Thủ Thuật Hướng dẫn Một nguyên tử có số hiệu 29 số khối 61 nguyên tử đó có bao nhiêu nơtron Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Một nguyên tử có số hiệu 29 số khối 61 nguyên tử đó có bao nhiêu nơtron được Update vào lúc : 2022-05-13 15:35:10 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

41

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 10 Chương 1 – Đề 10

ĐỀ BÀI

Câu 1: Cho 3 nguyên tố: , , . Các nguyên tử nào là đồng vị với nhau?

Nội dung chính

  • Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 10 Chương 1 – Đề 10

A. Y và Z

B. X, Y và Z

C. X và Z

D. X và Y

Câu 2: Số khối A của hạt nhân là:

A.Tổng số electron và proton

B. Tổng số proton và nơtron

C.Tổng số electron và nơtron

D. Tổng số proton, nơtron và electron

Câu 3: Lớp thứ 3(n=3) có số phân lớp là

A. 7

B. 5

C. 4

D. 3

Câu 4: Nguyên tử của nguyên tố R có 3 lớp e, lớp ngoài cùng có 3e. Vậy số hiệu nguyên tử của nguyên tố R là:

A. 14

B. 15

C. 13

D. 3

Câu 5: Tìm câu sai trong những câu sau:

A. Trong nguyên tử , hạt nơtron không mang điện.

B. Trong nguyên tử, lớp vỏ electron mang điện âm.

C. Trong nguyên tử , hạt nơtron mang điện dương

D. Trong nguyên tử , hạt nhân mang điện dương.

Câu 6: Cấu hình electron của nguyên tử nào sau này là của nguyên tố ?

A. 1s22s22p63s23p63d1.

B. 1s22s22p63s23p64s2.

C. 1s22s22p63s23p63d1 4s2 .

D. 1s22s22p63s23p64s1.

Câu 7: Nguyên tố Bo có 2 đồng vị 11B (80%) và 10B (20%). Nguyên tử khối trung bình của Bo là

A.10,4

B. 10,2

C. 10,6

D. 10,8

Câu 8: Nguyên tử nào sau này chứa nhiều nơtron nhất?

A. 23Na(Z=11)

B. 56Fe(Z=26)

C. . 24Mg(Z=12)

D. 64Cu(Z=29)

Câu 9: Cacbon có hai đồng vị, chúng rất khác nhau về:

A. Số khối

B. Số P

C. Cấu hình electron.

D. Số hiệu nguyên tử.

Câu 10: Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt bằng 82, hạt mang điện nhiều hơn nữa hạt không mang điện là 22 hạt. Khối lượng (kg) của nguyên tử X là:

A. 56.10-27

B. 39.73.10-27

C. 93,73.10-27

D. 54.10-27

Câu 11: Số electron tối đa của lớp M, N lần lượt là

A. 8, 32

B. 18, 32

C. 18, 18

D. 8, 18

Câu 12: Trong tự nhiên, cacbon có 2 đồng vị (98,9%) và . Phần trăm khối lượng của đồng vị trong phân tử CaCO3 là: (Ca: 40, O: 16)

A. 1,1%

B. 0,11%

C. 11,87%

D. 98,9%

Câu 13: Nguyên tử X có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 34. Biết số nơtron nhiều hơn nữa số proton là một trong. Số khối của X là:

A. 19

B. 23

C. 21

D. 11

Câu 14: Nguyên tử khối trung bình của R là 79,91; R có 2 đồng vị. Biết 79R( 54,5%). Nguyên tử khối của đồng vị thứ hai có mức giá trị là bao nhiêu?

A. 82

B. 85

C. 80

D. 81

Câu 15: Kí hiệu nguyên tử thể hiện đặc trưng cho nguyên tử vì nó cho biết thêm thêm:

A. Số khối A

B. Số khối A và số hiệu nguyên tử Z

C. Nguyên tử khối của nguyên tử

D. Số hiệu nguyên tử Z

Câu 16: Nguyên tử F có tổng số hạt p.,n,e là:

A. 20

B. 19

C. 28

D. 9

Câu 17: Câu nào sau này đúng?

Điện tích của proton bằng điện tích electron về trị số tuyệt đối.

proton là hạt nhân nguyên tử hiđro.

proton là hạt mang điện tích dương.

Tất cả đều đúng.

Câu 18: Cho thông số kỹ thuật electron nguyên tử của những nguyên tố như sau:

1/. 1s22s22p63s2

2/. 1s22s22p63s23p5

3/. 1s22s22p63s23p63d6 4s2

4/. 1s22s22p6

Các nguyên tố sắt kẽm kim loại là:

A. 2, 3, 4

B. 1, 2, 4

C. 2, 4

D. 1, 3

Câu 19: Các phân lớp. có trong lớp. L là

A. 3s; 3p; 3d:3f

B. 2s; 2p

C. 3s; 3p; 3d

D. 4s; 4p;4d;4f

Câu 20: Electron thuộc lớp nào sau này link ngặt nghèo nhất với hạt nhân?

A. Lớp L

B. Lớp K

C. Lớp M

D. Lớp N

Câu 21: Nguyên tử được cấu trúc từ loại hạt nào?

A. Các hạt proton

B. Các hạt nơtron

C. Các hạt electron

D. Cả ba loại hạt trên

Câu 22: Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong nguyên tử của một nguyên tố X là 155 hạt. Số hạt mang điện nhiều hơn nữa số hạt không mang điện là 33 hạt. Số khối của nguyên tử X là:

A. 108

B. 66

C. 128

D. 122

Câu 23: Đồng có 2 đồng vị 63Cu và 65Cu. Tỉ lệ % của đồng vị 63Cu là bao nhiêu. Biết rằng nguyên tử khối trung bình của Cu là 63,5.

A. 90%

B. 25%

C. 50%

D. 75%

Câu 24: Số electron tối đa chứa trong những phân lớp s, p., d, f lần lượt là:

A. 2, 6, 10, 14.

B. 2, 8, 18, 32.

C. 2, 6, 8, 18.

D. 2, 4, 6, 8.

Câu 25: Nguyên tử của nguyên tố nào sau này có số hạt e lớn số 1 ?

A. Sc

B. F

C. K

D. Ca

Câu 26: Nguyên tử của nguyên tố nào sau này có hạt nhân chứa 19p và 20n ?

A. K

B. F

C. Sc

D. Ca

Câu 27: Trong những thông số kỹ thuật electron nào dưới đây không đúng:

A. 1s22s22p63s23p54s2

B. 1s22s22p63s23p63d64s2

C. 1s22s22p63s2.

D. 1s22s22p63s23p6

Câu 28: Những nguyên tử Ca, K, Sc có cùng:

A. số e

B. số nơtron

C. số khối

D. số hiệu nguyên tử

Câu 29: Nguyên tố hoá học là những nguyên tố có điểm lưu ý chung nào sau này?

A. Các nguyên tử có cùng số proton.

B. Các nguyên tử có cùng số nơtron.

C. Các nguyên tử có cùng số proton, khác số electron.

D. Các nguyên tử có cùng số khối.

Câu 30: số hiệu nguyên tử (Z) của nguyên tử X có phân lớp cuối là 3p3 là

A. 12

B. 13

C. 15

D. 14

Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvc) của những nguyên tố :

H= 1; Li= 7; C= 12; N= 14; O= 16; Na= 23; Mg= 24; Al= 27; P= 31; S= 32; Cl= 35,5; K= 39; Ca= 40; Fe= 56; Cu= 64; Zn= 65; As= 75; Br= 80; Rb = 85,5; Ag= 108; Ba= 137; Ni= 59; Cr= 52; Mn= 55.

Lưu ý: Thí sinh không sử dụng bảng tuần hoàn

ĐÁPÁN

1.C

2.B

3.D

4.C

5.C

6.D

7.D

8.D

9.A

10.C

11.B

12.C

13.B

14.D

15.B

16.C

17.D

18.D

19.B

20.B

21.D

22.A

23.D

24.A

25.A

26.A

27.A

28.B

29.A

30.C

Reply
6
0
Chia sẻ

Video Một nguyên tử có số hiệu 29 số khối 61 nguyên tử đó có bao nhiêu nơtron ?

You vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Một nguyên tử có số hiệu 29 số khối 61 nguyên tử đó có bao nhiêu nơtron tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Một nguyên tử có số hiệu 29 số khối 61 nguyên tử đó có bao nhiêu nơtron miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Một nguyên tử có số hiệu 29 số khối 61 nguyên tử đó có bao nhiêu nơtron Free.

Thảo Luận vướng mắc về Một nguyên tử có số hiệu 29 số khối 61 nguyên tử đó có bao nhiêu nơtron

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Một nguyên tử có số hiệu 29 số khối 61 nguyên tử đó có bao nhiêu nơtron vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Một #nguyên #tử #có #số #hiệu #số #khối #nguyên #tử #đó #có #bao #nhiêu #nơtron