Contents

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Nói dung nào dưới đấy là hạn chế trong Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 của Đảng 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Nói dung nào dưới đấy là hạn chế trong Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 của Đảng được Update vào lúc : 2022-04-08 02:04:10 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

254

Cương lĩnh chính trị và luận cương chính trị là những văn kiện thể hiện đường lối cách mạng của Đảng ta. Vậy hai văn kiện này còn có những điểm gì giống và rất khác nhau?

Nội dung chính

  • Nội dung của Cương lĩnh chính trị
  • Nội dung Luận cương chính trị
  • – Điểm giống nhau:
  • – Điểm rất khác nhau:

Chúng tôi sẽ hỗ trợ quý bạn đọc nắm vững yếu tố này thông qua nội dung bài viết So sánh cương lĩnh chính trị và luận cương chính trị.

Nội dung của Cương lĩnh chính trị

– Mục tiêu kế hoạch: Chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản

– Nhiệm vụ của cách mạng dân tộc bản địa dân gia chủ dân

Đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến, làm cho nước Việt Nam hoàn toàn độc lập; dựng ra Chính phủ công, nông, binh; tổ chức triển khai ra quân đội công-nông.

– Về lực lượng cách mạng

+ Lực lượng cách mạng: công nhân, nông dân, tiểu tư sản, trí thức, tư sản dân tộc bản địa và những thành viên yêu nước thuộc tầng lớp địa chủ vừa và nhỏ.

+ Giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng

– Về phương pháp cách mạng: Bạo lực cách mạng gồm có lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang

– Về đoàn kết quốc tế: Đoàn kết ngặt nghèo với những dân tộc bản địa bị áp bức và giai cấp vô sản trên toàn thế giới, nhất là giai cấp vô sản Pháp.

– Vai trò lãnh đạo của Đảng: Nhân tố quyết định hành động nhất đến CMVN: có đường lối đúng; CNMLN là nền tảng tư tưởng; thâu phục giai cấp công nhân vào Đảng…

Nội dung Luận cương chính trị

– Chiến lược và sách lược: Cách mạng Đông Dương lúc đầu là cách mạng tư sản dân quyền, tiếp theo đó tiến thẳng lên XHCN, bỏ qua thời kỳ tư bản chủ nghĩa.

– Nhiệm vụ đánh phong kiến và đánh đế quốc là hai trách nhiệm có quan hệ khăng khít.

– Động lực cách mạng là công nhân và nông dân.

– Lãnh đạo cách mạng là giai cấp công nhân – Đội tiên phong là Đảng Cộng sản.

– Nêu rõ hình thức, giải pháp đấu tranh, quan hệ giữa CMVN và cách mạng toàn thế giới.

– Hạn chế:

+ Chưa nêu được xích míc hầu hết của xã hội Đông Dương.

+ Không đưa ngọn cờ dân tộc bản địa lên số 1, nặng về đấu tranh giai cấp và cách mạng ruộng đất.

+ Đánh giá không đúng kĩ năng cách mạng của tầng lớp tiểu tư sản, giai cấp tư sản dân tộc bản địa,kĩ năng lôi kéo bộ phận trung, tiểu địa chủ tham gia Mặt trận dân tộc bản địa thống nhất, chống đế quốc và phong kiến.

Cương lĩnh chính trị và luận cương chính trị là những văn kiện thể hiện đường lối cách mạng của Đảng ta. Tuy nhiên, hai văn kiện này còn có những điểm giống và rất khác nhau, rõ ràng như sau:

– Điểm giống nhau:

+ Về phương hướng kế hoạch của cách mạng, cả hai văn kiện đều xác lập được tích chất của cách mạng Việt Nam là: Cách mạng tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng, bỏ qua quy trình tư bản chủ nghĩa để đi tới xã hội cộng sản

+ Về trách nhiệm cách mạng, đều là chống đế quốc, phong kiến để lấy lại ruộng đất và giành độc lập dân tộc bản địa.

+ Về lực lượng cách mạng, hầu hết là công nhân và nông dân. Đây là hai lực lượng nòng cốt và cơ bản phần đông trong xã hội góp thêm phần to lớn vào công cuộc giải phóng dân tộc bản địa việt nam.

+ Về phương pháp cách mạng, sử dụng sức mạnh mẽ và tự tin của số đông dân chúng Việt Nam cả về chính trị và vũ trang nhằm mục đích đạt tiềm năng cơ bản của cuộc cách mạng là đánh đổ đế quốc và phong kiến, giành cơ quan ban ngành thường trực về tay công nông.

+ Về vị trí quốc tế, cách mạng Việt Nam là một bộ phận khăng khít với cách mạng toàn thế giới đã thể hiện sự mở rộng quan hệ bên phía ngoài, tìm liên minh cho mình.

+ Lãnh đạo cách mạng là giai cấp công nhân thông qua Đảng cộng sản

– Điểm rất khác nhau:

+ Cương lĩnh chính trị xây dựng đường lối của cách mạng Việt Nam còn Luận cương chính trị xây dựng đường lối cách mạng cho Việt Nam nói riêng và những nước Đông Dương nói chung.

+ Xác định quân địch và trách nhiệm, tiềm năng của cách mạng:

Cương lĩnh chính trị xác lập quân địch, trách nhiệm của cách mạng là đánh đổ giặc Pháp tiếp theo đó mới đánh đổ phong kiến và tay sai phản cách mạng(trách nhiệm dân tộc bản địa và dân chủ). Nhiệm vụ dân tộc bản địa sẽ là trách nhiệm trọng đại của cách mạng, trách nhiệm dân chủ cũng nhờ vào việc dân tộc bản địa để xử lý và xử lý. Mục tiêu của cương lĩnh xác lập: làm cho Việt Nam hoàn toàn độc lập, nhân dân được tự do, dân chủ, bình đẳng, tịch thu ruộng đất của bọn đế quốc Việt gian chia cho dân cày nghèo, xây dựng chính phủ nước nhà công nông binh và tổ chức triển khai cho quân đội công nông, thi hành chủ trương tự do dân chủ bình đẳng phổ thông giáo dục theo phía công nông hóa.

Luận cương chính trị thì xác lập phải “tranh đấu để đánh đổ những di tích lịch sử phong kiến, đánh đổ những phương pháp bóc lột theo lối tiền tư bản và để thực hành thực tiễn thổ địa cách mạng cho triệt để” và “đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp, làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập”. Luận cương chưa xác lập được quân địch, trách nhiệm số 1 ở một nước thuộc địa nửa phong kiến nên không nêu cao yếu tố dân tộc bản địa lên số 1 đó là nêu cao yếu tố đấu tranh giai cấp, yếu tố cách mạng ruộng đất.

 + Lực lượng cách mạng

Cương lĩnh chính trị xác lập lực lượng cách mạng là giai cấp công nhân và nông dân nhưng bên gần này cũng phải liên minh đoàn kết với tiểu tư sản, tận dụng hoặc trung lập phú nông, trung nông, tiểu địa chủ và tư bản Việt Nam chưa rõ mặt phản cách mạng.

Luận cương thì xác lập giai cấp vô sản và nông dân là hai động lực chính của cách mạng mạng tư sản dân quyền, trong số đó giai cấp vô sản là đông lực chính và mạnh, là giai cấp lãnh đạo cách mạng, nông dân có số lượng phần đông nhất, là một động lực mạnh mẽ và tự tin của cách mạng, còn những giai cấp và tầng lớp khác ngoài công nông như tư sản thương nghiệp thì đứng về phía đế quốc chống cách mạng, còn tư sản công nghiệp thì đứng về phía vương quốc cải lương và khi cách mạng tăng trưởng cao thì họ sẽ theo đế quốc.

Trên đấy là nội dung chia sẻ của chúng tôi về nội dung So sánh cương lĩnh chính trị và luận cương chính trị. Chúng tôi kỳ vọng rằng những chia sẻ từ nội dung bài viết sẽ hữu ích và giúp quý bạn đọc nắm vững nội dung này.

Reply
2
0
Chia sẻ

Video Nói dung nào dưới đấy là hạn chế trong Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 của Đảng ?

You vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Nói dung nào dưới đấy là hạn chế trong Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 của Đảng tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Nói dung nào dưới đấy là hạn chế trong Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 của Đảng miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Nói dung nào dưới đấy là hạn chế trong Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 của Đảng Free.

Thảo Luận vướng mắc về Nói dung nào dưới đấy là hạn chế trong Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 của Đảng

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Nói dung nào dưới đấy là hạn chế trong Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 của Đảng vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Nói #dung #nào #dưới #đây #là #hạn #chế #trong #Luận #cương #chính #trị #tháng #năm #của #Đảng