡɪst/

2. Các trường hợp bất quy tắc
Một số tính từ là 1 âm tiết khi chuyển sang dạng thức so sánh hơn và so sánh hơn nhất không tuân theo quy tắc là thêm -er, -est. Ví dụ: good – better – best bad – worse – worst ill – worse  far – farther/further – farthest/ furthest

old – older/elder – oldest/eldest

Các từ hạn định little, manymuch cũng luôn có thể có dạng thức so sánh hơn và so sánh hơn nhất bất quy tắc. little – less – least

much/many – more – most

Few có 2 hình thức so sánh hơn và so sánh hơn nhất là fewer/lessfewest/least.

3. Dạng so sánh của tính từ 2 âm tiết
Các tính từ 2 âm tiết tận cùng bằng y thì có dạng thức so sánh là bỏ y thêm -ier, -iest. Ví dụ:

happy – happier – happiest

easy – easier – easiest

Một số tính từ 2 âm tiết cũng luôn có thể có dạng thức so sánh là thêm -er, -est, nhất là những từ tận cùng bằng một nguyên âm không được nhấn trọng âm, /l/ hoặc /ə(r)/. Ví dụ:

narrow – narrower – narrowest

simple – simpler – simplest
clever – cleverer – cleverest
quiet – quieter – quietest

Với một số trong những tính từ 2 âm tiết (ví như polite, common) ta hoàn toàn có thể dùng cả hai dạng thức so sánh là thêm -er, -est hoặc thêm more, most. Với những tính từ khác (nhất là những tính từ kết thúc bởi -ing, -ed, -ful, -less) ta chỉ dùng dạng thức thêm more, most.

4. Dạng thức so sánh của những tính từ từ 3 âm tiết trở lên 
Với những tính từ có từ 3 âm tiết trở lên, toàn bộ chúng ta dùng thêm more và most. Ví dụ:

intelligent – more intelligent – most intelligent

practical – more practical – most practical
beautiful – more beautiful – most beautiful

Các từ như unhappy (từ trái nghĩa của tính từ 2 âm tiết kết thúc bằng y) thì có dạng thức so sánh là thêm -er, -est. Ví dụ:

unhappy – unhappier – unhappiest

untidy – untidier – untidiest

Các tính từ ghép như good-looking, well-known hoàn toàn có thể có 2 dạng thức so sánh.
good-looking  –  better-looking/ more good-looking  –  best-looking/ most good-looking
well-known   – better-known/ more well-known  –  best-known/ most well-known

5. Các trường hợp dùng more, most với tính từ ngắn
Đôi khi ta hoàn toàn có thể dùng more, most với những tính từ ngắn (mà thông thường sẽ phải thêm -er, -est). Trường hợp này xẩy ra khi tính từ dạng so sánh hơn không đứng trước than, tuy nhiên cũng hoàn toàn có thể thêm -er. Ví dụ:

The road’s getting more and more steep. (Con đường này ngày càng dốc.)

Hoặc cũng hoàn toàn có thể dùng : The road’s getting steeper and steeper. (Con đường này ngày càng dốc.)

Khi so sánh 2 tính từ miêu tả (ý nói điều này đúng hơn/thích hợp hơn điều kia) thì ta dùng more, không thêm -er. Ví dụ:

He’s more lazy than stupid. (Cậu ta lười thì đúng hơn là ngu ngốc.)

KHÔNG DÙNG: He’s lazier than stupid.

Trong văn phong trang trọng, ta hoàn toàn có thể dùng most trước những tính từ chỉ sự tán thành hoặc phản đối (gồm cả tính từ là 1 âm tiết), khi đó most mang nghĩa như very (rất). Ví dụ:

Thank you very much indeed. That’s most kind of you. (Thực sự cám ơn cậu nhiều lắm. Cậu thật là tốt.)

KHÔNG DÙNG: That’s kindest of you.

Các tính từ real, right, wrong, like thì luôn thêm more, most.
Ví dụ: She’s more like her mother than her father. (Cô ấy giống mẹ nhiều hơn nữa là giống bố.)
 

Trong so sánh hơn và so sánh hơn nhất, có một số trong những lượng nhỏ những tính từ không tuân theo quy tắc, gây trở ngại vất vả cho những người dân học tiếng Anh trong việc ghi nhớ. Dưới đấy là 3 dạng trường hợp tính từ bất quy tắc trong so sánh khá đầy đủ nhất cho bạn.

Trong so sánh hơn, một cách phổ cập để quy đổi dạng tính từ là thêm đuôi “-er” với tính từ ngắn và “more” lên trước với tính từ dài.

VD: Khanh is taller than Mai. ( Khanh cao hơn Mai)
Those shoes are more expensive than these ones. (Đôi giày kia giá bán đắt hơn đôi này)

Điều này tương tự với so sánh hơn nhất.

Nam is the tallest boy in class. (Nam là cậu bé cao nhất trong lớp)
These leather shoes are the most expensive in the store. (Đôi giày da này là loại đắt nhất trong quán)

Có một vài tính từ/trạng từ không tuân theo quy tắc này. Những tính từ này được liệt kê trong Bảng tính từ bất quy tắc dưới đây. Cách duy nhất là bạn phải ghi nhớ nó.

Adjective (Tính từ)Comparative (So sánh hơn)Superlative (So sánh hơn nhất)good (tốt)betterbestbad (xấu)worseworstill (tệ, ốm yếu)worseworstlate (đến muộn)later (muộn hơn)last (ở đầu cuối/còn sót lại)latelater (đến sau)latest (tiên tiến và phát triển nhất)many (chỉ danh từ đếm được)moremostmuch (chỉ danh từ k đếm được)moremostlittle (chỉ kích cỡ)littlerlittlestlittle (chỉ số lượng)lessleastold (chỉ người, vật)olderoldestold (chỉ cấp bậc trong mái ấm gia đình)eldereldestfar (chỉ ở tại mức cách)fartherfarthestfar (chỉ mức độ)furtherfurthestBảng 1: Tính từ bất quy tắc

Đôi lúc, bạn hoàn toàn có thể phát hiện một số trong những tính từ được người bản ngữ sử dụng được ở cả hai dạng ‘er/est’ và ‘more/most’. Tuy nhiên, nếu tính từ có 2 âm tiết trở lên, cách dùng ‘more/most’ vẫn phổ cập hơn.

Adjective (Tính từ)Comparative (So sánh hơn)Superlative (So sánh hơn nhất)clever (thông thái)cleverercleverestclevermore clevermost clevergentle (nhẹ nhàng)gentlergentlestgentlemore gentlemost gentlefriendly (thân thiện)friendlierfriendliestfriendlymore friendlymost friendlyquiet (im re)quieterquietestquietmore quietmost quietsimplesimplersimplestsimplemore simplemost simpleBảng 2: Tính từ theo được cả hai dạng

Bên cạnh đó, có một số trong những tính từ mang nghĩa tuyệt đối. Những tính từ này đơn thuần và giản dị là không thể so sánh được, nên ta sẽ không còn dùng dạng so sánh.

  • blind: mù (không nói more blind, most blind)
  • dead: đã tử vong (không nói deader, deadest)
  • fatal: gây tử vong (không nói more fatal, most fatal)
  • final: ở đầu cuối (không nói more final, most final)
  • left/right: trái phải (không nói lefter/righter, leftest/rightest)
  • unique: độc nhất vô nhị (không nói more unique, most unique)
  • universal: phổ cập, toàn bộ (không nói more funiversal, most universal)
  • vertical/horizontal: theo chiều dọc/theo chiều ngang (không nói more vertical, most vertical)
  • wrong: sai trái ((không nói wronger, wrongest)

Ghi nhớ những tính từ bất quy tắc trong so sánh là yếu tố thiết yếu. Xem thêm những chủ điểm Ngữ pháp tiếng Anh quan trọng TẠI ĐÂY.

Reply
5
0
Chia sẻ

Video Từ bad trong so sánh nhất ?

You vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Từ bad trong so sánh nhất tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Từ bad trong so sánh nhất miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Từ bad trong so sánh nhất Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Từ bad trong so sánh nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Từ bad trong so sánh nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Từ #bad #trong #sánh #nhất