Thủ Thuật về Trắc nghiệm sinh lý bệnh tạo máu Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Trắc nghiệm sinh lý bệnh tạo máu được Update vào lúc : 2022-05-02 06:33:11 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

86

23 110 KB 1 109

Nhấn vào phía dưới để tải tài liệu

Đang xem trước 10 trên tổng 23 trang, để tải xuống xem khá đầy đủ hãy nhấn vào phía trên

Suu tầm YHDP 08-14Tràõc nghiãûm Bäü män Sinh lyï SINH LYÏ MAÏU YH D
P 08 -1 4 1. Noïi vãö quaï trçnh taûo maïu cáu naìo sau âáy phuì håüp :
A.Caïc tãú baìo gäúc taûo maïu âa nàng coï thãø biãût hoaï ra táút caí caïc doìng tãú baìo maïu
khaïc nhau.
B.Quaï trçnh biãût hoaï cuía tãú baìo gäúc taûo maïu âa nàng chè xaíy trong thåìi kyì baìo
thai.
C. Caïc nguyãn baìo laì daûng tãú baìo maïu âáöu tiãn âæåüc phoïng thêch ra maïu ngoaûi vi.
D. Táút caí âãöu âuïng.
E. Cáu A vaì C âuïng.
2. Âæåìng kênh cuía häöng cáöu khoaíng :
A. 6-7 µm
B. 7-8 µm
C. 8-9 µm
D. 9-10 µm
E. 10-11 µm
3. Thãø têch trung bçnh cuía mäùi häöng cáöu bàòng :
A. 75-80 µm3
B. 80-85 µm3
C. 85-90 µm3
D. 90-95 µm3
E. 95-100 µm3
4. Häöng cáöu coï hçnh âéa 2 màût loîm thêch håüp våïi khaí nàng váûn chuyãøn khê vç :
A. Coï thãø biãún daûng âãø dãù daìng xuyãn qua thaình mao maûch nhoí vaìo täø chæïc.
B. Laìm tàng khaí nàng khuãúch taïn khê lãn 30%.
C. Laìm tàng diãûn tiãúp xuïc lãn 40%.
D. Laìm tàng täúc âäü læu thäng cuía maïu.
E. A vaì B âuïng.
5. Nhæîng yãúu täú sau âáy âãöu coï aính hæåíng âãún säú læåüng häöng cáöu, NGOAÛI TRÆÌ :
A. Säúng åí vuìng cao.
B. Lao âäüng nàûng.
C. Treí så sinh.
D. Säúng åí vuìng biãøn våïi aïp suáút khê quyãøn laì 760 mmHg.
E. Cå thãø giaím khaí nàng taûo erythropoietin.
6. Säú læåüng häöng cáöu tàng trong caïc træåìng håüp sau âáy, NGOAÛI TRÆÌ :
A. Bãûnh âa häöng cáöu.
B. Säúng åí vuìng cao.
C. Bãûnh phäøi maûn tênh.
D. Nhiãùm giun moïc.
Lưu hành nội bộ 1 Suu tầm YHDP 08-14Tràõc nghiãûm Bäü män Sinh lyï YH D
P 08 -1 4 E. Suy tim keïo daìi.
7. Mäùi phán tæí hemoglobin cuía ngæåìi bçnh thæåìng âæåüc cáúu taûo båíi :
A. Bäún nhán heme vaì bäún voìng porphyrin.
B. Hai chuäùi α vaì hai chuäùi β.
C. Hai chuäùi α vaì hai chuäùi γ.
D. Bäún nhán heme vaì vaì bäún chuäùi globin.
E. Bäún ion Fe++ vaì bäún voìng porphyrin.
8. Trong phaín æïng kãút håüp giæîa Hb vaì oxy, cáu naìo sau âáy khäng âuïng :
A. Oxy âæåüc gàõn våïi Fe++ trong nhán heme.
B. Mäüt phán tæí Hb coï thãø gàõn våïi 4 phán tæí O2.
C. Âáy laì phaín æïng oxy hoaï.
D. Phán tæí O2 âæåüc gàõn loíng leîo våïi Fe++.
E. Chiãöu cuía phaín æïng phuû thuäüc vaìo phán aïp O2.
9. Noïi vãö chæïc nàng váûn chuyãøn khê cuía Hb, cáu naìo sau âáy khäng âuïng :
A. Heme kãút håüp våïi oxy.
B. Aïi læûc cuía Hb âäúi våïi CO gáúp hån 200 láön so våïi O2.
C. Trong mäi træåìng nhiãöu CO, Hb chuyãøn thaình Methemoglobin khäng coìn khaí
nàng váûn chuyãøn O2.
D. Globin váûn chuyãøn CO2.
E. Khi Fe++ chuyãøn thaình Fe+++, Hb khäng váûn chuyãøn âæåüc O2.
10. Hemoglobin åí ngæåìi træåíng thaình bçnh thæåìng thuäüc loaûi naìo sau âáy :
A. HbA
B. HbC
C. HbF
D. HbS
E. HbE
11. Bãûnh thiãúu maïu häöng cáöu hçnh liãöm :
A. Caïc häöng cáöu hçnh liãöm ráút dãù våî.
B. Do sæû báút thæåìng trong cáúu truïc cuía voìng porphyrin.
C. Do sæû báút thæåìng trong cáúu truïc caïc chuäùi α.
D. Cáu A vaì B âuïng.
E. Cáu A vaì C âuïng.
12. Trong quaï trçnh váûn chuyãøn oxy cuía hemoglobin, oxy gàõn våïi … cuía … vaì âæåüc váûn
chuyãøn dæåïi daûng … âãún täø chæïc.
A. Ion Fe++, nhán heme, nguyãn tæí.
B. Ion Fe++, nhán heme, phán tæí.
C. Voìng porphyrin, nhán heme, phán tæí.
D. Voìng porphyrin, nhán heme, nguyãn tæí.
E. Nhoïm NH2, globin,nguyãn tæí.
Lưu hành nội bộ 2 Suu tầm YHDP 08-14Tràõc nghiãûm Bäü män Sinh lyï YH D
P 08 -1 4 13. Methemoglobin…
A. Xuáút hiãûn khi maïu tiãúp xuïc våïi thuäúc hoàûc hoaï cháút coï tênh acid.
B. Khi hiãûn diãûn nhiãöu trong maïu seî laìm cho da coï maìu âoí ræûc.
C. Khi hiãûn diãûn nhiãöu trong maïu seî laìm cho da coï maìu vaìng.
D. Chæïa ion Fe++.
E. Chæïa ion Fe+++.
14. Noïi vãö sæû váûn chuyãøn CO2 cuía hemoglobin, cáu naìo sau âáy âuïng :
A. Âáy laì hçnh thæïc váûn chuyãøn CO2 chuí yãúu trong maïu.
B. Khi kãút håüp våïi CO2, hemoglobin tråí thaình daûng carbaminohemoglobin.
C. CO2 âæåüc gàõn våïi Fe++ cuía nhán heme.
D. CO2 âæåüc gàõn våïi nhoïm NH2 cuía voìng porphyrin.
E. Aïi læûc cuía hemoglobin âäúi våïi CO2 gáúp hån 200 âäúi våïi oxy.
15. Trong quaï trçnh biãût hoaï doìng häöng cáöu
A. Nguyãn häöng cáöu æa kiãöm laì tãú baìo âáöu tiãn chuïng ta coï thãø nháûn daûng âæåüc.
B. Táút caí caïc tiãön nguyãn häöng cáöu vaì nguyãn häöng cáöu âãöu khäng coï nhán.
C. Sæû täøng håüp hemoglobin bàõt âáöu xaíy ra åí giai âoaûn nguyãn häöng cáöu æa acid.
D. Toaìn bäü quaï trçnh biãût hoaï tæì tiãön nguyãn häöng cáöu âãún häöng cáöu træåíng thaình
âãöu xaíy ra trong tuyí xæång.
E. ÅÍ giai âoaûn häöng cáöu læåïi, caïc baìo quan âaî bë thoaïi hoaï vaì chè coìn laûi vãút têch.
16. Erythropoietin
A. Laì mäüt hormone cuía tuyãún thæåüng tháûn.
B. Âæåüc saín xuáút chuí yãúu båíi gan.
C. Thuïc âáøy quaï trçnh biãût hoaï tãú baìo gäúc taûo maïu thaình tiãön nguyãn häöng cáöu.
D. Âæåüc baìi tiãút vaìo maïu khi näöng âäü oxy täø chæïc tàng cao.
E. Chè âæåüc baìi tiãút vaìo maïu khi säú læåüng häöng cáöu trong maïu giaím.
17. Caïc cháút cáön thiãút cho sæû taûo häöng cáöu gäöm caïc cháút sau âáy, NGOAÛI TRÆÌ :
A. Vitamin B12.
B. Acid folic.
C. Sàõt.
D. Protein.
E. Vitamin D.
18. Säú læåüng häöng cáöu trong một mm3 maïu cuía ngæåìi bçnh thæåìng laì :
A. Khoaíng 5 triãûu.
B. Khoaíng 150.000-300.000
C. Khoaíng 7000
D. Khoaíng 470.000 Lưu hành nội bộ 3 Suu tầm YHDP 08-14Tràõc nghiãûm Bäü män Sinh lyï E. Khoaíng 540.000 YH D
P 08 -1 4 19. Baûch cáöu … sau khi råìi tuyí xæång thç læu haình trong maïu khoaíng … räöi xuyãn maûch
vaìo täø chæïc vaì … .
A. Haût; 4-8 giåì; täön taûi thãm 4-5 ngaìy.
B. Haût; 4-8 ngaìy; täön taûi thãm 4-5 giåì.
C. Haût; 10-20 giåì; tråí thaình âaûi thæûc baìo.
D. Mono; 10-20 giåì; täön taûi thãm 4-5 ngaìy.
E. Mono; 4-8 giåì; tråí thaình âaûi thæûc baìo.
20. Noïi vãö quaï trçnh sinh saín vaì biãût hoaï baûch cáöu lympho :
A. Táút caí caïc loaûi baûch cáöu lympho âãöu âæåüc træåíng thaình tæì trong tuyí xæång.
B. Quaï trçnh biãût hoaï caïc tãú baìo lympho xuáút phaït tæì tãú baìo gäúc taûo maïu âa nàng
trong tuyí xæång vaì taûo nãn caïc tiãön tãú baìo lympho chæa træåíng thaình.
C. Quaï trçnh biãût hoaï caïc tãú baìo lympho xuáút phaït tæì nguyãn tuyí baìo trong tuyí
xæång taûo nãn caïc tiãön tãú baìo lympho chæa træåíng thaình.
D. Táút caí caïc tiãön tãú baìo lympho phaíi âæåüc huáún luyãûn taûi haûch baûch huyãút âãø
træåíng thaình.
E. Táút caí caïc tiãön tãú baìo lympho phaíi âæåüc huáún luyãûn taûi tuyãún æïc âãø træåíng
thaình.
21. Baûch cáöu coï nhæîng âàûc tênh sau âáy, NGOAÛI TRÆÌ :
A. Xuyãn maûch.
B. Váûn âäüng bàòng chán giaí.
C. Taûo aïp suáút keo.
D. Hoaï æïng âäüng.
E. Thæûc baìo.
22. Cáu naìo sau âáy khäng âuïng våïi baûch cáöu trung tênh :
A. Tàng nhiãöu trong nhiãùm khuáøn cáúp.
B. Thæûc baìo vaì tiãu hoaï âæåüc caí vi khuáøn coï voí boüc lipid daìy.
C. Baìo tæång coï nhiãöu tiãu thãø (lysosome).
D. Baìo tæång coï caïc haût chæïa protein khaïng khuáøn.
E. Chãút sau khi thæûc baìo vi khuáøn.
23. Baûch cáöu haût æa kiãöm chæïa caïc loaûi hoaï cháút sau âáy, NGOAÛI TRÆÌ :
A. Heparin.
B. Histamine.
C. Plasminogen.
D. Serotonin.
E. Bradykinin.
24. Noïi vãö baûch cáöu haût æa kiãöm, cáu naìo sau âáy khäng âuïng :
A. Ráút giäúng dæåîng baìo (mast cell). Lưu hành nội bộ 4 Suu tầm YHDP 08-14Tràõc nghiãûm Bäü män Sinh lyï YH D
P 08 -1 4 B. Âoïng vai troì quan troüng trong phaín æïng dë æïng.
C. Tiãút ra caïc khaïng thãø gáy phaín æïng dë æïng laì IgE.
D. Caïc cháút taûo nãn bãûnh caính âiãøn hçnh cuía dë æïng âæåüc phoïng thêch khi coï hiãûn
tæåüng våî haût cuía baûch cáöu haût æa kiãöm.
E. Phoïng thêch ra heparin coï taïc duûng ngàn caín âäng maïu.
25. Khi cå thãø bë nhiãùm saïn maïng, chuí yãúu baûch cáöu naìo sau âáy seî tàng :
A. Baûch cáöu haût trung tênh.
B. Baûch cáöu haût æa acid.
C. Baûch cáöu haût æa kiãöm.
D. Baûch cáöu lympho.
E. Baûch cáöu mono.
26. Baûch cáöu haût æa acid thæåìng táûp trung nhiãöu åí caïc nåi sau âáy, NGOAÛI TRÆÌ :
A. Âæåìng hä háúp.
B. Âæåìng tiãu hoaï.
C. Haûch baûch huyãút.
D. Âæåìng tiãút niãûu.
E. Âæåìng sinh duûc.
27. Caïc cáu sau âáy âãöu âuïng våïi baûch cáöu haût æa acid, NGOAÛI TRÆÌ :
A. Khæí âäüc protein laû.
B. Chäúng kyï sinh truìng.
C. Thæûc baìo.
D. Tham gia âaïp æïng miãùn dëch.
E. Tàng nhiãöu trong dë æïng.
28. Noïi vãö baûch cáöu mono, cáu naìo sau âáy khäng âuïng :
A. Chæa thæûc sæû træåíng thaình.
B. Âæåüc huáún luyãûn taûi tuyãún æïc âãø thæûc sæû træåíng thaình.
C. Tæì maïu ngoaûi vi chuïng xuyãn maûch vaìo täø chæïc.
D. Chiãúm khäng quaï 10% trong täøng säú caïc loaûi baûch cáöu trong maïu ngoaûi vi.
E. Coï kêch thæåïc låïn hån caïc loaûi baûch cáöu khaïc trong maïu ngoaûi vi.
29. Cáu naìo sau âáy khäng âuïng våïi âaûi thæûc baìo :
A. Do baûch cáöu mono xuyãn maûch vaìo täø chæïc taûo nãn.
B. Khaí nàng thæûc baìo maûnh hån baûch cáöu trung tênh.
C. Coï thãø thæûc baìo kyï sinh truìng säút reït.
D. Luän luän chãút sau khi thæûc baìo.
E. Coï chæïc nàng trçnh diãûn khaïng nguyãn.
30. Noïi vãö âaûi thæûc baìo, cáu naìo sau âáy âuïng :
A. Khäng coï caïc haût trong baìo tæång.
B. Coï chæïc nàng trçnh diãûn khaïng nguyãn.
C. Coï lipase giuïp tiãu diãût kyï sinh truìng säút reït.
Lưu hành nội bộ 5 Suu tầm YHDP 08-14Tràõc nghiãûm Bäü män Sinh lyï YH D
P 08 -1 4 D. Coï khaí nàng thæûc baìo täúi âa 20 vi khuáøn.
E. Cáu B vaì C âuïng.
31. Noïi vãö baûch cáöu lympho, cáu naìo sau âáy khäng âuïng :
A. Coï ba loaûi baûch cáöu lympho laì tãú baìo diãût tæû nhiãn, lympho B vaì lympho T.
B. Lympho T âæåüc huáún luyãûn træåíng thaình taûi tuyãún æïc.
C. Coï sæû tuáön hoaìn liãn tuûc caïc lympho giæîa hãû baûch huyãút vaì hãû tuáön hoaìn.
D. Lympho B baío vãû cå thãø bàòng âaïp æïng miãùn dëch qua trung gian tãú baìo.
E. Lympho B âæåüc huáún luyãûn taûi täø chæïc baûch huyãút cuía tuyí xæång.
32. Cáu naìo sau âáy khäng âuïng våïi chæïc nàng baûch cáöu lympho :
A. Tãú baìo diãût tæû nhiãn coï thãø táún cäng tãú baìo khäúi u.
B. Baûch cáöu lympho T coï thãø táún cäng tãú baìo nhiãùm virus.
C. Baûch cáöu lympho B coï thãø táún cäng tãú baìo maính gheïp.
D. Baûch cáöu lympho T tham gia âaïp æïng miãùn dëch tãú baìo.
E. Baûch cáöu lympho B tham gia âaïp æïng miãùn dëch dëch thãø.
33. Noïi vãö baûch cáöu lympho B, cáu naìo sau âáy khäng âuïng :
A. Baío vãû cå thãø bàòng âaïp æïng miãùn dëch dëch thãø.
B. Sau khi âæåüc hoaût hoaï seî sinh saín vaì biãût hoaï thaình tæång baìo.
C. Coï khaí nàng chäúng laûi caïc loaûi vi khuáøn.
D. Âæåüc hoaût hoaï hiãûu quaí hån khi coï sæû häù tråü cuía lympho T giuïp âåî.
E. Âoïng vai troì quan troüng trong thaíi maính gheïp.
34. Cáu naìo sau âáy âuïng våïi baûch cáöu lympho T :
A. Lympho T giuïp âåî tiãu diãût træûc tiãúp caïc tãú baìo bë nhiãùm virus.
B. Lympho T âäüc coï thãø tiãút caïc cháút laìm khuãúch âaûi khaí nàng thæûc baìo cuía âaûi
thæûc baìo.
C. Lympho T æïc chãú coï taïc duûng æïc chãú sæû sinh saín cuía virus.
D. Lympho T giuïp âåî vaì T âäüc thuäüc loaûi T8.
E. Lympho T âäüc vaì T æïc chãú thuäüc loaûi T4.
35. Cå såí miãùn dëch cuía viãûc chuíng ngæìa laì :
A. Sæû hçnh thaình caïc tãú baìo lympho nhåï.
B. Sæû hçnh thaình caïc tãú baìo lympho T giuïp âåî coï taïc duûng häù tråü cho chæïc nàng
cuía táút caí caïc lympho B, lympho T cuîng nhæ caïc tãú baìo thæûc baìo.
C. Âaïp æïng miãùn dëch láön hai seî nhanh vaì maûnh hån láön âáöu tiãn ráút nhiãöu.
D. Cáu A vaì B âuïng.
E. Cáu A vaì C âuïng.
36. Noïi vãö caïc loaûi lympho T, cáu naìo sau âáy khäng âuïng :
A. Lympho T giuïp âåî coï vai troì quan troüng trong âaïp æïng miãùn dëch trung gian tãú
baìo láùn miãùn dëch dëch thãø.
B. Lympho T giuïp âåî häù tråü cho caïc cå chãú baío vãû cå thãø khäng âàûc hiãûu.
C. Lympho T âäüc tiãút caïc cháút khuãúch âaûi khaí nàng thæûc baìo cuía âaûi thæûc baìo.
Lưu hành nội bộ 6 Suu tầm YHDP 08-14Tràõc nghiãûm Bäü män Sinh lyï YH D
P 08 -1 4 D. Lympho T âäüc kêch thêch sæû sinh saín vaì biãût hoaï lympho B thaình tæång baìo.
E. Lympho T æïc chãú coï taïc duûng âiãöu hoaì âaïp æïng miãùn dëch.
37. Nãúu säú læåüng baûch cáöu trong maïu ngoaûi vi låïn hån trë säú naìo sau âáy thç goüi laì tàng
baûch cáöu :
A. 2000/mm3.
B. 4000/mm3.
C. 6000/mm3.
D. 8000/mm3.
E. 10000/mm3.
38. Noïi vãö tyí lãû caïc loaûi baûch cáöu :
A. Baûch cáöu lympho chiãúm nhiãöu nháút.
B. Baûch cáöu haût æa acid chiãúm êt nháút.
C. Baûch cáöu khäng haût chiãúm nhiãöu hån baûch cáöu haût.
D. Baûch cáöu trung tênh chiãúm nhiãöu nháút trong säú caïc baûch cáöu khäng haût.
E. Baûch cáöu mono chiãúm êt nháút trong baûch cáöu khäng haût.
39. Træåìng håüp naìo sau âáy laìm tàng tyí lãû baûch cáöu âa nhán trung tênh trong maïu
ngoaûi vi :
A. Stress.
B. Nhiãùm khuáøn cáúp.
C. Dë æïng.
D. A vaì B âuïng.
E. B vaì C âuïng.
40. Baûch cáöu haût æa acid tàng trong :
A. Stress.
B. Nhiãùm khuáøn cáúp.
C. Suy tuyãún thæåüng tháûn.
D. Nhiãùm virus.
E. Bãûnh baûch cáöu.
41. Baûch cáöu haût æa kiãöm tàng trong :
A. Mäüt säú træåìng håüp dë æïng.
B. Nhiãùm khuáøn cáúp.
C. Nhiãùm kyï sinh truìng.
D. Bãûnh lao.
E. Suy tuyãún thæåüng tháûn.
42. Træåìng håüp naìo sau âáy laìm tàng tyí lãû baûch cáöu lympho trong maïu ngoaûi vi:
A. Nhiãùm virus.
B. Nhiãùm kyï sinh truìng.
C. Sæí duûng thuäúc corticoid.
D. Dë æïng.
Lưu hành nội bộ 7 Suu tầm YHDP 08-14Tràõc nghiãûm Bäü män Sinh lyï YH D
P 08 -1 4 E. Stress.
43. Træåìng håüp naìo sau âáy laìm tàng tyí lãû baûch cáöu mono trong maïu ngoaûi vi :
A. Lao.
B. Nhiãùm khuáøn cáúp.
C. Dë æïng.
D. Nhiãùm saïn maïng.
E. Sæí duûng thuäúc khaïng giaïp.
44. Noïi vãö hãû thäúng nhoïm maïu ABO, cáu naìo sau âáy âuïng :
A. Nhoïm maïu A coï khaïng nguyãn A trãn maìng häöng cáöu vaì khaïng thãø α trong
huyãút tæång.
B. Nhoïm maïu B coï khaïng nguyãn B trãn maìng häöng cáöu vaì khaïng thãø β trong
huyãút tæång.
C. Nhoïm maïu O khäng coï khaïng nguyãn trãn maìng häöng cáöu vaì khäng coï caïc
khaïng thãø α, β trong huyãút tæång.
D. Nhoïm maïu AB coï khaïng nguyãn AB trãn maìng häöng cáöu vaì khäng coï caïc
khaïng thãø α, β trong huyãút tæång.
E. Nhoïm maïu AB coï khaïng nguyãn A vaì khaïng nguyãn B trãn maìng häöng cáöu vaì
khäng coï caïc khaïng thãø α, β trong huyãút tæång.
45. Noïi vãö caïc khaïng thãø cuía hãû thäúng nhoïm maïu ABO, cáu naìo sau âáy âuïng :
A. Sæû saín xuáút caïc khaïng thãø âæåüc quy âënh båíi gen.
B. Sæû saín xuáút khaïng thãø xaíy ra tæì thåìi kyì baìo thai.
C. Sæû saín xuáút khaïng thãø xaíy ra ngay sau khi sinh.
D. Näöng âäü khaïng thãø âaût täúi âa sau khi sinh tæì 2-8 thaïng.
E. Näöng âäü khaïng thãø âaût täúi âa vaìo nhæîng nàm 8-10 tuäøi.
46. Noïi vãö sæû phán bäú cuía caïc nhoïm maïu thuäüc hãû thäúng ABO, cáu naìo sau âáy âuïng :
A. ÅÍ ngæåìi da tràõng, nhoïm maïu B chiãúm tyí lãû cao nháút.
B. ÅÍ ngæåìi da tràõng, nhoïm maïu B chiãúm haìng thæï hai.
C. ÅÍ ngæåìi Viãût Nam, nhoïm maïu A chiãúm khäng quaï mäüt pháön tæ dán säú.
D. ÅÍ ngæåìi Viãût Nam, nhoïm maïu AB chiãúm tyí lãû cao nháút.
E. ÅÍ ngæåìi Viãût Nam, nhoïm maïu O chiãúm 99%.
47. Chuïng ta coï thãø duìng maïu O âãø truyãön cho táút caí caïc nhoïm maïu khaïc vç :
A. Maìng häöng cáöu cuía maïu O khäng coï khaïng nguyãn A vaì khaïng nguyãn B.
B. Khaïng thãø α vaì khaïng thãø β seî bë hoaì loaîng khi truyãön vaìo cå thãø ngæåìi nháûn.
C. Näöng âäü khaïng thãø α vaì khaïng thãø β trong cå thãø ngæåìi maïu O ráút tháúp.
D. A vaì B âuïng.
E. A vaì C âuïng.
48. Ngæåìi nhoïm maïu AB coï thãø nháûn caïc nhoïm maïu khaïc vç :
A. Ngæåìi naìy khäng coï khaïng thãø α vaì khaïng thãø β.
B. Khaïng thãø α hoàûc khaïng thãø β trong maïu truyãön vaìo seî bë hoaì loaîng.
Lưu hành nội bộ 8 Suu tầm YHDP 08-14Tràõc nghiãûm Bäü män Sinh lyï YH D
P 08 -1 4 C. Maìng häöng cáöu cuía ngæåìi naìy khäng coï khaïng nguyãn A vaì khaïng nguyãn B.
D. A vaì B âuïng.
E. B vaì C âuïng.
49. Khi truyãön dæåïi 200 ml maïu cáön phaíi baío âaím sao cho :
A. Khaïng thãø α vaì khaïng nguyãn B khäng gàûp nhau trong cå thãø ngæåìi nháûn.
B. Khaïng thãø β vaì khaïng nguyãn A khäng gàûp nhau trong cå thãø ngæåìi nháûn.
C. Khaïng thãø α trong huyãút tæång ngæåìi cho khäng âæåüc gàûp khaïng nguyãn A
trãn maìng häöng cáöu ngæåìi nháûn.
D. Khaïng thãø β trong huyãút tæång ngæåìi cho khäng âæåüc gàûp khaïng nguyãn B
trãn maìng häöng cáöu ngæåìi nháûn.
E. Khaïng nguyãn A hoàûc khaïng nguyãn B trãn maìng häöng cáöu ngæåìi cho khäng
gàûp khaïng thãø tæång æïng trong huyãút tæång ngæåìi nháûn.
50. “Thäng thæåìng, khi ngæåìi Rh … âæåüc truyãön maïu Rh … láön âáöu tiãn, tai biãún
truyãön maïu … vç näöng âäü khaïng thãø khaïng Rh … âaût âãún näöng âäü gáy ngæng kãút.”
A. Ám; dæång; chæa xaíy ra; phaíi cáön mäüt thåìi gian âãø.
B. Dæång; ám; chæa xaíy ra; phaíi cáön mäüt thåìi gian âãø.
C. Ám; dæång; xaíy ra; ráút nhanh choïng.
D. Dæång; ám; xaíy ra; ráút nhanh choïng.
E. Dæång; ám; chæa xaíy ra; ráút nhanh choïng.
51. “Thäng thæåìng, khi ngæåìi phuû næî Rh … mang thai Rh … láön âáöu tiãn tai biãún saín
khoa … vç maïu thai nhi vaìo tuáön hoaìn meû âãø kêch thêch taûo khaïng thãø khaïng Rh chuí
yãúu … .”
A. Ám; dæång; khäng xaíy ra; vaìo luïc sinh.
B. Dæång; ám; khäng xaíy ra; vaìo luïc sinh.
C. Ám; dæång; xaíy ra; trong thai kyì.
D. Dæång; ám; xaíy ra; trong thai kyì.
E. Dæång; ám; xaíy ra; luïc sinh.
52. Noïi vãö nhoïm maïu hãû Rhesus, cáu naìo sau âáy khäng âuïng :
A. Coï 6 loaûi khaïng nguyãn Rh.
B. Khaïng nguyãn D laì thæåìng gàûp nháút.
C. Khaïng nguyãn D coï tênh khaïng nguyãn maûnh nháút.
D. Khaïng thãø khaïng Rh hiãûn diãûn tæû nhiãn trong huyãút tæång cuía ngæåìi Rh ám.
E. Khaïng thãø khaïng Rh seî xuáút hiãûn trong maïu ngæåìi Rh ám nãúu ngæåìi naìy âæåüc
truyãön maïu Rh dæång.
53. Tai biãún truyãön maïu do báút âäöng nhoïm maïu Rhesus thæåìng xaíy ra trong træåìng håüp
naìo sau âáy :
A. Truyãön maïu Rh ám cho ngæåìi Rh dæång.
B. Ngay láön âáöu tiãn truyãön maïu Rh dæång cho ngæåìi Rh ám vaì ráút nàûng nãö.
C. Truyãön maïu Rh ám cho ngæåìi Rh dæång, åí láön truyãön thæï hai.
Lưu hành nội bộ 9 Suu tầm YHDP 08-14Tràõc nghiãûm Bäü män Sinh lyï YH D
P 08 -1 4 D. Truyãön maïu Rh dæång cho ngæåìi Rh ám, åí láön truyãön thæï hai.
E. Khäng bao giåì xaíy ra vç khäng coï khaïng thãø tæû nhiãn khaïng Rh.
54. Noïi vãö tai biãún saín khoa do báút âäöng nhoïm maïu Rhesus, cáu naìo sau âáy âuïng :
A. Do phuû næî Rh dæång mang baìo thai Rh ám.
B. Do phuû næî Rh ám mang baìo thai Rh dæång.
C. Luän xaíy ra ngay trong láön mang thai âáöu tiãn.
D. A vaì C âuïng.
E. B vaì C âuïng.
55. Noïi vãö sæû co maûch sau khi thaình maûch bë täøn thæång, cáu naìo sau âáy âuïng :
A. Sau khi thaình maûch täøn thæång nhiãöu phuït hoàûc vaìi giåì, thaình maûch måïi bàõt
âáöu co laûi.
B. Maûch maïu bë thæång täøn do dao càõt seî co maûnh hån do báöm dáûp.
C. Sæû co maûch xaíy ra do nhiãöu cå chãú : tháön kinh, thãø dëch vaì taûi chäù.
D. Trong thåìi gian maûch maïu âang co, caïc cå chãú cáöm maïu khaïc chæa xaíy ra.
E. Sæû co maûch taûi chäù chè keïo daìi vaìi phuït.
56. Sæû co thàõt maûch maïu khi thaình maûch bë täøn thæång coï taïc duûng gç sau âáy :
A. Tàng giaíi phoïng caïc yãúu täú gáy âäng maïu.
B. Giaím båït læåüng maïu máút.
C. ÆÏc chãú taïc duûng caïc cháút chäúng âäng maïu.
D. Tàng sæû kãút dênh tiãøu cáöu.
E. Hoaût hoaï caïc yãúu täú gáy âäng maïu.
57. Khi thaình maûch bë täøn thæång, coï sæû co maûch laì do cå chãú naìo sau âáy :
A. Phaín xaû tháön kinh do âau.
B. Sæû co cå thaình maûch taûi chäù âæåüc khåíi phaït træûc tiãúp tæì täøn thæång.
C. Kêch thêch hãû tháön kinh phoï giao caím.
D. A vaì B âuïng.
E. B vaì C âuïng.
58. Tiãøu cáöu âoïng vai troì quan troüng trong giai âoaûn co maûch do noï tiãút ra cháút :
A. Histamine.
B. Bradykinin.
C. Thromboxane A2.
D. Phospholipid.
E. Thromboplastin.
59. Noïi vãö giai âoaûn co maûch trong cáöm maïu, cháút giuïp maûch maïu co maûnh hån laì :
A. ADP
B. Serotonin
C. Thromboxane A2
D. A vaì B âuïng
E. B vaì C âuïng
Lưu hành nội bộ 10

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Reply
5
0
Chia sẻ

Video Trắc nghiệm sinh lý bệnh tạo máu ?

You vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Trắc nghiệm sinh lý bệnh tạo máu tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Trắc nghiệm sinh lý bệnh tạo máu miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Share Link Down Trắc nghiệm sinh lý bệnh tạo máu Free.

Giải đáp vướng mắc về Trắc nghiệm sinh lý bệnh tạo máu

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Trắc nghiệm sinh lý bệnh tạo máu vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Trắc #nghiệm #sinh #lý #bệnh #tạo #máu