Contents

Mẹo Hướng dẫn Công thức chung của amino axit mạch hở, có một nhóm nh2 và 1 nhóm cooh Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Công thức chung của amino axit mạch hở, có một nhóm nh2 và 1 nhóm cooh được Update vào lúc : 2022-04-06 12:25:11 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

384

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Amino axit là hợp chất hữu cơ trong phân tử

Tên thường của hợp chất H2N-CH2-COOH là

Tên thay thế của amino axit có công thức cấu trúc CH3−CH(CH3)−CH(NH2)−COOH?

α – amino axit là amino axit mà nhóm amino gắn ở cacbon ở vị trí thứ mấy?

Amino axit X có phân tử khối bằng 75. Tên của X là

Hợp chất nào sau này không phải là amino axit?

Khẳng định nào sau này không đúng về tính chất chất vật lí của amino axit?

Trạng thái và tính tan của những amino axit là

Số đồng phân amino axit có công thức phân tử C3H7NO2 là

Số đồng phân α – amino axit có công thức phân tử C4H9NO2 là

Tổng số nguyên tử trong một phân tử alanin bằng 

Đáp án B

• Amino axit no, mạch hở, có hai nhóm cacboxyl và một nhóm amino là

(HOOC)2CnH2n – 1NH2 ≡ Cn + 2H2n – 1 + 2 + 2NO4 ≡ Cn + 2H2n + 3NO4 ≡ CmH2m – 1NO4

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Trung tâm gia sư – dạy kèm tận nhà NTIC Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng trình làng CẤU TAO, TÍNH CHẤT VÀ ỨNG DỤNG CỦA AMINO AXIT nhằm mục đích tương hỗ cho những bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc những bạn học tốt môn học này.

I. ĐỊNH NGHĨA, CẤU TẠO, PHÂN LOẠI VÀ DANH PHÁP

1. Định nghĩa

 Ví dụ: H2N-CH2-COOH 

 – Amino axit là loại hợp chất hữu cơ tạp chức mà phân tử chứa đồng thời nhóm amino (-NH2) và nhóm cacboxyl (-COOH)

 – Công thức chung: (H2N)x R (COOH)y

 – Công thức amino axit có một nhóm -NH2 và 1 nhóm -COOH: H2N-R-COOH

 – Công thức của amino axit no, mạch hở có một nhóm -NH2 và 1 nhóm -COOH: CnH2n + 1O2N (n > hoặc = 2)

 – Công thức α-amino axit: R-CH(NH2)-COOH 

2. Đồng phân

 CnH2n+1O2N cơ bản có 3 loại đồng phân 

 – Amino axit, no mạch hở có một nhóm -NH2 và 1 nhóm -COOH: H2N-R-COOH

 – Este của amino axit có một nhóm -NH2 và 1 nhóm -COOH: H2N-R-COOR’.

 – Muối của axit cacboxylic và amin: R-COONH3-R’

Ví dụ: Đồng phân của C3H7O2N: 

 – Amino axit, no mạch hở có một nhóm -NH2 và 1 nhóm -COOH:

   H2N-CH2-CH2-COOH 

   CH3-CH(NH2)-COOH

 – Este của amino axit có một nhóm -NH2 và 1 nhóm -COOH:

   H2N-CH2-COOCH3

 – Muối của axit cacboxylic và amin:

   CH2=CH-COONH4   

   HCOONH3-CH=CH2

3. Danh pháp

a. Tên thay thế 

Axit + vị trí + amino + tên axit cacboxylic tương ứng.

Ví dụ: 
 H2N–CH2–COOH: axit aminoetanoic ;

 HOOC–[CH2]2–CH(NH2)–COOH: axit 2-aminopentanđioic

b. Tên bán khối mạng lưới hệ thống

Axit + vị trí vần âm Hi Lạp (α, β, γ, δ, ε, ω) + amino + tên thông thường của axit cacboxylic tương ứng.

Ví dụ: 
 CH3–CH(NH2)–COOH : axit α-aminopropionic 
 H2N–[CH2]5–COOH : axit ε-aminocaproic 
 H2N–[CH2]6–COOH: axit ω-aminoenantoic

c. Tên thông thường 

Các amino axit vạn vật thiên nhiên (α-amino axit) đều mang tên thường.

Ví dụ: 
H2N–CH2–COOH mang tên thường là glyxin (Gly) hay glicocol

4. Cấu tạo phân tử

 – Trong phân tử amino axit, nhóm -NH2 và nhóm -COOH tương tác với nhau tạo ion lưỡng cực. Vì vậy amino axit kết tinh tồn tại ở dạng ion lưỡng cực 

 – Trong dung dịch, dạng ion lưỡng cực chuyển một phần nhỏ thành dạng phân tử

II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

 – Các amino axit là những chất rắn không màu, vị hơi ngọt, dễ tan trong nước vì chúng tồn tại ở dạng ion lưỡng cực (muối nội phân tử), nhiệt độ nóng chảy cao (vì là hợp chất ion).

III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. Tính chất axit – bazơ của dung dịch amino axit

a. Tác dụng lên chất thông tư màu: (H2N)x R (COOH)y. 

 – Nếu  x = y thì amino axit trung tính, quỳ tím không đổi màu   – Nếu x > y thì amino axit có tính bazơ, quỳ tím hóa xanh 

 – Nếu x < y thì amino axit có tính axit, quỳ tím hóa đỏ

b. Tính chất lưỡng tính

  – Tác dụng với dung dịch axit (do có nhóm NH2) 

  H2N–CH2–COOH + HCl → ClH3N–CH2–COOH 

     nHCl = (mmuối – mAA)/36,5

 – Tác dụng với dung dịch bazơ (do có nhóm COOH) 
H2N–CH2–COOH + NaOH → H2N–CH2–COONa + H2O 
     nNaOH = (mmuối – mAA)/(23 – 1)
H2N–CH(CH3)–COOH + KOH → H2N–CH(CH3)COOK + H2O 

     nNaOH = (mmuối – mAA)/(39 – 1)

2. Phản ứng este hóa nhóm -COOH

 – Amino axit tác dụng được với ancol etylic có xúc tác HCl.

H2N–CH2–COOH +  C2H5OH  H2N–CH2–COOC2H5 +  H2O

3. Phản ứng cháy

2CnH2n + 1O2N + (6n-3)/2 O2 → 2nCO2 + (2n + 1)H2O + N2

* Nhận xét: nH2O > nCO2 

            → nAA = 2(nH2O – nCO2)

                 nAA = 2nN2

4. Phản ứng trùng ngưng

 – Do có nhóm -NH2 và -COOH nên amino axit tham gia phản ứng trùng ngưng tạo thành polime thuộc loại poliamit.
 Ví dụ:

    Trùng ngưng axit ε-aminocaproic thu được tơ nilon-6 (tơ capron) 

nH2N-(CH2)5-COOH → -[-HN-(CH2)5-CO-]- + nH2O 

   Trùng ngưng axit ω-aminoenantoic thu được tơ nilon-7 (tơ enan)

nH2N-(CH2)6-COOH → -[-HN-(CH2)6-CO-]- + nH2O 

 – Khái niệm: Trùng ngưng là phản ứng cộng hợp liên tục nhiều phân tử nhỏ giống nhau hoặc tương tự nhau để tạo thành polime đồng thời có giải phóng những phân tử chất vô cơ đơn thuần và giản dị như H2O.

V. ỨNG DỤNG

 – Amino axit vạn vật thiên nhiên (hầu hết là α-amino axit) là cơ sở để kiến thiết nên nhiều chủng loại protein của khung hình sống 

 – Muối mononatri của axit glutamic được sử dụng làm mì chính (hay bột ngọt)   – Axit ε-aminocaproic và axit ω-aminoenantoic là nguyên vật tư sản xuất tơ tổng hợp (nilon – 6 và nilon – 7) 

 – Axit glutamic là thuốc tương hỗ thần kinh, methionin (CH3–S–CH2–CH2–CH(NH2)–COOH) là thuốc bổ gan

BÀI TẬP ÁP DỤNG

Câu 1.  Chất dùng làm gia vị thức ăn gọi là mì chính hay bột ngọt có công thức cấu trúc là

 A. NaOOC–CH2CH2CH(NH2)–COONa.                             

 B. NaOOC–CH2CH2CH(NH2)–COOH.     

 C. NaOOC–CH2CH(NH2)–CH2COOH.                            D. NaOOC–CH2CH(NH2)–CH2COONa.

Câu 2.  Alanin có công thức là

 A. H2N–CH2CH2COOH.                               

 B. C6H5–NH2.

 C. CH3CH(NH2)–COOH.                             

 D. H2N–CH2COOH.

Câu 3. Tên gọi của amino axit nào dưới đấy là đúng?

A. H2N-CH2-COOH (glixerin)                                  

B. CH3-CH(NH2)-COOH (anilin)

C. CH3-CH(CH3)-CH(NH2)-COOH (valin)              

D. HOOC.(CH2)2-CH(NH2)-COOH (axit glutaric)
Câu 4.  Khẳng định nào sau này không đúng về tính chất chất vật lí của amino axit?

A. Tất cả đều chất rắn.                                        

B. Tất cả đều là tinh thể, white color.
C. Tất cả đều tan trong nước.                              

D. Tất cả đều phải có nhiệt độ nóng chảy cao.

Câu 5. a- amino axit là amino axit mà nhóm amino gắn ở cacbon ở vị trí thứ mấy?

A. 1                  B. 2                       C. 3                       D. 4
Câu 6.  Amino axit X có phân tử khối bằng 75. Tên của X là

A. lysin.                      

B. alanin.                    

C. glyxin.                   

D. valin.

Câu 7.  Hợp chất nào sau này không phải là amino axit?

A. CH3CONH2                         

B. HOOC CH(NH2)CH2COOH        

C. CH3CH(NH2)COOH            

D. CH3CH(NH2)CH(NH2)COOH

Câu 8. Phát biểu KHÔNG đúng là

A. Trong dung dịch, H2N–CH2–COOH còn tồn tại ở dạng ion lưỡng cực H3N+–CH2–COO–.

B. Aminoaxit là hợp chất hữu cơ tạp chức, phân tử chứa đồng thời nhóm amino và nhóm cacboxyl.

C. Hợp chất H2N–CH2–COOH3N–CH3 là este của glyxin (hay glixin).

D. Aminoaxit là những chất rắn, kết tinh, tan tốt trong nước và có vị ngọt.

Câu 9.  Số đồng phân amino axit có công thức phân tử C3H7NO2 l

A. 3.                            

B. 4.                            

C. 1.                            

D. 2.

Câu 10. Trong quả gấc chín rất giàu hàm lượng

A. β–caroten                                      

B. ete của vitamin A  

C. este của vitamin A                         

D. vitamin A

Câu 11.  Cho những chất sau: (1) metyl amin; (2) Glyxin;  (3) Lysin; (4) axit Glutamic; (5) Glutamin. Số dung dịch làm quỳ tím hóa xanh là:

            A. 4                             B. 2                             C. 3                             D. 5

Câu 12. Dạng tồn tại hầu hết của axit glutamic là:

            A. -OOCCH2CH2CH(NH+3)COOH              

           B. HOOCCH2CH2CH(NH+3)COOH            

            C. HOOCCH2CH2CH(NH+3)COO-                           

            D. -OOCCH2CH2CH(NH2)COO- 

Câu 13. Hãy cho biết thêm thêm dùng quỳ tím hoàn toàn có thể phân biệt được dãy những dung dịch nào sau này ?

A. Glyxin, Alanin, Lysin                                           

B. Glyxin, Valin, axit Glutamic         

C. Alanin, axit Glutamic, Valin.  

D. Glyxin, Lysin, axit Glutamic

Câu 14. Phát biểu nào dưới dây về aminoaxit  là không đúng?

            A. Hợp chất H2N-COOH là aminoaxit đơn thuần và giản dị nhất

            B. Aminoaxit ngoài dạng phân tử (H2N-R-COOH) còn tồn tại dạng ion lưỡng cực (H3N+RCOO-)

             C. Aminoaxit là hợp chất hữu cơ tạp chức, phân tử chứa đồng thời nhóm amino và nhóm cacboxyl

            D. Amino axit là những chất rắn, kết tinh, tan tốt trong nước và tạo dung dịch có vị ngọt.

Câu 15. Cho 10,3 gam aminoaxit X tác dụng với HCl dư thu được 13,95 gam muối. Mặt khác, cho 10,3 gam amino axit X tác dụng với NaOH (vừa đủ) thu được 12,5 gam muối. Vậy công thức của aminoaxit là:

            A. H2N-C3H6-COOH                                    

            B. H2N-(CH2)4CH(NH2)-COOH

            C. H2N-C2H4-COOH    

             D. HOOC-(CH2)2-CH(NH2)-COOH

Câu 16. Cho amino axit X tác dụng vừa đủ với 16,6 ml dung dịch HCl 20% (d = 1,1 g/ml) thu được muối Y. Y tác dụng vừa đủ với 400 ml dung dịch NaOH 0,5M thu được dung dịch Z. Cô cạn thận trọng dung dịch Z thu được 15,55 gam muối khan. Công thức của X là :

            A. H2N-C2H4-COOH  

            B. H2N-CH2-COOH  

            C. H2N-C3H6-COOH

            D. H2N-C3H4-COOH

Câu 17. Nhúng quỳ tím vào dung dịch nào sau này, quỳ tím có màu hồng:

            A. ClH3N-CH2-CH2-COOH                                      

            B. H2N-CH2-COONa   

            C. H2N-CH2-CH(NH2)-COOH

            D. CH3-CH(NH2)-COOH

Câu 18. Cho 0,1 mol α-amino axit X tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch HCl 1,0M thu được chất hữu cơ Y. Để tác dụng vừa đủ với chất hữu cơ Y cần 200 ml dung dịch NaOH 1,0M và dung dịch sau phản ứng chứa 15,55 gam muối. Vậy công thức của -amino axit X là :

           A. H2N-CH2-CH2-COOH                              

           B. CH3-CH(NH2)-COOH

            C. H2N-CH2-COOH                                     

           D. HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH

Câu 19. Cho 100,0 ml dung dịch aminoaxit X nồng độ 0,2M tác dụng vừa đủ với 80,0 ml dung dịch NaOH 0,25M, đun nóng. Sau phản ứng cô cạn dung dịch thì thu được 2,22 gam muối khan. Vậy công thức của amino axit là:

            A. H2N-C2H4-COOH                                      

            B. H2N-C3H6-COOH

            C. H2N-CH2-COOH                                       

            D. H2N-C3H4-COOH

Câu 20. Cho amino axit X (chứa 1 nhóm amino và 1 nhóm cacboxyl). Cho m gam X tác dụng vừa đủ với NaOH, thu được 8,88 gam muối Y. Mặt khác, cho m gam X tác dụng với dung dịch HCl dư, cô cạn thận trọng dung dịch thu được 10,04 gam muối Z. Vậy công thức của X là:

            A. H2N-C2H4-COOH                                      

            B. H2N-C3H6-COOH

            C. H2N-CH2-COOH                                       

            D. H2N-C3H4-COOH

Câu 21. Cho axit aminoaxetic tác dụng với: Na, HCl, CaCO3, HNO2, NaOH, CH3OH/HCl khan. Số chất phản ứng với axit amino axetic là:

            A. 5                             B. 6                             C. 4                             D. 3

Câu 22. Cho  0,01 mol aminoaxit X phản ứng vừa đủ với 0,01 mol H2SO4 hoặc 0,01 mol NaOH. Công thức chung của X có dạng:

            A. (H2N)2RCOOH                                          

            B. H2NRCOOH         

            C. H2NR(COOH)2     

            D. (H2N)2R(COOH)2

Câu 23. Cho 0,2 mol alanin tác dụng với 200 ml dung dịch HCl thu được dung dịch X có chứa 28,75 gam chất tan. Hãy cho biết thêm thêm cần bao nhiêu ml dung dịch NaOH 1M để phản ứng vừa đủ với những chất trong dung dịch X?

            A. 100 ml                    

            B. 400 ml                    

            C. 500 ml                    

            D. 300 ml

Câu 24. Cho 0,1 mol amino axit X tác dụng vừa đủ với 0,1mol HCl thu được muối Y. 0,1 mol muối Y phản ứng vừa đủ với 0,3 mol NaOH thu được hỗn hợp muối Z có khối lượng là 24,95 gam. Vậy công thức của X là:

            A. H2N-C3H5(COOH)2                                   

            B. H2N-C2H3(COOH)2          

            C. (H2N)2C3H5-COOH                                   

            D. H2N-C2H4-COOH

Câu 25. Amino axit X có tỉ lệ khối lượng C, H, O, N là 9 : 1,75 : 8 : 3,5 tác dụng với dd NaOH và dung dịch  HCl đều theo tỷ suất mol 1: 1 và mỗi trường hợp chỉ tạo một muối duy nhất. Vậy công thức của X là:

           A. H2N-C2H4-COOH                                                 

           B. H2N-CH2-COOH  

           C. H2N-C3H6-COOH                                                 

           D. H2N-C4H8-COOH

  Trung tâm luyện thi, gia sư – dạy kèm tận nhà NTIC Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng

LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT

ĐÀO TẠO NTIC  

Địa chỉ: Đường nguyễn lương bằng, P.Hoà Khánh Bắc, Q..Liêu Chiểu, Tp.Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng
Hotline: 0905540067 – 0778494857 

E-Mail:

Reply
4
0
Chia sẻ

Clip Công thức chung của amino axit mạch hở, có một nhóm nh2 và 1 nhóm cooh ?

You vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Công thức chung của amino axit mạch hở, có một nhóm nh2 và 1 nhóm cooh tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Công thức chung của amino axit mạch hở, có một nhóm nh2 và 1 nhóm cooh miễn phí

You đang tìm một số trong những Share Link Down Công thức chung của amino axit mạch hở, có một nhóm nh2 và 1 nhóm cooh miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Công thức chung của amino axit mạch hở, có một nhóm nh2 và 1 nhóm cooh

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Công thức chung của amino axit mạch hở, có một nhóm nh2 và 1 nhóm cooh vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Công #thức #chung #của #amino #axit #mạch #hở #có #nhóm #nh2 #và #nhóm #cooh