Contents

Mẹo Hướng dẫn Phương trình mét vuông 4 x m=2 0 vô nghiệm khi Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Phương trình mét vuông 4 x m=2 0 vô nghiệm khi được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-25 12:26:12 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

132

  • Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!

Câu 1. Phương trình ax2 + bx + c = 0 có nghiệm duy nhất lúc và chỉ khi

Quảng cáo

Câu 2. Số nguyên k nhỏ nhất sao cho phương trình : 2x(kx–4) – x2 + 6 = 0 vô nghiệm là:

A. k = –1        B. k = 1        C. k = 2        D. k = 4

Câu 3. Phương trình x2 + m = 0 có nghiệm khi và chỉ khi:

A. m > 0        B. m < 0         C. m ≤ 0        D. m ≥ 0

Câu 4. Để phương trình mx2 + 2(m–3)x + m – 5 = 0 vô nghiệm, với giá trị của m là:

A. m > 9        B. m ≥ 9        C. m < 9        D. m < 9 và m ≠ 0

Câu 5. Phương trình mx2 + 6 = 4x + 3m có nghiệm duy nhất lúc:

A. m ∈ ∅        B. m = 0        C. m ∈ R        D. m ≠ 0

Câu 6. Phương trình (mét vuông + 2)x2 + (m-2)x – 3 = 0 có hai nghiệm phân biệt khi:

A. 0 < m 2        C. m ∈ R        D. m ≤ 2

Câu 7. Phương trình (m+1)x2 – 2mx + m – 2 = 0 vô nghiệm khi:

A. m ≤ -2        B. m 2        D. m ≥ 2

Câu 8. Cho phương trình bậc hai: (m–1)x2 – 6(m–1)x + 2m – 3 = 0. Với giá trị nào của m thì phương trình có nghiệm kép ?

A. m = 7/6        B. m = -6/7        C. m = 6/7        D. m = –1

Quảng cáo

Câu 9. Cho phương trình bậc hai: x2 – 2(m+6)x + mét vuông = 0. Với giá trị nào của m thì phương trình có nghiệm kép và tìm nghiệm kép đó?

A. m = –3, x1 = x2 = 3

B. m = –3, x1 = x2 = –3

C. m = 3, x1 = x2 = 3

D. m = 3, x1 = x2 = –3

Câu 10. Để hai đồ thị y = -x2 – 2x + 3 và y = x2 – m có hai điểm chung thì:

A. m = -3,5        B. m -3,5        D. m ≥ -3,5

Câu 11. Với giá trị nào của m thì phương trình 2(x2 – 1) = x(mx + 1) có nghiệm duy nhất

A. m = 17/8

B. m = 2 hoặc m = 17/8

C. m = 2

D. m = 0

Câu 12. Cho phương trình (m + 1)x2 – 6(m + 1)x + 2m + 3 = 0  (1). Với giá trị nào sau này của m thì phương trình (1)có nghiệm kép?

A. m = 7/6        B. m = 6/7        C. m = -6/7        D. m = -1

Câu 13. Cho phương trình mx2 – 2(m–2)x + m – 3 = 0. Khẳng định nào sau này là sai?

A. Nếu m > 4 thì phương trình vô nghiệm

B. Nếu 0 ≠ m ≤ 4 thì phương trình có nghiệm:

C. Nếu m = 0 thì phương trình có nghiệm x = 3/4

D. Nếu m = 4 thì phương trình có nghiệm kép x = 3/4

Quảng cáo

Câu 14. Cho phương trình (x – 1)(x2 – 4mx – 4) = 0. Phương trình có ba nghiệm phân biệt khi

A. m ∈ R        B. m ≠ 0        C. m ≠ 3/4        D. m ≠ -3/4

Câu 15. Cho phương trình x2 + 2(m+2)x – 2m – 1 = 0  (1). Với giá trị nào của m thì phương trình (1)có nghiệm

A. m ≤ -5 hoặc m ≥ -1

B. m -1

C. -5 ≤ m ≤ -1.

D. m ≤ 1 hoặc m ≥ 5

Câu 16. Với giá trị nào của m thì phương trình: mx2 + 2(m-2)x + m – 3 = 0 có 2 nghiệm phân biệt?

A. m ≤ 4        B. m < 4        C. m < 4 và m ≠ 0        D. m ≠ 0

Câu 17. Gọi S là tập hợp toàn bộ những giá trị nguyên của tham số m thuộc [-20; 20] để phương trình x2 – 2mx + 144 = 0 có nghiệm. Tổng của những thành phần trong S bằng:

A. 21        B. 18        C. 1        D. 0

Câu 18. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số thực m thuộc đoạn [-5; 5] để phương trình mx2 – 2(m+2)x + m – 1 = 0 có hai nghiệm phân biệt

A. 5        B. 6        C. 9        D. 10

Câu 19. Gọi S là tập hợp toàn bộ những giá trị thực của tham số m để phương trình (m-2)x2 – 2x + 1 – 2m = 0 có nghiệm duy nhất. Tổng của những thành phần trong S bằng:

A. 5/2        B. 3        C. 7/2        D. 9/2

Câu 20. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số thực m thuộc đoạn [-10; 10] để phương trình x2 – x + m = 0 vô nghiệm?

A. 9        B. 10        C. 20        D. 21

Câu 12 3 4 5 67 8 9 10Đáp án B C C A B C B C A DCâu11 12 1314 15 16 1718 1920 Đáp án B C D D A C D A D B

Câu 1. Chọn B

Với a ≠ 0 để phương trình có nghiệm duy nhất lúc

Với a = 0 để phương trình có nghiệm duy nhất lúc

Câu 2. Chọn C

Ta có: 2x(kx–4) – x2 + 6 = 0 ⇔ (2k-1)x2 – 8x + 6 = 0

Khi đó phương trình : 2x(kx–4) – x2 + 6 = 0 vô nghiệm khi

Vì k ∈ Z và k min nên k = 2

Câu 3. Chọn C

Ta có x2 + m = 0 ⇔ x2 = -m

Phương trình có nghiệm khi m ≤ 0

Câu 4. Chọn A

Với m = 0 phương trình thu được -6x – 5 = 0 suy ra phương trình này còn có nghiệm.

Với m ≠ 0 phương trình vô nghiệm khi (m-3)2 – m(m-5) < 0 ⇔ -m + 9 9

Câu 5. Chọn B

Phương trình viết lại mx2 – 4x + (6-3m) = 0

Với m = 0. Khi đó, phương trình trở thành 4x-6=0⇔x=3/2. Do đó, m=0 là một giá trị cần tìm.

Với m ≠ 0. Ta có Δ’ = (-2)2 – m(6-3m) = 3m2 – 6m + 4 = 3(m-1)2 + 1 > 0

Khi đó, phương trình đã cho luôn có hai nghiệm phân biệt nên m ≠ 0 không thỏa mãn nhu cầu

Câu 6. Chọn C

Phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt khi

⇔ 13m2 – 4m + 28 > 0 ⇔ m ∈ R

Câu 7. Chọn B

Với m + 1 = 0 ⇔ m = -1

Khi đó phương trình trở thành 2x – 3 = 0 ⇔ x = 3/2

Với m + 1 ≠ 0 ⇔ m ≠ -1. Ta có Δ’ = mét vuông – (m-2)(m+1) = m + 2

Phương trình vô nghiệm khi Δ’ < 0 ⇔ m + 2 < 0 ⇔ m <-2

Câu 8. Chọn C

phương trình có nghiệm kép khi

Câu 9. Chọn A

Để phương trình có nghiệm kép thì : Δ’ = (m+6)2 – mét vuông = 12m + 36 = 0 ⇔ m = -3

Khi đó x1 = x2 = 3.

Câu 10. Chọn D

Xét phương trình -x2 – 2x + 3 = x2 – m ⇔ 2×2 + 2x – m – 3 = 0.

Hai đồ thị có hai điểm chung khi Δ’ > 0 ⇔ 1 + 2m + 6 > 0 ⇔ m > -7/2

Câu 11. Chọn B

Ta có 2(x2-1) = x(mx + 1) ⇔ (m – 2)x2 + x + 2 = 0

Với m = 2 phương trình có nghiệm x = -2

Với m ≠ 2 phương trình có nghiệm duy nhất lúc

Câu 12. Chọn C

Phương trình có nghiệm kép khi

Câu 13. Chọn D

Với m = 0 ta được phương trình 4x – 3 = 0 ⇔ x = 3/4

Với m ≠ 0 ta có Δ = (m-2)2 – m(m-3) = -m + 4

Với m = 4 phương trình có nghiệm kép x = 1/2

Câu 14. Chọn D

Phương trình có 3 nghiệm phân biệt khi phương trình x2 – 4mx – 4 = 0 có 2 nghiệm phân biệt khác 1

Câu 15. Chọn A

Phương trình có nghiệm khi (m+2)2 + 2m + 1 ≥ 0 ⇔ mét vuông + 6m + 5 ≥ 0 ⇔

Câu 16. Chọn C

Phương trình có 2 nghiệm phân biệt khi

Câu 17. Chọn D

Phương trình có nghiệm khi Δ’ = mét vuông – 144 ≥ 0 ⇔ mét vuông ≥ 122 ⇔

m ∈ [-20; 20]; m ∈ Z

⇒ S =-20; -19; -18;…; -12; 12; 13; 14;…; 20

Do đó tổng những thành phần trong tập S bằng 0

Câu 18. Chọn A

Phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt khi

Có 5 giá trị nguyên của m thỏa mãn nhu cầu yêu cầu bài toán

Câu 19. Chọn D

Với m = 2, phương trình trở thành -2x – 3 = 0 ⇔ x = -3/2. Do đó m = 2 là một giá trị cần tìm.

Với m ≠ 2, phương trình đã cho là phương trình bậc hai có Δ’ = 2m2 – 5m + 3. Để phương trình có nghiệm duy nhất ⇔ Δ’ = 0 ⇔ m = 3/2 hoặc m = 1.

Vậy S = 1; 3/2; 2 → tổng những thành phần trong S bằng 1 + 3/2 + 2 = 9/2

Câu 20. Chọn B

Ta có Δ = 1 – 4m

Phương trình vô nghiệm khi Δ < 0 ⇔ 1 – 4m 1/4

→ m ∈ 1; 2; 3;…; 10 → Có 10 giá trị thỏa mãn nhu cầu

Chuyên đề Toán 10: khá đầy đủ lý thuyết và những dạng bài tập có đáp án khác:

://.youtube/watch?v=ieCkGJwl-s8

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

  • Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack vấn đáp miễn phí!

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các phản hồi không phù phù thích hợp với nội quy phản hồi website sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.

phuong-trinh-he-phuong-trinh.jsp

Reply
2
0
Chia sẻ

Review Phương trình mét vuông 4 x m=2 0 vô nghiệm khi ?

You vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Phương trình mét vuông 4 x m=2 0 vô nghiệm khi tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Phương trình mét vuông 4 x m=2 0 vô nghiệm khi miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Phương trình mét vuông 4 x m=2 0 vô nghiệm khi miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Phương trình mét vuông 4 x m=2 0 vô nghiệm khi

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Phương trình mét vuông 4 x m=2 0 vô nghiệm khi vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Phương #trình #vô #nghiệm #khi