Contents

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Topic tiếng anh lớp 7 học kì 2 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Topic tiếng anh lớp 7 học kì 2 được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-03 01:01:06 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

199

3 Đề kiểm tra giữa học kì 2 Anh 7 (Có đáp án, ma trận)

Nội dung chính

  • Đề thi tiếng Anh lớp 7 giữa học kì 2 năm 2022
  • Đáp án đề thi tiếng Anh 7 giữa kì 2

Đề thi tiếng Anh lớp 7 giữa học kì 2 năm 2022 – 2022 gồm 3 đề kiểm tra giữa kì 2 có đáp án rõ ràng kèm theo.

Qua 3 đề kiểm tra giữa học kì 2 Anh 7 đó giúp những bạn học viên nhanh gọn làm quen với cấu trúc đề thi, ôn tập để đạt được kết quả cao trong kì thi sắp tới đây. Đồng thời cũng là tài liệu tìm hiểu thêm dành riêng cho quý thầy cô ra đề kiểm tra cho những em học viên của tớ. Bên cạnh đó những bạn tìm hiểu thêm thêm một số trong những đề thi như: đề thi giữa học kì 2 Ngữ văn 7, đề cương ôn tập giữa kì 2 tiếng Anh 7. Vậy sau này là nội dung rõ ràng, mời những bạn cùng theo dõi và tải tại đây.

Đề thi tiếng Anh lớp 7 giữa học kì 2 năm 2022

KN và KT ngụn ngữNội dung rõ ràngNhận biếtThông hiểuVận dụngCộngCấp độ thấpCấp độ cao

I.

Phonetics

Số câu: 3

Số điểm: 0.75

II.

Số câu: 10

Số điểm: 2.5

1.

Phonetics

– Vocabulary unit 9,11

TN 1

Số câu: 3

Số điểm: 0.75

TN 1

Số câu: 3

Số điểm: 0.75

Số câu: 3

Số điểm: 0.75

TL 1

Số câu: 2

Số điểm: 0.5

TL 1

Số câu: 2

Số điểm: 0.5

Số câu: 13

Số điểm: 3.25

Tỉ lệ: 30.25%

III. Use of English

Số câu: 2

Số điểm: 0.5

IV.

Số câu: 3

Số điểm: 0.75

– Vocabulary unit 9,11

– Grammar

TN 12

Số câu: 2

Số điểm: 0.5

Số câu: 3

Số điểm: 0.75

Số câu: 5

Số điểm: 1.25

Tỉ lệ: 10.25 %

B.LISTENING

Listen the dialogue then fill in the blanks with a suitable word.

Số câu: 2

Số điểm: 0.5

Số câu: 2

Số điểm: 0.5

Số câu: 2

Số điểm: 0.5

Số câu: 6

Số điểm: 1.5

Tỉ lệ: 15 %

III. Reading

Số câu: 4

Số điểm: 1,0

Read and choose true (T) or false (F)

Read the passage then answer the questions

TL

Số câu: 4

Số điểm: 1,0

TL

Số câu: 2

Số điểm: 1,0

Số câu: 6

Số điểm: 2

Tỉ lệ: 20 %

III. Writing

Số câu: 2

Số điểm: 0.5

Tỉ lệ: 30%

Write questions for the underlined words.

TL

Số câu: 2

điểm:1

Số câu: 2

Số điểm: 1

Tỉ lệ: 10%

Tổng số câu: 32

Tổng số điểm: 10

Tỉ lệ: 100 %

Số câu: 9

Số điểm: 2.25

Tỉ lệ: 20.25%

Số câu: 8

Số điểm:2

Tỉ lệ: 20 %

Số câu:7

Số điểm:1.75

Tỉ lệ: 30 %

Số câu: 8

Số điểm:3

Tỉ lệ: 3,0 %

Tổng số câu: 32

Tổng số điểm: 10

Tỉ lệ: 100 %

A. LANGUAGE FOCUS.

I. Circle the word that has underlined, italic part pronounced differently from the others.

(Khoanh tròn từ có phần gạch chân và in nghiêng phát âm khác những từ còn sót lại) (0,75pt)

1. Aabsent B. p.atient C. lazy D. teenage

2. A. scout B. cough C. sound D. about

3. A.measure B. beas C. beach D. read

4. A. Defeated B. Wanted C. Decided D. looked

II. Multiple choice (2.5pts) Choose the correct answer: ( Chọn câu vấn đáp đúng )

1. Liz …………… souvenir in Nha Trang last week.

A. to buy

B. buys

C. buyed

D. bought

2. My parents took me …………… Ta Cu mountain and Duong Hill in Binh Thuan.

A. to see

B. sees

C. saw

D. seeing

3. Mrs Robinson put the poster …………… the wall home.

A. in

B. on

C.

D. with

4. The family rented …………… apartment next door to mine.

A. a

B. an

C. some

D. any

5. Mary learned …………… in the USA.

A. Vietnamese

B. Vietnam

C. Vietname

D. Việt Nam

6. What did you ……………………… in your không lấy phí time? – I played soccer.

A. do

B. go

C. did

D. went

7. She learned …………………… to use a sewing machine.

A. how

B. what

C. when

D. where

8. They are ………………………football, now.

A. play

B. playing

C. watch

D. watches

9. My father hope I am taking care of …………….

A.myself

B. yourself

C. himself

D. herself

10. ………………….. you get on the scales, please? – Oh. 40 kilos.

A.Can.

B. Do

C. Would

D. Are

III. Choose the underlined part of each sentence which has a mistake.

(Chọn phần gạch dưới trong câu bị lỗi). (0,5pt)

1. Lan (A) didn’t (B) came (C)to school yesterday.(D)

2. Eat well, (A) exercise and (B) you will be fit (C) and healthful (D)

IV. Give the correct form of words in bracket.

(Chia hình thức đúng của những từ trong ngoặc). (0,75pt)

1. …………… your teeth is important. (Brush)

2. We should study …………… this semester. (hard)

3. Hoa has a …………… new hobby. (use)

B. LISTENING. (1.5pts)Listen the dialogue then fill in the blanks with a suitable word.

(Nghe bài hội thoại và điền từ không đủ vào chỗ trống)

his                 nervous             cavity              looks               pleased               brush

Minh is very (1)…………. .…… and Dr Lai notices this. She (2)……………………… Minh and tells him not to worry. She explains one of his teeth has a (3)…………………………. He has to (4)…………………………. them regularly. After Dr Lai fills (5)………………………….. tooth, Minh leaves. He is very (6)…………………………

C. READING: (3pts)

I. Read the passage then answer True (T) or False (F): (1pt) (Trả lời đúng (T) hoặc sai (F))

THE SUN, THE MOON AND STARTED

The sun shines during the day, but the moon and stars shine night. Sometimes there are clouds in the sky, and the sun goes behind them. During the day, it is light, but night it is dark. The sun rises in the east in the morning, and sets in the west in the evening. It is bigger than the moon.

1. The sun shines during the night.

2. Sometimes,the sun goes behind the clouds.

3. The sun rises in the east and and sets in the west.

4. The moon is smaller than the sun.

II. Read the passage then answer the questions:(1pt) (Đọc đoạn văn rồi vấn đáp vướng mắc)

There is only one disease called common: the common cold. We call it the common cold because every year millions of people catch it. Everybody knows the symptoms: a runny nose, a slight fever, coughing and sneezing. It is very unpleasant, but nobody knows a cure.

1. Why do we call the cold”common”?

_..………….…………………….…………….…………….………….……………

2. What are the symptoms of the common cold?

_..………….…………………….…………….…………..

D. WRITING. Write questions for the underlined words.

(Viết vướng mắc cho những từ gạch chân). (1.pt)

A. The doctorwrote Lan’s sick note. (Who)

………………………….…………………….…………………….………..…..?

B. Nam is One meter 45 centimeterstall (How)

..………………………….…………………….………

Đáp án đề thi tiếng Anh 7 giữa kì 2

I. Circle the word that has underlined, italic part pronounced differently from the others. (0,75pt)

II. Multiple choice (2.5pts)

III. Choose the underlined part of each sentence which has a mistake. (0,5pt)

IV. Give the correct form of words in bracket. (0,75pt)

1.Brushing

2.hard

3.useful

B. LISTENING. (1.5pts)Listen the dialogue then fill in the blanks with a suitable word.

1. nervous

2.looks

3.cavity

C. READING: (3pts)

II. Read the passage then answer the questions:(1pt)

1. Because every year millions of people catch it.

2. They are: a runny nose, a slight fever, coughing and sneezing.

D. WRITING. Write questions for the underlined words. (1.pt)

1.Who wrote Lan’s sick note?

2.How tall is Nam?

…………………

Mời những bạn tải file tài liệu để click more nội dung đề thi giữa kì 2 tiếng Anh 7

Cập nhật: 15/02/2022

Reply
1
0
Chia sẻ

Video Topic tiếng anh lớp 7 học kì 2 ?

You vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Topic tiếng anh lớp 7 học kì 2 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Topic tiếng anh lớp 7 học kì 2 miễn phí

You đang tìm một số trong những ShareLink Download Topic tiếng anh lớp 7 học kì 2 miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Topic tiếng anh lớp 7 học kì 2

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Topic tiếng anh lớp 7 học kì 2 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Topic #tiếng #anh #lớp #học #kì