Contents

Thủ Thuật Hướng dẫn Tìm số lớn số 1 của 4 số nguyên input output 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Tìm số lớn số 1 của 4 số nguyên input output được Update vào lúc : 2022-09-23 00:10:35 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

366

Máy tính có những bộ phận nào? (Tin học – Lớp 8)

2 vấn đáp

Nội dung chính

  • Tóm tắt lý thuyết về bài toán và thuật toán Tin lớp 10:
  • Một số dạng bài tập thuật toán tin học lớp 10 P1 kèm hướng dẫn phương pháp giải:
  • Dạng 1: Kiểm tra tính nguyên tố của một số trong những nguyên dương
  • Dạng 2: Sắp xếp bằng phương pháp tráo đổi
  • Dạng 3: Bài toán tìm kiếm
  • Dạng 4: Tìm kiếm nhị phân
  • Một số bài tập trắc nghiệm về bài toán và thuật toán môn Tin học lớp 10:
  • File tải miễn phí Full Lý thuyết + Các dạng bài tập thuật toán tin học lớp 10 P1 được bố trí theo phía dẫn phương pháp giải:

tin tức tài liệu vật mang tin là gì? (Tin học – Lớp 6)

1 vấn đáp

Chương trình dịch là gì (Tin học – Lớp 11)

1 vấn đáp

Em hãy nêu ví dụ đã cho toàn bộ chúng ta biết thông tin giúp em: (Tin học – Lớp 6)

2 vấn đáp

Hãy lý giải MVP là gì (Tin học – Lớp 5)

4 vấn đáp

Tìm thành phần có mức giá trị LỚN nhất của dãy số.

* Ý tưởng:

+ Khởi tạo giá trị MAX = a1.

+ Lần lượt với i = 2 đến N, so sánh số ai
với MAX, nếu ai > MAX thì MAX = ai

*  Xác định bài toán:

+  Input: N, a1, a2,
…, aN

+  Output: Phần tử có mức giá
trị lớn số 1.

*  Xây dựng thuật
toán:

Bước 1: Nhập N và dãy a1,
a2, …, aN.

Bước 2: Max <– a1, i <– 2;

Bước 3: Nếu i > N thì
đưa ra giá trị Max rồi kết thúc;

Bước 4: Nếu ai > Max thì Max <– ai;

Bước 5: i <– i + 1 rồi quay trở lại Bước 3;

 Tìm thành phần có mức giá trị NHỎ nhất của dãy số.

* Ý tưởng:

+ Khởi tạo giá trị MIN = a1.

+ Lần lượt với i = 2 đến N, so sánh số ai với MIN, nếu ai > MIN thì MIN = ai

*  Xác định bài toán:

+  Input: N, a1, a2, …, aN

+  Output: Phần tử có mức giá trị nhỏ nhất.

*  Xây dựng thuật toán:

Bước 1: Nhập N và dãy a1, a2, …, aN.

Bước 2: Min <– a1, i <– 2;

Bước 3: Nếu i > N thì đưa ra giá trị Min rồi kết thúc;

Bước 4: Nếu ai < Min thì Min <– ai;

Bước 5: i <– i + 1 rồi quay trở lại Bước 3;

1. Xác định bài toán
– Input: Số nguyên dương N và dãy N số nguyên a1,…, aN.
– Output: Giá trị lớn số 1 Max của dãy số.

2. Thuật toán.

a/ Thuật toán giải bài toán này hoàn toàn có thể được mô tả Theo phong cách liệt kê như sau:
Bước 1. Nhập N và dãy a1,…, aN;
Bước 2. Max := a1, i := 2;
Bước 3. Nếu i > N thì đưa ra giá trị Max rồi kết thúc;
Bước 4.
Bước 4.1. Nếu ai > Max thì Max := ai;
Bước 4.2. i := i + 1 rồi quay trở lại bước 3;
b/ Sơ đồ khối

Trước khi hoàn toàn có thể vận dụng thuần thục những phương pháp giải cho từng dạng bài tập thuật toán tin học lớp 10. You cần ôn tập lại lý thuyết một cách kỹ lưỡng để hiểu bản chất của những dạng, tránh trường hợp học lỏi, học vẹt nhanh quên và sẽ bồn chồn khi những dạng bài được biến hóa đôi chút khác với bài tập cơ bản.

Tóm tắt lý thuyết về bài toán và thuật toán Tin lớp 10:

Phiên bản tóm tắt giúp những bạn ôn luyện những nội dung cơ bản để nắm bản chất những dạng bài tập thuận tiện và đơn thuần và giản dị hơn.

Khái niệm bài toán

– Bài toán là một việc nào này mà con người muốn máy tính thực thi.

– Các yếu tố của một bài toán:

+ Input: tin tức đã biết, thông tin đưa vào máy tính.

+ Output: tin tức cần tìm, thông tin lấy ra từ máy tính.

– Ví dụ: Bài toán tìm ước chung lớn số 1 của 2 số nguyên dương, khi đó:

+ Input: hai số nguyên dương A, B.

+ Output: ước chung lớn số 1 của A và B

Khái niệm thuật toán

a] Khái niệm

Thuật toán là một trong dãy hữu hạn những thao tác được sắp xếp theo 1 trình tự xác lập sao cho sau khi thực thi dãy thao tác ấy, từ Input của bài toán, ta nhận được Output cần tìm.

b] Biểu diễn thuật toán

– Sử dụng cách liệt kê: nêu ra tuần tự những thao tác cần tiến hành.

– Sử dụng sơ đồ khối để mô tả thuật toán. 

c] Các tính chất của thuật toán

– Tính dừng: thuật toán phải kết thúc sau 1 số hữu hạn lần thực thi những thao tác.

– Tính xác lập: sau khi thực thi 1 thao tác thì hoặc là thuật toán kết thúc hoặc là có đúng 1 thao tác xác lập để được thực thi tiếp theo.

– Tính đúng đắn: sau khi thuật toán kết thúc, ta phải nhận được Output cần tìm.

Một số dạng bài tập thuật toán tin học lớp 10 P1 kèm hướng dẫn phương pháp giải:

Dạng 1: Kiểm tra tính nguyên tố của một số trong những nguyên dương

• Xác định bài toán

– Input: N là một số trong những nguyên dương;

– Output: ″N là số nguyên tố″ hoặc ″N không là số nguyên tố″.

• Ý tưởng:

– Định nghĩa: ″Một số nguyên dương N là số nguyên tố nếu nó chỉ có đúng hai ước là một trong và N″

– Nếu N = 1 thì N không là số nguyên tố.

– Nếu 1 < N < 4 thì N là số nguyên tố.

– N ≥ 4: Tìm ước i thứ nhất > 1 của N.

+ Nếu i < N thì N không là số nguyên tố [vì N có ít nhất 3 ước 1, i, N].

+ Nếu i = N thì N là số nguyên tố.

• Xây dựng thuật toán

a] Cách liệt kê

– Bước 1: Nhập số nguyên dương N;

– Bước 2: Nếu N=1 thì thông báo ″N không là số nguyên tố″, kết thúc;

– Bước 3: Nếu N<4 thì thông báo ″N là số nguyên tố″, kết thúc;

– Bước 4: i ← 2;

– Bước 5: Nếu i là ước của N thì đến bước 7;

– Bước 6: i ← i+1 rồi quay trở lại bước 5; [Tăng i lên 1 đơn vị]

– Bước 7: Nếu i = N thì thông báo ″N là số nguyên tố″, ngược lại thì thông báo ″N không là số nguyên tố″, kết thúc;

b] Sơ đồ khối

Lưu ý: 

Nếu N >= 4 và không còn ước trong phạm vi từ 2 đến phần nguyên căn bậc 2 của N thì N là số nguyên tố.

Dạng 2: Sắp xếp bằng phương pháp tráo đổi

• Xác định bài toán

– Input: Dãy A gồm N số nguyên a1, a2,…, an

– Output: Dãy A được sắp xếp thành dãy không giảm.

• Ý tưởng

– Với mỗi cặp số hạng đứng liền kề trong dãy, nếu số trước to nhiều hơn số sau ta đổi chỗ chúng lẫn nhau. [Các số lớn sẽ được đẩy dần về vị trí xác định cuối dãy].

– Việc này lặp lại nhiều lượt, mỗi lượt tiến hành nhiều lần so sánh cho tới lúc không còn sự đổi nơi nào xẩy ra nữa.

• Xây dựng thuật toán

a] Cách liệt kê

– Bước 1: Nhập N, những số hạng a1, a2,…, an;

– Bước 2: M ← N;

– Bước 3: Nếu M < 2 thì đưa ra dãy A đã được sắp xếp, rồi kết thúc;

– Bước 4: M ← M – 1, i ← 0;

– Bước 5: i ← i + 1;

– Bước 6: Nếu i > M thì quay trở lại bước 3;

– Bước 7: Nếu ai > ai+1 thì tráo đổi ai và ai+1 lẫn nhau;

– Bước 8: Quay lại bước 5;

b] Sơ đồ khối

Dạng 3: Bài toán tìm kiếm

• Xác định bài toán

– Input : Dãy A gồm N số nguyên rất khác nhau a1, a2,…, an và một số trong những nguyên k [khóa]

Ví dụ : A gồm những số nguyên ″ 5 7 1 4 2 9 8 11 25 51″ và k = 2 [k = 6].

– Output: Vị trí i mà ai = k hoặc thông báo không tìm thấy k trong dãy. Vị trí của 2 trong dãy là 5 [không tìm thấy 6]

• Ý tưởng

Tìm kiếm tuần tự được thực thi một cách tự nhiên: Lần lượt đi từ số hạng thứ nhất, ta so sánh giá trị số hạng đang xét với khóa cho tới lúc gặp một số trong những hạng bằng khóa hoặc dãy đã được xét hết mà không tìm thấy giá trị của khóa trên dãy.

• Xây dựng thuật toán

a] Cách liệt kê

– Bước 1: Nhập N, những số hạng a1, a2,…, aN và giá trị khoá k;

– Bước 2: i ← 1;

– Bước 3: Nếu ai = k thì thông báo chỉ số i, rồi kết thúc;

– Bước 4: i ←i+1;

– Bước 5: Nếu i > N thì thông báo dãy A không còn số hạng nào có mức giá trị bằng k, rồi kết thúc;

– Bước 6: Quay lại bước 3;

b] Sơ đồ khối

Dạng 4: Tìm kiếm nhị phân

• Xác định bài toán

– Input: Dãy A là dãy tăng gồm N số nguyên rất khác nhau a1, a2,…, an và một số trong những nguyên k.

Ví dụ: Dãy A gồm những số nguyên 2 4 5 6 9 21 22 30 31 33 và k = 21 [k = 25]

– Output : Vị trí i mà ai = k hoặc thông báo không tìm thấy k trong dãy. Vị trí của 21 trong dãy là 6 [không tìm thấy 25]

• Ý tưởng

Sử dụng tính chất dãy A đã sắp xếp tăng, ta tìm cách thu hẹp nhanh vùng tìm kiếm bằng phương pháp so sánh k với số hạng ở giữa phạm vi tìm kiếm [agiữa], khi đó chỉ xẩy ra một trong ba trường hợp:

– Nếu a giữa = k thì tìm kiếm được chỉ số, kết thúc;

– Nếu a giữa > k thì việc tìm kiếm thu hẹp chỉ xét từ adầu [phạm vi] → agiữa – 1;

– Nếu a giữa < k việc tìm kiếm thu hẹp chỉ xét từ agiữa + 1→acuối [phạm vi].

Quá trình trên được lặp lại cho tới lúc tìm thấy khóa k trên dãy A hoặc phạm vi tìm kiếm bằng rỗng.

• Xây dựng thuật toán

a] Cách liệt kê

– Bước 1: Nhập N, những số hạng a1, a2,…, aN và giá trị khoá k;

– Bước 2: Đầu ←1; Cuối ←N;

– Bước 3: Giữa←[[Đầu+Cuối]/2];

– Bước 4: Nếu agiữa = k thì thông báo chỉ số Giữa, rồi kết thúc;

– Bước 5: Nếu agiữa > k thì đặt Cuối = Giữa – 1 rồi chuyển sang bước 7;

– Bước 6: Đầu ←Giữa + 1;

– Bước 7: Nếu Đầu > Cuối thì thông báo không tìm thấy khóa k trên dãy, rồi kết thúc;

– Bước 8: Quay lại bước 3.

b] Sơ đồ khối

Một số bài tập trắc nghiệm về bài toán và thuật toán môn Tin học lớp 10:

Câu 1:

A. Thể hiện thao tác tính toán

B. Thể hiện thao tác so sánh

C. Quy định trình tự thực thi những thao tác

D. Thể hiện những thao tác nhập, xuất tài liệu

Câu 2: Thuật toán có tính:

A. Tính xác lập, tính link, tính đúng đắn

B. Tính dừng, tính link, tính xác lập

C. Tính dừng, tính xác lập, tính đúng đắn

D. Tính tuần tự: Từ input cho ra output

Câu 3: Trong tin học sơ đồ khối là:

A. Ngôn ngữ lập trình bậc cao

B. Sơ đồ mô tả thuật toán

C. Sơ đồ về cấu trúc máy tính

D. Sơ đồ thiết kế vi điện tử

Câu 4: Chọn phát biểu đúng thời cơ nói về Bài toán và thuật toán:

A. Trong phạm vi Tin học, ta hoàn toàn có thể ý niệm bài toán là việc nào này mà ta muốn máy tính thực thi

B. Thuật toán [giải thuật] để giải một bài toán là một dãy hữu hạn những thao tác được sắp xếp theo một trình tự xác lập sao cho sau khi thực thi dãy thao tác đó, từ Input của bài toán này, ta nhận được Output cần tìm

C. Sơ đồ khối là sơ đồ mô tả thuật toán

D. Cả ba câu trên đều đúng

Câu 5: Thuật toán sắp xếp bằng đổi chỗ cho dãy số A theo trật tự tăng dần tạm ngưng lúc nào?

A. Khi M =1 và không hề sự đổi chỗ

B. Khi số lớn số 1 trôi về cuối dãy

C. Khi ai > ai + 1

D. Tất cả những phương án

Câu 6: Cho thuật toán tìm giá trị nhỏ nhất trong một dãy số nguyên sử dụng phương pháp liệt kê dưới đây:

Bước 1: Nhập N, những số hạng a1, a2,…., aN;

Bước 2: Min ← ai, i ← 2;

Bước 3: Nếu i < N thì đưa đưa ra giá trị Min rồi kết thúc;

Bước 4:

Bước 4.1: Nếu ai > Min thì Min ← ai;

Bước 4.2: i ← i+1, quay trở lại bước 3.

Hãy chọn những bước sai trong thuật toán trên:

A. Bước 2

B. Bước 3

C. Bước 4.1

D. Bước 4.2

Câu 7: Thuật toán tốt là thuật toán:

A. Thời gian chạy nhanh

B. Tốn ít bộ nhớ

C. Cả A và B đều đúng

D. Tất cả những phương án đều sai

Câu 8: Input của bài toán: “Hoán đổi giá trị của hai biến số thực A và C dùng biến trung gian B” là:

A. Hai số thực A, C

B. Hai số thực A, B

C. Hai số thực B, C

D. Ba số thực A, B, C

Câu 9: Cho bài toán kiểm tra tính nguyên tố của một số trong những nguyên dương N. Hãy xác đinh Output của bài toán này?

A. N là số nguyên tố

B. N không là số nguyên tố

C. N là số nguyên tố hoặc N không là số nguyên tố

D. Tất cả những ý trên đều sai

Câu 10: “…[1] là một dãy hữu hạn những …[2] được sắp xếp theo một trình tự xác lập sao cho khi thực thi dãy những thao tác ấy, từ …[3] của bài toán, ta nhận được …[4] cần tìm”. Các cụm từ không đủ lần lượt là?

A. Input – Output – thuật toán – thao tác

B. Thuật toán – thao tác – Input – Output

C. Thuật toán – thao tác – Output – Input

D. Thao tác – Thuật toán– Input – Output

Đáp án

Câu 1:

Đáp án : A

Giải thích :

Khi màn biểu diễn thuật toán bằng lưu đồ [sơ đồ khối]:

+ Hình chữ nhật có ý nghĩa là thể hiện thao tác tính toán.

+ Hình thoi thể hiện thao tác so sánh.

+ Các mũi tên thể hiện quy định trình tự thực thi những thao tác.

+ Hình ô van thể hiện những thao tác nhập, xuất tài liệu.

Câu 2:

Đáp án : C

Giải thích :

+ Thuật toán phải kết thúc sau một số trong những hữu hạn lần thực thi cac thao tác→ tính dừng.

+ Sau khi thực thi một thao tác thì hoạc là thuật toán kết thúc hoặc có đúng 1 thao tác xác lập để thực thi tiếp theo→ tính xác lập.

+ Sau khi thuật toán kết thúc, ta phải nhận được Output của cần tìm→Tính đúng đắn.

Câu 3:

Đáp án : B

Giải thích :

Trong tin học sơ đồ khối là sơ đồ mô tả dãy những thao tác thể hiện thuật toán bởi một số trong những khối và đường mũi tên.

Câu 4:

Đáp án : D

Giải thích :

+ Bài toán là việc nào này mà ta muốn máy tính thực thi.

+ Thuật toán [giải thuật] để giải một bài toán là một dãy hữu hạn những thao tác được sắp xếp theo một trình tự xác lập sao cho sau khi thực thi dãy thao tác đó, từ Input của bài toán này, ta nhận được Output cần tìm.

+ Sơ đồ khối là sơ đồ mô tả thuật toán.

Câu 5:

Đáp án : A

Giải thích :

Thuật toán sắp xếp bằng đổi chỗ cho dãy số A theo trật tự tăng dần tạm ngưng khi:

+ M =1 thì trong dãy có một số trong những hạng nên không cần đổi chỗ và thuật toán kết thúc

+ Không còn sự đổi chỗ vì với mỗi cặp số hạng liền kề trong dãy, nếu số trước to nhiều hơn sau ta đổi chỗ chúng lẫn nhau và lặp đi lặp lại, cho tới lúc còn số hạng nào đổi chỗ nữa thì dừng.

Câu 6:

Đáp án : C

Giải thích :

Bước 4.1: Nếu ai> Min thì Min ← ai là sai vì nếu ai> Min. vậy sẽ có được một số trong những hạng ai to nhiều hơn Min. Vậy Min là nhỏ nhất nên không thể gán ai cho Min. Cần sửa là Nếu ai Min.

Câu 7:

Đáp án : C

Giải thích :

Thuật toán tốt là thuật toán tốn ít bộ nhớ và thời hạn giúp máy tính hiểu và xử lý và xử lý một bài toán nhanh, đúng chuẩn.

Câu 8:

Đáp án : A

Giải thích :

Input của bài toán là những thông tin đã cho vì vậy Input của bài toán: “Hoán đổi giá trị của hai biến số thực A và C dùng biến trung gian B” là hai số thực A, C.

Câu 9:

Đáp án : C

Giải thích :

Output là những thông tin cần tìm vì vậy bài toán kiểm tra tính nguyên tố của một số trong những nguyên dương N, Output của bài toán này là N là số nguyên tố hoặc N không là số nguyên tố.

Câu 10:

Đáp án : C

Giải thích :

Thuật toán là một dãy hữu hạn những thao tác được sắp xếp theo một trình tự xác lập sao cho khi thực thi dãy những thao tác ấy, từ Input của bài toán, ta nhận được Output cần tìm.

File tải miễn phí Full Lý thuyết + Các dạng bài tập thuật toán tin học lớp 10 P1 được bố trí theo phía dẫn phương pháp giải:

Chúc những em thành công xuất sắc!

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Tìm số lớn số 1 của 4 số nguyên input output

Reply
9
0
Chia sẻ

Video Tìm số lớn số 1 của 4 số nguyên input output ?

You vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Tìm số lớn số 1 của 4 số nguyên input output tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Tìm số lớn số 1 của 4 số nguyên input output miễn phí

You đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Tìm số lớn số 1 của 4 số nguyên input output Free.

Thảo Luận vướng mắc về Tìm số lớn số 1 của 4 số nguyên input output

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Tìm số lớn số 1 của 4 số nguyên input output vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Tìm #số #lớn #nhất #của #số #nguyên #input #output