Contents

Thủ Thuật Hướng dẫn 12 mũ 2 bằng bao nhiêu 2022

You đang tìm kiếm từ khóa 12 mũ 2 bằng bao nhiêu được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-09 00:07:10 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

257

Ibaitap sẽ hướng dẫn vấn đáp rõ ràng cho những vướng mắc Toán lớp 6 của cuốn sách Cánh diều thuộc [Bài 5: Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên trong CHƯƠNG I. SỐ TỰ NHIÊN thuộc sách Toán 6 tập 1 bộ Cánh diều]. Nội dung rõ ràng bài giải mời bạn đọc tìm hiểu thêm dưới đây:

Nội dung chính

 • Câu 2: Viết những số sau dưới dạng lũy thừa với cơ số cho trước: (Trang 23 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)
 • II. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số
 • Câu 3: Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa:
 • III. Chia hai lũy thừa cùng cơ số
 • Câu 4: Viết kết quả của mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa (Trang 24 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)
 • B. GIẢI CÁC CÂU HỎI PHẦN BÀI TẬP
 • Câu 1: Viết những tích sau dưới dạng lũy thừa: (Trang 24 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)
 • Bài 2: Xác định cơ số, số mũ và tính mỗi lũy thừa sau: 2⁵, 5², 9², 1¹⁰, 10¹ (Trang 25 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1) 
 • Bài 3: Viết những số sau dưới dạng lũy thừa với cơ số cho trước: (Trang 25 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)
 • Bài 4:Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa: (Trang 25 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)  
 • Bài 5: So sánh: (Trang 25 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1) 
 • Bài 6: Khối lượng của Mặt Trời khoảng chừng 199.10²⁵ tấn, khối lượng của Trái Đất khoảng chừng 6. 10²¹ tấn. (Nguồn: ://nssdc.gsfc.nasa.gov/). Khối lượng của Mặt Trời gấp khoảng chừng bao nhiêu lần khối lượng của Trái Đất? (Trang 25 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1) 
 • Bài 7: Đố: cho biết thêm thêm 11² = 121; 111² = 12 321.Hãy Dự kiến 1111² bằng bao nhiêu. Kiểm tra lại Dự kiến đó (Trang 25 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1) 

a) Năm mũ hai;

b) Hai lũy thừa bảy;

c) Lũy thừa bậc ba của sáu.

Lời giải tìm hiểu thêm:

a) Ta có: 5² = 5 . 5 =  25. 

b) Ta có: 2⁷ = 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 = 128.

c) Ta có: 6³ = 6 .6 . 6 = 216.

Câu 2: Viết những số sau dưới dạng lũy thừa với cơ số cho trước: (Trang 23 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

a) 25 cơ số 5;

b) 64 cơ số 4.

Lời giải tìm hiểu thêm:

a) Ta có: 25 = 5. 5 = 5². 

b) Ta có: 64 = 4 . 4 . 4 = 4³.

II. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số

Câu 3: Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa:

a) 2⁵ . 64    

b) 20 . 5 . 10³   

Lời giải tìm hiểu thêm:

a) Ta có: 2⁵ . 64 

= 2⁵ . 2⁶ 

= 2⁵⁺⁶ 

= 2¹¹.

b) Ta có: 20 . 5 . 10³  

= 100 . 10³  

= 10² . 10³ 

= 10²⁺³ 

= 10⁵.

III. Chia hai lũy thừa cùng cơ số

Câu 4: Viết kết quả của mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa (Trang 24 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

a) 6⁵ : 6    

b) 128 : 2³

Lời giải tìm hiểu thêm:

a) Ta có: 6⁵ : 6 

= 6⁵ : 6¹ 

= 6⁵⁻¹ 

= 6⁴. 

b) Ta có: 128 : 2³

= 2⁷ : 2³ 

= 2⁷⁻³ 

= 2⁴.

B. GIẢI CÁC CÂU HỎI PHẦN BÀI TẬP

Câu 1: Viết những tích sau dưới dạng lũy thừa: (Trang 24 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

a) 5 . 5 . 5 . 5;                      b) 9 . 9 . 9 . 9 . 9 . 9 . 9;

c) 7 . 7 . 7 . 7 . 7;                 d) a . a . a . a . a . a . a . a 

Lời giải tìm hiểu thêm:

a) Ta có: 5 . 5 . 5 . 5 = 5⁴.                      

b) Ta có: 9 . 9 . 9 . 9 . 9 . 9 . 9 = 9⁷. 

c) Ta có: 7 . 7 . 7 . 7 . 7 = 7⁵.                

d) Ta có: a . a . a . a . a . a . a . a = a⁸.

Bài 2: Xác định cơ số, số mũ và tính mỗi lũy thừa sau: 2⁵, 5², 9², 1¹⁰, 10¹ (Trang 25 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1) 

Lời giải tìm hiểu thêm:

Ta có: 2⁵ có cơ số 2, số mũ 5 và 2⁵ = 2 . 2 . 2 . 2 . 2 = 32.

Ta có: 5² có cơ số 5, số mũ 2 và 5² = 5 . 5 = 25.

Ta có: 9² có cơ số 9, số mũ 2 và 9² = 9 . 9 = 81.

Ta có: 1¹⁰ có cơ số 1, số mũ 10 và 1¹⁰ = 1.

Ta có: 10¹ có cơ số 10, số mũ 1 và 10¹ = 10.

Bài 3: Viết những số sau dưới dạng lũy thừa với cơ số cho trước: (Trang 25 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

a) 81, cơ số 3;               b) 81, cơ số 9;

c) 64, cơ số 2;             d) 100 000 000, cơ số 10.

Lời giải tìm hiểu thêm:

a) Ta có: 81 = 3 . 3. 3 . 3 = 3⁴. 

b) Ta có: 81 = 9 . 9 = 9². 

c) Ta có: 64 = 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 =  2⁶.

d) Ta có: 100 000 000 = 10 . 10 . 10 . 10 . 10 . 10. 10 . 10 = 10⁸.

Bài 4:Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa: (Trang 25 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)  

a) 3⁴. 3⁵;    16. 2⁹;      16. 32 

b) 12⁸: 12;      243: 3⁴;     10⁹: 10000 

c) 4. 8⁶. 2. 8³;    12². 2. 12³. 6;      6³. 2. 6⁴. 3

Lời giải tìm hiểu thêm:

a) Ta có: 3⁴. 3⁵ 

= 3⁴⁺⁵ 

= 3⁹. 

Ta có: 16. 2⁹ 

= 2⁴.2⁹

= 2⁴⁺⁹ 

= 2¹³.

Ta có: 16.32 

= 2⁴. 2⁵ 

= 2⁴⁺⁵ 

= 2⁹. 

b) Ta có: 12⁸: 12 

= 12⁸: 12¹ 

= 12⁸⁻¹

= 12⁷.

Ta có: 243: 3⁴ 

= 3⁵: 3⁴ 

= 3⁵⁻⁴ 

= 3¹.

Ta có: 10⁹: 10000

= 10⁹: 10⁴

=10⁹⁻⁴ 

= 10⁵. 

c) Ta có: 4. 8⁶. 2. 8³

= 4. 2. 8⁶. 8³

= 8. 8⁶. 8³ 

= 8¹. 8⁶. 8³ 

= 8¹⁺⁶⁺³ 

= 8¹⁰. 

Ta có: 12². 2. 12³. 6      

= 12². 12³. 2. 6 

= 12². 12³.12 

= 12²⁺³⁺¹ 

= 12⁶.

Ta có: 6³. 2. 6⁴. 3

= 6³. 6⁴. 2. 3 

= 6³.6⁴. 6 

= 6³⁺⁴⁺¹ 

= 6⁸.

Bài 5: So sánh: (Trang 25 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1) 

a) 3² và 3. 2;    

b) 2³ và 3²;      

c) 3² và 3⁴.

Lời giải tìm hiểu thêm:

a) Xét 3² và 3. 2, ta có: 3² = 3 . 3 = 9 và 3 . 2 = 6.

Vì 9 > 6 ⇒ 3² > 3.2.

b) Xét 2³ và 3², ta có: 2³ = 2 . 2 . 2 = 8 và 3² = 3 . 3 = 9.

Vì 8 < 9 ⇒ 2³ < 3². 

c) Xét 3² và 3⁴, ta có: 3² = 3 . 3  và 3⁴ = 3 . 3 . 3 . 3.

Vì 2 < 4 ⇒ 3² < 3⁴.

Bài 6: Khối lượng của Mặt Trời khoảng chừng 199.10²⁵ tấn, khối lượng của Trái Đất khoảng chừng 6. 10²¹ tấn. (Nguồn: ://nssdc.gsfc.nasa.gov/). Khối lượng của Mặt Trời gấp khoảng chừng bao nhiêu lần khối lượng của Trái Đất? (Trang 25 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1) 

Lời giải tìm hiểu thêm:

Ta có: 199.10²⁵ : (6. 10²¹) = (199 : 6) . (10²⁵ : 10²¹) ≈ 33,17. 104 ≈ 331 700 (lần). 

Vậy khối lượng của Mặt Trời gấp khoảng chừng 331 700 lần khối lượng của Trái Đất.

Bài 7: Đố: cho biết thêm thêm 11² = 121; 111² = 12 321.Hãy Dự kiến 1111² bằng bao nhiêu. Kiểm tra lại Dự kiến đó (Trang 25 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1) 

Lời giải tìm hiểu thêm:

Dự đoán: 1111² = 1234321.

3 mũ 3 bằng bao nhiêu ?

Bài 56: Viết gọn những tích sau bằng phương pháp dùng lũy thừa.

a) 5.5.5.5.5; b) 6.6.6.3.2
c) 2.2.2.3.3; d) 100.10.10.10

Lời giải

am.an = am+n

Trong số đó:

a) 5.5.5.5.5 = 55 b) 6.6.6.3.2 = 6.6.6.6 = 64 c) 2.2.2.3.3 = 23.32 d) 100.10.10.10 = 10.10.10.10.10 = 105

Bài 57: Tính giá trị những lũy thừa sau:

a) 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 210; b) 32, 33, 34, 35 c) 42, 43, 44; d) 52, 53, 54; e) 62, 63, 64

Lời giải

a)

23 = 2.2.2 = 8; 24 = 23.2 = 8.2 = 16 25 = 24.2 = 16.2 = 32; 26 = 25.2 = 32.2 = 64 27 = 26.2 = 64.2 = 128; 28 = 27.2 = 128.2 = 256 29 = 28.2 = 256.2 = 512; 210 = 29.2 = 512.2 = 1024

b)

32 = 3.3 = 9 33 = 32.3 = 9.3 = 27 34 = 33.3 = 27.3 = 81 35 = 34.3 = 81.3 = 243

c)

42 = 4.4 = 16 43 = 42.4 = 16.4 = 64 44 = 43.4 = 64.4 = 256

d)

52 = 5.5 = 25 53 = 52.5 = 25.5 = 125 54 = 53.5 = 125.5 = 625

e)

62 = 6.6 = 36 63 = 62.6 = 36.6 = 216 64 = 63.6 = 216.6 = 1296

Bài 58:

a) Lập bảng bình phương những số tự nhiên từ 0 đến 20.

b) Viết mỗi số sau thành bình phương của một số trong những tự nhiên: 64; 169; 196.

Lời giải

a) Bảng bình phương những số tự nhiên từ 0 đến 20

b) Các bạn nhờ vào bảng ở câu a để làm câu này:

64 = 8.8 = 82 169 = 13.13 = 132 196 = 14.14 = 142

Bài 59:

a) Lập bảng lập phương những số tự nhiên từ 0 đến 10.

b) Viết mỗi số sau xây dựng phương của một số trong những tự nhiên: 27; 125; 216.

Lời giải

a) Bảng bình phương những số tự nhiên từ 0 đến 10

b) Các bạn nhờ vào bảng ở câu a để làm câu này:

27 = 3.3.3 = 33 125 = 5.5.5 = 53 216 = 6.6.6 = 63

Bài 60: Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa:

Xem thêm:  Giải Toán lớp 6 bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu

a) 33.34; b) 52.57; c) 75.7

Lời giải

am.an = am+n

a) 33.34 = 33+4 = 37

b) 52.57 = 52+7 = 59

c) 75.7 = 75+1 = 76

Bài 61: Trong những số sau, số nào là lũy thừa của một số trong những tự nhiên với số mũ to nhiều hơn 1 (để ý quan tâm rằng có những số có nhiều cách thức viết dưới dạng lũy thừa):

8, 16, 20, 27, 60, 64, 81, 90, 100

Lời giải

Các số là lũy thừa của một số trong những tự nhiên với số mũ to nhiều hơn 1 là: 8, 16, 27, 64, 81, 100

8 = 23 16 = 42 = 24 27 = 33 64 = 82 = 43 = 26 100 = 102

Bài 62:

a) Tính: 102, 103, 104, 105, 106

b) Viết mỗi số sau dưới dạng lũy thừa của 10:

1 000; 1 000 000; 1 tỉ; 100… 0
12 chữ số 0

Lời giải

Ghi nhớ: Với lũy thừa của 10 thì số mũ đó đó là số chứ số 0 đằng sau số 1.

a)

102 = 100 (mũ 2 thì có 2 số 0 đằng sau số 1) 103 = 1 000 104 = 10 000 105 = 100 000 106 = 1 000 000

b) Viết dưới dạng lũy thừa của 10

1 000 = 103 1 000 000 = 106 1 tỉ = 1 000 000 000 = 109 100… 0 = 1 000 000 000 000 = 1012 12 chữ số 0 Tổng quát 100… 0 = 10n
n chữ số 0

Bài 63: Điền dấu “X” vào ô thích hợp:

Lời giải

Bài 64: Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa:

a) 23.22.24 ; b) 102.103.105 c) x.x5 ; d) a3.a2.a5

Lời giải

am.an = am+n

a) 23.22.24 = 23+2+4 = 29

b) 102.103.105 = 102+3+5 = 1010

c) Lưu ý trong câu này x là cơ số và x1 = x

x.x5 = x1.x5 = x1+5 = x6

d) Lưu ý trong câu này a là cơ số

Xem thêm:  Giải Toán lớp 6 Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

a3.a2.a5 = a3+2+5 = a10

Bài 65: Bằng phương pháp tính, em hãy cho biết thêm thêm số nào to nhiều hơn trong hai số sau?

a) 23 và 32 ; b) 24 và 42 c) 25 và 52 ; d) 210 và 100

Lời giải

a)

23 = 8 32 = 9 Vì 8 < 9 nên 23 < 32

b)

24 = 16 42 = 16 Nên 24 = 42

c)

25 = 32 52 = 25 Vì 32 > 25 nên 25 > 52

d)

210 = 1024 Vì 1024 > 100 nên 210 > 100

Bài 66: Đố. Ta biết 112 = 121; 1112 = 12 321.

Hãy Dự kiến 11112 bằng bao nhiêu? Kiểm tra lại Dự kiến đó.

Lời giải

Nhận xét: khi nhân một số trong những có hai chữ số với 11, toàn bộ chúng ta không thay đổi hai số đầu và cuối, tiếp theo đó cộng hai số đầu và cuối để ra những số ở giữa. Ví dụ:

11.11 = 121 – Giữ nguyên số đầu (số 1) và số cuối (số 1), tiếp theo đó cộng
hai số đầu và cuối (1+1 = 2) để ra số giữa
12.11 = 131 – Giữ nguyên số đầu (số 1) và số cuối (số 2), tiếp theo đó cộng
hai số đầu và cuối (1+2 = 3) để ra số giữa

Phát triển tiếp qui luật trên khi nhân một số trong những có 3, 4 chữ số với 11, bạn sẽ thấy rằng: Trong kết quả thì

 • số ở ở chính giữa của là số lớn số 1

 • tiếp theo này sẽ giảm dần đồng đều về hai phía của số ở chính giữa

Ví dụ như trong 1112 = 12321 thì số ở chính giữa là số 3 (lớn số 1), tiếp theo đó giảm dần về cả hai phía (giảm dần thành 2, 1)

Bài giải

Dự đoán: 11112 = 1234321 Kiểm tra: – You hoàn toàn có thể sử dụng máy tính bỏ túi để kiểm tra kết quả. – Hoặc thực thi phép nhân: 1111 x 1111 1111 1111 1111 1111 1234321
(bạn sẽ thấy trong kết quả số lớn số 1 là số 4, tiếp theo đó giảm dần về cả
hai phía là 3, 2, 1)

Xem thêm:  Giải Toán lớp 6 Bài 14: Tìm giá trị phân số của một số trong những cho trước

Reply
7
0
Chia sẻ

Video 12 mũ 2 bằng bao nhiêu ?

You vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip 12 mũ 2 bằng bao nhiêu tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down 12 mũ 2 bằng bao nhiêu miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download 12 mũ 2 bằng bao nhiêu Free.

Hỏi đáp vướng mắc về 12 mũ 2 bằng bao nhiêu

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết 12 mũ 2 bằng bao nhiêu vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#mũ #bằng #bao #nhiêu