Contents

Kinh Nghiệm về Biểu phí cháy, nổ bắt buộc theo Nghị định 23 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Biểu phí cháy, nổ bắt buộc theo Nghị định 23 được Update vào lúc : 2022-04-26 02:23:13 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

67


Nghị định 97/2022/NĐ-CP sửa đổi quy định về mức phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc như sau:

Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ có tổng số tiền bảo hiểm của những tài sản tại một khu vực từ là 1.000 tỷ VNĐ trở lên (trừ cơ sở hạt nhân): Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận hợp tác mức phí bảo hiểm trên cơ sở được doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm chấp thuận đồng ý. Trong mọi trường hợp, mức phí bảo hiểm không được thấp hơn mức phí bảo hiểm tương ứng với cùng 1.000 tỷ VNĐ nhân (x) tỷ suất phí bảo hiểm quy định tại khoản 1 Mục I Phụ lục I phát hành kèm theo Nghị định này”.

Đối với cơ sở hạt nhân: Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận hợp tác mức phí bảo hiểm trên cơ sở được doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm chấp thuận đồng ý.

Bổ sung quy định về giấy ghi nhận bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

Nghị định 97/2022/NĐ-CP tương hỗ update quy định về giấy ghi nhận bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. Theo đó, doanh nghiệp bảo hiểm phải cấp Giấy ghi nhận bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cho bên mua bảo hiểm.

Giấy ghi nhận bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc do doanh nghiệp bảo hiểm dữ thế chủ động thiết kế và phải gồm có những nội dung sau này:

a) Tên, địa chỉ của doanh nghiệp bảo hiểm, bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm;

b) Thuộc khuôn khổ cơ sở (nêu rõ thuộc khuôn khổ cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ nào theo quy định pháp lý về phòng cháy và chữa cháy);

c) Địa chỉ tài sản được bảo hiểm;

d) Tài sản được bảo hiểm;

đ) Số tiền bảo hiểm;

e) Mức khấu trừ bảo hiểm;

g) Thời hạn bảo hiểm;

h) Tỷ lệ phí bảo hiểm, phí bảo hiểm;

i) Tên, địa chỉ, số điện thoại đường dây nóng của doanh nghiệp bảo hiểm;

k) Ngày, tháng, năm cấp Giấy ghi nhận bảo hiểm.

Trường hợp cấp Giấy ghi nhận bảo hiểm điện tử, doanh nghiệp bảo hiểm phải tuân thủ những quy định của Luật Giao dịch điện tử và những văn bản hướng dẫn thi hành; Giấy ghi nhận bảo hiểm điện tử phải tuân thủ khá đầy đủ những quy định hiện hành và phản ánh khá đầy đủ những nội dung quy định trên.

Sử dụng thu nhập từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

Nguồn thu từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cho hoạt động và sinh hoạt giải trí phòng cháy, chữa cháy được sử dụng như sau:

a) Hỗ trợ trang bị phương tiện đi lại, thiết bị phòng cháy, chữa cháy cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy. Chi cho nội dung này sẽ không còn vượt quá 65% số tiền thực tiễn thu được từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc của những doanh nghiệp bảo hiểm trong năm tài chính.

b) Hỗ trợ tuyên truyền, phổ cập pháp lý, kiến thức và kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. Chi cho nội dung này sẽ không còn vượt quá 15% số tiền thực tiễn thu được từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc của những doanh nghiệp bảo hiểm trong năm tài chính.

c) Hỗ trợ lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy trong những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt sau: Điều tra nguyên nhân vụ cháy; tu dưỡng trách nhiệm, kiểm tra bảo vệ an toàn và uy tín về phòng cháy và chữa cháy; giám sát việc tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc của những cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ. Chi cho nội dung này sẽ không còn vượt quá 15% số tiền thực tiễn thu được từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc của những doanh nghiệp bảo hiểm trong năm tài chính.

Hỗ trợ khen thưởng thành tích của tổ chức triển khai, thành viên trực tiếp tham gia, phối hợp trong công tác thao tác phòng cháy, chữa cháy. Chi cho nội dung này sẽ không còn vượt quá 5% số tiền thực tiễn thu được từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc của những doanh nghiệp bảo hiểm trong năm tài chính.

Phải xác lập hạng nguy hiểm cháy, nổ của cơ sở sản xuất công nghiệp

Nghị định cũng tương hỗ update quy định về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức triển khai và thành viên có cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ. Cụ thể, những cty, tổ chức triển khai, thành viên này còn có trách nhiệm xác lập hạng nguy hiểm cháy, nổ A, B, C, D, E của cơ sở sản xuất công nghiệp riêng với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ theo quy định của pháp lý phòng cháy và chữa cháy.

Bộ Công an có trách nhiệm ghi hạng nguy hiểm cháy, nổ riêng với cơ sở công nghiệp có hạng nguy hiểm cháy, nổ A, B, C, D, E tại Biên bản nghiệm thu sát hoạch hoặc Biên bản kiểm tra bảo vệ an toàn và uy tín về phòng cháy và chữa cháy trên cơ sở xác lập hạng nguy hiểm cháy, nổ của cơ quan, tổ chức triển khai và thành viên có cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ.

Nghị định 97/2022/NĐ-CP có hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày 23/12/2022.

Thanh Quang

CHÍNH PHỦ

_________

Số: 97/2022/NĐ-CP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày thứ 8 tháng 11 năm 2022

NGHỊ ĐỊNH

Sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Nghị định số 23/2022/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2022 của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

___________

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức cơ quan ban ngành thường trực địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2022;

Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm ngày 09 tháng 12 năm 2000; Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ ngày 14 tháng 6 năm 2022;

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm trước đó đó;

Theo đề xuất kiến nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Chính phủ phát hành Nghị định sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Nghị định số 23/2022/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2022 của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

Điều 1. Sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Nghị định số 23/2022/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2022 của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

1. Sửa đổi, tương hỗ update khoản 1 Điều 2 như sau:

“1. Cơ quan, tổ chức triển khai và thành viên có cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ theo quy định của pháp lý phòng cháy và chữa cháy”.

2. Sửa đổi, tương hỗ update điểm b khoản 1 Điều 7 như sau:

“b) Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ có tổng số tiền bảo hiểm của những tài sản tại một khu vực từ là 1.000 tỷ VNĐ trở lên (trừ cơ sở hạt nhân): Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận hợp tác mức phí bảo hiểm trên cơ sở được doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm chấp thuận đồng ý. Trong mọi trường hợp, mức phí bảo hiểm không được thấp hơn mức phí bảo hiểm tương ứng với cùng 1.000 tỷ VNĐ nhân (x) tỷ suất phí bảo hiểm quy định tại khoản 1 Mục I Phụ lục I phát hành kèm theo Nghị định này”.

3. Bổ sung điểm c sau điểm b khoản 1 Điều 7 như sau:

“c) Đối với cơ sở hạt nhân: Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận hợp tác mức phí bảo hiểm trên cơ sở được doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm chấp thuận đồng ý”.

4. Bổ sung Điều 7a sau Điều 7 như sau:

“Điều 7a. Giấy ghi nhận bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

1. Doanh nghiệp bảo hiểm phải cấp Giấy ghi nhận bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cho bên mua bảo hiểm. Giấy ghi nhận bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc do doanh nghiệp bảo hiểm dữ thế chủ động thiết kế và phải gồm có những nội dung sau này:

a) Tên, địa chỉ của doanh nghiệp bảo hiểm, bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm;

b) Thuộc khuôn khổ cơ sở (nêu rõ thuộc khuôn khổ cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ nào theo quy định pháp lý về phòng cháy và chữa cháy);

c) Địa chỉ tài sản được bảo hiểm;

d) Tài sản được bảo hiểm;

đ) Số tiền bảo hiểm;

e) Mức khấu trừ bảo hiểm;

g) Thời hạn bảo hiểm;

h) Tỷ lệ phí bảo hiểm, phí bảo hiểm;

i) Tên, địa chỉ, số điện thoại đường dây nóng của doanh nghiệp bảo hiểm;

k) Ngày, tháng, năm cấp Giấy ghi nhận bảo hiểm.

2. Trường hợp cấp Giấy ghi nhận bảo hiểm điện tử, doanh nghiệp bảo hiểm phải tuân thủ những quy định của Luật Giao dịch điện tử và những văn bản hướng dẫn thi hành; Giấy ghi nhận bảo hiểm điện tử phải tuân thủ khá đầy đủ những quy định hiện hành và phản ánh khá đầy đủ những nội dung quy định tại khoản 1 Điều này”.

5. Sửa đổi, tương hỗ update khoản 3 Điều 10 như sau:

“3. Nguồn thu từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cho hoạt động và sinh hoạt giải trí phòng cháy, chữa cháy được sử dụng như sau:

a) Hỗ trợ trang bị phương tiện đi lại, thiết bị phòng cháy, chữa cháy cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy. Chi cho nội dung này sẽ không còn vượt quá 65% số tiền thực tiễn thu được từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc của những doanh nghiệp bảo hiểm trong năm tài chính.

b) Hỗ trợ tuyên truyền, phổ cập pháp lý, kiến thức và kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. Chi cho nội dung này sẽ không còn vượt quá 15% số tiền thực tiễn thu được từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc của những doanh nghiệp bảo hiểm trong năm tài chính.

c) Hỗ trợ lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy trong những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt sau: Điều tra nguyên nhân vụ cháy; tu dưỡng trách nhiệm, kiểm tra bảo vệ an toàn và uy tín về phòng cháy và chữa cháy; giám sát việc tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc của những cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ. Chi cho nội dung này sẽ không còn vượt quá 15% số tiền thực tiễn thu được từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc của những doanh nghiệp bảo hiểm trong năm tài chính.

d) Hỗ trợ khen thưởng thành tích của tổ chức triển khai, thành viên trực tiếp tham gia, phối hợp trong công tác thao tác phòng cháy, chữa cháy. Chi cho nội dung này sẽ không còn vượt quá 5% số tiền thực tiễn thu được từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc của những doanh nghiệp bảo hiểm trong năm tài chính”.

6. Bổ sung khoản 4 sau khoản 3 Điều 12 như sau:

“4. Ghi hạng nguy hiểm cháy, nổ riêng với cơ sở công nghiệp có hạng nguy hiểm cháy, nổ A, B, C, D, E tại Biên bản nghiệm thu sát hoạch hoặc Biên bản kiểm tra bảo vệ an toàn và uy tín về phòng cháy và chữa cháy trên cơ sở xác lập hạng nguy hiểm cháy, nổ của cơ quan, tổ chức triển khai và thành viên có cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ”.

7. Sửa đổi, tương hỗ update khoản 1 Điều 15 như sau:

“1. Lập và gửi những báo cáo riêng với bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định sau:

a) Báo cáo trách nhiệm: Doanh nghiệp bảo hiểm phải lập và gửi Bộ Tài chính báo cáo trách nhiệm năm theo mẫu quy định tại Phụ lục II phát hành kèm theo Nghị định này, rõ ràng như sau:

Thời gian chốt số liệu tính từ thời điểm ngày thứ nhất tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 của năm báo cáo.

Thời gian gửi báo cáo chậm nhất là ngày 31 tháng 3 của năm tài chính tiếp theo đó.

Phương thức gửi báo cáo: Gửi trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc gửi qua khối mạng lưới hệ thống thư điện tử hoặc gửi qua khối mạng lưới hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Tài chính (khi khối mạng lưới hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Tài chính được vận hành).

b) Báo cáo tình hình thu, nộp từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cho hoạt động và sinh hoạt giải trí phòng cháy, chữa cháy: Doanh nghiệp bảo hiểm phải lập và gửi Bộ Công an báo cáo theo mẫu quy định tại Phụ lục III phát hành kèm theo Nghị định này, rõ ràng như sau:

Thời gian chốt số liệu: Báo cáo 6 tháng thời điểm đầu xuân mới (tính từ thời điểm ngày thứ nhất tháng 01 đến ngày 30 tháng 6 của năm báo cáo); báo cáo năm (tính từ thời điểm ngày thứ nhất tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 của năm báo cáo).

Thời gian gửi báo cáo: Báo cáo 6 tháng thời điểm đầu xuân mới (chậm nhất là ngày 31 tháng 7 thường niên); báo cáo năm (chậm nhất là ngày 31 tháng 01 của năm tài chính tiếp theo đó).

Phương thức gửi báo cáo: Gửi trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính tới Bộ Công an (Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cứu nạn).

c) Ngoài những báo cáo theo quy định tại điểm a và điểm b khoản này, doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm lập và gửi báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Bộ Tài chính trong những trường hợp sau: Báo cáo theo yêu cầu của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; báo cáo tổng kết, nhìn nhận đựng xây dựng cơ chế, chủ trương; báo cáo khi có thông tin về việc vi phạm quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc và những báo cáo đột xuất khác để phục vụ yêu cầu thông tin về yếu tố phát sinh không bình thường”.

8. Bổ sung Điều 15b sau Điều 15 như sau:

“Điều 15b. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức triển khai và thành viên có cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ

Xác định hạng nguy hiểm cháy, nổ A, B, C, D, E của cơ sở sản xuất công nghiệp riêng với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ theo quy định của pháp lý phòng cháy và chữa cháy”.

Điều 2. Thay thế, bãi bỏ một số trong những quy định của Nghị định số 23/2022/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2022 của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

1. Thay thế cụm từ “cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy” tại Nghị định số 23/2022/NĐ-CP bằng cụm từ “cơ quan Công an có thẩm quyền” tại Nghị định này.

2. Thay thế, bãi bỏ một số trong những phụ lục sau này:

a) Bãi bỏ “Phụ lục I Mẫu Giấy ghi nhận bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc”, “Phụ lục IV Báo cáo kết quả marketing thương mại bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc” của Nghị định số 23/2022/NĐ-CP.

b) Thay thế “Phụ lục II Mức phí bảo hiểm và mức khấu trừ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc” của Nghị định số 23/2022/NĐ-CP bằng “Phụ lục I Mức phí bảo hiểm và mức khấu trừ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc” của Nghị định này.

c) Thay thế “Phụ lục III Báo cáo lệch giá, bồi thường bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc” của Nghị định số 23/2022/NĐ-CP bằng “Phụ lục II Báo cáo lệch giá, bồi thường bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc” của Nghị định này.

d) Thay thế “Phụ lục V Báo cáo tình hình thu, nộp từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc” của Nghị định số 23/2022/NĐ-CP bằng “Phụ lục III Báo cáo tình hình thu, nộp từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cho hoạt động và sinh hoạt giải trí phòng cháy, chữa cháy” của Nghị định này.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Nghị định này còn có hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày 23 tháng 12 năm 2022.

2. Các hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đã giao kết trước thời điểm ngày Nghị định này còn có hiệu lực hiện hành được tiếp tục thực thi theo quy định pháp lý tại thời gian giao phối hợp đồng bảo hiểm. Trường hợp sửa đổi, tương hỗ update hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc có nội dung sửa đổi, tương hỗ update được quy định tại Nghị định này thì thực thi theo quy định tại Nghị định này.

3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phố trực thuộc TW và những đối tượng người dùng vận dụng của Nghị định phụ trách thi hành Nghị định này.

Nơi nhận:

– Ban Bí thư Trung ương Đảng;

– Thủ tướng, những Phó Thủ tướng Chính phủ;

– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

– HĐND, UBND những tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

– Văn phòng Trung ương và những Ban của Đảng;

– Văn phòng Tổng Bí thư;

– Văn phòng Chủ tịch nước;

– Hội đồng Dân tộc và những Ủy ban của Quốc hội;

– Văn phòng Quốc hội;

– Tòa án nhân dân tối cao;

– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

– Kiểm toán nhà nước;

– Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

– Ngân hàng Chính sách xã hội;

– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

– Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

– Cơ quan TW của những đoàn thể;

– VPCP: BTCN, những PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, những Vụ, Cục, cty trực thuộc, Công báo;

-Lưu: VT, KTTH(2).

TM. CHÍNH PHỦ

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

Lê Minh Khái

MỨC PHÍ BẢO HIỂM VÀ MỨC KHẤU TRỪ BẢO HIỂM CHÁY, NỔ BẮT BUỘC

(Kèm theo Nghị định số 97/2022/NĐ-CP ngày thứ 8 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ)

I. MỨC PHÍ BẢO HIỂM (CHƯA BAO GỒM THUẾ GTGT)

1. Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ (trừ cơ sở hạt nhân) quy định tại Phụ lục II phát hành kèm theo Nghị định số 136/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và văn bản sửa đổi, tương hỗ update, thay thế (nếu có) có tổng số tiền bảo hiểm của những tài sản tại một khu vực dưới 1.000 tỷ VNĐ, mức phí bảo hiểm được xác lập bằng số tiền bảo hiểm tối thiểu nhân (x) tỷ suất phí bảo hiểm. Căn cứ vào mức độ rủi ro không mong muốn của từng cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận hợp tác tỷ suất phí bảo hiểm không thấp hơn tỷ suất phí bảo hiểm sau:

Trường hợp thời hạn bảo hiểm khác 01 năm, phí bảo hiểm được xem nhờ vào phí bảo hiểm nêu trên và tương ứng với thời hạn được bảo hiểm. Cách tính rõ ràng như sau:

M, N là những ký hiệu về loại mức khấu trừ quy định tại khoản 1 Mục II Phụ lục này.

Đối với Cơ sở công nghiệp có hạng nguy hiểm cháy, nổ A, B, C, D, E (nhóm 16): Trường hợp phân hạng nguy hiểm cháy, nổ của cơ sở sản xuất công nghiệp tại Biên bản nghiệm thu sát hoạch hoặc Biên bản kiểm tra bảo vệ an toàn và uy tín về phòng cháy và chữa cháy khác so với rõ ràng tại nhóm 16 nêu trên thì thực thi theo Biên bản nghiệm thu sát hoạch hoặc Biên bản kiểm tra bảo vệ an toàn và uy tín về phòng cháy và chữa cháy.

2. Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ có tổng số tiền bảo hiểm của những tài sản tại một khu vực từ là 1.000 tỷ VNĐ trở lên (trừ cơ sở hạt nhân): Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận hợp tác mức phí bảo hiểm trên cơ sở được doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm chấp thuận đồng ý. Trong mọi trường hợp, mức phí bảo hiểm không được thấp hơn mức phí bảo hiểm tương ứng với cùng 1.000 tỷ VNĐ nhân (x) tỷ suất phí bảo hiểm quy định tại khoản 1 Mục này.

3. Đối với cơ sở hạt nhân: Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận hợp tác mức phí bảo hiểm trên cơ sở được doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm chấp thuận đồng ý.

II. MỨC KHẤU TRỪ BẢO HIỂM

1. Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ (trừ cơ sở hạt nhân) có tổng số tiền bảo hiểm của những tài sản tại một khu vực dưới 1.000 tỷ VNĐ:

a) Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại M quy định tại khoản 1 Mục I Phụ lục này: Mức khấu trừ bảo hiểm tối đa là một trong% số tiền bảo hiểm và không thấp hơn mức khấu trừ bảo hiểm quy định tại điểm c khoản này.

b) Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại N quy định tại khoản 1 Mục I Phụ lục này: Mức khấu trừ bảo hiểm tối đa là 10% số tiền bảo hiểm và không thấp hơn mức khấu trừ bảo hiểm quy định tại điểm c khoản này.

c) Trong mọi trường hợp, mức khấu trừ bảo hiểm quy định tại điểm a và điểm b khoản này sẽ không còn thấp hơn mức khấu trừ bảo hiểm sau:

2. Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ có tổng số tiền bảo hiểm của những tài sản tại một khu vực từ là 1.000 tỷ VNĐ trở lên và cơ sở hạt nhân, doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận hợp tác mức khấu trừ bảo hiểm trên cơ sở được doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm chấp thuận đồng ý.

BÁO CÁO DOANH THU, BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM CHÁY, NỔ BẮT BUỘC

(Kèm theo Nghị định số 97/2022/NĐ-CP ngày thứ 8 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ)

(*) Doanh nghiệp bảo hiểm báo cáo theo khuôn khổ cơ sở nêu tại khoản 1 Mục I Phụ lục I phát hành kèm theo Nghị định này.

Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THU, NỘP TỪ BẢO HIỂM CHÁY, NỔ BẮT BUỘC

(Kèm theo Nghị định số 97/2022/NĐ-CP ngày thứ 8 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ)

Kỳ báo cáo: 6 tháng thời điểm đầu xuân mới…./năm…

Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực.

Reply
3
0
Chia sẻ

Video Biểu phí cháy, nổ bắt buộc theo Nghị định 23 ?

You vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Biểu phí cháy, nổ bắt buộc theo Nghị định 23 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Biểu phí cháy, nổ bắt buộc theo Nghị định 23 miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Biểu phí cháy, nổ bắt buộc theo Nghị định 23 Free.

Thảo Luận vướng mắc về Biểu phí cháy, nổ bắt buộc theo Nghị định 23

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Biểu phí cháy, nổ bắt buộc theo Nghị định 23 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Biểu #phí #cháy #nổ #bắt #buộc #theo #Nghị #định