Thủ Thuật về Giải bài tập tiếng anh lớp 7 unit 8 Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Giải bài tập tiếng anh lớp 7 unit 8 được Cập Nhật vào lúc : 2022-09-20 13:30:28 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

130

Hướng dẫn giải Tiếng Anh 7 sách bài tập Unit 8: Places được đội ngũ Chuyên Viên biên soạn khá đầy đủ và ngắn gọn, bám sát nội dung yêu cầu trong sách bài tập.

Nội dung chính

 • Giải SBT Tiếng Anh lớp 7 Unit 8: Places
 • Từ vựng
 • Luyện tập từ vựng
 • Getting Started
 • A Closer Look 1
 • A Closer Look 2
 • Communication
 • Looking back

Giải SBT Tiếng Anh lớp 7 Unit 8: Places

A. Asking the way (Bài 1-5 trang 71-74 SBT Tiếng Anh 7)

1. (trang 71-72 SBT Tiếng Anh 7): Complete the dialogues.

a. A: Could you tell me how to get to the bookstore?

B: Go straight ahead. Take the first Street on the right.

b. C: Could you show me the way to the bank, please?

D: Go straight ahead. Take the second Street on the left.

c. E: Could you tell me the way to the bakery?

F: Go straight. Take the third Street on the left. lt’s opposite the khách sạn.

d. G: Could you show me how to get to the fashion shop, please?

H: Go straight ahead. Take the second Street on the left. It’s opposite the factory.

e. I: Could you tell me the way to the hospital, please?

J: Go straight ahead. Take the third Street on the right. The hospital is opposite the school.

f. K: Could you tell me the way to the bus stop, please?

L: Go straight ahead. Take the first Street on the left. The bus stop is next to the museum.

g. M: Could you tell me how to get to the toy store, please?

N: Go straight ahead. Take the second Street on the right. The toy store is opposite the restaurant.

h. 0: Could you tell me how to get to the restaurant, please?

P: Go straight ahead. Take the second Street on the right. The restaurant is next to the supermarket, opposite the toy store.

2. (trang 72-73 SBT Tiếng Anh 7): Write the dialogues.

a. A: How far is it from the school to the hospital?

B: It’s about 3 km.

b. C: How far is it from the city hall to the bus station?

D: It’s about 8 km.

c. E: How far is it from the school to the library?

F: It’s about 1.5 km.

d. G: How far is it from the museum to the bank?

H: Its about 15 km.

e. I: How far is it from the library to the museum?

J: It’s about 16.5 km.

f. K: How far is it from the City hall to the school?

L: It’s about 2.5 km.

g. M: How far is it from the bank to the hospital?

N: It’s about 6 km.

h. O: How far is it from the bus station to the museum?

P: lt’s about 3.5 km.

3. (trang 74 SBT Tiếng Anh 7): Complete the sentences below by filling one missing preposition in each blank.

a. on

b.

c. betvveen

d. opposite

e. from-to

f. in

g. -on

h. on-on

i. in-

j. in-in

4. (trang 74 SBT Tiếng Anh 7): Complete the sentences with the suitable nouns of places.

a. drugstore

b. toy store

c. bookstores

d. Museum

e. supermarket

5. (trang 74 SBT Tiếng Anh 7): Fill in the blanks with the verbs in the box below.

1. go

2. go

3. tum

4. go

5. take

6. ask

B. At the post office (Bài 1-6 trang 75-78 SBT Tiếng Anh 7)

1. (trang 75 SBT Tiếng Anh 7): Write the questions. The first one is done for you.

b. Is that the book you want to buy?

c. Are those the places you want to visit?

d. Is this the old stamp they want to have?

e. Are these the postcards from the USA?

f. Is that the library of your City?

2. (trang 75-76 SBT Tiếng Anh 7): Complete the dialogues.

a. How much is this phone card?

It’s one hundred thousand dong.

b. How much are those stamps?

They’re four hundred dong.

c. How much is this birthday card?

It’s one thousand and fìve hundreds dong.

d. How much are these eggs?

They’re four thousands and eight hundreds dong.

e. How much is the pen?

It’s eight thousands dong.

f. How much is an envelope?

It’s two hundreds dong.

g. How much is the milk box?

It’s two thousands and five hundreds dong

3. (trang 77 SBT Tiếng Anh 7): Put the words in the correct order to make questions. Then answer.

b. How much does an apple cost?

It costs one thousand dong.

c. How mch does a postcard cost?

It costs three thousands dong.

d. How much do these envelopes cost?

They cost five thousands dong.

e. How much does a local stamp cost?

It’s cost fíve hundreds dong.

f. How much do the bananas cost?

They cost fífteen thousands dong.

g. How much does it cost to mail a letter to the USA.

It costs fífty thousands dong.

4. (trang 78 SBT Tiếng Anh 7): Write the WH-questions for the underlined parts. The first one is done for you.

a. Who will Hoa mail her letterto?

b. Where is the nearest post office?

c. Why do you need to buy a phone card?

d. How do you go to school every day?

e. How much does it cost to mail a local letter in Viet Nam?

5. (trang 78 SBT Tiếng Anh 7): Match the words on the left and right side to form compound adjectives.

1. well-mannered

2. bad-tempered

3. old-fashioned

4. absent-minded

5. short-sighted

6. red-haired

6. (trang 78 SBT Tiếng Anh 7): Complete the sentences below with the above compound adjectives.

a. well-mannered

b. short-sighted

c. well-mannered

d. old-fashioned

e. absent-minded

f. bad-tempered

g. red-haired

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải Tiếng Anh lớp 7 SBT Unit 8: Places khá đầy đủ, rõ ràng nhất file PDF hoàn toàn miễn phí.

Hướng dẫn soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Unit 8: Films rõ ràng khá đầy đủ những phần theo nội dung Unit 8 lớp 7 giúp học viên làm bài tập Tiếng Anh 7 thuận tiện và đơn thuần và giản dị hơn. Tài liệu còn tồn tại từ vựng, ngữ pháp, bài tập trắc nghiệm có đáp án theo từng unit giúp học viên học tốt môn Tiếng Anh 7.

 • Từ vựng

  Tổng hợp từ vựng Unit 8. Films Tiếng Anh 7 Global Success

  Xem rõ ràng

 • Luyện tập từ vựng

  Tổng hợp từ vựng Unit 8 Tiếng Anh 7 Global Success

  Xem rõ ràng

 • Quảng cáo

 • Getting Started

  1. Listen and read. 2. Read the conversation again and choose the correct answer to each question. 3. Choose the correct word or phrase to complete each of the following sentences. 4. Complete the following sentences with the words in the box. 5. Work in pairs. Ask and answer about a type of film. Use some of the adjectives in 4.

  Xem lời giải

 • A Closer Look 1

  1. Match the following adjectives with their meanings. 2. Complete the following sentences, using the adjectives in 1. 3. Work in pairs. Ask and answer questions about a film you saw recently. 4. Listen and repeat the words. Pay attention to the sounds /ɪə/ and /eə/. 5. Listen and repeat, paying attention to the underlined words. Then practise the sentences.

  Xem lời giải

 • A Closer Look 2

  1. Combine the two sentences, using although / though. 2. Complete the sentences, using although/ though or however. 3. Use your own ideas to complete the following sentences. Then compare your sentences with a partner’s. 4. Choose the correct answer A, B, or C to complete each sentence. 5. GAME Chain story

  Xem lời giải

 • Communication

  1. Listen and read the conversations. Pay attention to the highlighted sentences. 2. Work in pairs. Make similar conversations with the following situations. 3. Listen to the conversation and fill in the blanks with the words you hear. 4. Work in groups. Do a survey about your group members’ favourite films 5. Report your results to the class.

  Xem rõ ràng

 • Skills 1

  1. Work in pairs. Discuss the following questions. 2. Read the film review of Harry Potter and the Sorcerer’s Stone on Mark’s blog. Match the words with their meanings.3. Read Mark’s blog again and answer the questions. 4. Look the table. Work in pairs. Ask and answer questions about the film Kungfu Boy. 5. Work in groups. Take turns to talk about the film Kungfu Boy.

  Xem lời giải

 • Skills 2

  1. Work in pairs. Discuss the following question. 2. Mark and Hoa are talking about the film Naughty Twins. Listen to their conversation. Who stars in the film? 3. Listen to the conversation again. Choose the best answer to each question below. 4. Make notes about one of your favourite films. 5. Write a paragraph of about 70 words about your favourite film, using the information in 4.

  Xem lời giải

 • Looking back

  1. Match the types of film in column A with their descriptions in column B. 2. Give an example for every film type in the box. 3. Choose the correct answer A, B, or C to complete each sentence.
  4. Match the sentences or sentence halves in columns A and B.

  Xem lời giải

 • Project

  1. Choose one of your favourite films and design a poster for it, including: 2. Organise them into an exhibition.3. Vote for the best poster.

  Xem rõ ràng

 • Quảng cáo

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Giải bài tập tiếng anh lớp 7 unit 8

Reply
9
0
Chia sẻ

Clip Giải bài tập tiếng anh lớp 7 unit 8 ?

You vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Giải bài tập tiếng anh lớp 7 unit 8 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Giải bài tập tiếng anh lớp 7 unit 8 miễn phí

You đang tìm một số trong những ShareLink Tải Giải bài tập tiếng anh lớp 7 unit 8 miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Giải bài tập tiếng anh lớp 7 unit 8

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Giải bài tập tiếng anh lớp 7 unit 8 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Giải #bài #tập #tiếng #anh #lớp #unit