Contents

Mẹo Hướng dẫn Cho tứ diện ABCD M và N theo thứ tự là trung điểm của AB và CD bộ ba vecto nào dưới đây đồng phẳng Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Cho tứ diện ABCD M và N theo thứ tự là trung điểm của AB và CD bộ ba vecto nào dưới đây đồng phẳng được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-07 07:56:09 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

292

VnHocTap trình làng đến những em học viên lớp 11 nội dung bài viết Sự đồng phẳng của ba vectơ trong không khí, nhằm mục đích giúp những em học tốt chương trình Toán 11.

Nội dung nội dung bài viết Sự đồng phẳng của ba vectơ trong không khí:
Đồng phẳng của ba vectơ. Cho ba vectơ a, b, c không đồng phẳng. Xét những vectơ = 2a + b. Khẳng định nào dưới đấy là đúng? Giả sử, ba vectơ x, y, z đồng phẳng. Câu 2: Vậy ba vectơ x, y, z đồng phẳn Cho ba vectơ a, b, c không đồng phẳng. Khẳng định nào dưới đấy là đúng? Ba vectơ x, y, z đồng phẳng khi và chỉ khi với x = a – 2b + 4c, y = 34 – 36 + 2c, z = 24 – 36 – 3%. Vậy ba vectơ kể trên không đồng phẳng. Chú ý. You đọc làm tương tự với những A, C, D để thấy được những vectơ x, y, z đồng phẳng. Cho ba vectơ a, b, c. Điều kiện nào dưới đây xác lập ba vectơ a, b, c đồng phẳng? Câu 3: Với m + n + p. = 0 = m = n = p. = 0 nên chưa kết luận được ba vectơ a, b, c đồng phẳng.
Câu 4: Suy ra tồn tại n, p. để ba vectơ a, b, c đồng phẳng. Cho hình hộp ABCD.ABCD. Khẳng định nào dưới đấy là đúng? Ta có AD = AD = AC + CD suy ra CD, AD, AC đồng phẳng. Cho hình hộp ABCD.EFGH. Gọi I là tâm của hình bình hành ABEF và K là tâm của hình bình hành BCGF. Khẳng định nào dưới đấy là đúng? Vì I, K lần lượt là trung điểm của AF và CF. Suy ra IK là đường trung bình của tam giác AFC suy ra ba vectơ BD, IK, GF đồng phẳng. Câu 6: Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Gọi I, K lần lượt là tâm của hình bình hành ABB’A’ và BCC’B’. Khẳng định nào dưới đấy là sai? Dựa vào đáp án, ta thấy rằng: vì IK, AC cùng thuộc mặt phẳng (BẠC). Câu 7: Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD, BC. Khẳng định nào dưới đấy là xác lập sai? Ba vectơ AB, DC, MN đồng phẳng. Vì M, N lần lượt là trung điểm của AD, BC suy ra: MN = (AB + DC và MN = 4(BD + AC). Khi đó, nhờ vào đáp án, ta thấy rằng: Vì MN = AB + DC = AB, DC, MN đồng phẳng. MN không nằm trong mặt phẳng (ABC).
Câu 8: Cho tứ diện ABCD. Trên những cạnh AD và BC lần lượt lấy điểm M, N sao cho AM = 3 MD, BN = 3NC. Gọi P, Q. lần lượt là trung điểm của AD và BC. Khẳng định nào dưới đấy là sai? A. Ba vectơ BD, AC, MN đồng phẳng. B. Ba vectơ MN, DC, PO đồng phẳng. C. Ba vectơ AB, DC, PỘ đồng phẳng. D. Ba vectơ AB, DC, MN đồng phẳng. Theo bài ra, ta có M, N lần lượt là trung điểm của PD, QC. Khi đó, nhờ vào đáp án, ta thấy rằng: BD, AC, MN không đồng phẳng. Suy ra MN = PO + DC = BD, AC, MN đồng phẳng. Câu 9: Cho tứ diện ABCD và những điểm M, N xác lập bởi AM. Tìm x để những đường thẳng AD, BC, MN cùng tuy nhiên tuy nhiên với một mặt phẳng. Yêu cầu bài toán tương tự với tìm x để ba vectơ MN, AD, BC đồng phẳng. Vậy ba vectơ MN, AD, BC đồng phẳng khi 2 + x = 0, x = -2.

Câu 10: Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Gọi M là yếu tố trên cạnh AC sao cho AC = 3MC. Lấy N trên đoạn C’D sao cho CN = C’D. Với giá trị nào của x thì MN || BD’. Gọi O là tâm của hình hình hành ABCD và I là trung điểm của DD’. Nối C’D cắt CI tại N’. N’ là trọng tâm của tam giác CDD’. Ta có ai là đường trung bình của tam giác BDD’ suy ra OI || BD’. Câu 11: Cho hình chóp S.ABC. Lấy những điểm A’, B’, C’ lần lượt thuộc những tia SA, SB, SC sao cho A = a, B = b, C =c, trong số đó a, b, c là những số thay đổi. Để mặt phẳng (A’B’C’) trải qua trọng tâm của tam giác ABC. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC suy ra Gi + GB + GC = 0. Khi đó 3GS + SA + SB + SC. Vì (A’B’C’) trải qua trọng tâm tam giác ABC suy ra GA, GB, GC đồng phẳng.

Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N, P, và Q. lần lượt là trung điểm của AB, AC, CD và DB.

Bộ ba vecto đồng phẳng là:

A. A B → ,   B C → ,   A D →

B.  M P → ,   B C → ,   A D →

C.  A C → ,   M P → ,   B D →

D.  M P → ,   P Q. → ,   C D →

Các vướng mắc tương tự

Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N, P, và Q. lần lượt là trung điểm của AB, AC, CD và DB.

Bộ ba vecto không đồng phẳng là:

A.  A B → ,   M N → ,   C A →

B.  M P → ,   B C → ,   A D →

C.  A D → ,   M P → ,   P Q. →

D.  M P → ,   P Q. → ,   P D →

Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N, P, và Q. lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD, và DA.

Vecto  A C →  cùng với hai vecto nào sau này là ba vecto không đồng phẳng?

A.  A B →   v à   A D →

B.  M N →   v à   A D →

C.  Q. M →   v à   B D →

D.  Q. P →   v à   C D →

Cho tứ diện ABCD và đặt A B →   =   a → ,   A C →   =   b →   v à   A D →   =   c → . Gọi M là trung điểm của CD.

Vecto  C D →  bằng:

 A.  c →   –   b →

B.  b →   –   c →

C.  c →   +   b →

D.  a → +   b →   +   c →

Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N, P, và Q. lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD, và DA.

Vecto  M N → cùng với hai vecto nào sau này là ba vecto đồng phẳng?

A.  M A →   v à   M Q. →

B.  M D →   v à   M Q. →

C.  A C →   v à   A D →

D.  M P →   v à   C D →

Cho tứ diện ABCD và đặt  A B →   =   a → ,   A C →   =   b →   v à   A D →   =   c → . Gọi M là trung điểm của CD.

Vecto 2 B M →  bằng:

A. – 2 a →   +   b →   +   c →

B.  – a →   +   b →   +   c →

C.  a →   +   b →   +   c →

D.  a →   –   2 b →   +   c →

Cho bốn điểm A, B, C và D không đồng phẳng. Gọi I, K lần lượt là trung điểm của AD và BC.

a) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (IBC) và (KAD).

b) Gọi M và N là hai điểm lần lượt lấy trên hai đoạn thẳng AB và AC. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (IBC) và (DMN).

Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng a. Gọi E,F lần lượt là những điểm đối xứng của B qua C,D và M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Gọi (T) là thiết diện của tứ diện ABCD khi cắt bởi mặt phẳng (MEF). Tính diện tích s quy hoạnh S của thiết diện (T)

Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của CD và DD’; G và G’ lần lượt là trọng tâm của hai tứ diện A’D’NM và BCC’D’. Đặt A B →   =   a → ;   A A ‘ →   =   b → ;   A D →   =   c → .

Vecto  M N →  bằng:

A.  1 2 c →   –   a →

B.  1 2 c →   –   b →

C.  1 2 b →   –   a →

D.  1 2 a →   –   b →

Reply
7
0
Chia sẻ

Clip Cho tứ diện ABCD M và N theo thứ tự là trung điểm của AB và CD bộ ba vecto nào dưới đây đồng phẳng ?

You vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Cho tứ diện ABCD M và N theo thứ tự là trung điểm của AB và CD bộ ba vecto nào dưới đây đồng phẳng tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Cho tứ diện ABCD M và N theo thứ tự là trung điểm của AB và CD bộ ba vecto nào dưới đây đồng phẳng miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Cho tứ diện ABCD M và N theo thứ tự là trung điểm của AB và CD bộ ba vecto nào dưới đây đồng phẳng Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Cho tứ diện ABCD M và N theo thứ tự là trung điểm của AB và CD bộ ba vecto nào dưới đây đồng phẳng

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho tứ diện ABCD M và N theo thứ tự là trung điểm của AB và CD bộ ba vecto nào dưới đây đồng phẳng vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #tứ #diện #ABCD #và #theo #thứ #tự #là #trung #điểm #của #và #bộ #vecto #nào #dưới #đây #đồng #phẳng