Kinh Nghiệm về Dung dịch a chứa 0 3 mol al3+ 0 2 mol fe2+ 0 1 mol cl- và x mol so42-. giá trị x bằng Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Dung dịch a chứa 0 3 mol al3+ 0 2 mol fe2+ 0 1 mol cl- và x mol so42-. giá trị x bằng được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-06 11:22:10 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

253

 • Câu hỏi:

  Dung dịch A chứa những ion Al3+ = 0,6 mol, Fe2+ = 0,3 mol , Cl – = a mol, SO42- = b mol . Cô cạn dung dịch A thu được 140,7 gam . Giá trị của a và b lần lượt là :

  Lời giải tìm hiểu thêm:

  chen-hinh-htn Hãy chọn vấn đáp đúng trước lúc xem đáp án và lời giải phía dưới.

  Đáp án đúng: A

  Các ion trong dịch tồn tại cùng nhau vì ghép những ion không tạo kết tủa.

  Áp dụng định luật bảo toàn điện tích ta có:

  (1) 0,6.3 + 0,3.2 = a + 2b

  Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng thành phần ta có:

  (2) 0,6.27 + 0,3.64 + 35,5a + 96.b = 104,7

  Kết hợp (1) và (2) ta có hệ phương trình:

  (left{ beginarray*20l
  a + 2b = 2,4\
  35,5a + 96b = 107,7

  endarray right.)

 • ( Rightarrow left{ beginarray*20l
  a = 0,6(mol)\
  b = 0,9(mol)

  endarray right.)

  Vậy số mol của ion Cl– là 0,6 mol; số mol của ion SO42- là 0,9 mol

  Một dung dịch X chứa 0,1 mol Fe2+, 0,2 mol Al3+, x mol Cl- và y mol S O 4 2 – .  Đem cô cạn dung dịch X thu được 46,9g muối khan. Giá trị của x, y là:

  A. x = y = 0,267

  B. x = 0,15, y = 0,325.

  C. x = 0,4, y = 0,2.

  D. x = 0,2, y = 0,3.

  Các vướng mắc tương tự

  Dung dịch X có 0,1 mol K+; 0,2 mol Mg2+; 0,1 mol Na+; 0,2 mol Cl- và a mol Y-. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Ion Y- và giá trị của m là?

  A. OH- và 30,3

  B. NO3- và 23,1

  C. NO3- và 42,9

  D. OH- và 20,3

  Dung dịch X có chứa Al3+ 0,1 mol; Fe2+ 0,15 mol; Na+ 0,2 mol; SO42– a mol và Cl– b mol. Cô cạn dung dịch thu được 51,6 gam chất rắn khan. Vậy giá trị của a, b tương ứng là

  A. 0,25 và 0,3

  B. 0,15 và 0,5.

  C. 0,30 và 0,2.

  Khi cô cạn dung dịch chứa hỗn hợp gồm 0,2 mol Na+; 0,1 mol Mg2+; x mol Cl- và y mol SO42- thu được 23,7 gam muối. Giá trị của x và y lần lượt là

  A. 0,1 và 0,15.                        

  B. 0,05 và 0,175.

  C. 0,3 và 0,05.                        

  D. 0,2 và 0,1.

  Dung dịch X gồm: 0,2 mol K+; 0,15 mol Cu2+; 0,1 mol Cl- và x mol SO42-. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

  A. 40,15. 

  B 59,35. 

  C. 49,75 gam. 

  D 30,55.

  Dung dịch X gồm: 0,2 mol K+; 0,15 mol Cu2+; 0,1 mol Cl- và x mol SO42-. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị của m là:

  A. 40,15.   

  B. 59,35.    

  C. 49,75 gam.       

  D. 30,55.

  Một dung dịch X chứa 0,2 mol Al3+, a mol S O 4 2 – , 0,25 mol Mg2+ và 0,5 mol Cl-.Cô cạn X thu được m gam muối khan. Giá trị của m là:

  A. 43 gam.

  B. 57,95 gam.

  C. 40,95 gam.

  D. 25,57 gam.

  Dung dịch X chứa những ion: 0,1 mol Na+ ; 0,2 mol Ca2+ ; 0,3 mol Mg2+ ; 0,4 mol Cl‒ và x mol HCO3–. Đun sôi dung dịch X thu được dung dịch Y. Dung dịch Y là

  A. nước cứng toàn phần

  B. nước cứng vĩnh cửu

  C. nước mềm

  D. nước cứng trong thời điểm tạm thời

  Dung dịch X có chứa 0,3 mol Na+; 0,1 mol Ba2+; 0,05 mol Mg2+; 0,2 mol Cl- và x mol NO3-. Cô cạn dung dịch X thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là 

  A. 44,4.

  B. 48,9.

  C. 68,6.

  D. 53,7.

  Cô cạn dung dịch X chứa 0,1 mol Al3+; 0,1 mol Cu2+; 0,2 mol SO42- và 1 lượng ion Cl- thì thu được bao nhiêu gam muối khan?

  A. 28,3.

  B. 31,85.

  C. 34,5.

  D. 42,7.

  Các vướng mắc tương tự

  Cô cạn dung dịch X chứa 0,1 mol Al 3 + ; 0,1 mol Cu 2 + ; 0,2 mol SO 4 2 –  và 1 lượng ion Cl –  thì thu được bao nhiêu gam muối khan?

  A. 28,3

  B. 31,85

  C. 34,5

  D. 42,7

  Cô cạn dung dịch X chứa 0,1 mol Al3+ ; 0,1mol Cu2+ ; 0,2 mol SO42- và a mol Cl- được số gam muối khan là: 

  A. 28,3g

  B. 31,85g

  C. 34,5g

  D. 37,5g

  Dung dịch X có chứa Al3+ 0,1 mol; Fe2+ 0,15 mol; Na+ 0,2 mol; SO42- a mol và Cl- b mol. cô cạn dung dịch thu được 51,6 gam chất rắn khan. Vậy giá trị của a, b tương ứng là:

  A. 0,25 và 0,3

  B. 0,15 và 0,5

  C. 0,3 và 0,2

  D. 0,2 và 0,4

  KHẨN CẦU MỌI NGƯỜI GIẢI NHANH GIÚP EM VỚI Ạ!!! :<<<<

  câu 1:Dung dịch X chứa những ion: Fe2+ (0,1 mol), Al3+ (0,2 mol), Cl- (x mol), SO42- (y mol). Cô cạn dung dịch X thu được 44,4 gam muối rắn. Tìm giá trị x và y?

  Câu 2 : Cho 5,1 gam hỗn hợp Al và Mg tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư, thu được dung dịch X và 1,12 lít khí N2 (đktc, thành phầm khử duy nhất). Khối lượng muối thu được trong X là?

  Câu 3 : Trộn 200ml dung dịch gồm HCl 0,01M và H2SO4 0,02M với 300ml dung dịch KOH 0,03M. Tính pH dung dịch thu được?

  (Cho biết Fe=56; Al=27; Cl=35,5; S=32; O=16; H=1; N=14)

  Ion Y2- và giá trị của m là:

  A. CO32- và 30,1

  B. SO42- và 56,5

  C. CO32- và 42,1

  D. SO42- và 37,3

  Dung dịch X có chứa những ion: Al3+, Cu2+, SO42- và NO3-. Để kết tủa hết ion SO42- có trong 250ml dung dịch X cần 50ml dung dịch BaCl2 1M. Cho 500ml dung dịch X tác dụng với dung dịch NH3 dư thì thu được 7,8 gam kết tủa. Cô cạn 500ml dung dịch X được 37,3 gam hỗn hợp muối khan. Nồng độ mol của Cu2+ là:

  A. 0,2M

  B. 0,3M

  C. 0,6M

  D. 0,4M

  Khi cô cạn dung dịch chứa hỗn hợp gồm 0,2 mol Na+; 0,1 mol Mg2+; x mol Cl- và y mol SO42- thu được 23,7 gam muối. Giá trị của x và y lần lượt là

  A. 0,1 và 0,15.

  B. 0,05 và 0,175.

  C. 0,3 và 0,05.

  D. 0,2 và 0,1.

  Reply
  2
  0
  Chia sẻ

  Review Dung dịch a chứa 0 3 mol al3+ 0 2 mol fe2+ 0 1 mol cl- và x mol so42-. giá trị x bằng ?

  You vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Dung dịch a chứa 0 3 mol al3+ 0 2 mol fe2+ 0 1 mol cl- và x mol so42-. giá trị x bằng tiên tiến và phát triển nhất

  Share Link Cập nhật Dung dịch a chứa 0 3 mol al3+ 0 2 mol fe2+ 0 1 mol cl- và x mol so42-. giá trị x bằng miễn phí

  Pro đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Dung dịch a chứa 0 3 mol al3+ 0 2 mol fe2+ 0 1 mol cl- và x mol so42-. giá trị x bằng miễn phí.

  Hỏi đáp vướng mắc về Dung dịch a chứa 0 3 mol al3+ 0 2 mol fe2+ 0 1 mol cl- và x mol so42-. giá trị x bằng

  Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Dung dịch a chứa 0 3 mol al3+ 0 2 mol fe2+ 0 1 mol cl- và x mol so42-. giá trị x bằng vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
  #Dung #dịch #chứa #mol #al3 #mol #fe2 #mol #và #mol #so42 #giá #trị #bằng