Kinh Nghiệm về Trong mạch có tụ điện thì nhận xét nào sau này là đúng nhất về tác dụng của tụ điện Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Trong mạch có tụ điện thì nhận xét nào sau này là đúng nhất về tác dụng của tụ điện được Update vào lúc : 2022-04-26 10:47:07 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

343

Nhận xét nào sau này là không đúng về tác dụng của dòng điện?

A. Dòng điện không thể trải qua lớp chuyển tiếp p.-n nên không khiến tác dụng gì.

B. Tác dụng cơ bản, đặc trưng nhất của dòng điện là tác dụng từ.

C. Dòng điện không đổi qua bình điện phân sẽ làm sinh ra những chất ở điện cực.

D. Dòng điện qua dây dẫn có tác dụng nhiệt và sẽ tác dụng lực lên điện tích hoạt động và sinh hoạt giải trí ở lân cận

85 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐIỆN XOAY CHIỀU Câu 1. Chọn câu sai A. Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều nhờ vào hiện tượng kỳ lạ cảm ứng điện từ. B. Khi đo cường độ dòng điện xoay chiều, người ta hoàn toàn có thể dùng ampe kế nhiệt. C. Số chỉ của ampe kế xoay chiều cho biết thêm thêm giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều. D. Giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều bằng giá trị trung bình của dòng điện xoay chiều. Đáp án D. Câu 2. Chọn câu đúng nhất. Dòng điện xoay chiều hình sin là A. dòng điện có cường độ biến thiên tỉ lệ thuận với thời hạn. B. dòng điện có cường độ biến thiên tuần hoàn theo thời hạn. C. dòng điện có cường độ biến thiên điều hòa theo thời hạn. D. dòng điện có cường độ và chiều thay đổi theo thời hạn. Đáp án C. Câu 3. Trong 1s, dòng điện xoay chiều có tần số f = 60 Hz đổi chiều bao nhiêu lần? A. 60 B. 120 C. 30 D. 240 Đáp án B. Câu 4. Từ thông xuyên qua một khung dây dẫn phẳng biến thiên điều hoà theo thời hạn theo quy luật Φ = Φ0sin(ωt + ϕ1) làm cho trong khung dây xuất hiện một suất điện động cảm ứng e = E0sin(ωt +ϕ2). Hiệu số ϕ2 – ϕ1 nhận giá trị nào? A. -π/2 B. π/2 C. 0 D. π Đáp án A. Câu 5. Một khung dây dẫn phẳng có diện tích s quy hoạnh S = 100 cm2 gồm 200 vòng dây quay đều với vận tốc 2400vòng/phút trong một từ trường đều phải có cảm ứng từ vuông góc trục quay của khung và có độ lớn B = 0,005T. Từ thông cực lớn gửi qua khung là B→A. 24 Wb B. 2,5 Wb C. 0,4 Wb D. 0,01 Wb Đáp án D. Câu 6. Một khung dây dẫn quay đều quanh trong một từ trường đều phải có cảm ứng từ vuông góc trục quay của khung với vận tốc 150 vòng/phút. Từ thông cực lớn gửi qua khung là 10/π (Wb). Suất điện động hiệu dụng trong khung là B→A. 25 V B. 252V C. 50 V D. 502V Đáp án C. Câu 7. Một khung dây dẫn có diện tích s quy hoạnh S và có N vòng dây. Cho khung quay đều với vận tốc góc ω trong một từ trường đều phải có cảm ứng từ B vuông góc với trục quay của khung. Tại thời gian ban đầu, pháp tuyến của khung phù thích hợp với cảm ứng từ B một góc 6π. Khi đó, suất điện động tức thời trong khung tại thời gian t là A.⎟⎠⎞⎜⎝⎛π+ωω=6tcosNBSe. B.⎟⎠⎞⎜⎝⎛π−ωω=3tcosNBSe. C. e = NBSωsinωt. D. e = – NBSωcosωt. Đáp án B. Câu 8. Chọn câu sai. Dòng điện xoay chiều có cường độ i2sin50t= π (A). Dòng điện này còn có A. cường độ hiệu dụng là 22A. B. tần số là 50 Hz. C. cường độ cực lớn là 2 A. D. chu kỳ luân hồi là 0,02 s. Đáp án A. Câu 9. Cường độ dòng điện trong một đoạn mạch có biểu thức: i = 2sin (100 πt + π/6) (A) Ở thời gian t = 1/100(s), cường độ trong mạch có mức giá trị: A. 2A. B. – 0,52A. C. bằng không D. 0,52 A. Đáp án B. Câu 10. Hiệu điện thế xoay chiều giữa hai đầu điện trở R = 100Ωcó biểu thức: u = 1002 sin ωt (V) Nhiệt lượng tỏa ra trên R trong 1phút là A. 6000 J B. 60002 J C. 200 J D. chưa thể tính được vì chưa chắc như đinh ω. Đáp án A. Câu 11. Số đo của vôn kế xoay chiều chỉ A. giá trị tức thời của hiệu điện thế xoay chiều. B. giá trị trung bình của hiệu điện thế xoay chiều C. giá trị cực lớn của hiệu điện thế xoay chiều. D. giá trị hiệu dụng của hiệu điện thế xoay chiều. Đáp án D. Câu 12. Một thiết bị điện xoay chiều có những hiệu điện thế định mức ghi trên thiết bị là 220 V. Thiết bị đó chịu được hiệu điện thế tối đa là A. 220 V. B. 2202V. C. 440V. D. 1102 V. Đáp án B. Câu 13. Đặt vào hai đầu một tụ điện một hiệu điện thế xoay chiều có mức giá trị hiệu dụng U không đổi và tần số f thay đổi. Khi f = 50Hz thì cường độ hiệu dụng qua tụ là 2,4A. Để cường độ hiệu dụng qua tụ bằng 3,6A thì tần số của dòng điện phải bằng: A. 25 Hz B. 75 Hz C. 100 Hz D. 502Hz Đáp án B. Câu 14. Trong mạch có tụ điện thì nhận xét nào sau này là đúng nhất về tác dụng của tụ điện? A. Cho dòng điện xoay chiều trải qua thuận tiện và đơn thuần và giản dị. B. Cản trở dòng điện xoay chiều. C. Ngăn cản hoàn toàn dòng điện xoay chiều. D. Cho dòng điện xoay chiều trải qua đồng thời cũng cản trở dòng điện đó. Đáp án D. Câu 15. Trong mạch điện chỉ có tụ điện C. Đặt hiệu điện thế xoay chiều giữa hai bản tụ điện C thì có dòng điện xoay chiều trong mạch. Điều này được lý giải là có electron trải qua điện môi giữa hai bản tụ. Hãy chọn câu đúng. A. Hiện tượng đúng; lý giải sai. B. Hiện tượng đúng; lý giải đúng. C. Hiện tượng sai; lý giải đúng. D. Hiện tượng sai; lý giải sai. Đáp án A. Câu 16. Đặt hiệu điện thế u = U0sinωt (V) vào hai bản tụ điện C thì cường độ dòng điện chạy qua C có biểu thức: A. i = U0.Cωsin(ωt – π/2). B. i = ω.0CU sin ωt. C. i = ω.0CU sin(ωt – π/2). D. i = U0.Cωcosωt. Đáp án D. Câu 17. Đặt một hiệu điện thế u = 2002.sin(100 πt + π/6) (V) vào hai đầu của một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 2/π (H). Biểu thức của cường độ dòng điện chạy trong cuộn dây là A. i = 2 sin (100πt + 2π/3 ) (A). B. i = 2 sin ( 100πt + π/3 ) (A). C. i = 2 sin (100πt – π/3 ) (A). D. i = 2 sin (100πt – 2π/3 ) (A). Đáp án C. Câu 18. Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ. Hộp kín X chứa một trong ba thành phần R, L, C. Biết dòng điện qua mạch nhanh pha so với hiệu điện thế hai đầu mạch. Hộp X chứa thành phần nào? XR A. L. B. R. C. C. D. L hoặc C. Đáp án C. Câu 19. Cho dòng điện xoay chiều i = I0sinωt chạy qua mạch gồm R và cuộn dây thuần cảm L mắc tiếp nối đuôi nhau. Kết luận nào sau này là đúng? A. uL sớm pha hơn uR một góc π/2. B. uL cùng pha với u giữa hai đầu đoạn mạch. C. u giữa hai đầu đoạn mạch chậm pha hơn i. D. uL chậm pha so với i một góc π/2. Đáp án A. Câu 20. Đặt hiệu điện thế xoay chiều u vào hai đầu mạch điện gồm R và C mắc tiếp nối đuôi nhau thì: A. độ lệch pha của uR và u là π/2. B. uR chậm pha hơn i một góc π/2. C. uC chậm pha hơn uR một góc π/2. D. uC nhanh pha hơn i một góc π/2. Đáp án C. Câu 21. Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc tiếp nối đuôi nhau, độ lệch pha giữa hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R và hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là ϕ = – π/3. Chọn kết luận đúng. A. mạch có tính dung kháng. B. mạch có tính cảm kháng. C. mạch có tính trở kháng. D. mạch cộng hưởng điện. Đáp án B. Câu 22. Khi xẩy ra hiện tượng kỳ lạ cộng hưởng trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc tiếp nối đuôi nhau thì biểu thức nào sau này sai? A. cosϕ = 1. B. ZL = ZC. C. UL = UR. D. U = UR. Đáp án C. Câu 23. Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc tiếp nối đuôi nhau. Nếu tăng tần số của hiệu điện thế xoay chiều ở hai đầu mạch thì: A. dung kháng tăng. B. cảm kháng giảm. C. điện trở R thay đổi. D. tổng trở của mạch thay đổi. Đáp án D. Câu 24. Nếu đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện thì A. dòng điện tức thời nhanh pha hơn hiệu điện thế tức thời một lượng π/2. B. cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch tỉ lệ thuận với điện dung của tụ. C. hiệu suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng 0. D. cả A, B và C đều đúng. Đáp án D. Câu 25. Nếu đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn dây thuần cảm thì A. hiệu điện thế tức thời chậm pha hơn dòng điện tức thời một lượng π/2. B. cường độ dòng điện hiệu dụng tỉ lệ thuận với độ tự cảm. C. hiệu suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng 0. D. cả A, B và C đều đúng. Đáp án C. Câu 26. Đặt một hiệu điện thế xoay chiều có mức giá trị hiệu dụng U và tần số f thay đổi vào hai đầu một điện trở thuần R. Nhiệt lượng toả ra trên điện trở A. tỉ lệ với f2. B. tỉ lệ với U2. C. tỉ lệ với f. D. B và C đều đúng. Đáp án B. Câu 27. Ở hai đầu một điện trở R có đặt một hiệu điện thế xoay chiều uAB và một hiệu điện thế không đổi UAB . Để dòng điện xoay chiều hoàn toàn có thể qua điện trở và chặn không cho dòng điện không đổi qua nó ta phải A. Mắc tiếp nối đuôi nhau với điện trở một tụ điện C. B. Mắc tuy nhiên tuy nhiên với điện trở một tụ điện C. C. Mắc tiếp nối đuôi nhau với điện trở một cuộn thuần cảm L. D. Có thể dùng một trong ba cách A, B hoặc C. Đáp án A. Câu 28. Mạch điện xoay chiều gồm R, L, C tiếp nối đuôi nhau xẩy ra cộng hưởng khi tần số dòng điện bằng A. 1fLC= B. 1fLC= C. LC21fπ= D. LC21fπ= Đáp án C. Câu 29. Mạch xoay chiều gồm R, L, C tiếp nối đuôi nhau có 0L 0CU2U=. So với dòng điện, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch sẽ A. sớm pha hơn. B. trễ pha hơn.. C. cùng pha. D. A hay B đúng còn tùy từng R. Đáp án A. Câu 30. Đặt một hiệu điện thế xoay chiều có mức giá trị hiệu dụng U không đổi nhưng tần số f thay đổi vào hai đầu một đoạn mạch RLC tiếp nối đuôi nhau. Công suất toả nhiệt trên điện trở A. tỉ lệ với U. B. tỉ lệ với L. C. tỉ lệ với R. D. phụ thuộc f. Đáp án D. Câu 31. Cho một đoạn mạch điện xoay chiều gồm hai trong trong thành phần: điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L, tụ C mắc tiếp nối đuôi nhau. Hiệu điện thế giữa hai đầu mạch và cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức: u = 2202 sin (100πt – π/3 ) (V) i = 22 sin (100πt + π/6) (A) Hai thành phần đó là hai thành phần nào? A. R và L. B. R và C C. L và C. D. R và L hoặc L và C. Đáp án C. Câu 32. Một đoạn mạch điện gồm điện trở R = 50Ω mắc tiếp nối đuôi nhau với cuộn thuần cảm L = 0,5/π (H). Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều u = 1002sin(100πt – π/4) (V). Biểu thức của cường độ dòng điện qua đoạn mạch là: A. i = 2sin(100πt – π/2) (A). B. i = 22sin(100πt – π/4) (A). C. i = 22sin100πt (A). D. i = 2sin100πt (A). Đáp án A. Câu 33. Biểu thức nào sau này là biểu thức tổng quát nhất để tính hiệu suất tiêu thụ của mạch điện xoay chiều? A. P = RI2 B. P = U.I.cosϕ. C. P = U2/R D. P = ZI2. Đáp án B. Câu 34. Đặt một hiệu điện thế xoay chiều u = U0sinωt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện C. Gọi U là hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch; i, I0, I lần lượt là giá trị tức thời, giá trị cực lớn và giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện trong mạch. Hệ thức liên lạc nào sau này đúng? A. 222200ui1UI−=. B. 222200ui1UI+ =. C. 2222ui1UI+=. D. 00UI1UI+ =. Đáp án B. Câu 35. Đặt một hiệu điện thế xoay chiều u = U0sinωt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có cuộn dây thuần cảm L. Gọi U là hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch; i, I0, I lần lượt là giá trị tức thời, giá trị cực lớn và giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện trong mạch. Hệ thức liên lạc nào sau này không đúng?

Reply
6
0
Chia sẻ

Clip Trong mạch có tụ điện thì nhận xét nào sau này là đúng nhất về tác dụng của tụ điện ?

You vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Trong mạch có tụ điện thì nhận xét nào sau này là đúng nhất về tác dụng của tụ điện tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Trong mạch có tụ điện thì nhận xét nào sau này là đúng nhất về tác dụng của tụ điện miễn phí

Pro đang tìm một số trong những ShareLink Tải Trong mạch có tụ điện thì nhận xét nào sau này là đúng nhất về tác dụng của tụ điện Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Trong mạch có tụ điện thì nhận xét nào sau này là đúng nhất về tác dụng của tụ điện

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Trong mạch có tụ điện thì nhận xét nào sau này là đúng nhất về tác dụng của tụ điện vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Trong #mạch #có #tụ #điện #thì #nhận #xét #nào #sau #đây #là #đúng #nhất #về #tác #dụng #của #tụ #điện