Mẹo về Mặt phẳng rất rộng tích điện đều Q. > 0 so sánh điện thế V do mặt phẳng gây ra tại những điểm A, B, C 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Mặt phẳng rất rộng tích điện đều Q. > 0 so sánh điện thế V do mặt phẳng gây ra tại những điểm A, B, C được Update vào lúc : 2022-05-01 13:36:13 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

197

ĐHKTCN TP.Hồ Chí Minh – Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương A2 – Điện, Từ, Quang.3CHƯƠNG 1. ĐIỆN TRƯỜNG TĨNHI. Câu hỏi thuộc khối kiến thức và kỹ năng cơ bản1. Điện tích, điện trường (24 câu)Các vướng mắc có thời lượng 1 phút.Câu 1:Phát biểu nào sau này là SAI?A. Hai điện tích cùng dấu thì đẩy nhau, trái dấu thì hút nhau.B. Điện tích của một hệ cô lập luôn không đổi.C. Điện tích của electron là điện tích nguyên tố.D. Lực tương tác Một trong những điện tích điểm tỉ lệ nghịch với mức chừng cách giữa chúng.Câu 2:Quả cầu sắt kẽm kim loại A tích điện dương +8C, quả cầu B tích điện âm –2C. Cho chúng chạm nhau rồi tách xanhau thì điện tích lúc sau của hai quả cầu đó hoàn toàn có thể có mức giá trị nào sau này?A. +5C, +5CB. +2C, + 4CC. –3C, +9CD. +8C, –2CCâu 3:Hai vật tích điện +16C và –5C trao đổi điện tích với nhau. Điện tích lúc sau của hai vật đó không thể cógiá trị nào sau này?A. +5C, +6CB. +4C, + 4CC. –3C, +14CD. –9C, +20CCâu 4:Hai điện tích điểm cùng dấu q1 và q2 (q1 = 4q2) đặt tại A và B cách nhau một khoảng chừng 3a trong không khí.Đặt điện tích điểm Q. trên đoạn AB, cách B một khoảng chừng a. Lực tổng hợp do q 1 và q2 tác dụng lên Q. có đặcđiểm gì?A. Luôn khuynh hướng về A.B. Luôn khuynh hướng về B.C. Luôn bằng không.D. Hướng về A nếu Q. trái dấu với q1.Câu 5:Hai điện tích điểm trái dấu q1 và q2 (q1 = –4q2), đặt tại A và B cách nhau một khoảng chừng 4a trong không khí.Đặt điện tích điểm Q. trên đoạn AB, cách B một khoảng chừng a. Lực tổng hợp do q 1 và q2 tác dụng lên Q. có đặcđiểm gì?A. Luôn khuynh hướng về A.B. Luôn khuynh hướng về B.C. Luôn bằng không.D. Hướng về A, nếu Q. trái dấu với q1.Câu 6:ĐHKTCN TP.Hồ Chí Minh – Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương A2 – Điện, Từ, Quang.4Lực tương tác giữa 2 điện tích điểm sẽ thay đổi thế nào nếu ta cho độ lớn của mỗi điện tích điểm đó tănggấp đôi, đồng thời khoảng chừng cách gữa chúng cũng tăng gấp hai?A. Tăng gấp hai.B. Giảm một nửa.C. Không đổi.D. Tăng gấp 4 lần.Câu 7:Điện tích Q. = – 5.10 – 8 C đặt trong không khí. Độ lớn của vectơ cường độ điện trường do điện tích Q. gâyra tại điểm M cách nó 30cm có mức giá trị nào sau này?A. 15 kV/mB. 5 kV/mC. 15 V/mD. 5 V/mCâu 8:Hai quả cầu nhỏ giống hệt nhau, tích điện cùng dấu, đặt tại A và B. Mỗi quả cầu gây ra tại trung điểm Mcuả AB một điện trường có cường độ là E 1 = 300V/m và E2 = 200V/m. Nếu cho 2 quả cầu tiếp xúc nhaurồi đưa về vị trí cũ thì cường độ điện trường tại M là:A. 500 V/mB. 250V/mC. 100V/mD. 0 V/mCâu 9:q1q2Có 2 điện tích điểm q1, q2 bằng nhau nhưng tráixđường thẳng xy như hình 1.1. Đặt thêm điện tíchđường thẳng xy thì lực tác dụng lên Q.:Hình 1.1A. có chiều về phía x, nếu Q. đặt trên đoạn x – q1.B. có chiều về phiá y, nếu Q. đặt trên đoạn q2 – y.C. có chiều về phiá q1 , nếu Q. đặt trên đoạn q1 – q2.D. có mức giá trị bằng không, nếu Q. đặt tại trung điểm của đoạn q1 – q2.dấu, đặt trênđiểm Q. < 0 trênyCâu 10:Có 2 điện tích điểm q1, q2 bằng nhau, cùng dấu, đặt trên đường thẳngxy như hình 1.2. Đặt thêm điện tích điểm Q. thẳng xy thì lực tác dụng lên Q.:A. có chiều về phía x, nếu Q. đặt trên đoạn x – q1.B. có chiều về phiá y, nếu Q. đặt trên đoạn q2 – y.C. có chiều về phiá q1 , nếu Q. đặt trên đoạn q1 – q2 và gần q1.D. có chiều về phiá q1 , nếu Q. đặt trên đoạn q1 – q2 và gần q2.q1Hình 1.3q2ytrênđường0 trên đườngĐHKTCN TP.Hồ Chí Minh – Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương A2 – Điện, Từ, Quang.5Câu 12:Hai quả cầu sắt kẽm kim loại giống nhau, hoàn toàn có thể hoạt động và sinh hoạt giải trí tự do trên mặt phẳng ngang. Ban đầu chúng đứngcách nhau một khoảng chừng a. Tích điện 2.10 – 6 C cho quả cầu thứ nhất và –4.10 – 6C cho quả cầu thứ hai thìchúng sẽ:A. đẩy nhau ra xa hơn.B. hoạt động và sinh hoạt giải trí tới gần nhau, đụng vào nhau và dính liền nhau.C. hoạt động và sinh hoạt giải trí tới gần nhau, đụng vào nhau và tiếp theo đó đẩy xa nhau ra.D. hoạt động và sinh hoạt giải trí tới gần nhau, đụng vào nhau và mất hết điện tích.Câu 13:Phát biểu nào sau này là SAI?A. Vectơ cường độ điện trường là đại lượng đặc trưng cho điện trường về phương diện tác dụng lực.B. Trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên điện môi đẳng hướng, cường độ điện trường giảm ε lần so với trong chân không.C. Đơn vị đo cường độ điện trường là vôn trên mét (V/m).D. Điện trường tĩnh là điện trường có cường độ E không đổi tại mọi điểm.Câu 14:MMột điện tích điểm q 0.D. A, B, C đều đúng.→→→→→Câu 17:Một điện trường có vectơ cường độ điện trường E được màn biểu diễn bởi công thức: E = E x . i + E y . j + E z . k ,→ → →trong số đó Ex, Ey, Ez là những hằng số và i , j, k là những vectơ cty của hệ tọa độ Descartes. Điện trường này là:A. điện trường xoáy.B. điện trường tĩnh, đều.C. điện trường tĩnh, không đều.ĐHKTCN TP.Hồ Chí Minh – Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương A2 – Điện, Từ, Quang.6D. điện trường biến thiên.Câu 18: (Không được hoán vị đáp án)Hai điện tích điểm q1 và q2 cùng độ lớn và trái dấu.trường do hai điện tích đó gây ra sẽ triệt tiêu (E =nào dưới đây?A. Nằm trên đoạn (A – q1)B. Trung điểm của đoạn (q1 – q2)C. Nằm trên đoạn (q2 – B)D. A, B, C đều sai.Aq1q2+–Cường độ điện0) tại điểm MBCâu 19:→→Hai điện tích điểm Q1, Q2 lần lượt gây ra tại M những vectơ cường độ điện trường E1 và E 2 . Phát biểu nàosau đấy là đúng, khi nói về vectơ cường độ điện trường tổng hợp tại M?→→→A. E = E1 + E 2 nếu Q1, Q2 cùng dấu.→→→B. E = E1 – E 2 nếu Q1, Q2 trái dấu.→→→C. Luôn tính bởi công thức: E = E1 + E 2D. E = E1 + E2Câu 20:→Gọi er là vectơ cty hướng từ điện tích điểm Q. tới điểm M; r là khoảng chừng cách từ Q. đến M; ε0 là hằng sốđiện, ε là thông số điện môi của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên và q là điện tích thử. Biểu thức nào sau này xác lập vectơcường độ điện trường do điện tích Q. gây ra tại M?→Q..er4πεε0 r 2→→q.e rB. E =24πεε0 r→→Qq.eC. E =r4πεε0 r 2→→Q..eD. E =r4πεε0 r 3→A. E =Câu 21:Trong hệ SI, cty đo cường độ điện trường E là:A. vôn trên mét (V/m).B. vôn mét (Vm).C. coulomb trên mét vuông (C/mét vuông).D. coulomb (C).Câu 22:Mặt phẳng (P) rộng vô hạn, tích điện đều với tỷ suất điện mặt σ. Cường độ điện trường do mặt phẳng nàygây ra tại điểm M trong không khí, cách (P) một khoảng chừng a được xem bởi biểu thức nào sau này?A. E =σε0ĐHKTCN TP.Hồ Chí Minh – Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương A2 – Điện, Từ, Quang.2σB. E =ε0σC. E =2ε0σD. E =2aε0Câu 23:Tấm sắt kẽm kim loại (P) phẳng rất rộng, tích điện đều. So sánhtrường do (P) gây ra tại những điểm A, B, C (hình 3.1).A. EA > EB > ECB. EA < EB EB > ECB. EA = EB ECcường độ điệnCBHình 3.2A(P)2. Điện tích, điện trường (17 câu)Câu hỏi thuộc khối kiến thức và kỹ năng cơ bảnCác vướng mắc có thời lượng 3 phút.Câu 25:Hai điện tích điểm Q1 = 8µC, Q2 = – 6µC đặt tại hai điểm A, B cách nhau 10cm trong không khí. Tính độlớn của vectơ cường độ điện trường do hai điện tích này gây ra tại điểm M, biết MA = 8cm, MB = 6cm.A. 18,75.10 6 V/mB. 7,2.10 6 V/mC. 5,85.10 6 V/mD. 6,48.106 V/mCâu 26:Một vòng dây tròn, bán kính R tích điện đều với điện tích tổng số là Q., đặt trong không khí. Cường độđiện trường tại điểm M trên trục vòng dây, cách tâm vòng dây một đoạn R, được xem theo biểu thức nàosau đây?k|Q.|R2k|Q.|B. E =2.R 2k|Q.|C. E =2 2.R 2A. E =ĐHKTCN TP.Hồ Chí Minh – Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương A2 – Điện, Từ, Quang.8D. E = 0Câu 27:Một vòng dây tròn, bán kính R tích điện đều với điện tích tổng số là Q., đặt trong không khí. Cường độđiện trường tại tâm vòng dây được xem theo biểu thức nào sau này?k|Q.|R2k|Q.|B. E =2.R 2k|Q.|C. E =2 2.R 2A. E =D. E = 0Câu 28:Trong chân không tại, 6 đỉnh của lục giác đều cạnh a, người ta đặt 6 điện tích điểm cùng độ lớn q, gồm 3điện tích âm và 3 điện tích dương đặt xen kẽ. Cường độ điện trường tại tâm O của lục giác đó bằng:A. E =kqa2B. E =6kqa2C. E =3kqa2D. E = 0Câu 29:Một sợi dây thẳng dài vô hạn, đặt trong không khí, tích điện đều với tỷ suất điện tích dài λ. Cường độđiện trường do sợi dây này gây ra tại điểm M cách dây một đoạn h được xem bởi biểu thức nào sau này?(k = 9.109 Nm2/C2)k|λ|h2k | λ |B. E =hk|λ|C. E = 2hk|λ|D. E =2hA. E =Câu 30:Một sợi dây thẳng dài vô hạn, đặt trong không khí, tích điện đều với tỷ suất điện tích dài λ = – 6.10– 9C/m. Cường độ điện trường do sợi dây này gây ra tại điểm M cách dây một đoạn h = 20cm là:A. 270 V/mB. 1350 V/mC. 540 V/mD. 135 V/mCâu 31:ĐHKTCN TP.Hồ Chí Minh – Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương A2 – Điện, Từ, Quang.9Mặt phẳng (P) rộng vô hạn, tích điện đều với tỷ suất điện mặt σ = 17,7.10 C/m . Cường độ điện trườngdo mặt phẳng này gây ra tại điểm M trong không khí, cách (P) một khoảng chừng a = 10cm có mức giá trị nào sauđây?A. 100 V/mB. 10 V/mC. 1000 V/mD. 200 V/m– 102Câu 32:Đặt 2 điện tích điểm q và 4q tại A và B cách nhau 30cm. Hỏi phải để một điện tích thử tại điểm M trênđoạn AB, cách A bao nhiêu để nó đứng yên?A. 7,5cmB. 10cmC. 20cmD. 22,5cmCâu 33:Hai điện tích điểm q1 = 3µC và q2 = 12µC đặt những nhau một khoảng chừng 30cm trong không khí thì tương tácnhau một lực bao nhiêu nuitơn?A. 0,36NB. 3,6NC. 0,036ND. 36NCâu 34:Hai quả cầu sắt kẽm kim loại nhỏ, giống hệt nhau, tích điện q 1 = 2µC; q2 = –4µC, đặt cách nhau một khoảng chừng rtrong không khí thì hút nhau một lực F1 = 16N. Nếu cho chúng chạm nhau rồi đưa về vị trí cũ thì chúng:A. không tương tác với nhau nữa.B. hút nhau một lực F2 = 2N.C. đẩy nhau một lực F2 = 2N.D. tương tác với nhau một lực F2 ≠ 2N.Câu 35:Trong chân không 2 điện tích điểm cách nhau 10cm thì hút nhau một lực 10 – 6 N. Nếu đem chúng đến vịtrí mới cách nhau 2cm thì lực tương tác giữa chúng sẽ là:A. 2,5.10 – 5 NB. 5.10 – 6 NC. 8.10 – 6 ND. 4.10 – 8NCâu 36:Đặt 2 điện tích điểm q và –4q tại A và B cách nhau 12cm trong không khí. Hỏi phải để một điện tích thửQ tại vị trí nào trên đường thẳng AB để nó đứng yên?A. Tại M sao cho MA = 12cm; MB = 24cm.B. Tại M sao cho MA = 24cm; MB = 12cm.C. Tại M sao cho MA = 4cm; MB = 8cm.D. Tại M sao cho MA = 8cm; MB = 4cm.Câu 37:ĐHKTCN TP.Hồ Chí Minh – Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương A2 – Điện, Từ, Quang.10Cho ba điện tích điểm q1 = q2 = q3 = q = 6µC đặt tại ba đỉnh của tam giác đều ABC, cạnh a = 10cm (trongchân không). Tính lực tác dụng lên điện tích q1.2kq 2= 64,8Na2kq 2 3B. F == 56,1Na2kq 2 3C. F == 28,1N2a 2kq 2D. F = 2 = 32, 4NaA. F =Câu 38:Trên 2 đỉnh của tam giác ABC ( AB = 4 cm, AC = 3 cm, BC = 5 cm) người ta đặt 2 điện tích q B = 5.10 – 8C và qC = -10.10 – 8 C. Hỏi vectơ cường độ điện trường tại A sẽ phù thích hợp với cạnh AC một góc bằng bao nhiêu?A. 17,50B. 82,50C. 41,60D. 15,70Câu 39:Hai điện tích điểm Q1 = 8µC, Q2 = – 6µC đặt tại hai điểm A, B cách nhau 10cm trong không khí. Tính độlớn của vectơ cường độ điện trường do hai điện tích này gây ra tại điểm M, biết MA = 20cm, MB =10cm.A. 3,6.10 6 V/mB. 7,2.10 6 V/mC. 5,85.10 6 V/mD. 8,55.106 V/mCâu 40:Hai điện tích điểm Q1 = 8µC, Q2 = – 6µC đặt tại hai điểm A, B cách nhau 10cm trong không khí. Tính độlớn của vectơ cường độ điện trường do hai điện tích này gây ra tại điểm M, biết MA = 10cm, MB =20cm.A. 3,6.10 6 V/mB. 7,2.10 6 V/mC. 5,85.10 6 V/mD. 8,55.106 V/mCâu 41:Hai điện tích điểm Q1 = 8µC, Q2 = – 6µC đặt tại hai điểm A, B cách nhau 10cm trong không khí. Tính độlớn của vectơ cường độ điện trường do hai điện tích này gây ra tại điểm M, biết MA = 5cm, MB = 5cm.A. 50,4.10 6 V/mB. 7,2.10 6 V/mC. 5,85.10 6 V/mD. 0 V/m3. Định luật Gauss, điện thế (25 câu)Câu hỏi thuộc khối kiến thức và kỹ năng cơ bảnĐHKTCN TP.Hồ Chí Minh – Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương A2 – Điện, Từ, Quang.Các vướng mắc có thời lượng 1 phút.Câu 42:Phát biểu nào sau này là SAI?A. Thông lượng của vectơ cường độ điện trường gởi qua mặt (S) gọi là điện thông Φ E .B. Điện thông Φ E là đại lượng vô hướng hoàn toàn có thể dương, âm hoặc bằng không.C. Điện thông Φ E gởi qua một mặt (S) bất kì luôn bằng không.D. Trong hệ SI, cty đo điện thông Φ E là vôn mét (Vm).Câu 43:Biểu thức nào sau này dùng để tính thông lượng điện trường Φ E gởi qua mặt S bất kì?∫→→A. Φ E = E.d SSB. Φ E =→→Ñ∫E.d SS→→C. dΦ E = E.d SD. Φ E =1εε0∑qi trongSCâu 44:Biểu thức nào sau này dùng để tính thông lượng điện cảm Φ D gởi qua mặt kín (S) bất kì?A. Φ D =1εε0B. Φ D =Ñ∫∑q→i trongS→E.d S(S)→→C. dΦ D = D.d SD. Φ D =∑qi trong(S)Câu 45:Trong hệ SI, cty đo điện cảm D là:A. vôn trên mét (V/m).B. vôn mét (Vm).C. coulomb trên mét vuông (C/mét vuông).D. coulomb (C).Câu 46:Trong hệ SI, cty đo thông lượng điện trường Φ E là:A. vôn trên mét (V/m).B. vôn mét (Vm).C. coulomb trên mét vuông (C/mét vuông).D. coulomb (C).Câu 47:Trong hệ SI, cty đo thông lượng điện cảm Φ D là:A. vôn trên mét (V/m).11ĐHKTCN TP.Hồ Chí Minh – Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương A2 – Điện, Từ, Quang.12B. vôn mét (Vm).C. coulomb trên mét vuông (C/mét vuông).D. coulomb (C).Câu 48:Hai điện tích Q1 = 8µC và Q2 = -5µC đặt trong không khí và nằm ngoài mặt kín (S). Thông lượng điệntrường Φ E do hai điện tích trên gởi qua mặt (S) có mức giá trị nào sau này?A. 3.10 – 6 (Vm)B. 3,4.10 5 (Vm)C. 0 (Vm)D. 9.10 5 (Vm)Câu 49:Hai điện tích Q1 = 8µC và Q2 = -5µC đặt trong không khí và nằm trong mặt kín (S). Thông lượng điệntrường Φ E do hai điện tích trên gởi qua mặt (S) có mức giá trị nào sau này?A. 3.10 – 6 (Vm)B. 3,4.10 5 (Vm)C. 0 (Vm)D. 9.10 5 (Vm)Câu 50:Hai điện tích Q1 = 8µC và Q2 = -5µC đặt trong không khí và nằm trong mặt kín (S). Thông lượng điệncảm Φ D do hai điện tích trên gởi qua mặt (S) có mức giá trị nào sau này?A. 3 (µC)B. 3,4.10 5 (Vm)C. 0 (C)D. 8 (µC)Câu 51:Đường sức của điện trường là đường→A. vuông góc với véctơ cường độ điện trường E tại điểm đó.→B. mà tiếp tuyến với nó tại mỗi điểm trùng với phương của véctơ cường độ điện trường E tại điểm đó.→C. mà pháp tuyến với nó tại mỗi điểm trùng với phương của vectơ cường độ điện trường E tại điểm đó.D. do những hạt nam châm hút sắt từ vẽ nên.Câu 52:Nếu điện thông gởi qua mặt kín (S) mà bằng 0 thìA. bên trong (S) không còn điện tích.B. tổng điện tích bên trong (S) bằng 0.C. đường sức điện trường đi vào (S) nhưng không đi thoát khỏi nó.D. bên trong (S) không còn điện trường.Câu 53:Một mặt cầu (S) bao kín một điện tích q. Nếu giá trị của q tăng thêm 3 lần thì điện thông gởi qua (S):A. tăng 3 lần.B. không thay đổi.C. giảm 3 lần.D. tăng 9 lần.ĐHKTCN TP.Hồ Chí Minh – Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương A2 – Điện, Từ, Quang.13Câu 54:Công thức của định lý Oxtrogradxki – Gauss về điện trường:A. Φ E =→∫→E.d S(S)→B.→Ñ∫D.d S =→→→→Ñ∫i trong (S)i(S)C.∑qE.d l = 0(C)D.Ñ∫E.d S =∑qi trong (S)i(S)Câu 55:Điện tích q di tán trong điện trường của điện tích Q., từ điểm M tới điểm N, cách Q. những khoảng chừng r M,rN trong không khí. Biểu thức nào sau này tính công của lực điện trường? kQ kQ −÷rN  rMA. A = q  kQ kQ −÷rN  rMB. A = | q |  kQ kQ −÷rM  rNC. A = q  1 1− ÷ rM rN D. A = k | Qq | Câu 56:Gọi WM, WN là thế năng của điện tích q trong điện trường tại M, N; V M, VN là điện thế tại M, N và AMN làcông của lực điện trường làm di tán điện tích q từ M đến N. Quan hệ nào sau này là đúng?A. AMN = q(VM – VN) = WM – WNB. A MN =WM − WM= VM – V NqC. AMN = |q|(VM – VN) = WM – WND. AMN = q(VN – VM) = WN – WMCâu 57:Trong trường tĩnh điện, phát biểu nào sau này là SAI ?A. Vectơ cường độ điện trường luôn hướng theo chiều giảm thế.B. Vectơ cường độ điện trường nằm trên tiếp tuyến của đường sức điện trường.C. Mặt đẳng thế vuông góc với đường sức điện trường.D. Công của lực điện trường có biểu thức tính: A12 = q(V2 – V1) = q∆V.Câu 58:Điện tích điểm Q. 0. Kết luận nào sau này là đúng?A. Càng xa điện tích Q., điện thế càng giảm.B. Càng xa điện tích Q., điện thế càng tăng.C. Điện thế tại những điểm ở xa Q. hoàn toàn có thể to nhiều hơn hoặc nhỏ hơn điện thế tại những điểm gần Q., tùy vàogốc điện thế mà ta chọn.D. Điện trường do Q. gây ra là điện trường đều.Câu 60:Điện tích điểm Q. > 0, điểm M cách Q. một khoảng chừng r. Chọn gốc điện thế và gốc thế năng ở vô cùng. Kếtluận nào sau này là SAI?A. Giá trị Q. càng lớn thì cường độ điện trường do Q. gây ra tại M càng lớn.B. Giá trị Q. càng lớn thì điện thế do Q. gây ra tại M càng lớn.C. Giá trị Q. càng lớn thì thế năng của điện tích Q. trong điện trường ngoài có mức giá trị tuyệt đối càng lớn.D. Càng xa điện tích Q., điện thế càng tăng.Câu 61:Chọn gốc điện thế ở vô cùng. Điện thế do điện tích điểm q gây ra tại điểm M cách q một khoảng chừng r trongchân không được xem bởi biểu thức nào sau này? (k = 9.109 Nm2/C2)A. V =B. V =C. V =kqrkqrkqr2kqD. V = 2rCâu 62:Khối cầu tâm O, bán kính R, tích điện Q. 0 phân loại đều trên vòng dây tròn, tâm O, bán kính R. Chọn gốc điện thế ở vô cùng. Xétnhững điểm trên trục của vòng dây, phát biểu nào sau này là đúng thời cơ nói về cường độ điện trường E vàđiện thế V tại tâm vòng dây ?A. Emax và VmaxB. E = 0 và VmaxC. Emax và V = 0D. E = 0 và V = 0Câu 66 :Vectơ cường độ điện trường luôn:A. hướng theo chiều tăng của điện thế.B. hướng theo chiều giảm của điện thế.C. vuông góc với đường sức của điện trường.D. tiếp xúc với đường sức điện trường và hướng theo chiều giảm của điện thế.4. Định luật Gauss, điện thế (18 câu).Câu hỏi thuộc khối kiến thức và kỹ năng cơ bảnCác vướng mắc có thời lượng 3 phút.Câu 67:Khối cầu tâm O, bán kính R = 20cm, tích điện đều với tỷ suất điện khối +ρ = 6.10 – 9 C/m3. Tính điện thếtại điểm M cách tâm O một khoảng chừng x = 50cm. Chọn gốc điện thế tại mặt phẳng khối cầu; thông số điện môi ởbên trong và bên phía ngoài khối cầu đều bằng 1.A. V = -5,4VB. V = 5,4VC. V = – 3,6VD. V = 3,6VCâu 68:Khối cầu tâm O, bán kính R = 20cm, tích điện đều với tỷ suất điện khối +ρ = 6.10 – 9 C/m3. Tính điện thếtại điểm M cách tâm O một khoảng chừng x = 10cm. Chọn gốc điện thế tại mặt phẳng khối cầu; thông số điện môi ởbên trong và bên phía ngoài khối cầu đều bằng 1.A. V = -3,4VB. V = 3,4VC. V = – 18VD. V = 18VCâu 69:ĐHKTCN TP.Hồ Chí Minh – Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương A2 – Điện, Từ, Quang.Tại A và B cách nhau 20cm ta đặt 2 điện tích điểm q A= – 5.10hệ điện tích này gởi qua mặt cầu tâm A, bán kính R = 30 cm.A. 18π.1010 (Vm)B. -8,85 (Vm)C. 8,85 (Vm)D. 0 (Vm)–916C, qB = 5.10 C. Tính điện thông Φ E do–9Câu 70:Tại A và B cách nhau 20cm ta đặt 2 điện tích điểm q A= – 5.10 – 9 C, qB = 5.10 – 9C. Tính điện thông Φ E dohệ điện tích này gởi qua mặt cầu tâm B, bán kính R = 10 cm.A. 5.10 – 9 (Vm)B. 565 (Vm)C. 4,4.10 – 20 (Vm)D. 0 (Vm)Câu 71:Thông lượng điện trường qua một mặt kín có mức giá trị ФE = 6.103 (Vm). Biết hằng số điện εo = 8.86.10 – 12(F/m). Tính tổng điện tích chứa trong mặt kín đó.A. q = 26,6.10 – 6 CB. q = 53,2.10 – 9 CC. q = 26,6.10 – 9 CD. q = 53,2.10 – 6 CCâu 72:Tại A và B cách nhau 50cm ta đặt 2 điện tích điểm q A= – 8,85.10 – 7 C , qB = -qA. Tính thông lượng điệncảm Φ D do 2 điện tích trên gởi qua mặt cầu tâm A, bán kính R = 30 cm.A. 0 (C)B. -8,85 .10 – 7 CC. 8,85.10 – 7 CD. 17,7.10 – 7 CCâu 73:Tại A và B cách nhau 50 cm ta đặt 2 điện tích q A= -8,85.10 – 7 C, qB = – qA .Tính thông lượng điện cảm Φ Ddo 2 điện tích đó gởi qua mặt cầu tâm O là trung điểm của AB và bán kính R = 30 cm.A. 0 (C)B. -8,85.10 – 7 CC. 8,85.10 – 7 CD. 105 CCâu 74:Cho một đoạn dây mảnh tích điện đều với tỷ suất điện dài λ được uốn thành một cung tròn bán kính R,góc ở tâm α = 600, đặt trong không khí. Chọn gốc điện thế ở vô cùng, điện thế tại tâm cung tròn có biểuthức nào sau này? (ε0 là hằng số điện)A. V =λ12ε0B. V =λ4ε0ĐHKTCN TP.Hồ Chí Minh – Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương A2 – Điện, Từ, Quang.λC. V =3ε0D. V =17λ6ε0Câu 75:Trong hệ tọa độ Descartes, điện thế có dạng V = a(x 2+y2) – bz2 với a, b là những hằng số dương. Vectơcường độ điện trường sẽ có được biểu thức là:→→→→A. E = 2ax. i + 2ay. j − 2bz. k→1 3→ 1 3→ 1 3→B. E = ax . i + ay . j − bz . k333→→→1 31 31 3→C. E = − ax . i − ay . j + bz . k333→→→→D. E = −2ax. i − 2ay. j + 2bz. kCâu 76:Tính điện thế do một vòng dây tròn (đặt trong không khí) bán kính a = 4cm, tích điện đều với điện tíchtổng cộng là Q. = 4.10 – 8 C, gây ra tại tâm vòng dây.A. 900VB. – 900VC. 9000VD. – 9000VCâu 77:Điện tích Q. = – 5µC đặt cố định và thắt chặt trong không khí. Điện tích q = +8µC di tán trên đường thẳng xuyênqua Q., từ M cách Q. một khoảng chừng 50cm, lại gần Q. thêm 30cm. Tính công của lực điện trường trong dịchchuyển đó.A. 1,08 JB. – 1,08 JC. – 0,48 JD. 0,48 JCâu 78:Điện tích Q. = – 5µC đặt cố định và thắt chặt trong không khí. Điện tích q = +8µC di tán trên đường thẳng xuyênqua Q., từ M cách Q. một khoảng chừng 50cm, ra xa Q. thêm 30cm. Tính công của lực điện trường trong dịchchuyển đó.A. 1,08 JB. – 0,48 JC. – 0,27 JD. 0,27 JCâu 79:Điện tích Q. = – 5µC đặt cố định và thắt chặt trong không khí. Điện tích q = +8µC di tán trên đường tròn tâm Q., từM cách Q. một khoảng chừng 50cm, tới điểm N, cách M 20cm. Tính công của lực điện trường trong dịchchuyển đó.A. 1,08 JĐHKTCN TP.Hồ Chí Minh – Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương A2 – Điện, Từ, Quang.18B. – 0,48 JC. – 0,27 JD. 0 JCâu 80:Cho hai điểm M và N trong điện trường, có điện thế là V M = –140V và VN = 260V. Công của lực điệntrường chuyển dời điện tích q = -12.10 – 6 C từ N đến M là:A. – 1,44 mJB. – 4,8 m JC. 1,44 mJD. 4,8 m JCâu 81:Tấm sắt kẽm kim loại (P) phẳng rất rộng, tích điện dương,độ điện trường E và điện thế V do (P) gây ra tại(hình 4.1).A. EA > EB > EC và VA > VB > VC.B. EA < EB VB > VC.C. EA = EB = EC và VA > VB > VC.D. EA = EB = EC và VA < VB EC và VA = VB > VC.BAB. EA = EB < EC và VA = VB VC.(P)D. EA = EB = EC và VA = VB F1.B. đẩy nhau một lực F2 F1.D. không tương tác với nhau nữa.Câu 2:Hai quả cầu sắt kẽm kim loại nhỏ, giống hệt nhau, tích điện q 1, q2, đặt cách nhau một khoảng chừng r trong không khí thìhút nhau một lực F1 . Nếu cho chúng chạm nhau rồi đưa về vị trí cũ thì chúng đẩy nhau một lực F 2 =9F1/16. Tính tỉ số điện tích q1/q2 của hai quả cầu.A. –1/4B. – 4C. hoặc –1/4, hoặc – 4D. hoặc –3/4, hoặc – 4/3.Câu 3:Ba điện tích điểm bằng nhau và bằng q đặt tại ba đỉnh của tam giác đều ABC cạnh a. Phải đặt thêm điệntích thứ tư Q. bằng bao nhiêu, ở vị trí nào để hệ điện tích cân đối?A. Q. = q, tại trọng tâm ∆ABCB. Q. = – q, tại trọng tâm ∆ABCC. Q. = −q3, tại trọng tâm ∆ABCD. Q. 0; lại gần đĩa, nếu σ 0.C. E = 0.D. Hướng lại gần đĩa, nếu σ < 0.Câu 10:Diện tích phẳng S nằm trong mặt phẳng (Oxy), điện trường đều phải có vectơ cường độ điện trường→→→E = a. i + b. j với a, b là những hằng số dương. Thông lượng điện trường Φ E qua diện tích s quy hoạnh S sẽ là:A. ФE = a 2 + b 2 SB. ФE = aSC. ФE = 0D. ФE = bSCâu 11:Diện tích phẳng S nằm trong mặt phẳng (Oyz), điện trường đều phải có vectơ cường độ điện trường→→→E = a. i + b. j với a, b là những hằng số dương. Thông lượng điện trường Φ E qua diện tích s quy hoạnh S sẽ là:A. ФE = a 2 + b 2 SĐHKTCN TP.Hồ Chí Minh – Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương A2 – Điện, Từ, Quang.21B. ФE = aSC. ФE = 0D. ФE = bSCâu 12:Diện tích phẳng S nằm trong mặt phẳng (Oxz), điện trường đều phải có vectơ cường độ điện trường→→→E = a. i + b. j với a, b là những hằng số dương. Thông lượng điện trường Φ E qua diện tích s quy hoạnh S sẽ là:A. ФE = a 2 + b 2 SB. ФE = aSC. ФE = 0D. ФE = bSCâu 13:→→→→Diện tích phẳng S nằm trong mặt phẳng (Oxy), điện trường đều phải có vectơ cường độ điện trường E = a.kvới a là hằng số dương. Thông lượng điện trường Φ E qua diện tích s quy hoạnh S sẽ là:A. ФE = a SDien tich s nam trong mat phang nao thi chi coB. ФE = aSdien truong theo phuong con laiC. ФE = 02D. ФE = a SCâu 14:Diện tích phẳng S nằm trong mặt phẳng (Oyz), điện trường đều phải có vectơ cường độ điện trường E = a.kvới a là hằng số dương. Thông lượng điện trường Φ E qua diện tích s quy hoạnh S sẽ là:A. ФE = a SB. ФE = aSC. ФE = 0D. ФE = a2SCâu 15:Điện tích điểm Q. gây ra xung quanh nó điện thế biến hóa theo qui luật V = kQ/r. Xét 2 điểm M và N,người ta đo được điện thế V M = 500V; VN = 300V. Tính điện thế tại trung điểm I của MN. Biết Q. – M –N thẳng hàng.A. 400 VB. 375VSu dung tc cong the V=VM+VNC. 350VD. 450 VCâu 16:Hai quả cầu sắt kẽm kim loại nhỏ giống hệt nhau, tích điện Q. 1 và Q2 đặt tại A và B, lần lượt gây ra tại trung điểmM của AB những điện thế V1 = 100V; V2 = 300V (gốc điện thế ở vô cùng). Nếu cho 2 quả cầu tiếp xúc nhau,rồi đưa về vị trí cũ thì điện thế tổng hợp tại M giờ đấy là:A. 200 VB. 250 VC. 400VD. 100VCâu 17:ĐHKTCN TP.Hồ Chí Minh – Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương A2 – Điện, Từ, Quang.22Hai quả cầu sắt kẽm kim loại nhỏ giống hệt nhau, tích điện Q. 1 và Q2 đặt tại A và B, lần lượt gây ra tại trung điểmM của AB những điện thế V1 = 100V; V2 = – 300V (gốc điện thế ở vô cùng). Nếu cho 2 quả cầu tiếp xúcnhau, rồi đưa về vị trí cũ thì điện thế tổng hợp tại M giờ đấy là:A. – 200 VB. 200 VC. 400VD. – 100VCâu 18:Hai mặt phẳng rộng vô hạn, tích điện đều với tỷ suất điện tích mặt +σ và –σ, đặt trong không khí, songsong nhau, cách nhau một khoảng chừng 2a. Chọn gốc điện thế tại mặt phẳng +σ. Tính điện thế tại điểm nằmcách đều hai mặt phẳng một khoảng chừng a.A. V =a.σ2ε0B. V = −C. V =a.σ2ε0a.σε0D. V = −a.σε0Câu 19:Hai mặt cầu đồng tâm O, bán kính R 1 và R2 (R1 R2.A. V =kQxB. V =2kQxC. V =kQx − R2D. V = 0Câu 20:Trên 2 điểm A và B cách nhau 10 cm ta đặt 2 điện tích q và 2q. Hỏi phải để một điện tích thử tại điểmnào trên AB để nó đứng yên? Khoảng cách từ A tới điểm đó? (cm)A. 2,25B. 3,5C. 4,14D. 7,23Câu 21:Cho hai điện tích điểm cùng dấu q1 = q2 = q, đặt tại A và B cách nhau một khoảng chừng 10 cm. Xét điểm Mtrên trung trực cuả AB, cách đường thẳng AB một khoảng chừng x. Cường độ điện trường tại M đạt cực lớn khi:A. x = 0ĐHKTCN TP.Hồ Chí Minh – Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương A2 – Điện, Từ, Quang.23B. x = 5 cm5 2cm2D. x = 5 2 cmC. x =Chương 2: VẬT DẪNI. Câu hỏi thuộc khối kiến thức và kỹ năng cơ bản1. Các vướng mắc có thời lượng 1 phút (18 câu).Câu 1:Chọn phát biểu đúng:A. Hòn bi sắt nằm trên bàn gỗ khô, sau khi được tích điện thì điện tích phân bồ đều trong thể tích hòn bi.B. Vật tích điện mà có điện tích phân loại trong thể tích của vật thì chắc như đinh nó không phải là sắt kẽm kim loại.C. Một lá thép hình lục giác đều được tích điện, thì điện tích sẽ phân loại đều trên mặt phẳng lá thép.D. Các vật bằng sắt kẽm kim loại, nếu nhiễm điện thì điện tích luôn phân loại đều trên mặt ngoài của vật.Câu 2:Tích điện Q. C2. Gọi Q1, Q2 và U1, U2 là điện tích và hiệu điện thếcủa tụ C1, C2 . Quan hệ nào sau này là đúng?A. U1 = U2 và Q1 = Q2B. U1 U2 và Q1 = Q2D. U1 = U2 và Q1 > Q2Câu 5:Hai tụ điện có điện dung C 1, C2 mắc tuy nhiên tuy nhiên, C1 > C2. Gọi Q1, Q2 và U1, U2 là điện tích và hiệu điện thếcủa tụ C1, C2. Quan hệ nào sau này là đúng?A. Q1 = Q2 và U1 = U2B. Q1 Q2 và U1 = U2D. Q1 = Q2 và U1 > U2Câu 6 :Tụ điện phẳng không khí được tích điện Q., rồi ngắt khỏi nguồn. Ta cho 2 bản tụ rời xa nhau một chút ít thì:A. điện tích Q. của tụ không đổi.ĐHKTCN TP.Hồ Chí Minh – Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương A2 – Điện, Từ, Quang.24B. hiệu điện thế giữa 2 bản tụ không đổi.C. hiệu điện thế giữa 2 bản tụ giảm.D. cường độ điện trường trong tâm tụ điện tăng.Câu 7 :Tụ điện phẳng không khí được mắc cố định và thắt chặt với ắcqui. Cho 2 bản tụ tiến lại gần nhau một chút ít. Phát biểunào sau này là SAI?A. Cường độ điện trường trong tâm tụ tăng.B. Năng lượng của tụ không đổi.C. Hiệu điện thế giữa 2 bản tụ không đổi.D. Điện dung của tụ tăng.Câu 8:Tụ điện phẳng không khí được tích điện Q. rồi ngắt khỏi nguồn. Ta lấp đầy lòng tụ một chất điện môi ε =3, thì:A. cường độ điện trường trong tâm tụ giảm.B. điện tích Q. của tụ giảm.C. điện dung của tụ giảm 3 lần.D. điện áp giữa 2 bản tụ không đổi.Câu 9:Điện dung của hệ hai vật dẫn tùy từng:A. điện tích của chúng.B. hiệu điện thế giữa chúng.C. điện trường giữa chúng.D. hình dạng, kích thước, khoảng chừng cách giữa chúng.Câu 10:→Đặt một hộp sắt kẽm kim loại kín vào điện trường đều phải có E hướng sang phải. Phát biểu nào sau này là SAI?A. Các electron tự do của hộp sắt kẽm kim loại triệu tập về mặt bên phải.B. Trong hộp kín cường độ điện trường bằng không.C. Điện thế tại điểm bên trong hộp luôn bằng điện thế tại điểm trên mặt hộp.D. Mặt ngoài của hộp xuất hiên những điện tích trái dấu.Câu 11:Chọn phát biểu đúng: Điện trường giữa hai bản tụ điệnA. phẳng là điện trường đều.B. cầu là điện trường đều.C. trụ là điện trường đều.D. phẳng, cầu, trụ là những điện trường đều.Câu 12:Hai quả cầu sắt kẽm kim loại ở khá xa nhau, tích điện Q. 1 và Q2. Nối hai quả cầu này bằng một dây dẫn có điệndung không đáng kể thì hai quả cầu sẽ:A. mất hết điện tích.B. có cùng điện tích.C. có cùng điện thế.D. cùng điện thế và điện tích.Câu 13:ĐHKTCN TP.Hồ Chí Minh – Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương A2 – Điện, Từ, Quang.25Vật dẫn cân đối tĩnh điện KHÔNG tính chất nào sau này?A. Điện tích phân loại đều trong thể tích của vật dẫn, nếu nó có dạng khối cầu.B. Trong lòng vật dẫn không còn điện trường.C. Điện thế tại điểm trong tâm và điểm trên mặt phẳng vật dẫn luôn bằng nhau.D. Vectơ cường độ điện trường tại một điểm sát mặt ngoài vật dẫn luôn hướng theo pháp tuyến của bềmặt vật dẫn tại điểm đó.Câu 14:Một quả cầu sắt kẽm kim loại được tích điện đến điện thế V 0 (gốc điện thế ở vô cùng). Đặt quả cầu này vào trongmột vỏ cầu rỗng trung hòa điện có bán kính to nhiều hơn, rồi nối quả cầu nhỏ với vỏ cầu bằng một dây kimloại. Điện thế mới của quả cầu là V. So sánh với V0, ta thấy:A. V V0C. V = 0,5V0D. V = V0Câu 15: (Không hoán vị đáp án)ung của một vật dẫn cô lập tùy từng điểm nào sau này?A. Hình dạng, kích thước vật dẫn.B. Điện tích chứa trên vật dẫn.C. Điện thế của vật dẫn.D. Cả 3 yếu tố A, B, C.Câu 16:Hai quả cầu sắt kẽm kim loại tích điện, có bán kính rất khác nhau, ở khá xa nhau, được nối với nhau bằng sợi dâydẫn mảnh, có điện dung không đáng kể. Quả cầu nào sẽ có được tỷ suất điện tích mặt to nhiều hơn?A. Quả bé.B. Quả lớn.C. Bằng nhau.D. Bằng nhau và bằng không.Câu 17:Hai quả cầu sắt kẽm kim loại, có bán kính rất khác nhau, tích điện, được nối với nhau bằng sợi dây dẫn mảnh, cóđiện dung không đáng kể. Điện thế lúc sau của những quả cầu sẽ ra làm sao; quả nào có điện thế cao hơn?(gốc điện thế ở vô cùng).A. Quả bé.B. Quả lớn.C. Bằng nhau.D. Bằng không.Câu 18:Hai vật dẫn tích điện, được nối với nhau bằng một sợi dây dẫn, khi chúng ở trạng thái cân đối tĩnh điệnthì:A. điện trường trên mặt phẳng 2 vật có cường độ như nhau.ĐHKTCN TP.Hồ Chí Minh – Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương A2 – Điện, Từ, Quang.26B. điện thế và điện tích 2 vật đều như nhau.C. điện tích 2 vật bằng nhau.D. điện thế 2 vật bằng nhau.2. Câu hỏi thuộc khối kiến thức và kỹ năng cơ bảnCác vướng mắc có thời lượng 3 phút (12 câu)Câu 19 :Một quả cầu sắt kẽm kim loại bán kính 50 cm, đặt trong chân không, tích điện Q. = 5.10 – 6 C. Tìm điện thế tại tâmquả cầu, chọn gốc điện thế ở vô cùng.A. V = 9.104 (V)B. V = 1,8.105 (V)C. V = 300 (V)D. V = 0 (V)Câu 20:Một quả cầu sắt kẽm kim loại bán kính 50 cm, đặt trong chân không, tích điện Q. = 5.10 – 6 C. Tính điện thế tại tâmcủa quả cầu, chọn gốc điện thế ở mặt cầu.A. 300 VB. 9.104 VC. 18.104 VD. 0 VCâu 21:Hai hòn bi sắt có bán kính R 2 = 2R1, ở rất xa nhau, tích điện dương như nhau. Gọi S 1, S2 và σ1 , σ2 là diệntích mặt phẳng và tỷ suất điện tích mặt của chúng. Quan hệ nào sau này là đúng?A. S2 = 4S1 và σ1 = 4σ2B. S2 = 8S1 và σ1 = 8σ2C. S2 = 2S1 và σ1 = 2σ2D. S1 = S2 và σ2 = σ1Câu 22:Một tụ C = 5µF, ghép với tụ C0 thì được bộ tụ có điện dung 3µF. Tính C0 và xác lập cách ghép.A. 2µF, nối tiếpB. 2µF, tuy nhiên songC. 7,5µF, nối tiếpD. 7,5µF, tuy nhiên songCâu 23:Hai tụ C1 = 10µF, C2 = 20µF lần lượt chịu được hiệu điện thế tối đa là U 1 = 150V, U2 = 200V. Nếu ghépnối tiếp hai tụ này thì bộ tụ hoàn toàn có thể chiụ được hiệu điện thế tối đa là:A. 350VB. 225VC. 175VD. 200 VĐHKTCN TP.Hồ Chí Minh – Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương A2 – Điện, Từ, Quang.27Câu 24:Quả cầu sắt kẽm kim loại rỗng, bán kính 10cm, tích điện Q. = 6µC, đặt trong không khí. Tính cường độ điệntrường tại tâm O của quả cầu.A. E = 5,4.106 V/mB. E = 5,4.108 V/mC. E = 5,4.109 V/m V/mD. E = 0 V/mCâu 25:Cho quả cầu sắt kẽm kim loại đặc tâm 0, bán kính R, mang điện tích Q. > 0. Cường độ điện trường E và điện thế Vtại điểm P cách tâm O một khoảng chừng r > R được xem theo biểu thức nào sau này? (gốc điện thế ở vô cùng, k= 9.109 Nm2/C2, ε là thông số điện môi).kQkQvà VP =2εrεrkQkQB. EP = 2 và VP =εrεRkQkQC. EP =2 và VP =εRεRA. EP =D. Ep = 0 và Vp = 0Câu 26:Cho quả cầu sắt kẽm kim loại đặc tâm O, bán kính R, mang điện tích Q. > 0. Cường độ điện trường E và điện thếV tại điểm P cách tâm O một khoảng chừng r < R được xem theo biểu thức nào sau này? (gốc điện thế ở vôcùng, k = 9.109 Nm2/C2, ε là thông số điện môi).A. EP = 0 và VP =B. EP =kQεr 2kQεRvà VP =C. EP = 0 và VP = 0D. EP =kQεr 2kQεrvà Vp = 0Câu 27:Cho quả cầu sắt kẽm kim loại đặc tâm O, bán kính R, mang điện tích Q. R được xem theo biểu thức nào sau này? (gốc điện thế ở vô cùng, k =9.109 Nm2/C2, ε là thông số điện môi).A. EP =B. EP =C. EP =kQεrkQ2εr 2kQvà VP =và VP =kQεrkQεrkQvà VP =εRεr 2kQD. EP = 2 và Vp = 0εrCâu 28:

Reply
8
0
Chia sẻ

Video Mặt phẳng rất rộng tích điện đều Q. > 0 so sánh điện thế V do mặt phẳng gây ra tại những điểm A, B, C ?

You vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Mặt phẳng rất rộng tích điện đều Q. > 0 so sánh điện thế V do mặt phẳng gây ra tại những điểm A, B, C tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Mặt phẳng rất rộng tích điện đều Q. > 0 so sánh điện thế V do mặt phẳng gây ra tại những điểm A, B, C miễn phí

You đang tìm một số trong những ShareLink Download Mặt phẳng rất rộng tích điện đều Q. > 0 so sánh điện thế V do mặt phẳng gây ra tại những điểm A, B, C miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Mặt phẳng rất rộng tích điện đều Q. > 0 so sánh điện thế V do mặt phẳng gây ra tại những điểm A, B, C

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Mặt phẳng rất rộng tích điện đều Q. > 0 so sánh điện thế V do mặt phẳng gây ra tại những điểm A, B, C vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Mặt #phẳng #rất #rộng #tích #điện #đều #sánh #điện #thế #mặt #phẳng #gây #tại #những #điểm