Contents

Kinh Nghiệm về Tổng của hai số lẻ liên tục là 1024 hay tìm hai số đó Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Tổng của hai số lẻ liên tục là 1024 hay tìm hai số này được Update vào lúc : 2022-04-20 19:33:06 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

16

Loading Preview

Sorry, preview is currently unavailable. You can tải về the paper by clicking the button above.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

Create an account

CHUYÊN ĐỀ : DÃY SỐ (BỒI DƯỠNG HỌC SINH)Một số công thức về DÃY SỐ CÁCH ĐỀUTỔNG= (Số đầu + số cuối) x Số số hạng : 2SỐ CUỐI= Số đầu + ( Số số hạng – 1) x Đơn vị khoảng chừng cách.SỐ ĐẦU= Số cuối – (Số số hạng – 1) x Đơn vị khoảng chừng cáchSỐ SỐ HẠNG= (Số cuối – Số đầu) : Đơn vị khoảng chừng cách + 1TRUNG BÌNH CỘNG= Trung bình cộng của số đầu và số cuối.CÁC DẠNG TOÁN VỀ DÃY SỐ VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI1. Các kiến thức và kỹ năng cần nhớ:Trong dãy số tự nhiên liên tục cứ một số trong những chẵn lại đến một số trong những lẻ rồi lại đến một số trong những chẵn… Vì vậy, nếu:- Dãy số bắt nguồn từ số lẻ và kết thúc là số chẵn thì số lượng những số lẻ bằng số lượng những số chẵn.- Dãy số bắt nguồn từ số chẵn và kết thúc cũng là số lẻ thì số lượng những số chẵn bằng số lượng những số lẻ.- Nếu dãy số bắt nguồn từ số lẻ và kết thúc cũng là số lẻ thì số lượng những số lẻ nhiều hơn nữa những số chẵn là một trong số.- Nếu dãy số bắt nguồn từ số chẵn và kết thúc cũng là số chẵn thì số lượng những số chẵn nhiều hơn nữa những số lẻ là một trong số.a. Trong dãy số tự nhiên liên tục bắt nguồn từ số 1 thì số lượng những số trong dãy số chính bằng giá trị của số cuốicùng của số ấy.b. Trong dãy số tự nhiên liên tục bắt nguồn từ số khác số 1 thì số lượng những số trong dãy số bằng hiệu giữa sốcuối cùng của dãy số với số liền trước số thứ nhất.1. Loại 1: Dãy số cách đều:Bài 2:Bài 1:Tìm số hạng thứ nhất của những dãy số sau:Viết tiếp 3 số:a, . . ., 17, 19, 21a, 5, 10, 15, …b, . . . , 64, 81, 100b, 3, 7, 11, …Biết rằng mỗi dãy có 10 số hạng.1. Loại 2: Dãy số khác:Giải:Bài 1:a, Ta nhận xét:Viết tiếp 3 số hạng vào dãy số sau:Số hạng thứ mười làa, 1, 3, 4, 7, 11, 18, …21 = 2 x 10 + 1b, 0, 2, 4, 6, 12, 22, …c, 0, 3, 7, 12, …d, 1, 2, 6, 24, …Viết tiếp ba số hạng ta được dãy số sau:1, 2, 6, 24, 120, 720, 5040, …Dạng 4. Tìm tổng những số hạng của dãy số:* Cách giải:Nếu những số hạng của dãy số cách đều nhau thì tổng của 2 số hạng cách đều số hạng đầu và số hạng cuốitrong dãy đó bằng nhau. Vì vậy:Tổng những số hạng của dãy = tổng của một cặp 2 số hạng cách đều số hạng đầu và cuối x số hạng của dãy: 2Bài tập vận dụng:Bài 1:Bài 3:Tính tổng của 100 số lẻ thứ nhất.Viết những số chẵn liên tục:Giải:2, 4, 6, 8,. . . , 2000Dãy của 100 số lẻ thứ nhất là:Tính tổng của dãy số trên1 + 3 + 5 + 7 + 9 +. . . + 197 + 199.Giải:Ta có:Dãy số trên 2 số chẵn liên tục hơn kém nhau 2 cty.1 + 199 = 200Dãy số trên có số số hạng là:3 + 197 = 200(2000 – 2): 2 + 1 = 1000 (số)5 + 195 = 2001000 số có số cặp số là:…1000: 2 = 500 (cặp)Vậy tổng phải tìm là:Tổng 1 cặp là:200 x 100: 2 = 10 0002 + 2000 = 2002Đáp số 10 000Tổng của dãy số là:2002 x 500 = 100100* BÀI TẬP VỀ NHÀ:Bài 1: Tính tổng:a, 6 + 8 + 10 +. .. + 1999.b, 11 + 13 + 15 +. .. + 147 + 1501c, 3 + 6 + 9 +. .. + 147 + 150.Bài 2: Viết 80 số chẵn liên tục bắt nguồn từ 72. Số ở đầu cuối là số nào?Dạng 5. Tìm số hạng thứ n:Bài tập vận dụng:Bài 1:Bài 2:Cho dãy số: 1, 3, 5, 7,…Viết 20 số lẻ, số ở đầu cuối là 2001. Số thứ nhất là sốHỏi số hạng thứ 20 của dãy là số nào?nào?Giải:Giải:Dãy đã cho là dãy số lẻ nên những số liên tục trong dãy2 số lẻ liên tục hơn kém nhau 2 đơn vịcách nhau 1 khoảng chừng cách là 2 cty.20 số lẻ có số khoảng chừng cách là:20 số hạng thì có số khoảng chừng cách là:20 – 1 = 19 (khoảng chừng cách)20 – 1 = 19 (khoảng chừng cách)19 khoảng chừng cách có số cty là:19 số có số cty là:19 x 2 = 38 (cty)19 x 2 = 38 (cty)Số thứ nhất là:Số ở đầu cuối là:2001 – 38 = 19631 + 38 = 39Đáp số : số thứ nhất là 1963.Đáp số: Số hạng thứ 20 của dãy là 39Công thức:a, Cuối dãy: n = Số đầu + khoảng chừng cách x (n – 1)b, Đầu dãy: n = Số cuối – khoảng chừng cách x (n – 1)* BÀI TẬP VỀ NHÀ:Bài 1: Viết những số chẵn bắt nguồn từ 2. Số ở đầu cuối là938. Dãy số có bao nhiêu số?Bài 2: Tính:2 + 4 + 6 +. .. + 2000.Bài 3: Cho dãy số: 4, 8, 12,…Tìm số hạng 50 của dãy số.Bài 4: Viết 25 số lẻ liên tục số ở đầu cuối là 2001. Hỏisố thứ nhất là số nào?Bài 5: Tính tổng:a, 6 + 8 + 10 +. .. + 2000b, 11 + 13 + 15 +. .. + 1999.c, 3 + 6 + 9 +. .. + 147 + 150.Bài 6: Viết 80 số chẵn liên tục bắt nguồn từ 72. Hỏi sốcuối cùng là số nào?Bài 7: Cho dãy số gồm 25 số hạng:.. . , 146, 150, 154.Hỏi số thứ nhất là số nào?Dạng 6. Tìm số chữ số biết số số hạngBài tập vận dụng:Bài 1:Cho dãy số 1, 2, 3, 4,. .., 150.Dãy này còn có bao nhiêu chữ sốGiải:Dãy số 1, 2, 3,. .., 150 có 150 số.Trong 150 số có+ 9 số có một chữ số+ 90 số có 2 chữ số+ Các số có 3 chữ số là: 150 – 9 – 90 = 51 (chữ số)Dãy này còn có số chữ số là:1 x 9 + 2 x 90 + 3 x 51 = 342 (chữ số)Đáp số: 342 chữ sốBài 2:Viết những số chẵn liên tục tữ 2 đến 1998 thì phải viếtbao nhiêu chữ số?Giải:Giải:Dãy số: 2, 4,. .., 1998 có số số hạng là:(1998 – 2): 2 + 1 = 999 (số)Trong 999 số có:4 số chẵn có một chữ số45 số chẵn có 2 chữ số450 số chẵn có 3 chữ sốCác số chẵn có 4 chữ số là:999 – 4 – 45 – 450 = 500 (số)Số lượng chữ số phải viết là:1 x 4 + 2 x 45 + 3 x 450 + 4 x 500 = 3444 (chữ số)đáp số: 3444 chữ sốDạng 7. Tìm số số hạng biết số chữ sốBài tập vận dụng:Bài 1:Một quyển sách coc 435 chữ số. Hỏi quyển sách đó có bao nhiêu trang?Giải:Để đánh số trang sách người ta khởi đầu đánh tữ trang số 1. Ta thấy để đánh số trang có một chữ số người ta đánh2mất 9 số và mất:1 x 9 = 9 (chữ số)Số trang sách có 2 chữ số là 90 nên để đánh 90 trang này mất:2 x 90 = 180 (chữ số)Đánh quyển sách có 435 chữ số như vậy chỉ đến số trang có 3 chữ số. Số chữ số để đánh số trang sách có 3 chữsố là:435 – 9 – 180 = 246 (chữ số)246 chữ số thì đánh được số trang có 3 chữ số là:246: 3 = 82 (trang)Quyển sách đó có số trang là:9 + 90 + 82 = 181 (trang)đáp số: 181 trangBài 2:Viết những số lẻ liên tục bắt nguồn từ số 87. Hỏi nếu phải viết toàn bộ 3156 chữ số thì viết đến số nào?Giải:Từ 87 đến 99 có những số lẻ là:(99 – 87): 2 + 1 = 7 (số)Để viết 7 số lẻ cần:2 x 7 = 14 (chữ số)Có 450 số lẻ có 3 chữ số nên cần:3 x 450 = 1350 (chữ số)Số chữ số dùng để viết những số lẻ có 4 chữ số là:3156 – 14 – 1350 = 1792 (chữ số)Viết được những số có 4 chữ số là:1792: 4 = 448 (số)Viết đến số:999 + (448 – 1) x 2 = 1893Dạng 8. Viết liên tục một nhóm chữ số hoặc chữ cáiBài tập vận dụng:Bài 1:Viết liên tục những vần âm A, N, L, Ư, U thành dãy AN LƯU, AN LƯU,… Chữ cãi thứ 1998 là vần âm gì?Giải:Để viết 1 nhóm AN LƯU người ta phải viết 5 vần âm A, N, L, Ư, U. Nếu xếp 5 vần âm ấy vào 1 nhóm ta có:Chia cho 5 không dư là vần âm UChia cho 5 dư 1 là vần âm AChia cho 5 dư 2 là vần âm NChia cho 5 dư 3 là vần âm LChia cho 5 dư 4 là vần âm ƯMà: 1998: 5 = 339 (nhóm) dư 3Vậy vần âm thứ 1998 là vần âm L của nhóm thứ 400Bài 2:Một người viết liên tục nhóm chữ Tổ quốc Việt Nam thành dãyTổ quốc việt nam Tổ quốc việt nam…a, Chữ cái thứ 1996 trong dãy là chữ gì?b, Người ta đếm được trong dãy có 50 chữ T thì dãy đó có bao nhiêu chữ Ô? bao nhiêu chữ Ic, You An đếm được trong dãy có 1995 chữ Ô. Hỏi bạn ấy đếm đúng hay sai? Giải thích tại sao?d, Người ta tô màu những vần âm trong dãy theo thứ tự: Xanh, đỏ, tím, vàng; xanh, đỏ,. .. Hỏi vần âm thứ1995 trong dãy tô màu gì?Giải:a, Nhóm chữ TỔ QUỐC VIỆT NAM có 13 vần âm. Mà 1996: 13 = 153 (nhóm) dư 7.Như vậy Tính từ lúc vần âm thứ nhất đến vần âm thứ 1996 trong dãy người ta đã viết 153 lần nhóm chữ TỔ QUỐCVIỆT NAM và 7 vần âm tiếp theo là: TỔ QUỐC V. Chữ cái thứ 1996 trong dãy là chữ V.b, Mỗi nhóm chữ TỔ QUỐC VIỆT NAM có 2 chữ T và cũng luôn có thể có 2 chữ Ô và 1 chữ I. vì vậy, nếu người ta đếmđược trong dãy có 50 chữ T thì dãy này cũng phải có 50 chữ Ô và có 25 chữ I.c, You này đã đếm sai, vì số chữ Ô trong dãy phải là số chẵnd, Ta nhận xét: những màu Xanh, đỏ, tím, vàng gồm có 4 màu.Mà 1995: 4 = 498 (nhóm) dư 3.Những vần âm trong dãy có số thứ tự là số chia cho 4 dư 3 thì được tô màu tím3Vậy vần âm thứ 1995 trong dãy được tô màu tím.* BÀI TẬP VỀ NHÀ:Bài 1: Dãy số lẻ từ 9 đến 1999 có bao nhiêu chữ sốBài 2: Viết những số chẵn liên tục bắt nguồn từ 60. Hỏi nếu viết 2590 chữ số thì viết đến số nào?Bài 3: Người ta viết TOÁN TUỔI THƠ thành dãy mỗi chữ số viết 1 màu theo thứ tự xanh, đỏ,vàng. Hỏi chữ thứ 2000 là chữ gì, màu gì?Bài 4: Một người viết liên tục nhóm chữ CHĂM HỌC CHĂM LÀM thành dãy CHĂM HỌCCHĂM LÀM CHĂM HỌC CHĂM LÀM…a, Chữ cái thứ 1000 trong dãy là chữ gì?b, Nếu người ta đếm được trong dãy có 1200 chữ H thì đếm được chữ A?c, Một người đếm được trong dãy có 1996 chữ C. Hỏi người đó đếm đúng hay sai? Giải thích tạisao?CHUYÊN ĐỀ : SỐ VÀ CHỮ SỐ (BỒI DƯỠNG HỌC SINH)* NHỮNG KIẾN THỨC CẦN LƯU Ý:a. Có mười chữ số là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Khi viết 1 số tự nhiên ta sử dụng mười chữ số trên. Chữ số đầutiên Tính từ lúc bên trái của một số trong những tự nhiên phải khác 0.b. Phân tích cấu trúc của một số trong những tự nhiên:ab = a x 10 + babc = a x 100 + b x 10 + c = ab x 10 + cabcd = a x 1000 + b x 100 + c x 10 + d = abc x 10 + d = ab x 100 + cd* CÁC DẠNG TOÁN:1. Dạng 1: Sử dụng cấu trúc thập phân của số:Ở dạng này ta thường gặp nhiều chủng loại toán sau:Loại 1: Viết thêm một hay nhiều chữ số vào bên phải, bên trái hoặc xen giữa một số trong những tự nhiên.Bài 1:Tìm một số trong những tự nhiên có hai chữ số,biết rằng nếu viết thêm chữ số 9 vào bên trái số đó ta được một số trong những lớngấp 13 lần số đã cho.Giải:Gọi số phải tìm là ab. Viết thêm chữ số 9 vào bên trái ta dược số 9ab. Theo bài ra ta có:9ab = ab x 13900 + ab = ab x 13900 = ab x 13 – ab900 = ab x (13 – 1)900 = ab x 12ab = 900: 12ab = 75Bài 2:Tìm một số trong những có 3 chữ số, biết rằng khi viết thêm chữ số 5 vào bên phải số đó thì nó tăng thêm một 112 cty.Giải:Gọi số phải tìm là abc. Khi viết thêm chữ số 5 vào bên phải ta dược số abc5. Theo bài ra ta có:abc5 = abc + 1 11210 x abc + 5 = abc + 1 11210 x abc = abc + 1 112 – 510 x abc = abc + 1 10710 x abc – abc = 1 107( 10 – 1 ) x abc = 1 1079 x abc = 1 107abc = 123* Dạng viết thêm chữ số vào bên trái:Câu 1:Tổng hai số là 678, biết xoá chữ số 5 ở hàng trăm của số lớn được số bé. Tìm số bé.Bài giải:Khi xoá chữ số 5 ở hàng trăm của số lớn được số bé nên hiệu 2 số là 500.Số bé là: (678 – 500) : 2 = 89Bài 2: Tìm 2 số có tổng bằng 454 và nếu thêm chữ số 4 vào bên trái số thứ hai thì được số thứ nhất.Bài giải:Khi thêm chữ số 4 vào bên trái số thứ hai thì được số thứ nhất nên hiệu 2 số là 400.Số bé là: (454 – 400) : 2 = 174Số lớn là: 417Bài 2:Tìm số tự nhiên A, biết số A to nhiều hơn trung bình cộng của A và những số 38; 45; 67 là 9 cty.Bài giảiDo A to nhiều hơn trung bình cộng của A và 3 số còn sót lại 9 cty nên trung bình cộng của toàn bộ 4 số là:(38+45+67+9) : 3 = 53Số A là: 53 + 9 = 62Bài 3:Tìm số tự nhiên A biết số A bé nhiều hơn nữa trung bình cộng của số A và những số 68, 72, 99 là 14 cty.Bài giảiDo A bé nhiều hơn nữa TBC của 4 số 14 cty nên tổng của 3 số đó bớt đi 14 cty sẽ gấp 3 lần TBC của 4 số.Trung bình cộng của 4 số là: (68+72+99-14) : 3 = 75Số C là: 75 – 14 = 61Đáp số: 61* Dạng chuyển A sang BCâu 1: Hai kho chứa 250 tấn thóc. Biết nếu chuyển từ kho A sang kho B 18 tấn thì số thóc ở cả 2 kho bằng nhau.Trả lời: Kho A chứa : ………tấn; Kho B chứa : ……… tấn?Bài giải:- Hiệu số thóc ở cả 2 kho là: 18 x 2 = 36 tấn- Kho A chứa: (250 + 36) : 2 = 143 tấn- Kho B chứa: (250 – 36) : 2 = 107 tấnBài 2:Không cần làm tính, kiểm tra kết quả của phép tính sau này đúng hay sai?a, 1783 + 9789 + 375 + 8001 + 2797 = 22744b, 1872 + 786 + 3748 + 3718 = 10115.c, 5674 x 163 = 610783Giải:a, Kết quả trên là sai vì tổng của 5 số lẻ là một trong số lẻ.b, Kết quả trên là sai vì tổng của những số chẵn là một trong số chẵn.c, Kết quả trên là sai vì tích của một số trong những chẵn với bất kỳ 1 số nào thì cũng là một số trong những chẵn.Bài 3:Tìm một số trong những tự nhiên có 2 chữ số, biết rằng nếu viết chữ số 0 xen giữa chữ số hàng trăm và hàng cty củasố đó ta được số lớn gấp 10 lần số đã cho, nếu viết thêm chữ số 1 vào bên trái số vừa nhận dược thì số đólại tăng thêm 3 lần.Giải:Gọi số phải tìm là ab. Viết thêm chữ số 0xen giữa chữ số hàng trăm và hàng cty ta được số a0b. Theo bài rata có:ab x 10 = a0bVậy b = 0 và số phải tìm có dạng a00. Viết thêm chữ số 1 vào bên trái số a00 ta được số 1a00. Theo bài ra ta có:1a00 = 3 x a00Giải ra ta được a = 5 .Số phải tìm là 50Loại 2: Xoá bớt một chữ số của một số trong những tự nhiên.Bài 1:Cho số có 4 chữ số . Nếu ta xoá đi chữ số hàng trăm và hàng cty thì số đó giảm sút 4455 cty. Tìm sốđó.Giải:Gọi số phải tìm là abcd. Xoá đi chữ số hàng trăm và hàng cty ta được số ab.Theo đề bài ta cóabcd – ab = 4455100 x ab + cd – ab = 4455cd + 100 x ab – ab = 4455cd + 99 x ab = 4455cd = 99 x (45 – ab)Ta nhận xét tích của 99 với cùng 1 số tự nhiên là một trong số tự nhiên nhỏ hơn 100. Cho nên 45 – ab phải bằng 0 hoặc 1.- Nếu 45 – ab = 0 thì ab = 45 và cd = 0.- Nếu 45 – ab = 1 thì ab = 44 và cd = 99.Số phải tìm là 4500 hoặc 4499.Bài 2:Tìm một số trong những có 3 chữ số, biết rằng khi viết thêm chữ số 5 vào bên phải số đó thì nó tăng thêm một 112 cty.5Giải:Gọi số phải tìm là abc. Khi viết thêm chữ số 5 vào bên phải ta dược số abc5. Theo bài ra ta có:abc5 = abc + 1 11210 x abc + 5 = abc + 1 11210 x abc = abc + 1 112 – 510 x abc = abc + 1 10710 x abc – abc = 1 107( 10 – 1 ) x abc = 1 1079 x abc = 1 107abc = 123Loại 3: Số tự nhiên và tổng, hiệu, tích những chữ số của nó.Bài 1:Tìm một số trong những có 2 chữ số, biết rằng số đó gấp 5 lần tổng những chữ số của nó.Giải:Cách 1:Gọi số phải tìm là ab. Theo bài ra ta cóab = 5 x (a + b)10 x a + b = 5 x a + 5 x b10 x a – 5 x a = 5 x b – b(10 – 5) x a = (5 – 1) x b5xa=4xbTừ đây suy ra b chia hết cho 5. Vậy b bằng 0 hoặc 5.+ Nếu b = 0 thì a = 0 (loại)+ Nếu b = 5 thì 5 x a = 20, vậy a = 4.Số phải tìm là 45.Cách 2:Theo bài ra ta cóab = 5 x ( a + b)Vì 5 x (a + b) có tận cùng bằng 0 hoăc 5 nên b bằng 0 hoặc 5.+ Nếu b = 0 thay vào ta có:a5 = 5 x (a + 5)10 x a + 5 = 5 x a + 25Tính ra ta được a = 4.Thử lại: 45: (4 + 5) = 5 . Vậy số phải tìm là 45.Bài 2:Tìm một số trong những có 2 chữ số, biết rằng số chia cho hiệu những chữ số của nó được thương là 28 và dư 1Giải:Gọi số phải tìm là ab và hiệu những chữ số của nó bằng c.Theo bài ra ta có:ab = c x 28 + 1, vậy c bằng 1, 2 hoặc 3.+ Nếu c = 1 thì ab = 29.Thử lại: 9 – 2 = 7 khác 1 (loại)+ Nếu c = 2 thì ab = 57.Thử lại: 7 – 5 = 2 ; 57: 2 = 28 (dư 1)+ Nếu c= 3 thì ab = 58.Thử lại: 8 – 5 = 3 ; 85: 3 = 28 (dư 1)Vậy số phải tìm là 85 và 57.Bài 3:Tìm một số trong những tự nhiên có 3 chữ số, biết rằng số đó gấp 5 lần tích những chữ số của nóGiải:Cách 1:Gọi số phải tìm là abc. Theo bài ra ta cóabc = 5 x a x b x c.Vì a x 5 x b x c chia hết cho 5 nên abc chia hết cho 5. Vậy c = 0 hoặc 5, nhưng c không thể bằng 0, vậy c = 5.Số phải tìm có dạng ab5. Thay vào ta có:100 x a + 10 x b + 5 = 25 x a x b.20 x a + 2 x b +1 = 5 x a x b.Vì a x 5 x b chia hết cho 5 nên 2 x b + 1 chia hết cho 5. Vậy 2 x b có tận cùng bằng 4 hoặc 9, nhưng 2 x b là sốchẵn nên b = 2 hoặc 7.6- Trường hợp b = 2 ta có a25 = 5 x a x 2. Vế trái là số lẻ mà vế phải là số chẵn. Vậy trường hợp b = 2 bị loại.- Trường hợp b = 7 ta có 20 x a + 15 = 35 x a. Tính ra ta được a = 1.Thử lại: 175 = 5 x 7 x 5.Vậy số phải tìm là 175.Cách 2:Tương tự cach 1 ta có:ab5 = 25 x a x bVậy ab5 chia hết cho 25, suy ra b = 2 hoặc 7. Mặt khác, ab5 là số lẻ cho nên vì thế a, b phải là số lẻ suy ra b = 7. Tiếptheo tương tự cách 1 ta tìm kiếm được a = 1. Số phải tìm là 175.3. Dạng 3: Thành lập số và tính tổngBài 1:Cho 4 chữ số 0, 3, 8 và 9.a, Viết được toàn bộ bao nhiêu số có 4 chữ số rất khác nhau từ 4 chữ số đã cho.b, Tìm số lớn số 1, số nhỏ nhất có 4 chữ số rất khác nhau được viết từ 4 chữ số đã cho.c, Tìm số lẻ lớn số 1, số chẵn nhỏ nhất có 4 chữ số rất khác nhau được viết từ 4 chữ số đã cho.Giải:PHƯƠNG PHÁP TÍNH TỔNG CỦA DÃY SỐ CÓ QUY LUẬT CÁCH ĐỀUMuốn tính tổng của một dãy số có quy luật cách đều được xem theo tiến trình như sau:Bước 1: Tính số số hạng có trong dãy: (Số hạng lớn số 1 của dãy – số hạng nhỏ nhất của dãy) : khoảng chừng cáchgiữa hai số hạng liên tục trong dãy + 1Bước 2: Tính tổng của dãy: (Số hạng lớn số 1 của dãy + số hạng nhỏ nhất của dãy) x số số hạng có trong dãy:2Ví dụ 1:Ví dụ 2:Cho dãy số: 2; 4; 6; 8; 10; 12; ……………Tính tổng 50 số lẻ liên tục biết số lẻ lớn số 1 trongTìm số hạng thứ 2014 của dãy số trên ?dãy đó là 2013 ?Phân tích: Từ bước 1 học viên sẽ tìm ra cách tìm số Phân tích: Từ bước 1 học viên sẽ tìm ra cách tìm sốhạng lớn số 1 trong dãy là: Số hạng lớn số 1 = (Số số hạng nhỏ nhất trong dãy là: Số hạng nhỏ nhất = Số hạnghạng trong dãy – 1) x khoảng chừng cách giữa hai số hạng lớn số 1 – (Số số hạng trong dãy – 1) x khoảng chừng cáchliên tiếp+ số hạng nhỏ nhất trong dãy.giữa hai số hạng liên tục. Từ đó học viên sẽ dễ dàngBài giảitính được tổng theo yêu cầu của bài toán.Số hạng thứ 2014 của dãy số trên là:Bài giải(2014 – 1) x 2 + 2 = 4028Số hạng nhỏ nhất trong dãy số đó là:Đáp số: 40282013 – (50 – 1) x 2 = 1915Tổng của 50 số lẻ cần tìm là(2013 + 1915) x 50 : 2 = 98200Đáp số: 98200Ví dụ 2:Có bao nhiêu số tự nhiên lẻ liên tục bé nhiều hơn nữa 2012Bài giảiTheo bài ra ta có dãy số lẻ liên tục: 1;3;5;7;…;2011Có những số tự nhiên lẻ cần tìm là:(2011 – 1): 2 +1 = 1006 (số)Đáp số: 1006 sốVí dụ 6:Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số chia hết cho 4.Ví dụ 4:Có bao nhiêu số tự nhiên bé nhiều hơn nữa 2012 chia hết cho 5Bài giảiTheo bài ra ta có dãy số cách đều: 0 ;5;10;15;20;…;2010Số tự cần tìm là:(2010 – 0): 5 +1 = 403 (số)Đáp số: 403 sốVí dụ: Tìm hai số chẵn liên tục biết tổng của chúnglà 2010?Phân tích: Vì hai số chẵn liên tục hơn kém nhau 2đơn vị nên hiệu của hai số đó là 2.Bài giải:Theo bài ra ta có: Hiệu hai số cần tìm là 2Số bé là: (2010 – 2) : 2 = 1004Số lớn là: 2014 – 994 = 1006Đáp số: Số bé: 1004; số lớn: 1006Kết luận: Hiệu của hai số chẵn (hoặc hai số lẻ) liêntiếp là 2.Bài giảiTheo bài ra ta có những số có bốn chữ số mà chia hết cho4 thuộc dãy số cách đều:1000; 1004;1008;1012;…;992;9996Các số cần tìm là:(9996 – 1000):4 +1 = 2250 (số)Đáp số: 2250 số7Dạng 2: Tìm hai số lúc biết tổng của hai số và giữa chúng có n số tự nhiên liên tục.Ví dụ: Tìm hai số biết tổng của chúng là 2014 và giữa chúng có 25 số tự nhiên liên tục?Phân tích: Vì giữa hai số cần tìm có 25 số tự nhiên liên tục nên giữa chúng sẽ có được 26 khoảng chừng cách là một trong.Bài giải:Hiệu hai số là: 25 + 1 = 26Số bé là: (2014 – 26) : 2 = 994Số lớn là: 2014 – 994 = 1020Đáp số: Số bé: 994; số lớn: 1020Kết luận: Hiệu của hai số lúc biết tổng và giữa chúng có n số tự nhiên liên tục là: n + 1Dạng 3: Tìm hai số biết tổng của hai số (tổng là một trong số lẻ) và giữa chúng có n số lẻ (hoặc n số chẵn) liên tục.Ví dụ: Hai số có tổng là 2013. Tìm hai số đó biết giữa chúng có 21 số chẵn liên tục ?Phân tích: Vì tổng của hai số đã cho là một số trong những lẻ nên 2 số cần tìm sẽ là một số trong những chẵn và một số trong những lẻ. Mặt khác giữachúng có 21 số chẵn liên tục nên sẽ có được 21 khoảng chừng cách là 2 và 1 khoảng chừng cách là một trong.Bài giải:Hiệu hai số là: 21 x 2 + 1 = 43Số bé là: (2013 – 43) : 2 = 985Số lớn là: 2013 – 985 = 1028Đáp số: Số bé: 985; số lớn: 1028Kết luận: Hiệu của hai số lúc biết tổng của hai số là một số trong những lẻ và giữa chúng có n số lẻ (hoặc n số chẵn) liên tiếplà: n x 2 + 1Dạng 4: Tìm hai số lúc biết tổng của hai số (tổng là một trong số chẵn) và giữa chúng có n số chẵn liên tục.Trường hợp 1: Hai số cần tìm đều là số chẵn.Ví dụ: Tìm hai số chẵn biết tổng của chúng là 4020 và giữa chúng có 79 số chẵn liên tục?Phân tích: Vì hai số cần tìm đều là số chẵn và giữa chúng có 79 số chẵn liên tục nên sẽ có được 80 khoảng chừng cách là 2.Bài giải:Hiệu hai số là: (79 + 1) x 2 = 160Số bé là: (4020 – 160) : 2 = 1930Số lớn là: 4020 – 1930 = 2090Đáp số: Số bé: 1930; số lớn: 2090Kết luận: Hiệu của hai số chẵn lúc biết tổng của hai số và giữa chúng có n số chẵn liên tục là: (n + 1) x 2Trường hợp 2: Hai số cần tìm là hai số lẻ.Ví dụ: Tổng hai số lẻ là 4000 và giữa chúng có 51 số chẵn liên tục. Tìm hai số đó ?Phân tích: Vì hai số cần tìm là hai số lẻ và giữa chúng có 51 số chẵn liên tục nên sẽ có được 50 khoảng chừng cách là 2 và2 khoảng chừng cách là một trong. Ta hướng dẫn học viên tìm hiệu như sau: 50 x 2 + 1 + 1 = 50 x 2 + 2 = (50 + 1) x 2 = 51 x 2.Bài giải:Hiệu hai số là: 51 x 2 = 102Số bé là: (4000 – 102) : 2 = 1949Số lớn là: 4000 – 1949 = 2051Đáp số: Số bé: 1949; số lớn: 2051Kết luận: Hiệu của hai số lẻ lúc biết tổng của hai số và giữa chúng có n số chẵn liên tục là: n x 2DẠNG TOÁN TRUNG BÌNH CỘNG :BàiTìm trung bình cộng của những số lẽ có 3 chữ số ?*** Số lẽ có 3 chữ số là từ 101 đến 999 . Vậy TBC những số lẽ đó là : ( 101+ 999) : 2 = 550BàiTìm TBC những số chẵn có 2 chữ số ?*** Số chẵn có 2 chữ số là từ 10 đến 98 . Vậy TBC những số chẵn đó là : (10 +98) : 2 = 54BàiTìm TBC những số lẽ nhỏ hơn 2012 ?*** Các số lẽ đó là từ là 1; 3; 5; 7;…..đến 2011. Vậy TBC những số lẽ là : (2011+1): 2= 1006BàiTìm TBC toàn bộ những số tự nhiên liên tục từ là 1; 2; 3 …đến 2013 ?*** TBC là : ( 2013 + 1 ) : 2 = 1007Bài 5; Một lớp học có 30 HS có tuổi trung bình là 10 . Nếu tính thêm cả cô giáo thì tuổi TB của cô và 30 HSlà 11 . Tính tuổi của cô ?*** Tổng số tuổi của 30 HS LÀ : 30 x 10 = 300Tổng tuổi của cô và 30 HS là : 31 x 11 = 341Tuổi cô giáo là : 341 – 300 = 41DẠNG TOÁN TÌM 2 SỐ TỰ NHIÊNBàiTìm 2 số lẽ liên tục có tổng là 1444 ?*** Số bé là : 1444 : 2 – 1 = 721Số lớn là : 721 + 2 = 723BàiTìm 2 số tự nhiên liên tục có tổng là 215 ?8*** Số bé là : ( 215 – 1) : 2 = 107Số lớn là : 215 – 107 = 108BàiTìm số tự nhiên A ; Biết A to nhiều hơn TBC của A và những số 38 ; 42 ; 67 là 9 cty ?*** TBC của 4 số là : ( 38 + 42 + 67 + 9) : 3 = 52 .Vậy A là : 52 + 9 = 61BàiTìm số tự nhiên B ; Biết B LỚN hơn TBC của B và những số 98 ; 125 là 19 cty ?*** TBC của 3 số là : ( 98 + 125 + 19 ) : 2 = 121 .Vậy B là : 121 + 19 = 140BàiTìm số tự nhiên C ; biết C BÉ hơn TBC của C và những số 68; 72 ; 99 là 14 cty ?*** TBC của 3 số là : [ ( 68 + 72 + 99 ) – 14 ] : 3 = 75Vậy C là : 75 – 14 = 61Bài: Tìm hai số tự nhiên có tổng là 2013 và giữa chúng có 20 số tự nhiên khác ?- Hiệu của 2 số đó là : 20 x 1 + 1 = 21- Số lớn ; ( 2013 + 21 ) : 2 = 1017- Số bé : 2013 – 1017 = 996Bài: Tìm hai số có tổng bằng 2011 và giữa chúng có toàn bộ 9 số chẵn ?- Hiệu của 2 số đó là : 9 x 2 + 1 = 19- Số lớn : ( 2011 + 19) : 2 = 1015- Số bé : 2011 – 1015 = 996Bài: Tìm hai số có tổng bằng 2009 và giữa chúng có toàn bộ 5 số lẻ ?- Hiệu của 2 số đó là : 5 x 2 + 1 = 11- Số lớn : ( 2009 + 11) : 2 = 1010- Số bé : 2009 – 1010 = 999Bài: Tìm hai số chẵn có tổng bằng 210 và giữa chúng có 18 số chẵn khác?- Hiệu của 2 số đó là : 18 x 2 + 2 = 38- Số lớn : ( 210 + 38) : 2 = 124- Số bé : 210 – 124 = 86Bài: Tìm hai số lẻ có tổng bằng 474 và giữa chúng có toàn bộ 37 số lẻ khác ?- Hiệu của 2 số đó là : 37 x 2 + 2 = 76- Số lớn : ( 474 + 76) : 2 = 275- Số bé : 474 – 275 = 1992. Dạng 2: Thành lập số và tính tổngBài 1: Cho 4 chữ số 0, 3, 8 và 9.a, Viết được toàn bộ bao nhiêu số có 4 chữ số rất khác nhau từ 4 chữ số đã cho.b, Tìm số lớn số 1, số nhỏ nhất có 4 chữ số rất khác nhau được viết từ 4 chữ số đã cho.c, Tìm số lẻ lớn số 1, số chẵn nhỏ nhất có 4 chữ số rất khác nhau được viết từ 4 chữ số đã cho.Câu a:Lần lượt chọn những chữ số hàng nghìn, hàng trăm, hàng trăm và hàng cty như sau:- Có 3 cách chọn chữ số hàng nghìn của số thoả mãn Đk đề bài (vì số 0 không thể đứng ở vị trí hàngnghìn).- Có 3 cách chọn chữ số hàng trăm (đó là 3 chữ số còn sót lại khác chữ số hàng nghìn)- Có 2 cách chọn chữ số hàng trăm (đó là 2 chữ số còn sót lại khác chữ số hàng nghìn và hàng trăm).- Có 1 cách chọn chữ số hàng cty (đó là chữ số còn sót lại khác hàng nghìn, hàng trăm và hàng trăm).Vậy những số viết được là:3 x 3 x 2 x 1 = 18 (số)Câu b:- Số lớn số 1 có 4 chữ số rất khác nhau được viết từ 4 chữ số đã cho là 9830.- Số nhỏ nhất có 4 chữ số rất khác nhau được viết từ 4 chữ số đã cho là 3089.Câu c:- Số lẻ lớn số 1 là 9830.- Số chẵn nhỏ nhất là 3098.Dạng 8. Viết liên tục một nhóm chữ số hoặc chữ cáiBài 1:Viết liên tục những vần âm A, N, L, Ư, U thành dãy AN LƯU, AN LƯU,… Chữ cãi thứ 1998 là vần âm gì?Giải:Để viết 1 nhóm AN LƯU người ta phải viết 5 vần âm A, N, L, Ư, U. Nếu xếp 5 vần âm ấy vào 1 nhóm ta có:Chia cho 5 không dư là vần âm UChia cho 5 dư 1 là vần âm AChia cho 5 dư 2 là vần âm NChia cho 5 dư 3 là vần âm L9Chia cho 5 dư 4 là vần âm ƯMà: 1998: 5 = 339 (nhóm) dư 3Vậy vần âm thứ 1998 là vần âm L của nhóm thứ 400Bài 2:Một người viết liên tục nhóm chữ Tổ quốc Việt Nam thành dãyTổ quốc việt nam Tổ quốc việt nam…a, Chữ cái thứ 1996 trong dãy là chữ gì?b, Người ta đếm được trong dãy có 50 chữ T thì dãy đó có bao nhiêu chữ Ô? bao nhiêu chữ Ic, You An đếm được trong dãy có 1995 chữ Ô. Hỏi bạn ấy đếm đúng hay sai? Giải thích tại sao?d, Người ta tô màu những vần âm trong dãy theo thứ tự: Xanh, đỏ, tím, vàng; xanh, đỏ,. .. Hỏi vần âm thứ1995 trong dãy tô màu gì?Giải:a, Nhóm chữ TỔ QUỐC VIỆT NAM có 13 vần âm. Mà 1996: 13 = 153 (nhóm) dư 7.Như vậy Tính từ lúc vần âm thứ nhất đến vần âm thứ 1996 trong dãy người ta đã viết 153 lần nhóm chữ TỔ QUỐCVIỆT NAM và 7 vần âm tiếp theo là: TỔ QUỐC V. Chữ cái thứ 1996 trong dãy là chữ V.b, Mỗi nhóm chữ TỔ QUỐC VIỆT NAM có 2 chữ T và cũng luôn có thể có 2 chữ Ô và 1 chữ I. vì vậy, nếu người ta đếmđược trong dãy có 50 chữ T thì dãy này cũng phải có 50 chữ Ô và có 25 chữ I.c, You này đã đếm sai, vì số chữ Ô trong dãy phải là số chẵnd, Ta nhận xét: những màu Xanh, đỏ, tím, vàng gồm có 4 màu.Mà 1995: 4 = 498 (nhóm) dư 3.Những vần âm trong dãy có số thứ tự là số chia cho 4 dư 3 thì được tô màu tímVậy vần âm thứ 1995 trong dãy được tô màu tím.173-.Hai chị em có toàn bộ 98 quả cam. Em nói: “Chị cho tôi 6 quả cam thì số cam của tôi sẽ bằng của chị.”Hỏi từng người dân có bao nhiêu quả cam ?GiảiSố cam của chị nhiều hơn nữa của em là:6 × 2 = 12 (quả)Ta có sơ đồ:Chị:12 quả98 quảEm:174-.Hai lần số cam của em:98 – 12 = 86 (quả)Số cam của em:86 : 2 = 43 (quả)Số cam của chị:98 – 43 = 55 (quả)Đáp số: Em 43 quả camChị 55 quả cam.Cho5 * 5 * 5 * 5 * 5.Hãy thay những dấu * bằng dấu phép tính thích hợp để được kết quả ở đầu cuối là 55, là 100.GiảiKết quả là 55:5 × 5 + 5 × 5 + 5 = 55Kết quả là 100:5 × 5 × 5 – 5 × 5 = 100175-. Cho1 * 2 * 3 * 4 * 5.Hãy thay những dấu * bằng dấu phép tính và viết thêm dấu ngoặc đơn một cách thích hợp để được kết quảcuối cùng là 100.Giải1 × (2 + 3) × 4 × 5 = 100177-.Vườn trường hình chữ nhật có chiều dài hơn thế nữa hai lần chiều rộng là 4m, nhưng lại thấp hơn ba lần chiều rộng là11m.Tính diện tích s quy hoạnh của vườn trường.GiảiTa có sơ đồ:4m11mChiều dài:Chiều rộng:Chiều rộng vườn trường:4 + 11 = 15 (m)Chiều dài vườn trường:15 × 2 + 4 = 34 (m)Diện tích vườn trường:34 × 15 = 510 (mét vuông)2Đáp số:510 m179-.Trong lọ có toàn bộ 50 viên bi, kể cả 3 màu: đỏ, xanh và trắng. Biết số bi đỏ và bi xanh là 32 viên; số bi xanhvà số bi trắng là 35 viên. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu viên bi?10GiảiCÁCH 1:Số viên bi white color là:50 – 32 = 18 (viên bi)Số viên bi màu xanh là:35 – 18 = 17 (viên bi)Số viên bi red color là:32 – 17 = 15 (viên bi)Đáp số:Bi xanh: 17 viên; Bi đỏ: 15 viên; Bi trắng: 18 viên180a-.Trong lọ đựng toàn bộ 52 viên bi, gồm 4 màu là: Xanh, Đỏ, Vàng, Trắng. Biết tổng số bi Xanh và Đỏ là 22viên; Vàng và Đỏ là 26 viên; Trắng và Đỏ là 28 viên.Hỏi mỗi loại có bao nhiêu viên bi?GiảiHai lần số bi đỏ là:(22 + 26 + 28) – 52 = 24 (viên)Số bi đỏ là:24 : 2 = 12 (viên)Số bi xanh là:22 – 12 = 10 (viên)Số bi vàng là:26 – 12 = 14 (viên)Số bi trắng là:28 – 12 = 16 (viên)Đáp số: Bi đỏ: 12 viên;Bi xanh: 10 viên; Bi vàng: 14 viên;Bi trắng: 16 viên.Bài 20:Bài 21:Tìm hai số tự nhiên biết tổng của chúng bằngTìm hai số tự nhiên biết tổng của chúng bằng 8282011 và biết giữa chúng có toàn bộ 9 số chẵn.và biết giữa chúng có toàn bộ 15 số tự nhiên khác.Tổng 2 số bằng 2011 (lẻ) nên chúng là một trong số chẵn và 1Hiệu chúng là:số lẻ, giữa chúng sẽ có được lượng số chẵn và sẽ lẻ bằng15 + 1 = 16nhau.Số bé là:Giữa chúng có vừa chẵn, vừa lẻ là:(828 – 16) : 2 = 4069 x 2 = 18 (số)Số lớn là:Hiệu của chúng là:828 – 406 = 42218 + 1 = 19Đáp số: 406 và 422Số bé là:(2011-19) : 2 = 996Sớ lớn là:2011 – 996 = 1015Đáp số: 996 và 1015Bài 33:1.Cho những chữ số 1, 3, 6 và 8. Hỏi lập được toàn bộ bao nhiêu số có 3 chữ số rất khác nhau từ những chữ số đó?2.Cho những chữ số 1, 3, 6 và 8. Hỏi lập được toàn bộ bao nhiêu số có 3 chữ số từ những chữ số đó?3.Cho những chữ số 0, 3, 6 và 9. Hỏi lập được toàn bộ bao nhiêu số có 3 chữ số từ những chữ số đó?4.Cho những chữ số 0, 1, 6 và 8. Hỏi lập được toàn bộ bao nhiêu số có 3 chữ số rất khác nhau từ những chữ số đó?5.Cho những chữ số 0, 1, 6 và 8. Hỏi lập được toàn bộ bao nhiêu số có 3 chữ số từ những chữ số đó?Giải1-.Có 4 cách chọn hàng trăm; 3 cách chọn hàng trăm và 2 cách chọn hàng cty.Vậy có: 4x3x2=24 (số) có 3 chữ số rất khác nhau được lập từ những số 1, 3, 6 và 8.2-.Có 4 cách chọn hàng trăm; 4 cách chọn hàng trăm và 4 cách chọn hàng cty.Vậy có: 4x4x4=64 (số) có 3 chữ số được lập từ những số 1, 3, 6 và 8.4-.Có 3 cách chọn hàng trăm (khác 0); 3 cách chọn hàng trăm và 2 cách chọn hàng cty.Vậy có: 3x3x2=18 (số) có 3 chữ số rất khác nhau được lập từ những số 0, 1, 6 và 85-.Có 3 cách chọn hàng trăm (khác 0); 4 cách chọn hàng trăm và 4 cách chọn hàng cty.Vậy có: 3x4x4=48 (số) có 3 chữ số được lập từ những số 0, 1, 6 và 8.Bài 34: Nguyễn Thị Kim Tiền1.Hãy cho biết thêm thêm có bao nhiêu số tự nhiên nhỏ hơn 2012.2.Hãy cho biết thêm thêm có bao nhiêu số tự nhiên lẻ nhỏ hơn 2012.3.Hãy cho biết thêm thêm có bao nhiêu số số chẵn có 4 chữ số nhỏ hơn 2012?Nguyễn Thị Kim TiềnCác số tự nhiên liên tục từ bé đến lớn: 0, 1, 2, 3, ……..1)Các số tự nhiên nhỏ hơn 2012 là: 0, 1, 2, 3, ………, 2010, 2011Có: 2011+1= 2012 (số)2)Các số tự nhiên lẻ nhỏ hơn 2012 là: 1, 3, 5, …., 2009, 2011.Có: (2011 – 1):2+1 = 1006 (số)(Hay xen kẻ một số trong những chẵn và một số trong những lẻ nên có: 2012 : 2 = 1006 (số))3)Các số tự nhiên chẵn có 4 chữ số nhỏ hơn 2012 là: 1000, 1002, 1004, ……, 2008, 2010.11Có: (2010 – 1000):2+1 = 506 (số)Bài 11:Có bao nhiêu số có 4 chữ số mà tổng những chữ số của mỗi số đều bằng 4 .GiảiCách 1:Chọn số 4 làm hàng nghìn thì có: 4000Chọn số 3 làm hàng nghìn thì có: 3100; 3010; 3001Chọn số 2 làm hàng nghìn thì có: 2200; 2022; 2002; 2110; 2101; 2011Chọn số 1 làm hàng nghìn thì có: 1300; 1210; 1201; 1120; 1102; 1111; 1030; 1003; 1021; 1012Có 20 sốBài 12:Hãy cho biết thêm thêm có toàn bộ bao nhiêu số có 3 chữ số mà những chữ số của những số này đều lẻ.Nguyễn Thị Kim TiềnCác chữ số lẻ là một trong; 3; 5; 7; 9Để lập những số có 3 chữ số đều lẻ thì:-Có 5 lựa chọn hàng nghìn-Có 5 lựa chọn chữ số hàng trăm.-Có 5 lựa chọn chữ số hàng cty.Số những số lẻ có 3 chữ số đều lẻ: 5 x 5 x 5 = 125 (số)Bài 14:Để đánh số trang của một quyển sách người ta cần dùng 143 chữ số. Hỏi quyển sách đó dày bao nhiêutrang?Hoàng Thanh SơnTrang có một chữ số từ là 1 đến 9, có 9 trangSố chữ số còn sót lại là những trang có 2 chữ số: 143-9= 134 (chữ số)Số trang 2 chữ số; 134 : 2 = 67 (trang)Số trang của quyển sách; 9+67 = 76 (trang)Bài 29:Hãy tìm một số trong những có 9 chữ số chia hết cho 9 mà khi xóa chữ số hàng cty thì số đó chia hết cho 8, xóa chữsố hàng trăm thì được số chia hết cho 7, cứ như vậy xóa lúc nào đến lúc còn 2 chữ số thì chia hết cho 2.Hứa Xuân ThànhTính ngược từ số có 2 chữ số chia hết cho 2 để tính dần những số có 3 chữ số chia hết cho 3,…Ta xem số có 2 chữ số chia hết cho 2 là 10 (số nhỏ nhất chia hết cho 2).Số có 3 chữ số chia hết cho 3 là: 102(tổng những chữ số chia hết cho 3)Số có 4 chữ số chia hết cho 4 là: 1024 (2 chữ số tận cùng chia hết cho 4)Số có 5 chữ số chia hết cho 5 là: 10240 (tận cùng là 0 hoặc 5)Số có 6 chữ số chia hết cho 6 là: 102402 (số chẵn chia hết cho 3)Số có 7 chữ số chia hết cho 7 là: 1024023 (thử chọn)Số có 8 chữ số chia hết cho 8 là: 10240232 (4 chữ số tận cùng chia hết cho 8)Số có 9 chữ số chia hết cho 9 là: 102402324 (tổng những chữ số chia hết cho 9)Số cần tìm là: 102402324(Bài này còn có nhiều đáp án)Bài 311.Có toàn bộ bao nhiêu số có 3 chữ số rất khác nhau?2.Có toàn bộ bao nhiêu số có 4 chữ số?3.Có toàn bộ bao nhiêu số có 4 chữ số rất khác nhau?4.Có toàn bộ bao nhiêu số có 3 chữ số?5.Có toàn bộ bao nhiêu số có 2 chữ số rất khác nhau?6.Có toàn bộ bao nhiêu số có 2 chữ số?7.Tìm số chẵn lớn số 1 có 4 chữ số đôi một rất khác nhau?8. Tìm số lẻ lớn số 1 có 4 chữ số đôi một rất khác nhau?Huỳnh Thị Thanh1.Số có 3 chữ số rất khác nhau: 9 x 9 x 8 = 648 (số)2.Tất cả số có 4 chữ số: 9999 – 1000 + 1 = 9000 (số)3.Só có 4 chữ số rất khác nhau: 9 x 9 x 8 x 7 = 4536 (số)4.Tất cả số có 3 chữ số; 999 – 100 + 1 = 900 (số)5.Số có 2 chữ số rất khác nhau có: 9 x 9 = 81 (số)6.Có toàn bộ số có 2 chữ số: 99 – 10 + 1 = 90 (số)127.Số chẵn lớn số 1 có 4 chữ số đôi một rất khác nhau: 99888.Số lẻ lớn số 1 có 4 chữ số đôi một rất khác nhau: 9977Bài 64:Từ những số 3,4,0,1,2 lập được bao nhiêu số có 3 chữ số rất khác nhau ?Các chữ số 3;4;0;1;2 có 5 chữ số. Chữ số 0 không thể ở hàng trăm nên:Có 4 cách lựa chọn hàng trăm, 4 cách lựa chọn hàng trăm, 3 cánh lựa chọn hàng cty.Số có 3 chữ số rất khác nhau được lập bở 5 chữ số trên là: 4x4x3= 48 (số)Đáp số: 48 sốBài 67:Có thể viết được bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhaua) những chữ số của chúng đều là số lẻ?b) những chũ số của chúng đều là số chẵn?a).Đều là lẻ: 1; 3; 5; 7; 9Có 3 chữ số sẽ là:Có 5 cách chọn hàng trăm; 4 cách chọn hàng trăm và 3 cách chọn hàng đơn vị5x4x3= 60 (số lẻ)b)Đều chẵn: 0; 2; 4; 6; 8Có 3 chữ số sẽ là:Có 4 cách chọn hàng trăm; 4 cách chọn hàng trăm và 3 cách chọn hàng đơn vị4x4x3= 48 (số chẵn)Bài 1a) Tìm 2 số chẵn liên tục có tông bằng 4010.b) Tìm hai số tự nhiên có tổng bằng 2345 và giữa chúng có 24 số tự nhiên.c) Tìm 2 số chẵn có tổng bằng 2006 và giữa chúng có 4 số chẵn.d) Tìm 2 số chẵn có tổng bằng 2006 và giữa chúng có 4 số lẻ.e) Tìm 2 số lẻ có tổng bằng 2006 và giữa chúng có 4 số lẻg) Tìm 2 số lẻ có tổng bằng 2006 và giữa chúng có 4 số chẵn1. 50 x 38 : 5 : 192. 25 x 4 + 25 : 5 – 4 x (30 – 5) – 5= (50 : 5) x (38 : 19)= 25 x 4 + 25 : 5 – 4 x 25 – 5= 10 x2= (25 x 4 – 4 x 25) + (25 : 5 – 5)= 20= (100 – 100 ) + (5 – 5 )=0+ 0= 03. 27 x 38 + 62 x 27 – 27 x 904. 54 × 275 + 825 × 15 + 275= 27 x (38 + 62 – 90)= 54 × 275 + 275 × 3 × 15 + 275= 27 x 10= 275 × (54 + 45 + 1)= 270= 275 × 100= 27 5005. 45 x 128 – 90 x 646. 1994 × 867 + 1995 × 133= 45 x 2 x 64 – 90 x 64= 1 994 × 867 + ( 1994 + 1 ) × 133= 90 x 64 – 90 x 64= 1 994 × 867 + 1994 × 133 + 133=0= 1 994 × ( 867 + 133 ) + 133Hoặc 45 x 128 – 90 x 64= 1 994 × 1 000 + 133= 1 994 000 + 133= 45 x 128 – 45 x2 x 64= 45 x128 – 45 x 128= 1 994 133=07. 2008 + 2008 × 247 + 752 × 20088. 125 × 199 × 25 × 8 × 4= 2008 × ( 1 + 247 + 752 )= 199 × 25 × 4 × 125 × 8= 2008 × 1000= 199 × 100 × 1000= 2008 000= 19 900 0009. (36 x 28 + 36 x 45)= 36 x (28 + 45) : 73= 36 x 73 : 73= 36 x 1= 3610. 276 x 74 + 277 x 26= 276 x 74 + (276 + 1) x 26= 276 x 74 + 276 x 26 + 1 x 26= 276 x (74 + 26) + 26= 276 x 100 + 2613= 27 600 + 26= 27 62614

Reply
6
0
Chia sẻ

Video Tổng của hai số lẻ liên tục là 1024 hay tìm hai số đó ?

You vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Tổng của hai số lẻ liên tục là 1024 hay tìm hai số đó tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Tổng của hai số lẻ liên tục là 1024 hay tìm hai số đó miễn phí

Heros đang tìm một số trong những ShareLink Download Tổng của hai số lẻ liên tục là 1024 hay tìm hai số đó Free.

Giải đáp vướng mắc về Tổng của hai số lẻ liên tục là 1024 hay tìm hai số đó

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Tổng của hai số lẻ liên tục là 1024 hay tìm hai số đó vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Tổng #của #hai #số #lẻ #liên #tiếp #là #hay #tìm #hai #số #đó