Thủ Thuật Hướng dẫn Viết chương trình nhập vào hai số a và b kiểm tra số a có la số chẵn và la bội số của b không Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Viết chương trình nhập vào hai số a và b kiểm tra số a có la số chẵn và la bội số của b không được Update vào lúc : 2022-04-27 06:35:11 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

336

  • Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!

Phần dưới là list Đề thi Tin học lớp 11 Giữa học kì 1 có đáp án (4 đề). Hi vọng bộ đề thi này sẽ hỗ trợ bạn ôn luyện & đạt điểm trên cao trong những bài thi Tin học lớp 11.

Quảng cáo

Phòng Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo …..

Đề thi Giữa học kì 1

Môn: Tin Học lớp 11

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 1)

Câu 1: Các thành phần cơ bản của NNLT là:

 A. Thông dịch và biên dịch

 B. Chương trình dịch, bảng vần âm, cú pháp, ngữ nghĩa

 C. Bảng vần âm, cú pháp, ngữ nghĩa

 D. Tên dành riêng, tên chuẩn và tên do người lập trình định nghĩa

Câu 2: Chọn màn biểu diễn tên đúng trong những màn biểu diễn dưới đây:

 A. Tinh_DTB

 B. Tinh DTB

 C. Tinh#DTB

 D. 1Tinh_DTB

Câu 3: Biểu diễn nào dưới đấy là màn biểu diễn hằng trong Pascal:

 A. 2.34

 B. ’TRUE

 C. A51

 D. 1,06E-15

Câu 4: Trong Pascal, khai báo nào sau này sai:

 A. Program Giai_PTB2;

 B. Uses crt;

 C. Var a, b, c: real;

 D. Const pi = 3,14;

Câu 5: Cho biến thực x đã được gán giá trị 12.41235. Để đưa ra màn hình hiển thị nội dung “x=12.41” cần chọn câu lệnh nào sau này?

 A. Writeln(x);

 B. Writeln(‘x=’ ,x:5:2);

 C. Writeln(x:5);

 D. Writeln(x:5:2);

Câu 6: Xét khai báo biến sau:

Var x, y, z : real;

  c : char;

  i, j : integer;

Tổng bộ nhớ dành riêng cho những biến đã khai báo là bao nhiêu byte?

 A. 18

 B. 19

 C. 21

 D. 23

Câu 7: Xét biểu thức logic: (n >0) and (n mod 2 = 1). Khẳng định nào sau này là đúng?

 A. Kiểm tra n là một số trong những nguyên dương lẻ

 B. Kiểm tra xem n có là một số trong những dương

 C. Kiểm tra n có chia hết cho 2 không

 D. Kiểm tra n là một số trong những nguyên lẻ

Câu 8: Cho khai báo biến sau này:

Var m, n : integer ;

  x, y : real ;

Lệnh gán nào sau này là sai ?

 A. m := -4 ;

 B. n := 3.5 ;

 C. x := 6.5 ;

 D. y := +10.5 ;

Câu 9: Biểu thức toán học dưới đây được màn biểu diễn trong NNLT Pascal là:

 A. a – 1/(1 + x*x*x)

 B. a – 1/(1 + sqr(x)*x)

 C. a – 1/(1 + x*sqr(x))

 D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 10: Biểu thức 5*b + a div 4*3 với a =12, b = 4 có mức giá trị là:

 A. 20

 B. 21

 C. 29

 D. 9

Câu 11: Trong Pascal, cú pháp câu lệnh rẽ nhánh if-then dạng thiếu là:

 A. if then ;

 B. if then

 C. if then else ;

 D. if then else

Câu 12: Trong Pascal, câu lệnh ghép được thực thi khi sau then hoặc else:

 A. Không có câu lệnh nào

 B. Có câu lệnh

 C. Có nhiều hơn nữa 1 câu lệnh

 D. Có nhiều hơn nữa 2 câu lệnh

Câu 13: Cho đoạn chương trình sau:

IF THEN write(x,’la so duong’) ELSE write(x,’la so am’);

Điều kiện là biểu thức logic nào dưới đây?

 A. x mod 2 = 0

 B. x > 0

 C. x mod 2 = 1

 D. x < 0

Câu 14: Cho đoạn chương trình sau:

readln(x,y);

IF x > y THEN F:= 2*x – y ELSE

 IF x < y THEN F:= sqr(x) + sqr(y) ELSE F:= 2*x;

Nếu nhập vào từ bàn phím x=3 và y=2 thì giá trị của F là:

 A. 13

 B. 6

 C. 4

 D. 0

Câu 15: Cho đoạn chương trình sau:

T := 0 ;

FOR i := 1 to 10 DO

IF i mod 2 = 0 THEN T := T + i ;

Sau khi thực thi, T có mức giá trị?

 A. 3

 B. 5

 C. 25

 D. 30

Câu 16: Cho đoạn chương trình sau:

S := 0 ;

FOR i := 1 to 10 DO

IF (i mod 3=0) or (i mod 5=0) THEN S := S + 1 ;

Sau khi thực thi, S có mức giá trị?

 A. 0

 B. 5

 C. 25

 D. 33

Câu 17: Cho đoạn chương trình sau:

T := 0 ; i:=1;

WHILE i <= 10 DO

BEGIN

IF i mod 2 = 0 THEN T := T + i ;

i:=i+1;

END;

Sau khi thực thi, T có mức giá trị?

 A. 18

 B. 22

 C. 25

 D. 30

Quảng cáo

Câu 18: Cú pháp khai báo trực tiếp biến mảng một chiều có dạng:

 A. Var : array [kiểu chỉ số] of ;

 B. Var = array [kiểu chỉ số] of ;

 C. Var : array [kiểu chỉ số] of

 D. Var := array [kiểu chỉ số] of ;

Câu 19: Giả sử mảng a gồm những thành phần a[1]=1, a[2]=2, a[3]=3, a[4]=4, a[5]=5.

Cho biết kết quả sau khi thực thi đoạn chương trình sau:

S:=0;

FOR i:=1 to 5 DO

 IF a[i] mod 2 = 0 THEN S:=S+a[i];

writeln(‘S = ’,S);

 A. 6

 B. S = 6

 C. 9

 D. S = 9

Câu 20: Phát biểu nào sau này hoàn toàn có thể lấy làm biểu thức Đk trong cấu trúc rẽ nhánh?

 A. A + B

 B. A * B

 C. A := B

 D. A ≤ B

Bài 1 . (1 điểm) Hãy viết những biểu thức toán học sau sang dạng tương ứng trong Pascal:

Bài 2. (2 điểm) Cho chương trình Pascal sau:

Program dientich_duongtron;

uses= crt;

const pi = 3.14;

var: dt, r: real;

clrscr;

write(‘nhap ban kinh r = ‘);

readln(r);

dt = pi*sqr(r);

writeln(‘dien tich duong tron la: ‘,dt:10:2, ‘ m’);

readln

End.

Hãy chỉ ra bốn lỗi có trong chương trình, tiếp theo đó hãy sửa lại cho đúng.

Bài 3. (2 điểm) Viết chương trình tính tổng những giá trị chẵn trong phạm vi từ là 1 đến N

(Số nguyên dương N được nhập vào từ bàn phím)

Bài 1 :

a) Sqrt(x+sqrt(x+sqrt(x)))

b) (-1 <=sin(x)) and (sin(x)<=1)

Bài 2:

a) uses crt;

b) var dt, r: real;

c) Thiếu Begin

d) dt:= pi*sqr(r);

Bài 3:

Program bt_3;

Uses crt;

Var Tong, n, i: integer;

Begin

 Clrscr;

 Writeln(‘nhap n=’);

 Readln (n);

 Tong:=0;

 For i:=1 to n do

 If I mod 2 = 0 then Tong:= Tong+i;

 Writeln(‘Tong la:’,Tong);

 Readln

End.

Quảng cáo

Phòng Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo …..

Đề thi Giữa học kì 1

Môn: Tin Học lớp 11

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 2)

Câu 1: Phát biểu nào dưới đấy là hợp lý nhất lúc nói về hằng:

 A. Hằng là đại lượng có mức giá trị không thay đổi trong quy trình thực thi chương trình

 B. Hằng là đại lượng được đặt tên và có mức giá trị thay đổi trong quy trình thực thi chương trình

 C. Hằng hoàn toàn có thể tàng trữ nhiều loại giá trị rất khác nhau

 D. Hằng được chương trình dịch bỏ qua

Câu 2: Chọn màn biểu diễn tên sai trong những màn biểu diễn dưới đây:

 A. TinhTong100

 B. TinhTong

 C. Tinh#Tong

 D. Tinh_Tong1a

Câu 3: Biểu diễn nào dưới đây không phải là màn biểu diễn hằng trong Pascal:

 A. 2 + 3

 B. ’TRUE

 C. ’01’

 D. 1.06E-15

Câu 4: Trong Pascal, khai báo nào sau này đúng:

 A. Program Giai_PTB2;

 B. Uses : crt;

 C. Var a, b, c: real

 D. Const pi := 3.14;

Câu 5: Để viết chương trình giải phương trình số 1 có dạng: ax + b = 0 (a#0), em nên phải thực thi lệnh nhập vào từ bàn phím những biến nào sau này:

 A. readln(a, b, x);

 C. readln(a, b);

 C. readln(a,x);

 D. readln(b, x);

Câu 6: Xét khai báo biến sau:

Var x, y, z : real;

  c, d : boolean;

  i, j : word;

Tổng bộ nhớ dành riêng cho những biến đã khai báo là bao nhiêu byte?

 A. 18

 B. 24

 C. 22

 D. 20

Câu 7: Xét biểu thức sau (3*x <=15) and (x <=4). Biểu thức cho kết quả FALSE khi:

 A. x = 3

 B. x = 2

 C. x = 5

 D. x = 4

Câu 8: Cho khai báo biến sau này:

Var m, n : integer ;

  x, y : real ;

Lệnh gán nào sau này là sai ?

 A. m := -4 ;

 B. n := 3 ;

 C. x := 6.5 ;

 D. y := ‘10.5’ ;

Câu 9: Biểu thức Pascal: -b/sqrt(sqr(a)+b) được màn biểu diễn trong toán học là:

Câu 10: Biểu thức 5*b + a mod 4*3 với a =16, b = 3 có mức giá trị là:

 A. 16

 B. 27

 C. 12

 D. 15

Câu 11: Trong Pascal, cú pháp câu lệnh rẽ nhánh if-then dạng đủ là:

 A. if then ;

 B. if then

 C. if then else ;

 D. if then else

Câu 12: Trong Pascal, câu lệnh ghép có dạng:

Câu 13: Cho đoạn chương trình sau:

IF THEN write(x,’la so am’) ELSE write(x,’la so duong’);

Điều kiện là biểu thức logic nào dưới đây?

 A. x mod 2 = 0

 B. x mod 2 = 1

 C. x > 0

 D. x < 0

Câu 14: Cho đoạn chương trình sau:

readln(x,y);

IF x > y THEN F:= 2*x – y ELSE

 IF x < y THEN F:= sqr(x) + sqr(y) ELSE F:= 2*x;

Nếu nhập vào từ bàn phím x=3 và y=3 thì giá trị của F là:

 A. 13

 B. 6

 C. 4

 D. 0

Câu 15: Cho đoạn chương trình sau:

T := 0 ;

FOR i := 1 to 10 DO

IF i mod 2 = 0 THEN T := T + 1 ;

Sau khi thực thi, T có mức giá trị?

 A. 3

 B. 5

 C. 25

 D. 30

Câu 16: Cho đoạn chương trình sau:

S := 0 ;

FOR i := 1 to 10 DO

IF (i mod 3=0) or (i mod 5=0) THEN S := S + i ;

Sau khi thực thi, S có mức giá trị?

 A. 0

 B. 5

 C. 25

 D. 33

Câu 17: Cho đoạn chương trình sau:

T := 0 ; i:=1;

WHILE i <= 10 DO

BEGIN

IF i mod 2 = 1 THEN T := T + i ;

i:=i+1;

END;

Sau khi thực thi, T có mức giá trị?

 A. 18

 B. 22

 C. 25

 D. 30

Câu 18: Cú pháp khai báo trực tiếp biến mảng một chiều có dạng:

 A. Var = array [kiểu chỉ số] of ;

 B. Var : array [kiểu chỉ số] of ;

 C. Var : array [kiểu chỉ số] of

 D. Var := array [kiểu chỉ số] of ;

Câu 19: Giả sử mảng a gồm những thành phần a[1]=1, a[2]=2, a[3]=3, a[4]=4, a[5]=5.

Cho biết kết quả sau khi thực thi đoạn chương trình sau:

D:=0;

FOR i:=1 to 5 DO

    IF a[i] mod 2 = 0 THEN D:= D + 1;

writeln(‘D = ’,D);

 A. D = 2

 B. 2

 C. 3

 D. D = 3

Câu 20: Phát biểu nào sau này hoàn toàn có thể lấy làm biểu thức Đk trong cấu trúc rẽ nhánh?

 A. A + B

 B. A * B

 C. A mod B = 0

 D. A:= B

Bài 1 . (1 điểm) Hãy viết những biểu thức toán học sau sang dạng tương ứng trong Pascal:

Bài 2. (2 điểm) Cho chương trình Pascal sau:

Program chuvi_duongtron :

uses crt;

const pi := 3.14;

var cv, r: real;

Begin

 clrscr;

 write(‘nhap ban kinh r = ‘);

 writeln(r);

 cv:= 2*pi*r;

 writeln(‘chu vi duong tron la: ‘,cv:10:2, ‘ m’);

 readln

Hãy chỉ ra bốn lỗi có trong chương trình, tiếp theo đó hãy sửa lại cho đúng.

Bài 3. (2 điểm) Viết chương trình tính tổng những giá trị lẻ trong phạm vi từ là 1 đến N

(Số nguyên dương N được nhập vào từ bàn phím)

Bài 1 .

a) (a+sin(x)/sqrt(sqr(a)+sqr(x)+1)

b) b) (-1 <=cos(x)) and (cos(x)<=1)

Bài 2.

a) Program chuvi_duongtron;

b) const pi = 3.14;

c) readln(r);

d) Thiếu End.

Bài 3.

Program bt_3;

Uses crt;

Var Tong, n, i: integer;

Begin

 Clrscr;

 Writeln(‘nhap n=’);

 Readln (n);

 Tong:=0;

 For i:=1 to n do

 If I mod 2 = 1 then Tong:= Tong+i;

 Writeln(‘Tong la:’,Tong);

 Readln

End.

Phòng Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo …..

Đề thi Giữa học kì 1

Môn: Tin Học lớp 11

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 3)

Câu 1: Phát biểu nào dưới đấy là hợp lý nhất lúc nói về biến:

 A. Biến là đại lượng có mức giá trị không thay đổi trong quy trình thực thi chương trình

 B. Biến là đại lượng được đặt tên và có mức giá trị thay đổi trong quy trình thực thi chương trình

 C. Biến hoàn toàn có thể tàng trữ nhiều loại giá trị rất khác nhau

 D. Biến hoàn toàn có thể đặt hoặc không đặt tên thường gọi

Câu 2: Chọn màn biểu diễn tên đúng trong những màn biểu diễn dưới đây:

 A. Tinh DTB

 B. Tinh_DTB

 C. Tinh#DTB

 D. 1Tinh_DTB

Câu 3: Biểu diễn nào dưới đấy là màn biểu diễn hằng trong Pascal:

 A. A51

 B. ’TRUE

 C. 5 + 9

 D. 1;06E – 15

Câu 4: Trong Pascal, khai báo nào sau này sai:

 A. Program Giai_PTB2;

 B. Uses : crt;

 C. Var a, b, c: real;

 D. Const pi = 3.14;

Câu 5: Cho biến thực x đã được gán giá trị 12.41235. Sau khi thực thi câu lệnh Writeln(‘x=’ ,x:5:2); thì giá trị của biến x được in ra màn hình hiển thị là:

 A. 12.41

 B. 12

 C. x=12.41

 D. x=12

Câu 6: Xét khai báo biến sau:

Var x, y : real;

 c : char;

 i, j : byte;

Tổng bộ nhớ dành riêng cho những biến đã khai báo là bao nhiêu byte?

 A. 17

 B. 15

 C. 13

 D. 12

Câu 7: Xét biểu thức logic: (n >0) and (n mod 2 = 1). Khẳng định nào sau này là đúng?

 A. Kiểm tra n là một số trong những nguyên lẻ

 B. Kiểm tra xem n có là một số trong những dương

 C. Kiểm tra n có chia hết cho 2 không

 D. Kiểm tra n là một số trong những nguyên dương lẻ

Câu 8: Cho khai báo biến sau này:

Var m, n : integer ;

 x, y : real ;

Lệnh gán nào sau này là sai ?

 A. m := -4.5 ;

 B. n := 3 ;

 C. x := 6.5 ;

 D. y := +10.5 ;

Câu 9: Biểu thức toán học dưới đây được màn biểu diễn trong NNLT Pascal là:

 A. a – 1/(1 + x*abs(x))

 B. a – 1/(1 + sqrt(x)*x)

 C. a – 1/(1 + x*sqr(x))

 D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 10: Biểu thức 5*b + a div 4*3 với a =16, b = 3 có mức giá trị là:

 A. 16

 B. 27

 C. 12

 D. 15

Câu 11: Trong Pascal, cú pháp câu lệnh rẽ nhánh if-then dạng thiếu là:

 A. if then ;

 B. if then

 C. if then else ;

 A. if then else

Câu 12: Trong Pascal, câu lệnh ghép được thực thi khi sau then hoặc else:

 A. Không có câu lệnh nào

 B. Có câu lệnh

 C. Có nhiều hơn nữa 1 câu lệnh

 D. Có nhiều hơn nữa 2 câu lệnh

Câu 13: Cho đoạn chương trình sau:

IF THEN write(x,’la so chan’) ELSE write(x,’la so le’);

Điều kiện là biểu thức logic nào dưới đây?

 A. x mod 2 = 0

 B. x mod 2 = 1

 C. x > 0

 D. x < 0

Câu 14: Cho đoạn chương trình:

readln(x,y);

IF x > y THEN F:= 2*x – y ELSE

    IF x < y THEN F:= sqr(x) + sqr(y) ELSE F:= 2*x;

Nếu nhập vào từ bàn phím x=0 và y=0 thì giá trị của F là:

 A. 13

 B. 6

 C. 4

 D. 0

Câu 15: Cho đoạn chương trình sau:

S := 0 ;

FOR i := 1 to 10 DO

IF i mod 2 = 1 THEN S := S + i ;

Sau khi thực thi, S có mức giá trị?

 A. 3

 B. 5

 C. 25

 D. 30

Câu 16: Cho đoạn chương trình sau:

T := 0 ;

FOR i := 1 to 10 DO

IF (i mod 3=0) and (i mod 5=0) THEN T := T + 1 ;

Sau khi thực thi, T có mức giá trị?

 A. 0

 B. 5

 C. 25

 D. 33

Câu 17: Cho đoạn chương trình sau:

T := 0 ; i:=1;

WHILE i <= 10 DO

BEGIN

IF i mod 3 = 0 THEN T := T + i ;

i:=i+1;

END;

Sau khi thực thi, T có mức giá trị?

 A. 18

 B. 22

 C. 25

 D. 30

Câu 18: Cú pháp khai báo trực tiếp biến mảng một chiều có dạng:

 A. Var : array [kiểu chỉ số] of

 B. Var = array [kiểu chỉ số] of ;

 C. Var : array [kiểu chỉ số] of ;

 D. Var := array [kiểu chỉ số] of ;

Câu 19: Giả sử mảng a gồm những thành phần a[1]=1, a[2]=2, a[3]=3, a[4]=4, a[5]=5.

Cho biết kết quả sau khi thực thi đoạn chương trình sau:

S:=0;

FOR i:=1 to 5 DO

 IF a[i] mod 2 = 1 THEN S:=S+a[i];

writeln(‘S = ’,S);

 A. 6

 B. S = 6

 C. 9

 D. S = 9

Câu 20: Phát biểu nào sau này hoàn toàn có thể lấy làm biểu thức Đk trong cấu trúc rẽ nhánh?

 A. A + B

 B. A * B

 C. A:= B

 D. S = 9

Bài 1 . (1 điểm) Hãy viết những biểu thức toán học sau sang dạng tương ứng trong Pascal:

Bài 2. (2 điểm) Cho chương trình Pascal sau:

Program dientich_duongtron;

uses : crt;

const pi = 3.14;

var dt, r = real;

Begin

 clrscr;

 write(‘nhap ban kinh r = ‘);

 dt = pi*sqr(r);

 writeln(‘dien tich duong tron la: ‘,dt:10:2, ‘ m’);

 readln

End.

Hãy chỉ ra bốn lỗi có trong chương trình, tiếp theo đó hãy sửa lại cho đúng.

Bài 3. (2 điểm) Viết chương trình tính tổng những giá trị là bội của 5 trong phạm vi từ là 1 đến N

(Số nguyên dương N được nhập vào từ bàn phím)

Bài 1 .

a) abs(sqr(x) + sqrt(x + sqr(x)))

b) (-1/2 <=sin(x)) and (sin(x)<=1/2)

Bài 2.

a) uses crt;

b) var dt, r: real;

c) Thiếu readln(r);

d) dt:= pi*sqr(r);

Bài 3.

Program bt_3;

Uses crt;

Var Tong, n, i: integer;

Begin

 Clrscr;

 Writeln(‘nhap n=’);

 Readln (n);

 Tong:=0;

 For i:=1 to n do

 If I mod 5 = 0 then Tong:= Tong+i;

 Writeln(‘Tong la:’,Tong);

 Readln

End.

Phòng Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo …..

Đề thi Giữa học kì 1

Môn: Tin Học lớp 11

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 4)

Câu 1: Trong Pascal, những đoạn chú thích được đặt giữa cặp dấu nào ?

 A. và

 B. [ và ]

 C. ( và )

 D. /* và */

Câu 2: Chọn màn biểu diễn tên sai trong những màn biểu diễn dưới đây:

 A. TinhTong1b

 B. TinhTong

 C. Tinh_Tong

 D. Tinh Tong

Câu 3: Biểu diễn nào dưới đây không phải là màn biểu diễn hằng trong Pascal:

 A. 150.00

 B. FALSE

 C. ’01’

 D. A30

Câu 4: Trong Pascal, khai báo nào sau này đúng:

 A. Program Giai PTB2;

 B. Uses : crt;

 C. Var a, b, c: real;

 D. Const pi = 3,14;

Câu 5: Để viết chương trình giải phương trình bậc hai có dạng: ax2 + bx + c=0 (a#0), em nên phải thực thi lệnh nhập vào từ bàn phím những biến nào sau này:

 A. readln(a, b, c, x1, x2);

 B. readln(a, b, c);

 C. readln(x1, x2);

 D. readln(a, b, c, x);

Câu 6: Xét khai báo biến sau:

Var x, y, z : real;

   c : char;

   i, j : word;

Tổng bộ nhớ dành riêng cho những biến đã khai báo là bao nhiêu byte?

 A. 18

 B. 19

 C. 21

 D. 23

Câu 7: Xét biểu thức sau (3*x <=15) or (x <=4). Biểu thức cho kết quả TRUE khi:

 A. x = 7

 B. x = 6

 C. x = 5

 D. x = 8

Câu 8: Cho khai báo biến sau này:

Var m, n : integer ;

   x, y : real ;

Lệnh gán nào sau này là sai?

 A. x := TRUE ;

 B. n := 3 ;

 C. m := -4 ;

 D. y := +10.5 ;

Câu 9: Biểu thức Pascal: b/sqrt(sqr(a)+sqrt(b)) được màn biểu diễn trong toán học là:

Câu 10: Biểu thức 5*b + a mod 4*3 với a =12, b = 4 có mức giá trị là:

 A. 20

 B. 21

 C. 29

 D. 9

Câu 11: Trong Pascal, cú pháp câu lệnh rẽ nhánh if-then dạng đủ là:

 A. if then ;

 B. if then

 C. if then else ;

 D. if then else

Câu 12: Trong Pascal, câu lệnh ghép có dạng:

Câu 13: Cho đoạn chương trình sau:

IF THEN write(x,’la so le’) ELSE write(x,’la so chan’);

Điều kiện là biểu thức logic nào dưới đây?

 A. x mod 2 = 0

 B. x mod 2 = 1

 C. x > 0

 D. x < 0

Câu 14: Cho đoạn chương trình sau:

readln(x,y);

IF x > y THEN F:= 2*x – y ELSE

   IF x < y THEN F:= sqr(x) + sqr(y) ELSE F:= 2*x;

Nếu nhập vào từ bàn phím x=2 và y=3 thì giá trị của F là:

 A. 13

 B. 6

 C. 4

 D. 0

Câu 15: Cho đoạn chương trình sau:

S := 0 ;

FOR i := 1 to 10 DO

IF i mod 2 = 1 THEN S := S + 1 ;

Sau khi thực thi, S có mức giá trị?

 A. 3

 B. 5

 C. 25

 D. 30

Câu 16: Cho đoạn chương trình sau:

T := 0 ;

FOR i := 1 to 10 DO

IF (i mod 3=0) and (i mod 5=0) THEN T := T + i ;

Sau khi thực thi, T có mức giá trị?

 A. 0

 B. 5

 C. 25

 D. 33

Câu 17: Cho đoạn chương trình sau:

T := 0 ; i:=1;

HILE i <= 10 DO

BEGIN

IF i mod 3 = 1 THEN T := T + i ;

i := i+1;

END;

Sau khi thực thi, T có mức giá trị?

 A. 18

 B. 22

 C. 25

 D. 30

Câu 18: Cú pháp khai báo trực tiếp biến mảng một chiều có dạng:

 A. Var := array [kiểu chỉ số] of ;

 B. Var = array [kiểu chỉ số] of ;

 C. Var : array [kiểu chỉ số] of

 D. Var : array [kiểu chỉ số] of ;

Câu 19: Giả sử mảng a gồm những thành phần a[1]=1, a[2]=2, a[3]=3, a[4]=4, a[5]=5.

Cho biết kết quả sau khi thực thi đoạn chương trình sau:

D:=0;

FOR i:=1 to 5 DO

   IF a[i] mod 2 = 1 THEN D:=D+1;

writeln(‘D = ’,D);

 A. D = 2

 B. 2

 C. 3

 D. D = 3

Câu 20: Phát biểu nào sau này hoàn toàn có thể lấy làm biểu thức Đk trong cấu trúc rẽ nhánh?

 A. A + B

 B. A > B

 C. A mod B

 D. A:= B

Bài 1 . (1 điểm) Hãy viết những biểu thức toán học sau sang dạng tương ứng trong Pascal:

Bài 2. (2 điểm) Cho chương trình Pascal sau:

Program chuvi_duongtron:

uses crt;

const pi = 3,14;

var cv, r: real;

Begin

 clrscr;

 write(nhap ban kinh r = );

 readln(r);

 cv:= 2*pi*r;

 writeln(‘chu vi duong tron la: ‘,cv:10:2, ‘ m’);

 readln

Hãy chỉ ra bốn lỗi có trong chương trình, tiếp theo đó hãy sửa lại cho đúng.

Bài 3. (2 điểm) Viết chương trình tính tổng những giá trị là bội của 3 trong phạm vi từ là 1 đến N

(Số nguyên dương N được nhập vào từ bàn phím)

Bài 1 .

a) sqrt(2*sqr(x) + abs(x))

b) (-1/2 <=cos(x)) and (cos(x)<=1/2)

Bài 2.

a) Program chuvi_duongtron;

b) const pi = 3.14;

c) write(‘nhap ban kinh r = ‘);

d) Thiếu End.

Bài 3.

Program bt_3;

Uses crt;

Var Tong, n, i: integer;

Begin

 Clrscr;

 Writeln(‘nhap n=’);

 Readln (n);

 Tong:=0;

 For i:=1 to n do

 If I mod 3 = 0 then Tong:=Tong+i;

 Writeln(‘Tong la:’,Tong);

 Readln

End.

Xem thêm bộ đề thi Tin Học lớp 11 mới năm học 2022 – 2022 tinh lọc khác:

://.youtube/watch?v=ieCkGJwl-s8

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

  • Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack vấn đáp miễn phí!

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các phản hồi không phù phù thích hợp với nội quy phản hồi website sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.

Reply
8
0
Chia sẻ

Clip Viết chương trình nhập vào hai số a và b kiểm tra số a có la số chẵn và la bội số của b không ?

You vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Viết chương trình nhập vào hai số a và b kiểm tra số a có la số chẵn và la bội số của b không tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Viết chương trình nhập vào hai số a và b kiểm tra số a có la số chẵn và la bội số của b không miễn phí

You đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Viết chương trình nhập vào hai số a và b kiểm tra số a có la số chẵn và la bội số của b không miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Viết chương trình nhập vào hai số a và b kiểm tra số a có la số chẵn và la bội số của b không

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Viết chương trình nhập vào hai số a và b kiểm tra số a có la số chẵn và la bội số của b không vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Viết #chương #trình #nhập #vào #hai #số #và #kiểm #tra #số #có #số #chẵn #và #bội #số #của #không