Mẹo Hướng dẫn Hình thang abcd có số đo góc â là: a. 1300 b. 1400 c. 700 d. 1100 Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Hình thang abcd có số đo góc â là: a. 1300 b. 1400 c. 700 d. 1100 được Update vào lúc : 2022-04-20 22:51:13 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

215

Một  tứ giác là hình bình hành nếu nó là:

Hình bình hành có hai tuyến phố chéo vuông góc là:

Tứ giác có 2 cạnh đối tuy nhiên tuy nhiên và 2 đường chéo bằng nhau là:

Trong những tứ giác sau, tứ giác nào là hình có (4) trục đối xứng?

Cho tam giác $ABC.$  Gọi $D,E,F;$  theo thứ tự là trung điểm của $AB,BC,CA.$  Gọi $M,N,P,Q.$  theo thứ tự là trung điểm của $AD,AF,EF,ED.;$

$Delta ABC$  có Đk gì thì $MNPQ$  là hình chữ nhật?

Câu 19. Câu nào sau này là đúng thời cơ nói về hình thang:
A. Hình thang là tứ giác có hai cạnh đối tuy nhiên tuy nhiên.
B. Hình thang là tứ giác có hai cạnh đối bằng nhau
C. Hình thang là tứ giác có hai cạnh kề bằng nhau
D. Cả A, B, C đều sai
Câu 20. Chọn câu đúng nhất.
A. Hình thang cân là hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau.
B. Trong hình thang cân, hai cạnh bên bằng nhau.
C. Trong hình thang cân, hai tuyến phố chéo bằng nhau
D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 21. Hình thang ABCD có Số đo góc D?
A. 1300 B. 1400 C. 700 D. 1200
Câu 22. Hình thang ABCD có Số đo góc  là:
A. 1200 B. 1400 C. 700 D. 1100
Câu 23Chọn câu đúng.
A. Đường trung bình của hình thang là đường nối trung điểm hai cạnh đáy hình thang.
B. Đường trung bình của tam giác là đoạn nối trung điểm hai cạnh của tam giác.
C. Trong một tam giác chỉ có một đường trung bình.
D. Đường trung bình của tam giác là đường nối từ một đỉnh đến trung điểm cạnh trái chiều.
Câu 12: Kết quả phép tính bằng?
A. B. C. D.
Câu 24: Đa thức 27x + 9y được phân tích thành nhân tử là?
A.3(x + y) B. 9(x + 3y) C. 3xy D. 3(x + 6y)
Câu 25. Kết quả phép tính bằng?
A. 4x3y3 B. C. D.
Câu 26. Tứ giác có bốn góc bằng nhau thì mỗi góc bằng?
A. B. C. D. 900
Câu 27. Hình thang có độ dài hai đáy là 8cm và 24cm. Vậy độ dài đường đường trung bình của hình thang đó là?
A. 20cm B. 3cm C. 16cm D. 10cm

Câu 1: Cho tứ giác ABCD, trong số đó Aˆ + Bˆ = 1400. Tổng Cˆ + Dˆ = ?

 • A. 2200   
 • B. 2000
 • C. 1600   
 • D. 1500

Câu 2: Số đo những góc của tứ giác ABCD theo tỷ suất A:B:C:D = 4:3:2:1. Số đo những góc theo thứ tự đó là?

 •    A. 1200;900;600;300.
 •    B. 1400;1050;700;350.
 •    C. 1440;1080;720;360.
 •    D. Cả A, B, C đều sai.

Câu 3: Chọn câu đúng trong những câu sau:

 •    A. Tứ giác ABCD có 4 góc đều nhọn.
 •    B. Tứ giác ABCD có 4 góc đều tù.
 •    C. Tứ giác ABCD có 2 góc vuông và 2 góc tù.
 •    D. Tứ giác ABCD có 4 góc đều vuông.

Câu 4: Cho tứ giác ABCD có Aˆ = 650; Bˆ = 1170; Cˆ = 710. Số đo góc Dˆ = ?

 • A. 1190.   
 • B. 1070.
 • C. 630.   
 • D. 1260.

Câu: Cho tứ giác ABCD trong số đó có Bˆ = 750; Dˆ = 1200. Khi đó Aˆ + Cˆ = ?

 • A. 1900   
 • B. 1300
 • C. 2150   
 • D. 1650

Câu 6: Chọn câu đúng trong những câu sau:

 •    A. Hình thang có ba góc tù, một góc nhọn.
 •    B. Hình thang có ba góc vuông, một góc nhọn.
 •    C. Hình thang có ba góc nhọn, một góc tù.
 •    D. Hình thanh có nhiều nhất hai góc nhọn và nhiều nhất hai góc tù.

Câu 7: Một hình thang có một cặp góc đối là 1250 và 750, cặp góc đối còn sót lại của hình thang đó là ?

 • A. 1050, 550   
 • B. 1050, 450
 • C. 1150, 550   
 • D. 1150, 650

Câu 8: Hình thang ABCD có Cˆ + Dˆ = 1500. Khi đó Aˆ + Bˆ = ?

 • A. 2200   
 • B. 2100
 • C. 2000   
 • D. 1900

Câu 9: Cho hình thang ABCD trong số đó có Aˆ = 1200,Bˆ = 600,Dˆ = 1350 thì số đo của góc Cˆ = ?

 • A. 550   
 • B. 450
 • C. 500   
 • D. 600

Câu 10: Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống

   A. Hình thang cân là…………………………………..

   B. Hình thang có………………. là hình thang cân .

   C. Hai cạnh bên của hình thang cân…………………..

   D. Hình thang cân có hai góc kề một đáy…………….

Câu 11: Điền chữ “Đ” hoặc “S” vào mỗi câu xác lập sau:

 •    A. Tứ giác có hai cạnh bên bằng nhau là hình thang cân.
 •    B. Hình thang cân có hai cạnh bên bằng nhau.
 •    C. Hình thang cân có hai góc kề một cạnh đáy bù nhau.
 •    D. Hình thang cân có hai góc kề một cạnh đáy bằng nhau.

Câu 12: Cho hình thang cân ABCD (như hình vẽ) có BADˆ = 600. Số đo của BCDˆ = ?

 • A. 500   
 • B. 600
 • C. 1200   
 • D. 800

Câu 13: Cho tam giác ABC có D, E lần lượt là trung điểm của AB, AC. Phát biểu nào sau này sai?

 •    A. DE là đường trung bình của tam giác ABC.
 •    B. DE tuy nhiên tuy nhiên với BC.
 •    C. DECB là hình thang cân.
 •    D. DE có độ dài bằng nửa BC.

Câu 14: Cho tam giác ABC có D, E lần lượt là trung điểm của AB, AC và DE = 4cm. Biết đường cao AH = 6cm. Diện tích của tam giác ABC là?

 • A. S = 24( cm2 )   
 • B. S = 16( cm2 )
 • C. S = 48( cm2 )   
 • D. S = 32( cm2 )

Câu 15: Chọn phát biểu đúng

 •    A. Đường trung bình của hình thang là đoạn thẳng nối hai trung điểm của hai cạnh bên của hình thoi.
 •    B. Đường trung bình của hình thang là đoạn thẳng nối hai trung điểm của hai cạnh đối của hình thoi.
 •    C. Đường trung bình của hình thang thì tuy nhiên tuy nhiên với hai đáy và bằng tổng hai hai đáy.
 •    D. Một hình thang hoàn toàn có thể có một hoặc nhiều đường trung bình.

Câu 16: Với a, b, h lần lượt là độ dài đáy lớn, đáy nhỏ và độ cao của hình thang thì công thức diện tích s quy hoạnh của hình thang là ?

 •    A. S = ( a + b )h
 •    B. S = 1/2( a + b )h
 •    C. S = 1/3( a + b )h
 •    D. S = 1/4( a + b )h

Câu 17: Chọn phương án đúng nhất trong những phương án sau

 •    A. Đường thẳng trải qua hai đáy của hình thang là trục đối xứng của hình thang đó.
 •    B. Đương thẳng trải qua hai đáy của hình thang cân là trục đối xứng của hình thang cân.
 •    C. Đường thẳng trải qua trung điểm hai đáy của hình thang cân là trục đối xứng của hình thang cân đó.
 •    D. Cả A, B, C đều sai.

Câu 18: Cho đoạn thẳng AB có độ dài là 3cm và đường thẳng d, đoạn thẳng A’B’ đối xứng với AB qua d, khi đó độ dài của A’B’ là ?

 • A. 3cm   
 • B. 6cm
 • C. 9cm   
 • D. 12cm

Câu 19: Tam giác ABC đối xứng với tam giác A’B’C’ qua đường thẳng d, biết chu vi của tam giác ABC là 48cm thì chu vi của tam giác A’B’C’ là ?

 • A. 24cm   
 • B. 32cm
 • C. 40cm   
 • D. 48cm

Câu 20: Chọn phương án sai trong những phương án sau?

 •    A. Tứ giác có những cạnh đối tuy nhiên tuy nhiên là hình bình hành.
 •    B. Tứ giác có những cạnh đối bằng nhau là hình bình hành.
 •    C. Tứ giác có hai góc đối bằng nhau là hình bình hành.
 •    D. Tứ giác có hai tuyến phố chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường là hình bình hành.

Câu 21: Chọn phương án đúng trong những phương án sau.

 •    A. Hình bình hành là tứ giác có hai cạnh đối tuy nhiên tuy nhiên.
 •    B. Hình bình hành là tứ giác có những góc bằng nhau.
 •    C. Hình bình hành là tứ giác có những cạnh đối tuy nhiên tuy nhiên.
 •    D. Hình bình hành là hình thang có hai cạnh kề bằng nhau.

Câu 22: Cho hình bình hành ABCD có Aˆ = 1200, những góc còn sót lại của hình bình hành là?

 •    A. Bˆ = 600, Cˆ = 1200, Dˆ = 600.
 •    B. Bˆ = 1100, Cˆ = 800, Dˆ = 600.
 •    C. Bˆ = 800, Cˆ = 1200, Dˆ = 800.
 •    D. Bˆ = 1200, Cˆ = 600, Dˆ = 1200.

Câu 23: Cho hình bình hành ABCD có Aˆ – Bˆ = 200. Xác định số đo góc A và B?

 •    A. Aˆ = 800, Bˆ = 1000
 •    B. Aˆ = 1000, Bˆ = 800
 •    C. Aˆ = 800, Bˆ = 600
 •    D. Aˆ = 1200, Bˆ = 1000

Câu 24: Cho hình bình hành ABCD, có I là giao điểm của AC và BD. Chọn phương án đúng trong những phương án sau

 •    A. AC = BD
 •    B. Δ ABD cân tại A.
 •    C. BI là đường trung tuyến của Δ ABC
 •    D. Aˆ + Cˆ = Bˆ + Dˆ.

Câu 25: Chọn đáp án đúng trong những đáp án sau

 •    A. Hai điểm được gọi là đối xứng với nhau qua điểm O nếu O thuộc đoạn nói hai điểm đó.
 •    B. Hai điểm được gọi là đối xứng với nhau qua điểm O nếu O những đều hai điểm đó
 •    C. Hai điểm được gọi là đối xứng với nhau qua điểm O nếu O là trung điểm của đoạn thẳng nối hai điểm đó.
 •    D. Hai điểm được gọi là đối xứng với nhau qua điểm O nếu O là đoạn thẳng trung trực của hai điểm đó.

Câu 26: Cho AB = 6cm, A’ là yếu tố đối xứng với A qua B, AA’ có độ dài bằng bao nhiêu ?

 • A. AA’ = 3cm   
 • B. AA’ = 12cm
 • C. AA’ = 6cm   
 • D. AA’ = 9cm

Câu 27: Chọn phương án sai trong những phương án sau này

 •    A. Hai đoạn thẳng đối xứng với nhau qua một điểm thì chúng bằng nhau.
 •    B. Hai góc đối xứng với nhau qua một điểm thì chúng bằng nhau.
 •    C. Hai đường thẳng đối xứng với nhau qua một điểm thì chúng bằng nhau.
 •    D. Hai tam giác đối xứng với nhau qua một điểm thì chúng bằng nhau.

Câu 28: Hình nào dưới đây có tâm không phải là giao điểm của hai tuyến phố chéo?

 •    A. Hình bình hành
 •    B. Hình chữ nhật
 •    C. Hình thoi
 •    D. Hình thang

Câu 29: Cho tam giác ABC và tam giác A’B’C’ đối xứng với nhau qua điểm I biết AB = 4cm, AC = 8cm và chu vi của tam giác ABC bằng 22cm. Hỏi độ dài cạnh B’C’ của tam giác A’B’C’ là?

 • A. B’C’ = 9cm   
 • B. B’C’ = 8cm
 • C. B’C’ = 4cm   
 • D. B’C’ = 10cm

Câu 30: Chọn đáp án đúng nhất trong những đáp án sau?

 •    A. Hình chữ nhật là tứ giác có bốn cạnh bằng nhau.
 •    B. Hình chữ nhật là tứ giác có bốn góc vuông.
 •    C. Hình chữ nhật là tứ giác có hai góc vuông.
 •    D. Các phương án trên đều không đúng.

Câu 31: Tìm câu sai trong những câu sau

 •    A. Trong hình chữ nhật có hai tuyến phố chéo bằng nhau.
 •    B. Trong hình chữ nhật có hai tuyến phố chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.
 •    C. Trong hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau.
 •    D. Trong hình chữ nhật, giao của hai tuyến phố chéo là tâm của hình chữ nhật đó

Câu 32: Các tín hiệu nhận ra sau, tín hiệu nào nhận ra chưa đúng?

 •    A. Hình bình hành có hai tuyến phố chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường là hình chữ nhật.
 •    B. Tứ giác có ba góc vuông là hình chữ nhật.
 •    C. Hình thang cân có một góc vuông là hình chữ nhật.
 •    D. Hình bình hành có hai tuyến phố chéo bằng nhau là hình chữ nhật.

Câu 33: Khoanh tròn vào phương án sai

 •    A. Trong tam giác vuông đường trung tuyến ứng với cạnh huyền và bằng nửa cạnh huyền.
 •    B. Trong tam giác, đường trung tuyến với với một cạnh và bằng nửa cạnh ấy thì tam giác đó là tam giác vuông.
 •    C. Trong tam giác vuông, đường trung tuyến ứng với cạnh góc vuông không bằng cạnh ấy.
 •    D. Trong tam giác vuông, đường trung tuyến ứng với cạnh huyền thì vuông góc với cạnh huyền.

Câu 34: Trong hình chữ nhật có kích thước lần lượt là 5cm và 12cm. Độ dài đường chéo của hình chữ nhật là ?

 • A. 17cm   
 • B. 13cm
 • C. √ 119 cm   
 • D. 12cm

Câu 35 Chọn phương án đúng nhất trong những phương án sau?

 •    A. Khoảng cách giữa hai tuyến phố thẳng tuy nhiên tuy nhiên là khoảng chừng cách từ một điểm tùy ý trên đường thẳng này đến một điểm tùy ý trên đường thẳng kia.
 •    B. Khoảng cách giữa hai tuyến phố thẳng tuy nhiên tuy nhiên là độ dài từ một điểm tùy ý trên đường thẳng này đến một điểm tùy ý trên đường thẳng kia.
 •    C. Khoảng cách giữa hai tuyến phố thẳng tuy nhiên tuy nhiên là khoảng chừng cách từ một điểm tùy ý trên đường thẳng này đến đường thẳng kia
 •    D. Các ba đáp án trên đều sai.

Câu 36: Chọn phương án đúng trong những phương án sau

 •    A. Các điểm cách đường thẳng b một khoảng chừng cho trước bằng h nằm trên một đường thẳng tuy nhiên tuy nhiên với b và cách b một khoảng chừng bằng h.
 •    B. Các điểm cách đường thẳng b một khoảng chừng cho trước bằng h nằm trên hai tuyến phố thẳng tuy nhiên tuy nhiên với b và cách b một khoảng chừng bằng h
 •    C. Các điểm cách đường thẳng b một khoảng chừng cho trước bằng h nằm trên ba đường thẳng tuy nhiên tuy nhiên với b và cách b một khoảng chừng bằng h
 •    D. Cả ba đáp án đều sai.

Câu 37: Cho hình sau trong số đó những đường thẳng a,b,c,d tuy nhiên tuy nhiên với nhau. Nếu những đường thẳng a,b,c,d tuy nhiên tuy nhiên cách đều thì :

 •    A. EF > FG > GH
 •    B. EF < FG < GH
 •    C. EF = FG = GH
 •    D. Cả 3 đáp án đều sai

Câu 38: Khoanh tròn vào phương án đúng trong những phương án sau ?

 •    A. Hình thoi là tứ giác có bốn góc bằng nhau.
 •    B. Hình thoi là tứ giác có hai cạnh đối bằng nhau.
 •    C. Hình thoi là tứ giác có ba góc vuông.
 •    D. Hình thoi là tứ giác có bốn cạnh bằng nhau.

Câu 39: Trong những xác lập sau, xác lập nào sai về hình thoi ?

 •    A. Hai đường chéo bằng nhau.
 •    B. Hai đường chéo vông góc và là những đường phân giác của những góc hình thoi.
 •    C. Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.
 •    D. Hình thoi có 4 cạnh bằng nhau.

Câu 40: Hai đường chéo của hình thoi có độ dài lần lượt là 8cm và 10cm. Độ dài cạnh của hình thoi đó là ?

 • A. 6cm.   
 • B. √ 41 cm.
 • C. √ 164 cm.   
 • D. 9cm.

Câu 41: Hình thoi có độ dài những cạnh là 4cm thì chu vi của hình thoi là ?

 • A. 8cm.   
 • B. 44cm.
 • C. 16cm.   
 • D. Cả A, B, C đều sai.

Câu 42: Các phương án sau, phương án nào sai?

 •    A. Các trung điểm của bốn cạnh hình chữ nhật là những đỉnh của một hình thoi.
 •    B. Các trung điểm của bốn cạnh hình thoi là bốn đỉnh của hình chữ nhật.
 •    C. Giao điểm của hai tuyến phố chéo của hình thoi là tâm đối xứng của hình thoi đó.
 •    D. Hình thoi của bốn trục đối xứng.

Câu 43: Hãy khoan tròn vào phương án đúng nhất trong những phương án sau ?

 •    A. Hình vuông là tứ giác có 4 góc vuông và 4 cạnh bằng nhau.
 •    B. Hình vuông là tứ giác có 4 góc bằng nhau.
 •    C. Hình vuông là tứ giác có 4 cạnh bằng nhau.
 •    D. Hình vuông là tứ giác có hai cạnh kề bằng nhau.

Câu 44: Hãy chọn đáp án sai trong những phương án sau này ?

 •    A. Trong hình vuông vắn có hai tuyến phố chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.
 •    B. Trong hình vuông vắn có hai tuyến phố chéo không vuông góc với nhau.
 •    C. Trong hình vuông vắn thì hai tuyến phố chéo đồng thời là hai trục đối xứng của hình vuông vắn.
 •    D. Trong hình vuông vắn có hai tuyến phố chéo vuông góc với nhau và bằng nhau.

Câu 45: Trong những tín hiệu nhận ra sau thì tín hiệu nào không đủ Đk để tứ giác là hình vuông vắn?

 •    A. Hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau là hình vuông vắn.
 •    B. Hình chữ nhật có hai tuyến phố chéo vuông gócvới nhau là hình vuông vắn.
 •    C. Hình chữ nhật có một đường chéo là đường phân giác của một góc là hình vuông vắn.
 •    D. Hình bình hành có hai tuyến phố chéo bằng nhau là hình vuông vắn.

Câu 46: Tìm câu nói đúng thời cơ nói về hình vuông vắn?

 •    A. Hình vuông vừa là hình chữ nhật, vừa là hình thoi.
 •    B. Hình thoi có một góc vuông là hình vuông vắn.
 •    C. Hình thoi có hai tuyến phố chéo bằng nhau là hình vuông vắn.
 •    D. Các phương án đều đúng.

Câu 47: Một hình vuông vắn có độ dài cạnh bằng 4cm thì độ dài đường chéo của hình vuông vắn là ?

 •    A. 8cm
 •    B. √ 32 cm
 •    C. 5cm
 •    D. 4cm

Reply
5
0
Chia sẻ

Review Hình thang abcd có số đo góc â là: a. 1300 b. 1400 c. 700 d. 1100 ?

You vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Hình thang abcd có số đo góc â là: a. 1300 b. 1400 c. 700 d. 1100 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Hình thang abcd có số đo góc â là: a. 1300 b. 1400 c. 700 d. 1100 miễn phí

You đang tìm một số trong những ShareLink Download Hình thang abcd có số đo góc â là: a. 1300 b. 1400 c. 700 d. 1100 Free.

Thảo Luận vướng mắc về Hình thang abcd có số đo góc â là: a. 1300 b. 1400 c. 700 d. 1100

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Hình thang abcd có số đo góc â là: a. 1300 b. 1400 c. 700 d. 1100 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hình #thang #abcd #có #số #đo #góc #là