Kinh Nghiệm Hướng dẫn Khoảng cách từ điểm A 1 1 đến đường thẳng 5x – 12y 6 0 Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Khoảng cách từ điểm A 1 1 đến đường thẳng 5x – 12y 6 0 được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-05 03:07:07 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

248

Tính khoảng chừng cách từ điểm M (–2; 2) đến đường thẳng Δ: (5x – 12y + 8 = 0)bằng:

A.

B.

C.

D.

  • lý thuyết
  • trắc nghiệm
  • hỏi đáp
  • bài tập sgk

Khoảng cách từ điểm M ( 0 ; 1 ) đến đường thẳng (Delta) : (5x-12y-1=0) bằng :

A . (frac1113)

B . (frac1317)

C . 1

D . (sqrt13)

Trình bày bài làm rõ ràng rồi mới chọn đáp án nha những bạn .

Các vướng mắc tương tự

Những vướng mắc liên quan

9. Cho đg thẳng d 3x +4y -5=0 và 2 điểm A(1;3) , B(2;m). Định m để A và B nằm cùng phía riêng với d

A m <0

B m > -1/4

C m>-1

D m =-1/4

10. Cho tam giác ABC với A(1;3) , B(-2;4) ,C(-1;5) và đg thẳng d : 2x -3y +6=0. Đg thẳng d cắt cạnh nào của tg ABC?

A Cạnh AC

B ko cạnh nào

C cạnh AB

D Cạnh BC

11. Khoảng cách từ điểm M (1;-1) đến đg thẳng denta 3x -4y -17=0 là

A 2

B -18/5

C 2/5

D 10/căn 5

12. Tìm khoảng chừng cách từ điểm O(0;0) tới đg thẳng denta x /6 + y/8=1

A 4,8

B 1/10

C 1/14

D 48/ căn 14

13. Khoảng cách từ điểm M (0;1) đến đg thẳng denta 5x -12y -1 =0 là

A 11/13

B căn 13

C 1

D 13/17

14. Khoảng cách từ điểm M(0;2) đến đg thẳng denta x =1 +3t ; y = 2+4t là

A 2/5

B 10/căn 5

C căn 5/2

D căn 2

15. Tg ABC với A(1;2) , B (0;3) , C(4;0). Chiều cao tam giác ứng với cạnh BC bằng

A 3

B 0,2

C 1/25

D 3/5

16. Tính diện tích s quy hoạnh tg ABC biết A(-2;1) , B(1;2) , C (2;-4)

A 3/căn37

B 3

C 1,5

D căn3

GIÚP MK VS MK ĐANG CẦN GẤP LẮM Ạ

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

  • Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!

Quảng cáo

+ Cho đường thẳng d: ax + by + c = 0 và điểm M ( x0; y0). Khi đó khoảng chừng cách từ điểm M đến đường thẳng d là: d(M; d) =

+ Cho điểm A( xA; yA) và điểm B( xB; yB) . Khoảng cách hai điểm này là :

AB =

Chú ý: Trong trường hợp đường thẳng d chưa viết dưới dạng tổng quát thì thứ nhất ta cần đưa đường thẳng d về dạng tổng quát.

Ví dụ 1: Khoảng cách từ điểm M( 1; -1) đến đường thẳng ( a) : 3x – 4y – 21 = 0 là:

A. 1    B. 2    C.

   D.

Hướng dẫn giải

Khoảng cách từ điểm M đến đường thẳng ( a) là:

d(M;a) =

=

Chọn D.

Ví dụ 2: Khoảng cách từ điểm O đến đường thẳng d:

= 1 là:

A. 4,8    B.

   C. 1    D. 6

Hướng dẫn giải

Đường thẳng d: = 1 ⇔ 8x + 6y – 48 = 0

⇒ Khoảng cách từ điểm O đến đường thẳng d là :

d( O; d) =

= 4,8

Chọn A.

Quảng cáo

Ví dụ 3: Khoảng cách từ điểm M(2; 0) đến đường thẳng

là:

A. 2    B.

   C.
   D.

Hướng dẫn giải

+ Ta đưa đường thẳng d về dạng tổng quát:

(d) :

⇒ Phương trình ( d) : 4( x – 1) – 3( y – 2) = 0 hay 4x – 3y + 2 = 0

+ Khoảng cách từ điểm M đến d là:

d( M; d) =

= 2

Chọn A.

Ví dụ 4. Đường tròn (C) có tâm là gốc tọa độ O(0; 0) và tiếp xúc với đường thẳng
(d): 8x + 6y + 100 = 0. Bán kính R của đường tròn (C) bằng:

A. R = 4    B. R = 6    C. R = 8    D. R = 10

Lời giải

Do đường thẳng d tiếp xúc với đường tròn ( C) nên khoảng chừng cách từ tâm đường tròn đến đường thẳng d đó đó là bán kính R của đường tròn

⇒ R= d(O; d) =

= 10

Chọn D.

Ví dụ 5 . Khoảng cách từ điểm M( -1; 1) đến đường thẳng d: 3x – 4y + 5 = 0 bằng:

A.
   B. 1    C.
   D.

Lời giải

Khoảng cách từ điểm M đến đường thẳng d là:

d( M; d) =

=

Chọn A.

Quảng cáo

Ví dụ 6. Khoảng cách từ giao điểm của hai tuyến phố thẳng (a): x – 3y + 4 = 0 và
(b): 2x + 3y – 1 = 0 đến đường thẳng ∆: 3x + y + 16 = 0 bằng:

A. 2√10
   B.

   C.
   D. 2

Lời giải

Gọi A là giao điểm của hai tuyến phố thẳng ( a) và ( b) tọa độ điểm A là nghiệm hệ phương trình :

⇒ A( -1; 1)

Khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng ∆ là :

d( A; ∆) =

=

Chọn C

Ví dụ 7. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có A( 1; 2) ; B(0; 3) và C(4; 0) . Chiều cao của tam giác kẻ từ đỉnh A bằng:

A.

   B. 3    C.
   D.

Lời giải

+ Phương trình đường thẳng BC:

⇒ ( BC) : 3(x – 0) + 4( y – 3) = 0 hay 3x + 4y – 12 = 0

⇒ độ cao của tam giác kẻ từ đỉnh A đó đó là khoảng chừng cách từ điểm A đến đường thẳng BC.

d( A; BC) =

=

Chọn A.

Ví dụ 8. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có A(3; -4); B(1; 5) và C(3;1) . Tính diện tích s quy hoạnh tam giác ABC.

A. 10    B. 5    C. √26    D. 2√5

Lời giải

+ Phương trình BC:

⇒Phương trình BC: 2( x – 1) + 1( y – 5) = 0 hay 2x + y – 7 = 0

⇒ d( A;BC) =

= √5

+ BC =

= 2√5

⇒ diện tích s quy hoạnh tam giác ABC là: S =

.d( A; BC).BC =
.√5.2√5 = 5

Chọn B.

Ví dụ 9: Hai cạnh của hình chữ nhật nằm trên hai tuyến phố thẳng d1 : 4x – 3y + 5 = 0 và
d2: 3x + 4y – 5 = 0, đỉnh A( 2; 1). Diện tích của hình chữ nhật là:

A. 1.    B. 2    C. 3    D. 4

Lời giải

+ Nhận xét : điểm A không thuộc hai tuyến phố thẳng trên.

⇒ Độ dài hai cạnh kề của hình chữ nhật bằng khoảng chừng cách từ A(2; 1) đến hai tuyến phố thẳng trên, do đó diện tích s quy hoạnh hình chữ nhật bằng

S =

= 2 .

Chọn B.

Câu 1: Khoảng cách từ điểm M( 2;0) đến đường thẳng

là:

A. 2    B.

   C.
   D.

Hiển thị lời giải

Đáp án: A

Trả lời:

+ Ta đưa đường thẳng d về dạng tổng quát:

(d) :

=> Phương trình (d) : 4( x – 1) – 3( y – 2) = 0 hay 4x – 3y + 2 = 0.

+ Khi đó khoảng chừng cách từ M đến d là:

d(M, d)=

= 2

Câu 2: Đường tròn ( C) có tâm I ( -2; -2) và tiếp xúc với đường thẳng
d: 5x + 12y – 10 = 0. Bán kính R của đường tròn ( C) bằng:

A. R =

   B. R =
   C. R = 44    D. R =

Hiển thị lời giải

Đáp án: A

Trả lời:

Do đường thẳng d tiếp xúc với đường tròn ( C) nên khoảng chừng cách từ tâm đường tròn ( C) đến đường thẳng d đó đó là bán kính đường tròn.

=> R = d(I; d) =

=

Câu 3: Hai cạnh của hình chữ nhật nằm trên hai tuyến phố thẳng (a) : 4x – 3y + 5 = 0

(b) : 3x + 4y – 5 = 0. Biết hình chữ nhật có đỉnh A( 2 ;1). Diện tích của hình chữ nhật là:

A. 1    B. 2    C. 3    D. 4

Hiển thị lời giải

Đáp án: B

Trả lời:

Ta thấy: điểm A không thuộc hai tuyến phố thẳng trên.

Độ dài hai cạnh kề của hình chữ nhật bằng khoảng chừng cách từ A đến hai tuyến phố thẳng trên.

Độ dài 2 cạnh là: d( A; a) =

= 2; d(A; b) = = 1

do đó diện tích s quy hoạnh hình chữ nhật bằng : S = 2.1 = 2

Câu 4: Cho hai điểm A( 2; -1) và B( 0; 100) ; C( 2; -4) .Tính diện tích s quy hoạnh tam giác ABC ?

A. 3    B.

   C.
   D. 147

Hiển thị lời giải

Đáp án: A

Trả lời:

+ Phương trình đường thẳng AC:

=> Phương trình AC: 1( x – 2) + 0.(y + 1) = 0 hay x – 2= 0..

+ Độ dài AC =

= 3 và khoảng chừng cách từ B đến AC là:

d(B; AC) =

= 2

=> Diện tích tam giác ABC là : S =
AC.d( B;AC) =
.3.2 = 3 .

Câu 5: Khoảng cách từ A(3; 1) đến đường thẳng

gần với số nào sau này ?

A. 0, 85    B. 0,9    C. 0,95    D. 1

Hiển thị lời giải

Đáp án: B

Trả lời:

Ta đưa đường thẳng d về dạng tổng quát:

(d):

=> ( d): 2(x – 1) + 1( y – 3) = 0 hay 2x + y – 5 = 0

=> d(A, d) =

≈ 0,894

Câu 6: Hai cạnh của hình chữ nhật nằm trên hai tuyến phố thẳng 4x – 3y + 5 = 0 và
3x + 4y + 5 = 0 đỉnh A(2; 1) . Diện tích của hình chữ nhật là

A. 6
   B. 2    C. 3    D. 4

Hiển thị lời giải

Đáp án: A

Trả lời:

+ Khoảng cách từ đỉnh A(2; 1) đến đường thẳng 4x – 3y + 5 = 0 là

= 2

+ Khoảng cách từ đỉnh A(2; 1) đến đường thẳng 3x + 4y + 5 = 0 là

= 3

=> Diện tích hình chữ nhật bằng 2.3 = 6

Câu 7: Tính diện tích s quy hoạnh hình bình hành ABCD biết A( 1; -2) ; B( 2; 0) và D( -1; 3)

A. 6    B. 4,5    C. 3    D. 9

Hiển thị lời giải

Đáp án: D

Trả lời:

+ Đường thẳng AB:

=> Phương trình AB: 2(x – 1) – 1(y + 2) = 0 hay 2x – y – 4 = 0

+ độ dài đoạn AB: AB =

= √5

Khoảng cách từ D đến AB: d( D; AB)=

=

=> Diện tích hình chữ nhật ABCD là S = AB.d( D; AB) = √5. = 9

Câu 8: Tính khoảng chừng cách từ giao điểm của hai tuyến phố thẳn (d) : x + y – 2 = 0 và
( ∆) : 2x + 3y – 5 = 0 đến đường thẳng (d’) : 3x – 4y + 11 = 0

A. 1    B. 2    C. 3    D. 4

Hiển thị lời giải

Đáp án: B

Trả lời:

+ Giao điểm A của hai tuyến phố thẳng d và ∆ là nghiệm hệ phương trình

=> A( 1; 1)

+ Khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng (d’) là :

d( A; d’) =

= 2

Chuyên đề Toán 10: khá đầy đủ lý thuyết và những dạng bài tập có đáp án khác:

://.youtube/watch?v=ieCkGJwl-s8

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

  • Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack vấn đáp miễn phí!

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các phản hồi không phù phù thích hợp với nội quy phản hồi website sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.

phuong-phap-toa-do-trong-mat-phang.jsp

Reply
9
0
Chia sẻ

Clip Khoảng cách từ điểm A 1 1 đến đường thẳng 5x – 12y 6 0 ?

You vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Khoảng cách từ điểm A 1 1 đến đường thẳng 5x – 12y 6 0 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Khoảng cách từ điểm A 1 1 đến đường thẳng 5x – 12y 6 0 miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Khoảng cách từ điểm A 1 1 đến đường thẳng 5x – 12y 6 0 miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Khoảng cách từ điểm A 1 1 đến đường thẳng 5x – 12y 6 0

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Khoảng cách từ điểm A 1 1 đến đường thẳng 5x – 12y 6 0 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Khoảng #cách #từ #điểm #đến #đường #thẳng #12y