Thủ Thuật Hướng dẫn Phương trình là Phương trình ion rút gọn của phản ứng 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Phương trình là Phương trình ion rút gọn của phản ứng được Update vào lúc : 2022-04-12 00:16:10 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

42

Phương trình ion rút gọn và những bài toán liên quan được lingocard sưu tầm và trình làng tới những bạn học viên cùng quý thầy cô tìm hiểu thêm. Nội dung tài liệu sẽ hỗ trợ những bạn học viên học tốt môn Hóa học lớp 11 hiệu suất cao hơn. Mời những bạn tìm hiểu thêm.

Nội dung chính

 • Phương trình ion rút gọn
 • I. Khái niệm phương trình ion rút gọn: 
 • Phương trình ion rút gọn của phản ứng cho biết thêm thêm bản chất của phản ứng xẩy ra trong dung dịch chất điện li. 
 • II. Các dạng phản ứng thường gặp khi sử dụng phương trình ion rút gọn 
 • 1. Phản ứng trung hòa: (Phản ứng giữa axit với bazơ)
 • 2. Phản ứng giữa axit với muối
 • 3. Phản ứng của oxit axit với dung dịch kiềm
 • 4. Dung dịch muối tác dụng với dung dịch muối
 • 5. Oxit ba zơ tác dụng với axit 
 • 6. Kim loại tác dụng với axit
 • III. Bài tập phương trình ion
 • IV. Bài tập tập vận dụng

Đang xem: Phương trình ion rút gọn là gì

Phương trình ion rút gọn

I. Khái niệm phương trình ion rút gọn:  II. Các dạng phản ứng thường gặp khi sử dụng phương trình ion rút gọn 

Hy vọng với tài liệu phương trình ion rút gọn này sẽ hỗ trợ những bạn biết phương pháp viết cân đối phương trình một cách đơn thuần và giản dị hơn. Mời những bạn theo dõi.

I. Khái niệm phương trình ion rút gọn: 

Phương trình ion rút gọn của phản ứng cho biết thêm thêm bản chất của phản ứng xẩy ra trong dung dịch chất điện li. 

Một số lưu ý khi viết phương trình ion rút gọn:

Muốn viết được phương trình ion thu gọn, học viên phải nắm vững được bảng tính tan, tính bay hơi, tính điện li yếu của những chất, thứ tự những chất xẩy ra trong dung dịch. 

Những chất rắn, chất khí, nước khi viết phương trình ion là viết ở dạng phân tử. Những chất tan được trong dung dịch thì viết ở dạng ion 

Phương trình ion rút gọn là phương trình hóa học trong số đó có sự phối hợp những ion với nhau. 

II. Các dạng phản ứng thường gặp khi sử dụng phương trình ion rút gọn 

Với phương pháp sử dụng phương trình ion rút gọn nó hoàn toàn có thể sử dụng cho nhiều loại phản ứng: Trung hòa, trao đổi, oxi hóa – khử,… Miễn là xẩy ra trong dung dịch.

1. Phản ứng trung hòa: (Phản ứng giữa axit với bazơ)

Phương trình phân tử:

HCl + NaOH → NaCl + H2O 

H2SO4 + 2KOH → K2SO4 + 2H2O

Phương trình ion:

H+ + Cl – + Na+ → Cl – + Na+ + H2O

2H+ + SO42- + 2K+ + 2OH- → SO42- + 2K+ + H2O 

Phương trình ion rút gọn:

H+ + OH- → H2O 

Theo phương trình phản ứng ion rút gọn: nH+ = nOH- 

2. Phản ứng giữa axit với muối

Nếu cho từ từ axit vào muối cacbonat 

Phương trình phân tử:

HCl + Na2CO3 → NaHCO3 + NaCl 

HCl + NaHCO3 → NaCl + CO2 + H2O 

Phương trình ion:

H+ + Cl- + 2Na+ + CO32- → Na+ + HCO3- + Na+ + Cl-

H+ + Cl- + HCO3- + Na+ → Na+ + Cl- + CO2 + H2O 

Phương trình ion rút gọn:

H+ + CO32- → HCO3- 

HCO3- + H+ → CO2 + H2O 

Nếu cho từ từ muối cacbonat vào axit

Phương trình phân tử: 2HCl + Na2CO3 → 2NaCl + CO2 + H2O 

Phương trình ion: 2H+ + 2Cl- + 2Na+ + CO32- → 2Na+ + 2Cl- + CO2 + H2O 

Phương trình ion rút gọn: 2H+ + CO32- → H2O + CO2 

Nếu cho muối khác vào axit: 

Phương trình phân tử: HCl + AgNO3 → AgCl + HNO3 

Phương trình ion: H+ + Cl- + Ag+ + NO3- → AgCl + H+ + NO3-

Phương trình ion rút gọn: Cl- + Ag+ → AgCl 

3. Phản ứng của oxit axit với dung dịch kiềm

Phương trình phân tử:

CO2 + 2KOH → K2CO3 + H2O 

Hay CO2 + KOH → KHCO3

Phương trình ion: CO2 + 2K+ + 2OH- → 2K+ CO32- + H2O 

Hay CO2 + K+ + OH- → K+ + HCO3- 

Phương trình ion thu gọn:

CO2 + 2OH- → CO32- + H2O 

Hay CO2 + OH- → HCO3-

4. Dung dịch muối tác dụng với dung dịch muối

Phương trình phân tử: 

Na2CO3 + MgCl2 → MgCO3 + 2NaCl

Phương trình ion: 

2Na+ + CO32- + Mg2+ + Cl- → MgCO3 + 2Na+ + 2Cl- 

Phương trình ion thu gọn: 

CO32- + Mg2+ → MgCO3 

Phương trình phân tử: 

Fe2(SO4)3 + 3Pb(NO3)2 → 2Fe(NO3)3 + 3PbSO4

Phương trình ion

2Fe3+ + 3SO42- + 3Pb2+ + 6NO3- → 2Fe3+ + 6NO3- + 3PbSO4 

Phương trình ion thu gọn: 

Pb2+ + SO42- → PbSO4

5. Oxit ba zơ tác dụng với axit 

Phương trình phân tử: 

Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O 

Phương trình ion: 

Fe2O3 + 6H+ + 3SO42- → 2Fe3+ + 3SO42- + 3H2O 

Phương trình ion thu gọn:

Fe2O3 + 6H+ → 2Fe3+ + 3H2O 

6. Kim loại tác dụng với axit

Phương trình phân tử:

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O 

Phương trình ion:

2Cu + 8H+ + 8NO3- → 3Cu2+ + 6NO3- + 2NO + 4H2O 

Phương trình ion thu gọn: 

3Cu + 8H+ + 2NO3- → 3Cu2+ + 2NO + 4H2O

III. Bài tập phương trình ion

Bài 1: Viết phương trình phân tử và ion rút gọn của những phản ứng sau (nếu có) xẩy ra trong dung dịch:

a) KNO3 + NaCl

b) NaOH + HNO3

c) Mg(OH)2 + HCl

d) Fe2(SO4)3 + KOH

e) FeS + HCl

f) NaHCO3 + HCl

g) NaHCO3 + NaOH

h) K2CO3 + NaCl

i) CuSO4 + Na2S

Hướng dẫn giải

a. Không xẩy ra

b. NaOH + HNO3 → NaNO3 + H2O

H+ + OH- → H2O

c. Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2 + H2O

Mg(OH)2 + 2H+ → Mg2+ + H2O

d. Fe2(SO4)3 + 6KOH → 2Fe(OH)3↓ + 3K2SO4

Fe2+ + 3OH- → Fe(OH)3↓

e. FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S↑

FeS + 2H+ → Fe2+ + H2S↑

f. NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2↑ + H2O

HCO3- + H+ → CO2↑ + H2O

g. NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O

HCO3- + OH- → CO32- + H2O

h. Không xẩy ra

i. CuSO4 + Na2S → CuS↓ + Na2SO4

Cu2+ + S2- → CuS↓

Bài 2: Một dung dịch có chứa những ion: Mg2+, Cl-, Br-.

Nếu cho dd này tác dụng với dd KOH dư thì thu được 11,6 gam kết tủa.

Nếu cho dd này tác dụng với AgNO3 thì nên vừa đúng 200 ml dd AgNO3 2,5M và sau phản ứng thu được 85,1 g kết tủa.

a. Tính trong dd đầu? biết Vdd = 2 lít.

b. Cô cạn dung dịch ban đầu thì thu được bao nhiêu gam chất rắn?

Hướng dẫn giải

Phương trình ion:

Mg2+ + 2OH- → Mg(OH)2↓

0,2 0,2 mol

Ag+ + Cl- → AgCl↓;

x

Ag+ + Br- → AgBr↓

y

Gọi x, y lần lượt là mol của Cl-, Br-.

x + y = 0,5 (1);

143,5x + 188y = 85,1 (2). Từ (1),(2) => x = 0,2, y = 0,3

a. = 0,2/2 = 0,1 M; = 0,2/2 = 0,1 M; = 0,3/0,2 = 0,15 M

b. m = 0,2.24 + 0,2.35,5 + 0,3.80 = 35,9 gam

IV. Bài tập tập vận dụng

Câu 1. Viết phương trình phân tử và ion rút gọn cho những phản ứng sau: 

SO2 dư + NaOH → CO2 + Ca(OH)2 dư → Fe3O4 + HCl → MnO2 + HCl đặc →  Fe dư + H2SO4 đặc nóng →  Fe + H2SO4 đăc nóng dư → FeCl3 + Fe → NaHSO4 + Ba(HCO3)2 → Ba(HSO3)2 + KOH →  AlCl3 + KOH vừa đủ → NaAlO2 + CO2 + H2O →  SO2 + Br2 + H2O → KOH dư + H3PO4 →  KMnO4 + NaCl + H2SO4 loãng →  NaOH + Cl2 → 

Câu 2. Một dung dịch A chứa HCl và H2SO4 theo tỉ lệ mol 3:1. Dể trung hòa 100 ml dung dịch A cần 50 ml dung dịch NaOH 0,5M. 

a. Tính nồng độ mol của mỗi axit 

b. 200 ml dung dịch A trung hòa hết bao nhiêu ml dung dịch bazơ B chứa NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M? 

c. Tính tổng khối lượng muối thu được sau phản ứng giữa dung dịch A và B?

Câu 3. Dung dịch X chứa những ion Fe3+, SO42-, NH4+, Cl-. Chia dd X thành 2 phần bằng nhau.

Xem thêm: Tuyển Tập Đồ Án Công Nghệ Thông Tin, Mẫu Đồ Án Tốt Nghiệp Công Nghệ Thông Tin Hay Nhất

Phần 1 tác dụng với dd NaOH dư, đun nóng thu được 0,672 lít khí ở đktc cà 1,07g kết tủa.

Phần 2 tác dụng với dd BaCl2 dư thu được 4,68g kết tủa.

Tổng khối lượng những muối khan thu được khi cô cạn dd X là

A. 3,73g

B. 7,07g

C. 7,46g

D. 3,52g

Câu 4. Cho 3,2g bột Cu tác dụng với 100ml dd hỗn hợp gồm HNO3 0,8M và H2SO4 0,2M. Sau khi cac phản ứng xẩy ra hoàn toàn sinh ra V lit khí NO (thành phầm khử duy nhất) ở đktc. V có mức giá trị là

A. 0,746

B. 0,448

C. 1,792

D. 0,672

Câu 5. Trộn V lít dd NaOH 0,01M với V lit dd HCl 0,03M được 2V lit dd Y. pH của dd Y là

A. 4

B. 3

C. 2.

D. 1

Câu 6. Trộn 100ml dd có pH = 1 gồm HCl và HNO3 với 100ml dd NaOH aM thu được 200 ml dd có pH = 12. Giá trị của a là

A. 0,15

B. 0,3

C. 0,03

D. 0,12

Câu 7. Cho mẫu sắt kẽm kim loại tổng hợp Na-Ba tác dụng với nước dư thu được dd X và 3,36 lit H2 ở đktc. Thể tích dd H2SO4 2M cần dùng để trung hòa dd X là

A. 150ml

B. 75ml

C. 60ml

D. 30ml

Câu 8. Trộn 100ml dd gồm Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M với 400 ml dd gồm H2SO4 0,0375M và HCl 0,0125M thu được dd X có pH là

A. 2

B. 1

C. 6

D. 7

Câu 9. Cho m gam h Mg và Al vào 250 ml dd X chứa hỗn hợp HCl 1M và H2SO4 0,5M thu được 5,32 lit H2 (Đktc) và dd Y (coi thể tích dd không đổi). pH của dd Y là

A. 7

B.1

C. 2

D. 6

Câu 10. Thực hiện 2 TN:

TN1: cho 3,84g Cu phản ứng với 80ml dd HNO3 1M thoát ra V1 lit NO

TN2: cho 3,84g Cu phản ứng với 80ml dd HNO3 1M và H2SO4 0,5M thoát ra V2 lit NO. Biết NO là thành phầm khử duy nhất, những thể tích đo ở cùng Đk. Quan hệ giữa V1 với V2 là

A. V2 = 2,5V1

B. V2 = 1,5V1

C. V2 = V1

D. V2 = 2V1

………………………………………..

Xem thêm: File Excel Cách Tính Thuế Trong Excel Năm 2022, Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Bằng Excel

Trên đây lingocard vừa trình làng tới những bạn Phương trình ion rút gọn và những bài toán liên quan, mong rằng qua đây những bạn hoàn toàn có thể học tập tốt hơn môn Hóa học nhé. Mời những bạn cùng tìm hiểu thêm thêm kiến thức và kỹ năng những môn: Toán 11, Vật lý 11, Giải bài tập Toán 11, Giải bài tập Hóa 11,…

Xem thêm nội dung bài viết thuộc phân mục: Phương trình

Dãy gồm những chất hoàn toàn có thể cùng tồn tại trong một dung dịch:

Trong một dung dịch hoàn toàn có thể cùng tồn tại những ion sau:

Dãy gồm những ion không thể cùng tồn tại trong một dung dịch là

Phản ứng nào sau này không phải là phản ứng trao đổi?

Cặp chất nào sau này không thể tồn tại trong một dung dịch?

Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch những chất điện li chỉ xẩy ra khi

Phương trình ion rút gọn của phản ứng cho biết thêm thêm

Ion (CO_3^2 – ) cùng tồn tại với những ion sau trong một dung dịch:

Cho sơ đồ sau:  X + Y → CaCO3 + BaCO3 + H2O

X,Y hoàn toàn có thể là

Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch những chất điện li chỉ xẩy ra khi

Dung dịch nào sau này không tác dụng với dung dịch HCl loãng?

Cặp chất nào sau này tác dụng với nhau tạo ra thành phầm đều là chất khí?

Phương trình hóa học nào viết sai so với phản ứng xẩy ra?

Cho 7,65 gam hỗn hợp Al và Mg tan hoàn toàn trong 500 ml dung dịch HCl 1,04M và H2SO4 0,28M, thu được dung dịch X và khí H2. Cho 850 ml dung dịch NaOH 1M vào X, sau khi những phản ứng xẩy ra hoàn toàn thu được 16,5 gam kết tủa gồm 2 chất. Mặt khác cho từ từ dung dịch hỗn hợp KOH 0,8M và Ba(OH)2 0,1M vào X đến khi thu được lượng kết tủa lớn số 1, lọc kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m sớm nhất với giá trị nào sau này?

Trộn lẫn hỗn hợp những ion sau:

(I) K+, CO32-, S2- với H+, Cl-, NO3-     

(II) Na+, Ba2+, OH- với H+, Cl-, SO42-

(III) NH4+, H+, SO42- với Na+, Ba2+, OH-      

(IV) H+, Fe2+, SO42- với Ba2+, K+, OH-

(V) K+, Na+, HSO3- với Ba2+, Ca2+, OH-

(VI) Cu2+, Zn2+, Cl- với K+, Na+, OH-

Trường hợp hoàn toàn có thể xẩy ra 3 phản ứng là :

Có 2 dung dịch chứa 2 cation và 2 anion không trùng nhau trong những ion sau: K+ (0,15 mol), Mg2+ (0,1 mol), NH4+ (0,25 mol), H+ (0,25 mol), Cl- (0,1 mol), SO42- (0,075 mol), NO3- (0,25 mol), CO32- (0,15 mol). Một trong 2 dung dịch trên chứa những ion nào dưới đây?

Cho dãy những ion sau:

(a) H+, Fe3+, NO3-, SO42-                                                                          (b) Ag+, Na+, NO3-, Cl-

(c) Al3+, NH4+, Br-+, OH-                                                                         (d) Mg2+, K+, SO42-, PO43-

(e) K+, HPO42-, Na+, OH-                                                                        (g) Fe2+, Na+, HSO4-, NO3-

(h) Ag+, NH4+, SO42-, I-                                                                            (i) Mg2+, Na+, SO42-

Số dãy gồm những ion cùng tồn tại trong một dung dịch là:

Các dung dịch riêng không liên quan gì đến nhau: Na2CO3, BaCl2, MgCl2, H2SO4, NaOH được đánh số ngẫu nhiên (1), (2), (3), (4), (5). Tiến hành một số trong những thí nghiệm, kết quả được ghi lại trong bảng sau:

Các dung dịch (1), (3), (5) lần lượt là

Reply
6
0
Chia sẻ

Clip Phương trình là Phương trình ion rút gọn của phản ứng ?

You vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Phương trình là Phương trình ion rút gọn của phản ứng tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Phương trình là Phương trình ion rút gọn của phản ứng miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Phương trình là Phương trình ion rút gọn của phản ứng Free.

Giải đáp vướng mắc về Phương trình là Phương trình ion rút gọn của phản ứng

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Phương trình là Phương trình ion rút gọn của phản ứng vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Phương #trình #là #Phương #trình #ion #rút #gọn #của #phản #ứng