Contents

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Khi cho dòng điện xoay chiều có tần số 50hz chạy qua mạch điện chứa l c mắc tiếp nối đuôi nhau với l = 1/2 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Khi cho dòng điện xoay chiều có tần số 50hz chạy qua mạch điện chứa l c mắc tiếp nối đuôi nhau với l = 1/2 được Update vào lúc : 2022-04-08 01:46:09 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

263

Công suất tỏa nhiệt của dòng điện xoay chiều được xem theo công thức:

Nội dung chính

 • Mạch RLC tiếp nối đuôi nhau có (R = 100ôm ), L và (C = ((200))(pi )( 10^-6 F) ). Cho biết f = 50 Hz và dòng điện qua mạch chậm pha 45^0. Giá trị đúng của L là:
 • Một đoạn mạch xoay chiều có tần số 50Hz gồm RLC mắc tiếp nối đuôi nhau, cuộn cảm thuần có độ tự cảm .
  Nếu điện áp trên L lệch pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch thì điện dung của tụ bằng:
 • Bài tập trắc nghiệm 60 phút Mạch R-L-C tiếp nối đuôi nhau – Dòng điện xoay chiều – Vật Lý 12 – Đề số 9

Công suất của một đoạn mạch R, L, C tiếp nối đuôi nhau không tùy từng:

Mạch RLC tiếp nối đuôi nhau có (R = 100ôm ), L và (C = ((200))(pi )( 10^-6 F) ). Cho biết f = 50 Hz và dòng điện qua mạch chậm pha 45^0. Giá trị đúng của L là:

Câu 5360 Vận dụng

Mạch RLC tiếp nối đuôi nhau có (R = 100Omega ), L và (C = dfrac200pi (mu F)). Cho biết $f = 50 Hz$ và dòng điện qua mạch chậm pha $45^0$. Giá trị đúng của $L$ là:

Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+ Vận dụng biểu thức tính độ lệch pha giữa u và i: (tan varphi = dfracZ_L – Z_CR)

+ Vận dụng biểu thức tính cảm kháng, dung kháng: (Z_L = omega L;Z_C = dfrac1omega C)

Mạch R, L, C mắc tiếp nối đuôi nhau — Xem rõ ràng

Dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch RLC có tần số f = 50Hz, cuộn dây thuần cảmL=14π(H). Tụ điện có điện dung biến thiên đang rất được kiểm soát và điều chỉnh ở giá trị C1=4π.10-4F.Điện trở thuần R không đổi. Tăng dần điện dung của tụ từ giá trị C1cường độ hiệu dụng của dòng điện sẽ:

A. Lúc đầu tăng tiếp theo đó giảm.

B. Tăng.

C. Giảm.

D. Lúc đầu giảm tiếp theo đó tăng.

Một đoạn mạch xoay chiều có tần số 50Hz gồm RLC mắc tiếp nối đuôi nhau, cuộn cảm thuần có độ tự cảm .
Nếu điện áp trên L lệch pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch thì điện dung của tụ bằng:

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Đáp án và lời giải

Đáp án:C

Lời giải:

uL lệch pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch i cùng pha với u trên mạch xẩy ra cộng hưởng Vậy đáp án đúng là C.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. You có mong ước thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 60 phút Mạch R-L-C tiếp nối đuôi nhau – Dòng điện xoay chiều – Vật Lý 12 – Đề số 9

Làm bài

Chia sẻ

Một số vướng mắc khác cùng bài thi.

 • Một đoạn mạch xoay chiều có tần số 50Hz gồm RLC mắc tiếp nối đuôi nhau, cuộn cảm thuần có độ tự cảm .

  Nếu điện áp trên L lệch pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch thì điện dung của tụ bằng:

 • Cho mạch điện như hình vẽ: R = 100 Ω, cuộn dây thuần cảm L = 1/π H. Khi mắc nguồn điện xoay chiều (100 V – 50 Hz) vào hai điểm Α, C thì số chỉ của hai vôn kế như nhau và bằng:

 • Đặt điện áp xoay chiều có mức giá trị hiệu dụng 200 V vào hai đầu đoạn mạchgồm cuộn cảm thuần mắc tiếp nối đuôi nhau với điện trở. Biết điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở là 100V. Độ lệch pha giữa điện áp ở hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện chạy qua đoạnmạch bằng:

 • Cho đoạn mạch gồm điện trở thuần , tụ điện và cuộn cảm thuần mắc tiếp nối đuôi nhau. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều thì dung kháng là và . Tại thời gian mà điện áp tức thời thì cường độ dòng điện tức thời bằng:

 • Điện áp hai đầu một mạch điện có dạng (trong số đó u tính bằng V, t tính bằng s). Tại thời gian t điện áp hai đầu mạch có mức giá trị 100và đang giảm. Sau thời gian lúc đó 1/300 s, điện áp này còn có mức giá trị là ?

 • Đặtđiệnápxoaychiềuvàohaiđầumạchđiệnmắcnốitiếptheothứtự: điệntrở R, cuộnthuầncảm L vàtụ C. Biết khôngthayđổi; điện dung C vàđiệntrở R cóthểthayđổi. Khi C = C1thìđiệnáphiệudụnghaiđầuđiệntrởkhôngphụthuộc R; khi C=C2thìđiệnáphiệudụnghaiđầumạchchứa L và R cũngkhôngphụthuộc R. Biểuthứcđúnglà ?

 • Mộtđoạn mạch RLC mắc tiếp nối đuôi nhau gồmđiện trở R = 30W, tụđiện có dung khángvà một cuộn cảm thuần có độ tự cảm thay đổiđược. Đặt vào hai đầuđoạn mạch mộtđiệnáp xoay chiều cóđiệnáp hiệu dụng U = 100V có tần số không thay đổi. Điều chỉnh thông số tự cảm của cuộn cảm đến giá trị sao cho điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảmđạt giá trị cựcđại. Các giá trị cảm khángvà lần lượt là ?

 • Đặt điện áp xoay chiều , có U0 không đổi và f thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch có R,L,C mắc tiếp nối đuôi nhau. Khi f = f0 thì trong mạch có cộng hưởng điện. Giá trị của f0.

 • Đặt nguồn điện xoay chiều (V) vào hai đầu cuộn cảm thuần L thì cường độ dòng điện tức thời chạy qua cuộn cảm là. Đặt nguồn điện xoay chiều(V) vào hai đầu tụđiện C thì cường độ dòng điện tức thời chạy qua tụđiện là. Mối quan hệ về giá trị tức thời giữa cường độ dòng điện qua hai mạch trên là. Khi mắc cuộn cảm tiếp nối đuôi nhau với tụđiện rồi mắc vào nguồn điện xoay chiều thìđiện áp cực lớn giữa hai đầu cuộn cảm thuần là:

 • Đặt điện áp u = 120cos(100πt) V vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc tiếp nối đuôi nhau có R = ZL = ZC= 40Ω. Biểu thức của dòng điện tức thời trong mạch là:

 • Cho đoạn mạch điện xoay chiều RLC mắc tiếp nối đuôi nhau (L là cuộn cảm thuần). Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = 220cos(ωt)V, trong số đó tần số góc ω thay đổi được. Điều chỉnh giá trị của ω thì nhận thấy, khi ω = ω1 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện là 220 V, khi ω = 2ω1 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm là 220V. Khi ω = ωC thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện đạt giá trị cực lớn. Hỏi giá trị cực lớn đó sớm nhất với giá trị nào sau này?

 • Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc tiếp nối đuôi nhau. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần R mắc tiếp nối đuôi nhau với tụ điện C có điện dung thay đổi được, đoạn mạch MB là cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L. Thay đổi C để điện áp hiệu dụng của đoạn mạch AM đạt cực lớn thì thấy những điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở và cuộn dây lần lượt là , . Khi đó điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện là ?

 • Mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R mắc tiếp nối đuôi nhau với cuộn dây. Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều u = U sin(100t)(V). Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn dây là Ud= 60 V. Dòng điện trong mạch lệch pha /6 so với u và lệch pha /3 so với ud. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu mạch U có mức giá trị:

 • Đoạn mạch AM chứa cuộn dây không thuần cảm có ZLo = 50W và r0 = 100W được mắc tiếp nối đuôi nhau với đoạn mạch MB chứa hộp kín X. Biết UAB = U0cos(wt + φ)(V). Tại thời gian t1thì thấy điện áp trên đoạn AM cực lớn, tại thời gian t2 = t1 + T/6 thì điện áp trên đoạn MB đạt cực lớn. Hộp kín X chứa:

 • Đặt điện áp xoay chiều có biểu thức (trong số đó và không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm đoạn mạch AN tiếp nối đuôi nhau với đoạn mạch NB. Đoạn mạch AN có điện trở thuần R, cuộn cảm thuần với cảm kháng có mức giá trị bằng lần R mắc tiếp nối đuôi nhau, đoạn mạch NB chỉ có tụ điện. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch NB bằng điện áp hiệu dụng đặt vào hai đầu AB. Kết luận nào sau này đúng ?

 • Cho đoạn mạch điện xoay chiều AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc tiếp nối đuôi nhau, đoạn mạch AM gồm biến trở R và tụ điện có điện dung C = 100/p.(mF),đoạn mạch MB chỉ chứa cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều ổn địnhV. Khi thay đổi độ tự cảm đến giá trị L0 ta thấy điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AM luôn không đổi với mọi giá trị của R. Độ tự cảm có mức giá trị là ?

 • Khi đặt điện áp xoay chiều có mức giá trị hiệu dụng 150 V, tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R = 90 Ω và tụ điện có điện dung 26,526 µF mắc tiếp nối đuôi nhau thì cường độ dòng điện cực lớn chạy qua mạch là:

 • Điện áp tức thời và cường độ dòng điện tức thời trên một đoạn mạch xoay chiều luôn biến thiên điều hòa:

 • Cho đoạn mạch RLC tiếp nối đuôi nhau, đặt vào HĐT: ,biết sớm pha dòng điện qua mạch một góc ,và u lệch pha 1 góc . Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai bản tụ là:

 • Một đoạn mạch gồm cuộn dây thuần cảm có cảm kháng và tụ điện có điện dung mắc tiếp nối đuôi nhau. Dòng điện chạy qua mạch có biểu thức . Biểu thức điện áp ở hai đầu đoạn mạch có biểu thức ra làm sao ?

 • Đồ thị màn biểu diễn sự tùy từng thời hạn của điện áp và dòng điện chạy trong mạch được cho như hình vẽ. Đoạn mạch:

 • Một đoạn mạch gồm điện trở R = 40 Ω, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được và tụ điện mắc tiếp nối đuôi nhau. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u = 100cos(100πt) V. Khi L = 2L0 và L = 4L0 thì cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch bằng nhau và bằng 2 A. Khi L = 5L0/3 thì cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch bằng

 • Đặt điện áp xoay chiều (U0 không đổi và thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc tiếp nối đuôi nhau, Với . Khi hoặc thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện có cùng một giá trị. Khi thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện đạt cực lớn. Hệ thức liên hệ giữa và là ?

 • Đặt một điện áp xoay chiều có mức giá trị hiệu dụng và tần số không đổi lần lượt vào hai đầu điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch tương ứng là 0,5 A; 0,25 A; 0,55 A. Nếu đặt điện áp xoay chiều này vào hai đầu đoạn mạch gồm ba thành phần trên mắc tiếp nối đuôi nhau thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là ?

 • Đặtđiệnáp xoay chiều có mức giá trị hiệu dụng U=120V, tần số f thay đổi được vào hai đầuđoạn mạch gồm cuộn dây thuần cảm L, R và C mắc tiếp nối đuôi nhau theo thứ tựđó. Khi tần số là thìđiệnáp giữa hai đầuđoạn mạch chứa RC vàđiệnáp giữa hai đầu cuộn dây L lệch pha nhau mộtgóc. Khi tần số là thìđiệnáp giưa hai đầuđoạn mạch chứa RL vàđiệnáp giữa hai đầu tụđiện lệch pha nhau mộtgóc. Khi tần số là thì xẩy ra hiện tượng kỳ lạ cộng hưởng. Biếtrằng . Điều chỉnh tần số đến khi điệnáp hiệu dụng giữa hai đầu tụđiệnđạt giá trị cựcđạilà. Gía trịgần giá trị nào nhất sau này?

 • Một đoạn mạch xoay chiều có điện trở thuần R = 32 Ω và tụ C mắc tiếp nối đuôi nhau. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều ổn định có tần số f = 50 Hz. Kí hiệu UR, UC tương ứng là điện áp tức thời hai đầu thành phần R và C. Biết rằng . Điện dung của tụ bằng bao nhiêu?

 • Mạch điện RLC mắc tiếp nối đuôi nhau, trong số đó , nguồn có tần số f thay đổi được. Để i sớm pha hơn u thì f phải thỏa mãn nhu cầu.

 • Đặtmột điệnápxoaychiềuvào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc tiếp nối đuôi nhau. Biết , cuộn cảm thuần có độ tự cảm và tụ điện có điện dung. Cường độ hiệu dụng của dòngđiện trong đoạn mạch là ?

 • Khi một đoạn mạch điện xoay chiều RLC đang sẵn có cộng hưởng điện, nếu chỉ điện trở R giảm thì:

 • Một đoạn mạch R, L, C mắc tiếp nối đuôi nhau. Cuộn dây thuần cảm. Gọi U0R, U0L, U0C là hiệu điện thế cực lớn ở hai đầu điện trở, hai đầu cuộn dây và hai đầu tụ điện. Biết U0L =2U0R = 2U0C, kết luận nào dưới đây về độ lệch pha giữa dòng điện i và hiệu điện thế u giữa hai đầu đoạn mạch là đúng?

 • Mạch điện xoay chiều tiếp nối đuôi nhau AB gồm hai đoạn mạch, đoạn AM chưa cuộn dây thuần cảm L vàđiệntrở, đoạn MB chứa tụđiện. Tần số củađiệnáp đặt vào hai đầuđoạn mạch là 50Hz thìđiệnáplệch pha so với. Gía trị của L là:

 • Một mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R = 100Ω và tụ điện có điện dung C = 100 μF. Đặt vào hai đầu mạch điện một điện áp u = U0cos100t (V). Đồ thị màn biểu diễn quan hệ toán học giữa điện áp giữa hai đầu tụ điện uC và điện áp giữa hai đầu điện trở uR trong hệ tọa độ vuông góc OuRuC có dạng:

 • Đặt một điện áp u = U0cos100πt(V) vào hai đầu đoạn mạch RCL mắc tiếp nối đuôi nhau, cuộn dây thuần cảm và điện dung C của tụ điện thay đổi được. Khi kiểm soát và điều chỉnh điện dung đến giá trị mà ZC = 1,5ZL thì điện áp hiệu dụng URC đạt cực lớn và bằng 60V. Hỏi U0 có mức giá trị bằng bao nhiêu?

 • Đặt một điện áp xoay chiều: vào mạch RLC mắc tiếp nối đuôi nhau. Tại thời gian t1 những giá trị tức thời là . Tại thời gian t2 những giá trị tức thời là . Điện áp cực lớn giữa hai đầu đoạn mạch là:

 • Đoạn mạch điện xoay chiều RLC có R = 50 Ω; cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 1/π H; tụ điện có điện dung

  C = F mắc tiếp nối đuôi nhau. Tần số của dòng điện f = 50Hz. Tổng trở của đoạn mạch:

 • Cho đoạn mạch RLC mắc tiếp nối đuôi nhau, trong số đó tụ điện có C = F, cuộn dây không thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được. Đặt điện áp xoay chiều u = Ucos(V) vào hai đầu đoạn mạch. Điều chỉnh L đến giá trị(H)) thì thấy hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực lớn và bằng 150V. Điều chỉnh tiếp L để điện áp hiệu dụng URL đạt giá trị cực lớn, giá trị cực lớn này bằng:

 • Cho đoạn mạch xoay chiều RLC mắc tiếp nối đuôi nhau. Cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = H, tụ điện có C = F. Điện áp hai đầu mạch là u = U0cos(314t). Biết điện áp hai đầu tụ C lệch pha so với điện áp hai đầu mạch góc . Điện trở R có mức giá trị là

Một số vướng mắc khác hoàn toàn có thể bạn quan tâm.

 • Cho anilin tác dụng với HNO2 ở (0-5oC) tiếp theo đó đun nóng nhẹ thấy bay ra N2. Tách lấy thành phầm hữu cơ rồi cho vào trong bình axit CH3COOH có một lượng nhỏ H2SO4 làm xúc tác và đun nóng nhẹ. Sau thuở nào gian thì trong hỗn hợp có những chất hữu cơ là ?

 • Bất phương trình có tập nghiệm là:

 • Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên bằng:

 • Một mặt phẳng cắt hai mặt trái chiều của hình hộp theo hai giao tuyến là và . Hãy Chọn Câu đúng:

Reply
6
0
Chia sẻ

Video Khi cho dòng điện xoay chiều có tần số 50hz chạy qua mạch điện chứa l c mắc tiếp nối đuôi nhau với l = 1/2 ?

You vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Khi cho dòng điện xoay chiều có tần số 50hz chạy qua mạch điện chứa l c mắc tiếp nối đuôi nhau với l = 1/2 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Khi cho dòng điện xoay chiều có tần số 50hz chạy qua mạch điện chứa l c mắc tiếp nối đuôi nhau với l = 1/2 miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Khi cho dòng điện xoay chiều có tần số 50hz chạy qua mạch điện chứa l c mắc tiếp nối đuôi nhau với l = 1/2 Free.

Giải đáp vướng mắc về Khi cho dòng điện xoay chiều có tần số 50hz chạy qua mạch điện chứa l c mắc tiếp nối đuôi nhau với l = 1/2

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Khi cho dòng điện xoay chiều có tần số 50hz chạy qua mạch điện chứa l c mắc tiếp nối đuôi nhau với l = 1/2 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Khi #cho #dòng #điện #xoay #chiều #có #tần #số #50hz #chạy #qua #mạch #điện #chứa #mắc #nối #tiếp #với