Contents

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Viết số từ nhiên nhỏ nhất có ba chữ số chia hết cho 2 3 5 9 A 450 b 900 c 180 D 980 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Viết số từ nhiên nhỏ nhất có ba chữ số chia hết cho 2 3 5 9 A 450 b 900 c 180 D 980 được Update vào lúc : 2022-04-30 09:06:07 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

207

(1)

Nội dung chính

 • A
 • B
 • C
 • D
 • BỘ ĐỀ 40 ĐỀ KIỂM TRA TỐN CUỐI KÌ 1 LỚP 4
 • CĨ ĐÁP ÁN
 • NĂM HỌC: 2022-2022
 • ĐÁP ÁN ĐỀ 34
 • 2 giê 30 phót
 • b)2 tÊn5kg
 • 1) Viết vào chỗ
 • chấm : a) 20 463206
 • b) Chín trăm sáu mơi bảy nghìn hai trăm bốn mơi sáu
 • d) Bảy mơi ba nghìn năm trăm linh t
 • 2) góc CED lµ gãc
 • bĐt gãc AOB lµ góc
 • vuông góc MIN là
 • góc PRQ lµ gãc nhän
 • 3) Đặt tính đúng mỗi câu thì đạt điểm tối
 • đa a)145386+236 453=381839
 • b)749881- 625639=124 242
 • d)4840 : 22
 • A. Trắc Nghiệm
 • Câu1: a) B
 • C©u 2:a) gãc AOB, gãc QOP, góc MNP
 • b) Hai đoạn thẳng AB và CD tuy nhiên tuy nhiên
 • II. Tù LuËn
 • 804
 • 2) Đặt tính đúng mỗi câu đợc điểm tối đa
 • 265814+353548=619 362
 • 946495-473859=472636
 • 72450 : 23
 • 3)Tóm tắt
 • Chu vi m ả nh vờn :820
 • dm Chiều dài hơn thế nữa rộng :
 • a) Tính chiều dài, chiỊu réng
 • b) TÝnh diƯn
 • tÝch Gi ¶ i
 • a) Nưa chu vi m ảnh vờn là :820 : 2
 • Hai lần chiều dài là :410
 • (dm) Chiều dài mảnh vờn là :476: 2
 • Chiều rộng mảnh vờn là :410
 • b) Diện tích m ả nh vờn là :238
 • 40 936 (dm
 • Đáp số :a) Chiều dài :238 dm, Chiều rộng :172
 • dm b) 40 936 dm
 • 4)Số tiền ủng hộ của lớp 4C là :86 000
 • 76 000 (ng)
 • Số tiền trung bình mỗi lớp ủng hộ là :

A

B

C

D

BỘ ĐỀ 40 ĐỀ KIỂM TRA TỐN CUỐI KÌ 1 LỚP 4

CĨ ĐÁP ÁN

ĐỀ 01

I.Trắc nghiệm: (4 điểm)

Câu 1: Khoanh vào câu vấn đáp đúng (0,5 điểm)

1. Trong những số 5 784; 6874; 6 784; 5748, số lớn số 1 là:

A. 5785 B. 6 874 C. 6 784 D. 5 748

2.5 tấn 8 kg = ……… kg?

A. 580 kg B. 5800 kg C. 5008 kg D. 58 kg

3. Trong những số sau số nào chia hết cho 2 là:

A. 605 B. 1207 C. 3642 D. 2401

4. Trong những góc dưới đây, góc nào là góc tù:

A. Góc đỉnh A B. Góc đỉnh B

C. Góc đỉnh C D. Góc đỉnh D

Câu 2: Chu vi của hình vng là 16m thì diện tích s quy hoạnh sẽ là: (1 đ)

A. 16m B. 16m2 C. 32 m D. 12m

Câu 3: Năm 2022 là thế kỉ thứ bao nhiêu? (0,5 điểm)

A. XIX B. XX C. XVIII D. XXI

Câu 4: Xếp những số sau: 2274 ; 1780; 2375 ; 1782 (0,5 điểm) Theo thứ tự từ bé đến lớn:

………..II. Tự luận: (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính

a. 72356 + 9345 b. 3821 – 1805

(2)

………..……………….

c. 2163 x 203 d. 2688 : 24

………..……………….

………..……………….

………..……………….

………..………
……….

……….……………

………..………………..……………….

Câu 2: (1 điểm) Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất

a). 2 x 134 x 5 b). 43 x 95 + 5 x 43

………..………………..………………..………………..……………….………………..………Câu 3: (2 điểm) Tổng số tuổi của mẹ và con là 57 tuổi. Mẹ hơn con 33 tuổi. Hỏimẹ bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?

Bài giải

(3)

………..………

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM MƠN TỐN LỚP 4I. Trắc nghiệm: (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Khoanh đúng mỗi câu được 0,5 điểm.
Câu 1a) – ý B: 6 874

Câu 1b) – ý C: 5 tấn 8 kg = 5008 kg

Câu 1c) – ý C: 3642

Câu 1d) – ý B: Góc đỉnh B

Câu 2: B (1 đ)

Câu 3: Năm 2022 là thế kỉ thứ bao nhiêu?

– Đúng ý – D. XXI (được 0,5 điểm)

Câu 4: Theo thứ tự từ bé đến lớn: 1780; 1782 ; 2274 ; 2375 (0,5 điểm)II.Tự luận: (4 điểm)

Bài 1- (2 điểm): Đặt tính và thực thi tính đúng mỗi câu được 0,5 điểm. Kết quảlà:

a. 81701 b. 2022 c. 439089 d. 112

Bài 2: (1đ) Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất : Làm đúng mỗi phần cho 0,5đ

a. 2 x 134 x 5 = (2 x 5) x 134= 10 x 134= 1340

b. 43 x 95 + 5 x 43= 43 x (95 + 5)= 43 x 100 = 4300

Bài 3: (2 điểm)

Bài 4 : (1 điểm)

Bài giải Tuổi của mẹ là:

(57 + 33) : 2 = 45 (tuổi)Tuổi của con là:

(57 – 33) : 2 = 12(tuổi)

Hoặc: 45 – 33 = 12 (tuổi)

Đáp số: Mẹ: 45 tuổi; Con: 12 tuổi

Số dư là 19 thì số chia nhỏ nhất là : 20Số bị chia nhỏ nhất là: 20 x 12 + 19 = 259

(4)

ĐỀ 02

Khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng( từ câu 1 đến câu 5)

Câu 1: Số 45 317 đọc là:

A. Bốn mươi năm nghìn ba trăm mười bảyB. Bốn lăm nghìn ba trăm mười bảy

C. Bốn mươi lăm nghìn ba trăm mười bảy Câu 2: 6 tạ 5 yến = ……… kg

A. 650 B. 6 500 C. 605 D. 6

050

Câu 3: 2 mét vuông 51 dm2 = … dm2

A. 2 501 B. 2 510 C. 2 051 D. 251

Câu 4: Trung bình cộng của hai số là 27. Số bé là 19 thì số lớn là:

A. 54 B. 35 C. 46 D. 23

Câu 5: Hình bên có …..

A. Bốn góc nhọn, hai góc tù và hai góc vngB. Bốn góc nhọn, hai góc tù và một góc vngC. Bốn góc nhọn, một góc tù và hai góc vng

Câu 6: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:567×23+433×23

Câu 7: Cho những chữ số 0,3,5,7. Từ những chữ số đã cho, hãy viết số lớn số 1 chiahết cho 2, 3 và 5, những chữ số thường rất khác nhau.

Câu 8: Đặt tính rồi tính.

a) 137 052 + 28 456 b/ 596 178 – 344 695

Câu 9: Tìm x:

a) x x 42 = 15 792 b) x : 255 = 203

(5)

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI VÀ BIỂU ĐIỂM

CÂU

1 2 3 4 5

C A D B A

Câu 6: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:567×23+433×23=23x(567+433)

=23x 1000 =23 000

Câu 7: Số đó là 750

Câu 8: Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm:37 052

+ -596 178

28 456 344 695

65 508 251 483

Câu 9: Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm

x x 42 = 15 792 x : 255 = 203

x = 15 792 : 42 x = 203 x 255

x = 376 x = 51 765

Câu 10: Bài giải

Tháng thứ nhất shop bán được số mét vải là( 0,25đ):

( 3 450 – 170) : 2 = 1640 (m)(0,5đ)

Tháng thứ hai shop bán được số mét vải là(0,25đ):

3450 – 1640 = 1810 (m) )(0,5đ)

Đáp số : 1640 mét( 0,25đ):

1810 mét( 0,25đ):

Chú ý: Các câu : 6,8,9,10: HS biết đặt tính đúng là được xem 50% số điểm

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

ĐỀ 03

Khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng

…../0,5đ Câu 1. Số bốn trăm linh hai nghìn bốn trăm hai mươi viết là :

A.40002400 B.4020420 C. 402420 D.240420

…../0,5đ Câu 2. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của

7 yến 8 kg =……..kg là:

A.78kg B.780kg C.7008kg D.708kg

……/0,5đ Câu 3:Bác Hồ sinh vào năm 1980.Bác Hồ sinh vào thế kỉ……

A.XVIII B.XX C.XVI D.XXI

…../0,5đ Câu 4:Trung bình cộng của hai số 42 và 26 là:

A.35 B.34 C.36 D.37

(6)

a)

…../7đ B. THỰC HÀNH:…../2đ Bài 1. Đặt tính rồi tính :

43 679 + 13 487 246 762 -94 874 345 x 205 117 869 : 58

…../2đ Bài 2. Tìm x :

a/ x + 2581 = 4621 b/ x – 935 = 532

x 536 b) 25275 108

308 0367 234

4288 0435

16080 003

(7)

…../2đ Bài 3. Cả hai lớp 4A và lớp 4B trồng được 568 cây. Biết rằng lớp

4B trồng được thấp hơn lớp 4A 36 cây. Hỏi mỗi lớp trồng

được bao nhiêu cây ?

Bài giải

…../1đ Bài 4. Hãy nêu tên những góc có trong hình vẽ sau:

……

(8)

HƯỚNG DẪN CHẤM MƠN: TỐN LỚP 4KIỂM TRA CUỐI KỲ I – (2015-2022)PHẦN TRẮC NGHIỆM: 3 điểm

Câu 1 : (0.5 đ) CCâu 2 : (0.5 đ) ACâu 3 : (0.5 đ) BCâu 4 : (0.5 đ) B

Câu 5 : (1 đ) a/ Đ (0.5 đ)
b/ Đ (0.5 đ)

THỰC HÀNH:

Bài 1: (2 đ) – Đúng mỗi phép tính cho 0,5 điểm.

Bài 2: (2 đ)

X + 2581 = 4621 x – 935 = 532

X = 4621-2581 (0.5 đ) x = 532 + 935 (0.5 đ)

X= 2040 (0.5 đ) x = 1467 (0.5 đ)

Bài 3: (2 đ)

Bài giải

Số cây lớp 4A trồng được là :

(568 + 36) : 2 = 302 (cây) (1 đ)Số cây lớp 4B trồng được là :

(568 – 36) : 2 = 266 (cây)

Đáp số : 4A : 302 cây (1 đ)

4B : 266 cây

Học sinh ghi sai, thiếu tên cty hoặc đáp số ghi nhận trừ chung 0.5 đ

Bài 4: (2 đ) – Góc vng : + Đỉnh D cạnh DA, DC.

+ Đỉnh C cạnh CB, CD. ( 0.5 đ)

– Góc nhọn đỉnh A cạnh AD, AB.

(9)

ĐỀ 04I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng nhất.

Câu1: (0,5điểm) Số 956 384 521 đọc là:

A. Chín mươi lăm triệu sáu trăm ba mươi tám nghìn bốn nghìn năm trăm haimươi mốt.

B. Chín trăm năm mươi sáu nghìn ba trăm tám mươi bốn triệu năm trăm hai mươi mốt.

C. Chín trăm năm mươi sáu triệu ba trăm tám mươi bốn năm trăm hai mươi mốt.D. Chín trăm năm mươi sáu triệu ba trăm tám mươi bốn nghìn năm trăm

hai mươi mốt.

Câu 2: (0,5 điểm) Các số dưới đây số nào chia hết cho 5?

A. 659 403 753 B. 904 113 695 C. 709 638 551 D. 559 603 553

Câu 3: (1 điểm)

a/ 59 tấn 7 tạ = …kg

A. 59 700 B. 5 970 C. 59 7000 D. 59 007

b/ 4 ngày 7 giờ = …giờ

A. 47 B. 11 C. 103 D. 247

II.PHẦN TỰ LUẬN ( 8 điểm) Câu 1: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

a. 386 154 + 260 765; b. 726 485 – 52 936; c. 308 x 563; d. 5 176 : 35

Câu 2: (1 điểm)

Viết những số 75 639; 57 963; 75 936; 57 396 0 theo thứ tự từ bé đến lớn:a) Theo thứ tự từ bé đến

lớn:…b) Theo thứ tự từ lớn đến

(10)

A B

Câu 3: (1 điểm)

Hình bên có …góc vng. C

Hình bên có…góc tù.

E D

Câu 4: (2 điểm) Một mảnh đất nền trống hình chữ nhật có nửa chu vi là 160m, chiều rộngkém chiều dài 52 m. Tính diện tích s quy hoạnh mảnh đất nền trống hình chữ nhật đó?

(11)

Câu 5 : (1 điểm ) Tìm x:

a/ x : 3 = 67 482 b/ x + 984 737 = 746 350 + 309 081

(12)

ĐÁP ÁN MƠN TỐN

PHẦN 1: (2 điểm) Khoanh đúng mỗi ý được 0,5 điểm; kết quả

là: 1. D ; 2. B; 3. A ; C

PHẦN 2: (8 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Đặt tính và tính đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm.

a. 386 154 + 260 765; b. 726 485 – 52 936; c. 308 x 563; d. 5176 : 35

a) 646919 b) 673549 c) 173404 d) 147 (dư

31)

Câu 2: (1 điểm) Thứ tự từ bé đến lớn là: 57 396; 57 936; 75 639; 75 936.Thứ tự từ lớn đến bé là: 75 936; 75 639 ; 57 936; 57 396.

Câu 3: (1 điểm )

Hình bên có 2 góc vng.Hình bên có 2 góc tù.

Câu 4 : (2điểm) Bài giải

Chiều rộng của mảnh đất nền trống là:

(160 – 52) : 2= 54 (m) (0,5 điểm)

Chiều dài của mảnh đất nền trống là:

(160 + 52) : 2 = 106 (m) (0,5 điểm)

Diện tích của mảnh đất nền trống là:

106 x 54 = 5724 (m 2 ) (0,75 điểm)

Đáp số: 5724 m 2 (0,25 điểm)

Câu 5 : (1 điểm) Tìm x:

a/ x : 3 = 67 482 b/ x + 984 737 = 746 350 + 309 081

x = 67482 x 3 x + 984 737 = 1 055 431

x = 202 446 x= 1055 431 – 984 737

x = 70 694

Câu 6: (1 điểm ) Tính giá trị của biểu thức sau: a x 567 + b. Với a là số lớn nhấtcó hai chữ số và b là số nhỏ nhất có ba chữ số?

(13)

ĐỀ 05I.TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Khoanh tròn vào vần âm trước ý vấn đáp đúng:

Câu 1: (0.5 điểm) Năm triệu khơng trăm bảy mươi nghìn sáu trăm được viết

là: A. 5 070 060 B. 5 070 600

C. 5 700 600 D. 5 007 600

Câu 2: (0.5 điểm) Chữ số 7 trong số 587964 thuộc hàng nào?

A. Hàng trăm B. Hàng nghìn C. Hàng chục D. Hàng cty

Câu 3 : Trong những số 1397 ; 1367 ; 1697 ; 1679 số lớn số 1 là số :

A. 1397 B. 1367 C. 1697 D. 1679

Câu 4: (0.5 điểm) Số trung bình cộng của 49 và 87 là?

A. 67 B. 68 C. 69 D. 70

Câu 5: (0.5 điểm) 2 tấn = ………..yến?

A. 20 B. 200 C. 2000 D. 20000

Câu 6: (0.5 điểm) Hình vẽ bên có?

A. Hai đường thẳng tuy nhiên tuy nhiên. Hai góc vng.B. Hai đường thẳng tuy nhiên tuy nhiên. Ba góc vng.C. Ba đường thẳng tuy nhiên tuy nhiên. Hai góc vng.D. Ba đường thẳng tuy nhiên tuy nhiên. Ba góc vng.

Câu 7: (0.5 điểm) Kết quả của phép nhân 45 × 11 là:

A. 90 B. 195 C. 495 D.

594

Câu 8: Bác Hồ sinh vào năm 1890 thuộc thế kỷ nào?

A. Thế kỷ XVII B. Thế kỷ XVIII C. Thế kỷ XIX D. Thế kỷ XX

Câu 9: Trong những số sau số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 là:

A. 450 B. 405 C. 504 D. 545

Câu 10: Kết quả của biểu thức: 5 x 134 x 2 là:

(14)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

II. TỰ LUẬN (4 điểm)

Câu 1: ( 2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a) 236 105 + 82 993 b) 935 807 – 52453

c) 365 x 103 d) 11 890 : 58

Câu 2: (2 điểm) Một trường tiểu học có 672 học viên, số học viên nữ nhiều hơn nữa số học viên nam là 92 em. Hỏi trường đó có bao nhiêu học viên nữ, bao nhiêu học viên nam?

Bài giải……………………………….……………………………….……….……………

Câu 3: Tính nhanh:

(15)

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ VÀ CHO ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

NĂM HỌC: 2022-2022

MƠN: TỐN LỚP 4 THỜI GIAN: 40 PHÚT

I.Phần trắc nghiệm : (5 điểm)

Từ câu 1 – câu 10 đúng mỗi câu được 0,5 điểm.

Câu 1. B Câu 5. B Câu 9. C

Câu 2. B Câu. A Câu 10. D

Câu 3. C Câu 7. CCâu 4. B Câu 8. C

II. Phần tự luận: (5 điểm)

Câu 1: Mỗi phép tính đúng được 0.5 điểm.

A. 236 105 +82993

236105

+ 82993

319098

B. 935 807–52453935807

– 52453

C. 365 x 103365

x 103

D. 11 890 : 5811890 58290 205883354 1095365 375950

Câu 2: Bài giải:

Hai lần số học viên nam là: (0.25 đ)

672 – 92 = 580 (học viên) (0.25 đ)

Số học viên nam là: (0.25 đ)

580 : 2 = 290 (học viên) (0.25đ)

Số học viên nữ là: (0.25 đ)

672 – 290 = 382 (học viên) (0.25đ)

Đáp số: 290 học viên nam (0.25 đ)

382 học viên nữ (0.25 đ)

Câu 3: Tính nhanh:

12345 x 17 + 23 x 12345 + 12345 + 12345 x 35 + 12345 x 24

= 12345 x 17 + 23 x 12345 + 12345 x 1 + 12345 x 35 + 12345 x 24 (0.25 đ)

= 12345 x (17 + 23 + 1 + 35 + 24) (0.25 đ)

= 12345 x 100 (0.25 đ)

(16)

ĐỀ 06Bài 1 : ( 1,0 điểm ) Viết những số sau :

Sáu trăm mười ba triệu :

………

Một trăm ba mươi mốt triệu bốn trăm linh năm nghìn :

………

Bảy trăm năm mươi ba triệu

:…………

Hai trăm năm mươi sáu triệu ba trăm linh bảy nghìn bảy trăm :

…………Bài 2 : ( 1,0 điểm )

a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm

2 tấn 7 kg = ……… kg ; 2 giờ 20 phút = ………

phút

b) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ chấm :

Số 3824 5342769

Giá trị chữ số 3 300 300000

Đúng / sai ………. ……….

Bài 3 : ( 2,0 điểm ) Đặt tính rồi tính

68045 + 21471 96306 – 74096 1162 x 4 672 : 6

………. … ………. ……………….

………. ……….. ………

……….

………. ……….. ………

……….

………. ……….. ………

……….

………. ……….. ……… ………..

………..

Bài 4 : ( 1,0 điểm ) Tìm x :

x + 262 = 4848 x – 707 = 3535

……… ……….

……….. ………. ……….Bài 5 : ( 1,0 điểm ) Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất

(17)

………………Bài 6 : ( 1,5 điểm ) Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng

a) Phát biểu nào sau này là đúng :A. Góc tù to nhiều hơn góc vng.B. Góc tù bằng góc vng.C. Góc tù bé nhiều hơn nữa góc vng.

b) Số trung bình cộng của 36 ; 42 và 12 là :

A. 30 B. 33 C. 31

c) Cơ giáo nói: You Bắc sinh vào năm ở đầu cuối của thế kỉ hai mươi. Nămnay là năm trước đó đó, vậy tuổi của Bắc lúc bấy giờ là :

A. 13 tuổi B. 11 tuổi C. 10 tuổi

Bài 7 : ( 2 điểm )

Tuổi anh và tuổi em cộng lại được 34 tuổi, anh hơn em 6 tuổi. Hỏi anh bao nhiêu tuổi, em bao nhiêu tuổi ?

Tóm tắt Bài giải

………

…………………

…………………

…………………

…………………

………………………………

Bài 8 : ( 0.5 điểm ) Tính giá trị của a + b + c nếu :a = 5 , b = 7 , c = 10

………………

……………….

(18)

PHÒNG GD VÀ ĐT CÁI BÈ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH TÂN HƯNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúcHƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I

NĂM HỌC : 2013 – 2014Mơn : TỐN – Lớp BỐNBài 1 : ( 1 điểm ) Viết đúng số mỗi hàng ghi 0,25 điểm

Bài 2 : ( 1 điểm ) Ghi đúng mỗi chỗ chấm 0,25 điểm

Bài 3 : ( 2 điểm )

– Đặt tính đúng mỗi phép tính ghi 0,25đ ( riêng với phép nhân, chia yêu cầu học viên phải tính đúng những tích riêng ở mỗi lần nhân hoặc thương, số dư của mỗi lần chia.

– Tính đúng mỗi phép tính ghi 0,25đ

68 045 96 306 1162 672 6

+ – x 07 112

21 471 74 096 4 12

89 516 22 210 4648 0

Bài 4 : ( 1,0 điểm ) Tìm x

Học sinh thực thi đúng mỗi bài 0.5 điểm

x + 262 = 4848 x – 707 = 3535

x = 4848 – 262 ( 0,25 đ ) x = 3535 + 707 ( 0,25

đ )

x = 4586 ( 0,25 đ ) x = 4242 ( 0,25 đ

)

Bài 5 : ( 1,0 điểm ) Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất98 + 3 + 97 + 2 = ( 98 + 2 ) + ( 97 + 3 )

= 100 + 100= 200

Bài 6 : ( 1,5 điểm ) Mỗi câu 0,5 điểm

Câu a b c

Đáp án A A A

Bài 7 : ( 2 điểm )

– Tóm tắt đúng : ( 0,5đ )

– Ghi đúng câu lời giải, tính và viết đúng tuổi chị ( 0,5đ )- Ghi đúng câu lời giải, tính và viết đúng tuổi em ( 0,5đ )- Ghi đúng đáp số ( 0,5đ )

– Câu lời giải sai hoặc chưa hoàn hảo nhất trừ 0,25đ, sai cty trừ 0,25đ. Điểm trừ tối đa cả bài là 0,25đ

Bài giải Tuổi của anh là:

( 34 + 6 ) : 2 = 20 ( tuổi )Tuổi của em là:

(19)

Đáp số : anh 20 tuổiEm 14 tuổi

Bài 8 : ( 0.5 điểm ) Tính giá trị của a + b + c nếu :a = 5 , b = 7 , c = 10

(20)

ĐỀ 07A- Phần trắc nghiệm: ( 3 điểm)

Hãy khoanh trịn vào vần âm a,b,c,d có câu vấn đáp đúng nhất.

Bài 1: (1 điểm) Số 7635672 được đọc là:

a. Bảy triệu sáu trăm ba mươi năm nghìn sáu trăm bảy mươi hai.b.Bảy triệu sáu trăm ba lăm nghìn sáu trăm bảy mươi hai.

c.Bảy triệu sáu trăm nghìn ba mươi năm nghìn sáu trăm bảy mươi hai.d. Bảy triệu sáu trăm ba mươi năm nghìn sáu bảy hai.

Bài 2: ( 1 điểm) . Có bao nhiêu số có 3 chữ số mà mỗi chữ số của số này đều giống nhau?

a.7 b. 8 c.

9 d.1

Bài 3: ( 1 điểm ) . 1 tấn = …………kg

a. 100 b. 1000 c.

10000 d.10

Bài 4: ( 1 điểm ) Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:101113 > 1011…3

a. 0 b. 1 c. 2 d. 3

B- Phần tự luận : (6 điểm)

Bài 5: ( 1 điểm) Viết số biết số đó gồm:

1. 8 mươi triệu, 7 trăm nghìn , 6 nghìn , 5 trăm , 4 cty :
……….

b. 14 triệu, 6 trăn nghìn, 3 trăm , 4

chục :………..

Bài 6: ( 2điểm) Đặt tính rồi tính:

(21)

………

c. 1334 x 376 d. 5867 : 17

……………………

Bài 7: (1 điểm) Cho hình vẽ bên. Biết ABCD và BMNC là những hình vng cạnh8 cm. Viết tiếp vào chỗ chấm:

(22)

b) Diện tích hình chữ nhật

AMND………

Bài 8: (2 điểm) Một xe hơi 2 giờ đầu chạy được 60 km, 3 giờ sau chạy được 90km. Hỏi trung bình mỗi giờ xe hơi chạy được bao nhiêu km?

………………………

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 4 mơn Tốn năm 2014

A- Phần trắc nghiệm : 4 điểm- Mỗi câu 1điểm.

Câu1 Câu 2 Câu 3 Câu 4

a c b a

B- Phần tự luận : 6 điểmBài 5: Viết (1 đ) mỗi số đúng 0,5 điểma.80706504

b.14600304

Bài 6: Đạt tính và tính (2đ) mỗi phép tính đúng 0,5 điểma, 11162096

(23)

c, 501584d, 351

Bài 7. (1đ) Mỗi câu đúng 0,5 điểm

a) AD, BC, MN b) 128 cm2

Bài 8: (2đ)

Bài giải

Qng đường ơtơ đó chạy được: (0,25đ)60 + 90 = 150 (km) (0,5đ)Thời gian xe hơi đó chạy: (0,25đ)

2 + 3 = 5 (giờ) (0,25đ)

Trung bình mỗi giờ ơ tơ đó chạy được: (0,25đ)

(24)

ĐỀ 08I. TRẮC NGHIỆM: 4 điểm

Khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1 : (0,5 điểm)Số nhỏ nhất trong những số: 234789; 243789; 234879;289743.

A. 234789 B. 243789 C. 234879 D. 289743

Câu 2: (0,5 điểm) Số nào trong những số dưới đây có chữ số 9 biểu thị cho 9000?

A. 93574 B. 29687 C. 17932 D. 80296

Câu 3: (0,5 điểm)Kết quả của phép nhân 125 X 428 là:

A. 53400 B. 53500 C. 35500 D. 53005

Câu 4: (0,5 điểm) Thương của phép chia 67200 : 80 là số có mấy chữ số:

A. 5 chữ số B. 4 chữ số C. 3 chữ số D. 2 chữ

số

Câu 5: ( 1 điểm)Một hình chữ nhật có chiều dài là 15 m, chiều rộng là 8 m. Diện tích là:

A. 100 mét vuông B. 110 m2 C. 120 m2 D. 130 m2

Câu 6: ( 1 điểm)Số thích hợp để viết vào chỗ chấm chấm của 5 tấn 15 kg =… kg là:

A. 5015 B. 5051 C. 5501 D. 5105

II. PHẦN TỰ LUẬN: 6 điểmCâu 1. Đặt tính rồi tính (2 điểm)

a. 45587 + 21706 b. 746215 – 41102

… …
… …… …

c. 235 X 108 d. 2520 : 12

… …… …… …… …

Câu 2. ( 1 điểm)Đổi những cty sau:

a) 18m28dm2 =……………dm2

b) 2 phút 5 giây =…………giây

(25)

……

……

……

……

Câu 4. (2 điểm)

Một hình vng có cạnh là 9 cm. Tính chu vi và diện tích s quy hoạnh hình vng đó.Bài giải:

……

……

……

……

……

(26)

ĐÁP ÁN MƠN TỐN LỚP 4I. TRẮC NGHIỆM: 4 điểm

Câu 1: (0,5 điểm) A Câu 4 : (0,5 điểm) C

Câu 2 : (0,5 điểm) B Câu 5 : (1 điểm) C

Câu 3 : (0,5 điểm) B Câu 6 : ( 1 điểm) AII. PHẦN TỰ LUẬN: 6 điểm

Câu 1: Mỗi phép tính 0,5 điểm.

a) 67293 ; b) 705113 ; c) 25380 ; d) 210

Câu 2. : (1 điểm) Làm đúng mỗi câu được 0,5 điểm.a) 1808 dm2 b) 125 giây

Câu 3. (1 điểm) Viết đúng mỗi số được 0,25 điểm.

Số tròn trăm to nhiều hơn 47 và nhỏ hơn 82 là những số 50, 60, 70, 80.Vậy x là những số : 50, 60, 70, 80.

Câu 4. Giải bài tốn. (2 điểm)

Bài giải

Chu vi hình vng là: (0.25 đ)

9 x 4 = 36 (m) (0.5 đ)

Diện tích hình vuông vắn là : (0,25 đ)9 x 9 = 81 (mét vuông) (0,5 đ)

(27)

đây?

A. đỉnh M B. đỉnh Pđỉnh Q. Câu 3. (1 điểm) 1 tấn = …………kg

1000 (1) B. 100

C. đỉnh N A.C. 10000

D.

D. 10A. 60 phút

50 phút

B . 90 phút C. 120 phút D.

PHẦN 2: Tự luận (5 điểm).

Câu 6. (2 điểm). Đặt tính rồi tính.

ĐỀ 09PHẦN 1: Trắc nghiệm (5 điểm).

Hãy khoanh vào trước câu vấn đáp đúng: Bài 1. (1 điểm) Số 85 201 890 được đọc là:

a. Tám trăm năm mươi hai triệu không trăm mười tám nghìn chín mươib. Tám mươi lăm triệu hai trăm linh một nghìn tám trăm chín mươic. Tám triệu năm trăm hai khơng một nghìn tám trăm chín mươid. Tám nghìn năm trăm hai mươi triệu một nghìn tám trăm chín mươi

Câu 2: (1 điểm) Cho tứ giác MNPQ như hình vẽ góc vng thuộc đỉnh nào sau

Bài 4. (1 điểm) Chữ số 2 trong số 7 642 874 chỉ:

A. 20 000 B. 200 C. 200 000 D.

2000

Câu 5. (1 điểm) 1 giờ = …………phút

(28)

6

c. 334 × 37 d. 128 472 :

Câu 7: (1 điểm ). Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất.

a. 490 x 365 – 390 × 365 b. 2364 + 37 × 2367 + 63 =

Câu 8: (2 điểm). Một mảnh đất nền trống hình chữ nhật có chiều dài bằng 105 mét, chiều

(29)

Câu 8: (2 điểm)- Mỗi lời giải đúng

Chu vi mảnh đất nền trống đó là(105 + 68) × 2 = 346 (m)

Diện tích mảnh đất nền trống đó là 105 × 68 = 7140 (mét vuông)Đáp số: 346 m

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

PHẦN 1 Trắc nghiệm: (5 điểm) Một câu vấn đáp đúng được một điểm :

Câu 1. Khoanh vào: B (1 điểm).

Câu 2. Khoanh vào: C (1 điểm).

Câu 3. Khoanh vào: A (1 điểm).

Câu 4. Khoanh vào: D (1 điểm)

Câu 5. Khoanh vào: A (1 điểm)

PHẦN 2 : Tự luận (5 điểm).

Câu 6: (2 điểm). Đặt tính và tính đúng mỗi phép tính được (0,5) điểm.

a. 89258 b. 20646 c. 12358 d. 21412

Câu 7: (1 điểm). Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất Mỗi phép tính đúng được 0.5 điểm

a) 490 × 365 – 390 × 365 = 365 × (490 – 390)

= 365 × 100

= 36500

b. 2364 + 37 × 2364 + 63 = 2364 × (37 + 63)

= 2364 × 10

= 23640được 0,5 điểma. Tìm được chu vi được 0,5 điểmb. Tìm được diện tích s quy hoạnh được 0,5 điểm

(30)

ĐỀ 101. Đặt tính rồi tính:

• 54 172 x 3 • 276 x 412 • 23 x 46

• 385 x 200 • 83 x 11 • 960 x 70

2. Tính nhẩm:

• 2005 x 10 = • 6700 x 10 : 100 =

• 358 x 1000 = • 80 000 : 10 000 x 10 =

3. Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 4 x 21 x 25 c) 607 x 92 + 607 x 8

b) 63 x 178 – 53 x 178 d) 8 x 4 x 25 x 125.

4. Đặt tính rồi tính:

• 9090 : 88 • 48 675 : 234

• 6726 : 177 • 209 600 : 400

5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

• 1300cm2 = ……… dm2 • 13dm2 5cm2 = ……… cm2

• 500cm2 = ……… dm2 • 5308dm2 = ……… m2 = ……..

dm2

• 9m2 = ……… dm2 • 3m2 6dm2 = ……… dm2

• 4dm2 = ……… cm2 • 8791dm2 = ……… m2 =

……… dm2

6. Một cái sân hình chữ nhật có chu vi 108m và có chiều rộng là 18m. Tính

diện tích s quy hoạnh cái sân đó.

7. May mỗi bộ quần áo nên phải có 3m 50cm vải. Hỏi:

(31)

ĐÁP ÁN

1. 162 516; 113 712; 1058; 77 000; 913; 67 200

2. 20 050; 358 000; 670; 80

3. a) 4 x 21 x 25 = 4 x 25 x 21 = 100 x 21 = 2100

b) 63 x 178 – 53 x 178 = 178 x (63 – 53) = 178 x 10 = 1780

c) 607 x 92 + 607 x 8 = 607 x (92 + 8) = 607 x 100 = 60700

d) 8 x 4 x 25 x 125 = 8 x 125 x 4 x 25 = 1000 x 100 = 100 000

4.

9090 88 48675 234 6726 177 209600 400

0290 103 01875 208 1416 38 960 524

26 003 0 1600

0

5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

• 1300cm2 = 13 dm2 • 13dm2 5cm2 = 1305 cm2

• 500cm2 = 5 dm2 • 5308dm2 = 53 m2 = 8 dm2

• 9m2 = 900 dm2 • 3m2 6dm2 = 306 dm2

• 4dm2 = 400 cm2 • 8791dm2 = 87 m2 = 91 dm2

6. Nửa chu vi là:

108 : 2 = 54 (m)Chiều dài là:

54 – 18 = 36 (m)Diện tích cái sân là:

36 x 18 = 648 (mét vuông)

Đáp số: 648m2

7. a) 3m50cm = 350cm

May 82 bộ quần áo thì nên:

350 x 82 = 28 700 (cm) = 287 (m)b) Số bộ quần áo may được là:

4900: 350 = 14 (bộ)Đáp số: a) 287m

(32)

ĐỀ 111. Số ?

Số bịchia

Số

chia Thương Số dư

8469 241

1983 14

7936 26

2. Tìm x, biết:

a) x : 305 = 642 + 318 b) x : 104 = 635  2

3. Tính:

a) 27 356 + 423  101 c) 7281 : 3  11

b) 67 54 – 209 d) 6492 + 18 544 : 4

4. Viết thành số đo diện tích s quy hoạnh:• Bảy đề-xi-mét vng:

• Một nghìn tám trăm linh sáu xăng-ti-mét vng:• Ba mươi lăm nghìn mét vng:

• Sáu trăm sáu mươi sáu đề-xi-mét vuông:

5. Một người đi xe máy trong một giờ 30 phút đi được 45km 360m. Hỏi trung

bình mỗi phút xe máy đi được bao nhiêu mét?

6.

>=<

• 2dm25cm2 205cm2

6m248dm2

7m2

?

• 300dm2 2m299dm2 • 73m2 7300dm2

7. Giải bài tốn nhờ vào tóm tắt sau:

(33)

ĐÁP ÁN1.

Số bị chia Số chia Thương Số dư

8469 241 35 34

1983 14 142 0

7936 26 305 6

2. a) x : 305 = 642 + 138 b) x : 104 = 635 x 2

x : 305 = 780 x : 104 = 1270

x = 780 x 305 x = 1270 x 104

x = 237 900 x = 132 080

3. a) 27 356 + 423 x 101 = 27 356 + 42 723 = 70 079b) 67 x 54 – 209 = 3618 – 209 = 3409

c) 7281 : 3 x 11 =2427 x 11 = 26 697

d) 6492 + 18 544 : 4 = 6492 + 4636 = 77 728

4. 7dm2 1806cm2 35 000m2 666dm2

5. 1 giờ 30 phút = 90 phút 45km 360m = 45360m

Trung bình mỗi phút xe máy đi được:45360 : 90 = 504 (m)

Đáp số: 504 m

6. 2dm25cm2 = 205cm2 300dm2 > 2m299dm26m248dm2 < 7m2 73m2 = 7300dm27. Gía tiền của 37kg gạo loại I là:

6400 x 37 = 236 800 (đồng)Giá tiền của 56kg gạo loại II là:

5200 x 56 = 291 200 (đồng)Tổng số tiền của hai loại gạo là:

(34)

I

A B

O

C D

PK

ĐỀ 12

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm): Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1: a) Số 42 570 300 được đọc là:

A. Bốn trăm hai mươi lăm triệu bảy mươi nghìn ba trăm.B. Bốn triệu hai trăm năm mươi bảy nghìn hai trăm.C. Bốn hai triệu năm bảy nghìn ba trăm.

D. Bốn mươi hai triệu năm trăm bảy mươi nghìn ba trăm.

b) Trong số 9 352 471: chữ số 3 thuộc hàng nào? Lớp nào?

A. Hàng trăm, lớp cty B. Hàng nghìn, lớp nghìn

C. Hàng trăm nghìn, lớp nghìn D. Hàng trăm nghìn, lớp trăm nghìn

Câu 2: a) Các số dưới đây số nào chia hết cho 2?

A. 659 403 750 B. 904 113 695 C. 709 638 553 D. 559

603 551

b) Năm 2005 thuộc thế kỉ nào?

A. XVIII B. XIX C. XX D. XXI

Câu 3: a) Trung bình cộng của: 12cm, 13cm, 16cm, 27cm là:

A. 17 B.17cm C.68cm D. 68

b) Kết quả của phép chia 18 000 : 100 là:

A. 18 B. 180 C. 1800 D. 108

Câu 4: a) Tính giá trị của biểu thức sau: a – b. Với a là số lớn số 1 có năm chữ số và b là số nhỏ nhất có năm chữ số?

A. 99 998 B. 99 989 C. 8 9999 D. 80000

b) 4 ngày 7 giờ = …giờ

A. 47 B. 11 C. 103 D. 247

Câu 5: Viết tiếp vào chỗ chấm :

a. Đường thẳng IK vng góc với đường thẳng …và đường thẳng……

(35)

15 m
15 m

38 m

16 m

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm )Câu 1: Đặt tính rồi tính : (2 điểm)

a. 386 154 + 260 765; b. 726 485 – 52 936; c. 308 x 563; d. 12288 : 351

Câu 3: (2 điểm) Một mảnh đất nền trống hình chữ nhật có nửa chu vi là 160m, chiều rộngkém chiều dài 52 m. Tính diện tích s quy hoạnh mảnh đất nền trống hình chữ nhật đó?

Bài giải

…………

Câu 3: (1 điểm) Diện tích hình bên là:

A. 608m2 B. 225m2

(36)

BIỂU ĐIỂM VÀ ĐÁP ÁNMƠN TỐN LỚP 4I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 5 điểm

Câu 1: a. D – 0,5 điểm b.C – 0,5 điểm

Câu 2: a. A – 0,5 điểm b. D – 0,5 điểm

Câu 3: a. B – 0,5 điểm b. B – 0,5 điểmCâu 4: a. C – 0,5 điểm b. C – 0,5 điểmCâu 5:

a. Đường thẳng IK vng góc với đường thẳng AB và đường thẳng CD (0, 5 điểm)b. Đường thẳng AB tuy nhiên tuy nhiên với đường thẳng CD (0, 5 điểm)

II. PHẦN TỰ LUẬN: 5 điểm

Câu 1: 2 điểm: Đặt tính và tính đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm

a. 646 919 b. 673549 c. 173 404 d. 35 dư 3

Câu 2: 2 điểm

Câu 3: D – 1 điểm

Bài giải

Chiều dài mảnh đất nền trống hình chữ nhật là:

(160 + 52 ) : 2 = 106 (m) (0, 5 điểm)Chiều rộng mảnh đất nền trống hình chữ nhật là:

(160 – 52 ) : 2 = 54 (m) (0, 5 điểm)(hoặc: 160 – 106 = 54 m

Hoặc: 106 – 52 = 54 (m)Diện tích mảnh đất nền trống hình chữ nhật là:

(37)

ĐỀ 13

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Hãy khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1: Chữ số hàng trăm nghìn của số 905 432 là:

A. 9 B. 0 C.5 D. 4

Câu

2 : Tìm số trịn chục x biết: 27 < x < 55

A. 30, 40, 50 B. 50, 60, 70

C. 20, 30, 40 D. 40, 50, 60,

Câu 3: Tổng hai số là 45 và hiệu hai số đó là 9 thì số lớn là:

A. 34 B. 54 C. 27 D. 36

Câu 4: Trong những số 98; 100; 365; 752; 565 số vừa chia hết cho 2, vừa chia hếtcho 5 là:

A. 98; 100 B. 365; 565 C. 98; 100; 365 D. 98; 100; 752

Câu 5: Trung bình cộng của hai số là 27. Số bé là 19 thì số lớn là:

A. 54 B. 35 C. 46 D. 23

Câu 6: 2tấn 5yến=………… kg

A. 250 B. 2500 C. 2050 D. 2000

II. PHẦN TỰ LUẬN

(38)

a) 37 052 + 28 456 b/ 596 178 – 44 695 c/ 487 x 215 d/ 14790: 34

Câu 8: Tìm x: (1 điểm)

a) 42 x x = 15 792 b) x : 255 = 203

Câu 9: (3 điểm) Một đội công nhân hai ngày sửa được 3 450m đường. Ngàythứ nhất sửa thấp hơn ngày thứ hai là 170m đường. Hỏi mỗi ngày đội đó sửa đượcbao nhiêu mét đường?

Bài giải

Câu 10: (1điểm) Tính nhanh

a/ 2010 x 3+ 2010 x 6 + 2010 b/ 2011 x 89 + 10 x 2011 +

2011

(39)

I.

PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm; mỗi câu đúng 0,5 điểm)

Câu 1: đáp án B Câu 2: đáp án D

Câu 3: đáp án C Câu 4: đáp án D

Câu 5: đáp án B Câu 6: đáp án C

II.

PHẦN TỰ LUẬN

Biểu điểm Nội dung cần đạt

Câu 7: 2 điểm 37052 596178 487 14790 34

-Mỗi phép tính đúng cho + – x 119

0,5 điểm 435

28456 344695 215 170

65508 251483 2435 00

487

Câu 8: 1điểm 974

104705

A, 42 x X = 15792 X : 255 = 203

X = 15792 : 42 X = 203 x 255

Câu 9: 3điểm X = 376

– Trả lời đúng 0,5đ X = 5176

+ Phép tính đúng 0,75đ

– Trả lời đúng 0,5đ Bài giải

+ Phép tính đúng 0,75đ

Đáp số: 0,5 đ Ngày thứ nhất đội công nhân sửa được số mét

đường là:

( 3450 – 170) : 2 = 1640 (m)

Ngày thứ hai đội công nhân sửa được số mét đườnglà :

3450 – 1640 = 1810 (m)

Đáp số : – 1640 mét đường-1810 mét đường.

Câu 10: 1điểm

a/ 2010 x3 + 2010 x 6 + 2010 b/ 2011x 89 + 11 x 2011

= 2010 x 3 + 2010 x 6 + 2010 x1 = 2011 x ( 89 + 11 )

= 2010 x (3 +6+1) = 2011 x 100

= 2010 x 10 = 201100

(40)

ĐỀ 14A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Hãy khoanh vào vần âm đặt trước kết quả đúng của những câu sau.Câu 1: (1đ) Trong những số 5 784; 6874; 6 784 số lớn số 1 là: (M1)

A. 5785 B. 6 784 C. 6 874

Câu 2: (1đ) Số: Hai mươi ba triệu chín trăm mười; được viết là: (M1)

A. 23 910 B. 23 000 910 C. 23 0910 000

Câu 3: (1đ) Giá trị của chữ số 3 trong số 653 297 là: (M1)

A. 30 000 B. 3000 C. 300

Câu 4: (0.5đ) 10 dcm2 2cm2 = …cm2 (M2)A. 1002 cm2 B. 102 cm2 C. 120 cm2Câu 5: (0.5đ) 357 tạ + 482 tạ =…… ? (M1)

A/ 839 B/ 739 tạ C/ 839 tạ

Câu 6: (0.5đ) Chu vi của hình vng là 16m thì diện tích s quy hoạnh sẽ là: (M3)

A. 16m B. 16m2 C. 32 m

Câu 7: (0.5đ) Hình bên có những cặp cạnh vng góc là: (M3)

A. AB và AD; BD và BC.B. BA và BC; DB và DC.

C. AB và AD; BD và BC; DA và DC.

B/ PHẦN KIỂM TRA TỰ LUẬN (5 điểm)Bài 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính: (M1; M2)

a. 186 954 + 247 436 b. 839 084 – 246 937 c. 428 × 39 d.

4935 : 44

Bài 2: (2 điểm) Tuổi của mẹ và tuổi của con cộng lại là 57 tuổi. Mẹ hơn con 33 tuổi. Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi? (M2)

Bài 3: (1 điểm) Tìm số lớn số 1 có 4 chữ số rất khác nhau, chữ số hàng trăm là chữ

(41)

33 tuổi

57 tuổiĐÁP ÁN ĐỀ THI CUỐI KÌ 1 MƠN TOÁN LỚP 4III/ ĐÁP ÁN VÀ CÁCH CHO ĐIỂM

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)

Câu 1: đáp án C (1 điểm)

Câu 2: đáp án B (1 điểm)

Câu 3: đáp án B (1 điểm)

Câu 4: đáp án A (1 điểm)

Câu 5: đáp án C (0.5 điểm)

Câu 6: đáp án B (0.5 điểm)

Câu 7: đáp án C (0.5 điểm)

B. PHẦN TỰ LUẬN: ( 5 điểm)

Bài 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính: (M1; M2)

186 954 + 247 436 839 084 – 246 937 428 × 39 4935 : 44

+ 652 834 – 729 684 × 428 4935 34

196

247 384 928 39 53 112

849 081 344 756 3852 95

1284 7

16692

Bài 2: (2 điểm): Tóm tắt (0,25 điểm):
? tuổiTuổi con :

Tuổi mẹ : ? tuổi

Bài giải Tuổi của mẹ là:(57 + 33) : 2 = 45 (tuổi)

Tuổi của con là:

(57 – 33) : 2 = 12 (tuổi). Hoặc: 45 – 33 = 12 (tuổi). Hoặc: 57 – 35 = 12 (tuổi)

Đáp số: Mẹ: 45 tuổi; Con: 12 tuổi

Bài 3: (2 điểm).

(42)

ĐỀ 15

I/PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúngCâu 1: 3tấn72kg =……….kg

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

a. 372 b. 3720 c. 3027 d. 3072

Câu 2: a x…=…x a = a

Số hoặc chữ điền vào chỗ chấm là:

a. 1 b. 0

c. a d. không xác lập

Câu 3: 10dm22cm2 =……….cm2

Số điền vào chỗ chấm là:

a. 102 b. 1020

c. 1002 d. 120

Câu 4: Trong những số: 605, 7362, 1207, 20601Số chia hết cho 2 là:

a. 605 b. 1207

d. 7362 d. 20601

II/PHÂN TỰ LUẬN: (8 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính (2điểm)

57696 + 814 5901 – 638 1357 x 3 6797 : 7

Câu 2: Tìm x (2điểm)

(43)

Câu 3: Một sân vận động hình chữ nhật có chiều dài 180 m, chiều rộng bằng
nửa chiều dài. Tính diện tích s quy hoạnh sân vận động đó .(2điểm)

Câu 4: Hai thùng chứa toàn bộ 600 lít nước, thùng bé chứa thấp hơn thúng to 120 lítnước. Hỏi mỗi thùng chứa được bao nhiêu lít nước ? (2điểm)

Đáp án đề thi cuối học kì 1 lớp 4 mơn Tốn năm học 2014-2015

I/PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2điểm)

Khoanh đúng kết quả mỗi câu được 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4

Ý d a c d

II/PHÂN TỰ LUẬN:(8 điểm)

Câu 1: Tính đúng kết quả mỗi phép tính được 0,5

điểm 58510 5263 4071 971

Câu 2: Tìm x(2điểm)

x – 306 = 504 x + 254 = 680

x = 504 + 306 (0.5điểm ) x = 680 – 254 (0.5điểm)

x = 810 (0.5điểm) x = 426 (0.5điểm)

Câu 3: (2điểm)

Câu 4: (2điểm)

Giải:

Chiều rộng sân vận động đó:180 : 2 = 90 (m)

Diện tích sân vận động đó:180 x 90 =16200(mét vuông)

Đáp số: 16200m2

Giải

Thùng to chứa: (600 + 120) : 2 = 360( l )

Thùng bé chứa: (600- 120) :2 = 240 ( l )

(44)

ĐỀ 16

Phần 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1: Số gồm: năm mươi triệu, năm mươi nghìn và năm mươi viết là:

a. 50 050 050 b. 5 005 500 c. 50 005 005 d. 50 500 050

Câu 2: Giá trị của chữ số 9 trong số 679 842 là:

a. 9 b. 900 c. 9 000 d. 90 000

Câu 3: Trong những số sau, số lớn số 1 là:

a. 8316 b.8136 c.8361 d. 8631

Câu 4: Điền từ thích hợp vào chỗ chấm:

a. b.

Góc: …………… Góc: ……………

c. d.

Góc: …………… Góc: ……………

Phần 2:

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a) 572 863 + 280 192 b) 728 035 – 49 823

(45)

…… ………………

…… ………………

c) 2 346 × 42 d) 9 744 : 28

…… ………………

…… ………………

…… …………….

…… …………….

…… …………….

Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a. 1 yến = ……… …..kg; b. 2 km 45m = ……….….. m;

c. 3m2 5dm2 = ……….….. dm2; d. 1 tấn = ………….kg

Bài 3: Trong những số : 75; 3457; 4570; 925; 2464; 2438; 2050.

1. Số chia hết cho

2:…

2. Số chia hết cho 5:

(46)

Bài 4:

Vừa qua trường phát động trào lưu ủng hộ những bạn học viên vùng lũ lụt. Lớp4A ủng hộ được 86 000 đồng, lớp 4B ủng hộ được 72 000 đồng, lớp 4C ủng hộít hơn lớp 4A

10 000 đồng. Hỏi trung bình mỗi lớp ủng hộ được bao nhiêu tiền?
Bài giải:

……

……

……

……

……

Bài 5:

Một sân trường hình chữ nhật có nửa chu vi là 246 m, chiều dài hơn thế nữa chiều rộng32 m. a)Tính chiều dài và chiều rộng của sân trường hình chữ nhật?

b)Tính diện tích s quy hoạnh của sân trường hình chữ nhật?Tóm tắt

……

(47)

……

……

……

Bài giải:

……

……

……

……

……

……

……

(48)

28348

……

ĐÁP ÁN – ĐÁNH GIÁ MƠN TỐN LỚP 4

Phần 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng (2 điểm): Mỗi ý đúng ghi0,5đ

1. a. 50 050 050 2) c. 9 000 3) d. 8631 4) a. Nhọn; b. Bẹt; c. Tù; d. Vng.

Phần 2:

Bài 1: (2 điểm): Mỗi phép tính đúng ghi 0,5đ

a) 

572863

280192 b) 

728035

49823 c) 234642

853 055 678212 4692

9384 98532
d) 9744

134224

00

Bài 2: (1 điểm) : Viết số thích hợp vào chỗ chấm đúng 0,25đ

a. 1 yến = 10kg; b. 2 km 45m = 2045m;

c. 3m2 5dm2 = 305 dm2; d. 1 tấn = 1000kg

Bài 3: (1 điểm) :

1. Số chia hết cho 2: 4570; 2464; 2438; 2050. (0,5điểm)

2. Số chia hết cho 5: 75; 4570; 925; 2050. (0,5điểm)

(49)

Bài giải

Số tiền lớp 4c ủng hộ được là:

86 000 – 10 000 = 76 000 (đồng) (0,5 điểm)

Trung bình mỗi lớp ủng hộ được là:

(86 000 + 72 000 + 76 000) : 3 = 78 000(đồng) (0,75 điểm)

Đáp số : 78 000 đồng (0,25 đ)

Bài 5: (2,5 điểm)

? m Tóm tắt

Chiều dài | | |

Chiều rộng | | 32m 246 m (0,5 điểm)?m

S = ….? mét vuông

Bài giải

a) Chiều dài sân trường hình chữ nhật:

(246 + 32) : 2 = 139 (m) (0,5 điểm)

Chiều rộng sân trường hình chữ nhật:

139 – 32 = 107 (m) 0,5 đ (0,5 điểm)

b) Diện tích sân trường hình chữ nhật:

139 ×107 = 14 873(m)2 (0,5 điểm)

Đáp số: a) 139 m ;107 m

(50)

ĐỀ 17I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Hãy khoanh vào vần âm đặt trước kết quả đúng của những câu sau.

Câu 1 (0,5 điểm): Chữ số 6 trong số 986.738 thuộc hàng nào? Lớp nào?

A. Hàng nghìn, lớp nghìn. C. Hàng chục nghìn, lớp nghìn.

B. Hàng trăm, lớp nghìn. D. Hàng trăm, lớp cty.

Câu 2 (0,5 điểm): Giá trị của chữ số 5 trong số sau: 765430.

A. 50000 B. 500000 C. 5000 D. 500

Câu 3 (0,5 điểm): 3 kg 7g = ? g.

A. 37 g B. 307 g C. 370 g D. 3007 g

Câu 4 (0,5 điểm): 2500 năm = ? thế kỷ.

A. 25 B. 500 C. 250 D. 50

Câu 5 (1,0 điểm): Hai cạnh nào vng với góc nhau:

A. BC vng góc CD.B. AB vng góc AD.C. AB vng góc BC.

D. BC vng góc AD.

II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)
Bài 1 (2,0 điểm): Tìm x:

a) 75 × X = 1800 b) X : 35 = 1350

(51)

7515 x 18267 + 2143

Bài 3 (1,0 điểm): Tính giá trị của biểu thức:823546 – 693924 : 28 =

Bài 4 (2,0 điểm): Một shop có 5 tấm vải, mỗi tấm dài 35m. Cửa hàng đã bánđược 1/7 số vải. Hỏi shop đã bán được bao nhiêu mét vải?

Bài 5 (1,0 điểm). Tính nhanh:13 × 27 + 13 × 70 + 13 × 4 – 13

(52)

ĐÁP ÁN MƠN TỐN CUỐI KÌ I – LỚP 4I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm)

Câu 1: Ý – A (0,5 điểm)Câu 2: Ý – C (0,5 điểm)Câu 3: Ý – D (0,5 điểm)Câu 4: Ý – A (0,5 điểm)Câu 5: Ý – B (1,0 điểm)

II. PHẦN KIỂM TRA TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Bài 1: (2,0 điểm) (Mỗi phép tính đúng được một,0

điểm) a. X = 24 b. X = 47,250

Bài 2. (1,0 điểm) (Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm) a. 135270 b. 2410

Bài 3: (1,0 điểm)

823546 – 693924 : 28 = 823546 – 24783= 798763

Bài 4: (2,0 điểm)Bài giải

Cửa hàng có số mét vải là:5 × 35 = 175 (m)

Cửa hàng đã bán số mét vải là:105 : 7= 25 (m)

Đáp số: 25 mét

Bài 5: (1,0 điểm) Tính nhanh:

(53)

ĐỀ 18I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)

Em hãy lựa chọn và khoanh vào vần âm đứng trước câu vấn đáp đúngcho mỗi vướng mắc sau:

Câu 1) Số 3 003 003 đọc là:

A. Ba triệu ba trăm linh hai B. Ba triệu ba nghìn khơng trăm linh ba

C. Ba mươi triệu ba trăm linh ba D. Ba mươi triệu ba nghìn không trăm linh

hai

Câu 2) 1

giờ =…….phút. Số cần điền vào chỗ chấm là:

Câu 3) Hình chữ nhật có chiều rộng là 4dm và chiều dài là 6dm thì chu vi là:

A. 24 dm B. 24 cm C. 20dm D. 20cm

Câu 4) Cạnh hình vng là 5cm thì diện tích s quy hoạnh hình vng là:

A. 30 cm2 B. 20cm2 C. 15cm2 D. 25cm2

Câu 5) Hình tứ giác bên có:

A. Hai góc vng, một góc nhọn và một góc tùB. Hai góc vng và hai góc nhọn

C. Hai góc vng và hai góc tùD. Ba góc vng và một góc nhọn

Câu 6) 2 tấn 9 yến = ………kg. Số cần điền vào chỗ chấm là

A. 2009 B. 2090 C. 2900 D. 209

Câu 7) Giá trị của chữ số 4 trong số 1 094 570 là:

A. 40 B. 400 C. 4000 D. 40000

Câu 8) Trung bình cộng của 96; 121 và 143 là:

A. 18 B. 180 C. 210 D. 120

II. TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 1.(2điểm) Đặt tính rồi tính.

a) 296809 + 652411

……………….

b) 70090 1998……………….

c) 459 × 305……………….

d) 855: 45………………….

Bài 2.(1điểm):Tìm x biết: x – 659 = 12015

(54)

…………

Bài 3.(2,5điểm) Tổng số tuổi của hai mẹ con là 46 tuổi. Mẹ hơn con 28 tuổi. Hỏicon bao nhiêu tuổi? Mẹ bao nhiêu tuổi?

……………

……………

……………

……

Bài 4.(0,5điểm): Một bạn nhân một số trong những với 12. Vì đặt những tích riêng thẳng cộtnên được tích sai là 60. Tìm tích đúng.

(55)

HƯỚNG DẪN CHẤM MƠN TỐNNĂM HỌC: 2015- 2022

I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Mỗi câu đúng 0,5 điểm

1 2 3 4 5 6 7 8

B B C D A B C D

II.TỰ LUẬN (6 điểm) Bài 1. (2 điểm)

Mỗi bài đúng đạt 0,5 điểm

– Đặt tính đúng 0,25 điểm

– Tính đúng 0,25 điểm

Kết quả là:

a) 949220 b) 68092 c) 139995 d) 19

Bài 2. (1 điểm) Tìm x biết:

x – 659 = 1201

x = 1201 + 659 (0,5 điểm)

x = 1860 (0,5 điểm)

Bài 3. (2 điểm) Mỗi lời giải đúng đạt 0, 25 điểm- Mỗi phép tính đúng đạt 0,75 điểm

– Đáp số đúng 0,5 điểm

Giải

Tuổi con là:

(46 – 28) : 2 = 9 (tuổi)

(56)

Tuổi mẹ là: 9 + 28 = 37 (tuổi)

Đáp số: 9 tuổi và 37 tuổi

Mỗi bước giải đúng đạt 0,25 điểm

Giải

Thừa số chưa chắc như đinh là:60 : (1+2) = 20Tích đúng là:

12 × 20 = 240Đáp số: 240

(57)

Bài 2. Nối số trong hình trịn vào hình chữ nhật để được câu đúng.

41 202 Chia hết cho 5

(1,0 đ)

69 075

52 080 Chia hết cho 9 91053

ĐỀ 19

Bài 1. Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm. (1,0 đ)

Đọc số Viết số Số gồm

Sáu trăm linh bốn nghìn hai

trăm ba mươi mốt. . .. . . .

. . . .. . . .. . . .

. . . .. . . ..

. . . .

3 chục nghìn, 2 nghìn, 6 trăm và
2 cty.

Câu 3: 10 dm2 2cm2 = …cm2 (0.5đ)

A. 102 B. 1002 C. 1020 D. 1200

Câu 4: 357 tạ + 43 tạ =…… ? (0.5đ)

A. 787. B. 390 tạ. C. 400 tạ. D. 4000 tạ.

Câu 5. Hình chữ nhật có chiều dài 8m, chiều rộng 6 m. Diện tích hình đó là:

(0.5đ) A. 14m2 B. 20m2 C. 28 m2 D. 48m2

Bài 6. Cho hình bên. Viết tiếp vào chỗ chấm để được câu đúng. I (1,0 đ)a. Cạnh .. .. . vng góc với cạnh …và …

b. Cạnh . . . . tuy nhiên tuy nhiên với cạnh . . . .. . A B

C K D

Bài 7. Đặt tính rồi tính: (2,0 điểm)

a. 646372 + 191275 b. 97988 – 58437 c. 126 x 312 d. 4896 : 72

(58)

………

Bài 8. Tìm y: y x 32 = 736 (1,0 đ)

……

Bài 9: Tuổi của mẹ và tuổi của con cộng lại là 57 tuổi. Mẹ hơn con 33 tuổi. Hỏi

mẹ bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi? (2,0 đ)

…………………

Bài 10: Số lớn số 1 có 4 chữ số rất khác nhau, chữ số hàng trăm là chữ số 5 mà số

đó vừa chia hết cho 2 và vừa chia hết cho 5. Số đó là. (0,5 đ)

A. 9 580 B. 9 508 C. 9 805 D. 9 850

Trường: Tiểu học Giao Hòa.Lớp: 4.

Họ và tên học viên: . . . .. .

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

Mơn: TỐN 4Năm học: 2022 – 2022

Thời gian: 40 phút (không kể phát đề)

Giáo viên coi thi

(Ký ghi rõ họ tên) Điểm

Nhận xét của giáo viên chấm thi(Ký ghi rõ họ tên)

1…………. ………… . .

………… …………

2.………… ………… .

(59)

Bài 2. Nối số trong hình trịn vào hình chữ nhật để được câu đúng. (1,0 đ)

69 075

Chia hết cho 9 52 080

91053 Chia hết cho 5 41 202

ĐỀ 20

Bài 1. Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm. (1,0 đ)

Đọc số Viết số Số gồm

Bốn trăm linh sáu nghìn ba

trăm hai mươi mốt. . .. . . .

. . . .. . . .. . . .

. . . .. . . ..

. . . .

2 chục nghìn, 3 nghìn, 2 trăm và6 cty.

Câu 3: 10 dm2 2cm2 = …cm2 (0.5đ)

A. 1200 B. 1020 cm2 C. 1002 cm2 D. 102 cm2

Câu 4: 357 tạ + 43 tạ =…… ? (0.5đ)

A. 4000 tạ. B. 400 tạ. C. 787 tạ. D. 390 tạ.

Câu 5. Hình chữ nhật có chiều dài 8m, chiều rộng 6 m. Diện tích hình đó là:

(0.5đ) A. 48m2 B. 28m2 C. 20 m2 D. 14m2

Bài 6. Cho hình bên. Viết tiếp vào chỗ chấm để được câu đúng. I (1,0 đ)
a. Cạnh .. .. . vng góc với cạnh …và …

b. Cạnh . . . . tuy nhiên tuy nhiên với cạnh . . . .. . A B

C K D

Bài 7. Đặt tính rồi tính: (2,0 điểm)

a. 191275 + 646 372 b. 96897 – 59346 c. 312 x 126 d. 4896 : 68

(60)

………

Bài 8. Tìm y: y x 23 = 736 (1,0 đ)

……

Bài 9: Tuổi của mẹ và tuổi của con cộng lại là 57 tuổi. Mẹ hơn con 31 tuổi. Hỏi

mẹ bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi? (2,0 đ)

…………………

Bài 10: Số lớn số 1 có 4 chữ số rất khác nhau, chữ số hàng trăm là chữ số 5 mà số

đó vừa chia hết cho 2 và vừa chia hết cho 5. Số đó là. (0,5 đ)

A. 9 805 B. 9 850 C. 9 508 D. 9 580

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤMĐỀ THI KIỂM TRA TỐN CUỐI HỌC KÌ I

KHỐI 4Năm 2022 – 2022

Câu Đề 19 Đề 20 Điểm

1

– 604 231.

– 6 trăm nghìn, 4 nghìn, 2 trăm, 3 chục , 2 cty.

– Ba mươi hai nghìn sáu trăm linh hai.

– 32 602.

-406 321.

– 4 trăm nghìn, 6 nghìn, 3 trăm, 2
chục , 1 cty.

– Hai mươi ba nghìn hai trăm linh sáu.

– 23 206.

0,250,250,250,252 52 08041 202 59 6907591 053 69 07591 053 95 52 08041 202 0,500,50

3 – B. 1 002 – C. 1 002 0,50

4 – C. 400 tạ – B. 400 tạ 0,50

5 – D. 48 mét vuông – A. 48 m2 0,50

6 a. Cạnh IK vng góc với cạnh AB và CD.b. Cạnh AB tuy nhiên tuy nhiên với cạnh CD.

a. Cạnh IK vng góc với cạnh AB và CD.

b. Cạnh AB tuy nhiên tuy nhiên với cạnh CD.

(61)

7

a. 191 275 + 646 372 = 837 647
b. 97 988 – 58 437 = 39 551c. 126 x 312 = 39 312d. 4 896 : 72 = 68

a. 646 372 + 191 275 = 837 647b. 96897 – 59346 = 37 551c. 312 x 126 = 39 312d. 4 896 : 68 = 72

0,500,500,500,508

y x 32 = 736y = 736 : 32y = 23

y x 23 = 736y = 736 : 23

y = 32 0,500,50

9

Tuổi con:

(57 – 33) : 2 = 12 (tuổi)Tuổi mẹ

57 – 12 = 45 (tuổi)33 + 12 = 45 (tuổi)

Đáp số: con 12 tuổi.mẹ 45 tuổi

– Học sinh hoàn toàn có thể làm cách khác

Tuổi con:

(57 – 31) : 2 = 13 (tuổi)Tuổi mẹ

57 – 13 = 44 (tuổi)31 + 13 = 44 (tuổi)

Đáp số: con 13 tuổi.mẹ 44 tuổi

– Học sinh hoàn toàn có thể làm cách khác

0,250,500,250,500,250,25

10 – A. 9 580 – D. 9 850 0,50

(62)

(63)

3

x

5 3 9

+

5 9 3 8 2 6 3 7

Câu 4 : (1 đ) Cho tam giác ABC( như hình vẽ )

Chọn đáp án đúng điền vào chỗ trốngĐoạn thẳng vng góc với BC là:

Vẽ thêm một cạnh tuy nhiên tuy nhiên với cạnh BC

A

B C

H

A –a + b = b + a

ĐỀ 21A/ ĐỀ THI

I– Trắc nghiệm: 6 (đ)

Câu 1: Cho a = 8264; b = 1459 (1 đ)A. Thì giá trị biểu thức: a + b = ?

A – 6805B – 1459C – 8264D – 9723

B. Thì giá trị biểu thức : a – b = ?A – 6805

B – 1459C – 8264D – 9723

Câu 2: Viết dấu thích hợp vào ơ trống : (1 đ)

A. 234 × ( 1257 – 257 ) = 234 1257 234 257B. 135 × 80 + 20 × 135 = 135 (80 20)

Câu 3: (1 đ)Viết số thích hợp vào ơ trống :

Câu 5 : Đúng ghi Đ; sai ghi S (1 đ)B – a + b = b – aC – a x b = b x a

(64)

500cm2

A 210 cm2 15 mét vuông 20 000 cm2

B 2 mét vuông 2 dm2 10 cm2 150 000 cm2 50 dm2

A.

Câu 6 : Nối cột A với cột B cho thích hợp ( 1 đ )

II – Tự luận: 4 (đ) Câu 7: Tính (2 đ)

3 7 6 4 8

+

4 2 4 9 1

B.

9 4 7 6 56 4 8 3 6

C. 1309

×

23

D. 1695 5

(65)

Tuổi của Hoa:
(21 –3) : 2 = 9 (tuổi)Tuổi của Lan:21 – 9 = 12 (tuổi)Đáp số: Hoa 9 tuổiLan 12 tuổi

(0, 25 đ )(0, 5 đ )( 0, 25 đ )(0, 5 đ )(0, 5 đ )

B/ ĐÁP ÁN TOÁNI– Trắc nghiệm: ( 6 đ )

Câu 1 ( 1 đ) 2 (1 đ)

Đáp

án D A A. 234 x 1257 – 234 x 257 B. 135 x ( 80 + 20 )

Điểm ( 0, 5 đ) (0, 5 đ) ( 0, 5 đ) (0, 5 đ)

Câu 3 4

Đáp án 879 B– AH đỉnh H ; cạnh HB , HC

Điểm (0, 5 đ ) (0, 5 đ) (1 đ)

Câu 5 A. B. C. D.

Đáp án Đ S S Đ

Điểm (0, 25 đ) (0, 25 đ) (0, 25 đ ) (0, 25 đ)Câu 6

Đáp án 210 cm2 = 2 dm2 10 cm2 15 m2 150 000 cm2

Điểm (0, 25 đ) (0, 25 đ)

Đáp án 500cm2 = 50 dm2 20 000 cm2 = 2 m2

Điểm (0, 25 đ) ( 0, 25 đ )

II– Tự luận: 4(đ)Câu 7: Tính (2 đ)

Câu 8 A B C D

Đáp án 80139 29929 30107 13008

Điểm (0, 5 đ ) (0, 5 đ ) (0, 5 đ ) (0, 5 đ )

(66)

ĐỀ 22I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:

1. Số nào vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5: (1,0 điểm)

a. 872 b. 905 c. 180 d. 285

2 . Kết quả của phép nhân 82 11 là: (1,0 điểm)

a. 822 b. 902 c. 802 d. 912

3. 75 phút =… giờ … phút (1,0 điểm)

a. 1 giờ 35 phút b. 1 giờ 15 phút c.1 giờ 55 phút d. 1 giờ 45 phút

4. Trong hình vẽ bên có: (1,0 điểm)a. Hai góc vng và một góc nhọnb. Hai góc vng và hai góc tù

c. Hai góc vng, một góc nhọn và một góc tù

II. PHẦN VẬN DỤNG VÀ TỰ LUẬN: (6 điểm)1. Đặt tính rồi tính: (2,0 điểm)

450370 + 6025 546 327 – 30839 31628 : 4 3124 x 2

2. Điền vào chỗ trống: (1,0 điểm)

210m2 =…dm2 13dm2 29cm2 = … cm2

2500kg = … tạ 4 giờ 25 phút = …phút

3. Bài tốn: (1,0 điểm) Một căn phịng hình chữ nhật có tổng hai cạnh liên tục là 13m. Chiều dài hơn thế nữa chiều rộng 3m. Tính diện tích s quy hoạnh căn phịng đó.

(67)

4. Bài tốn: (2,0 điểm): Trung bình cộng của hai số là 50 và hiệu của chúng bằng 8 tìm hai số đó.

ĐÁP ÁNI. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:

(68)

Tóm tắt: Bài giải:

Chiều dài căn phịng hình chữ nhật là:Chiều dài: Chiều rộng: 3 m 13 m Chiều rộng căn phịng hình chữ nhật là:(13 + 3) : 2 = 8 (m) (0,25đ)

(0,25đ)

8-3 = 5 (m)

Diện tích căn phịng là: 8 x 5 = 40 m2Đáp số: 40m2

(0,25đ)(0,25đ)

2.Khoanh vào b, 1 điểm

3.Khoanh vào c, 1 điểm

4.Khoanh vào c: Hai góc vng, một góc nhọn và một góc tù, 1 điểm

II. PHẦN VẬN DỤNG VÀ TỰ LUẬN: (6 điểm)1. Đặt tính rồi tính: (2,0 điểm)

(0,5)

6025456395

(0,5) 30839

515488

(0,5) 2

6248

(0,5) 028

0

2. Điền vào chỗ trống: (1,0 điểm) Đúng mỗi ý được 0,25 điểm

210 mét vuông = 21000 dm2 13 dm2 29 cm2 = 1329 cm2

2500 kg = 25 tạ 4 giờ 25 phút = 265 phút

3. Bài toán: (1,0 điểm)

4. Bài toán: (2,0

điểm) Bài giải:

Tổng hai số là: 50 x 2 =100 (0,5đ)

Số thứ nhất là (100 – 8) : 2 = 46 (0,5đ)

Số thứ hai là: 100 – 46 = 54 (0,5đ)

Đáp số: (0,5đ)

Số thứ nhất 46

Số thứ hai 54

31628 4

(69)

ĐỀ 23PHẦN I : Trắc nghiệm

Hãy khoanh tròn vào vần âm trước câu vấn đáp đúng.

Câu 1: (M1) Kết quả của phép nhân 62 x 11 là ?

A. 622 B. 662 C. 682 D. 124

Câu 2: : (M1) Kết quả của phép tính 320 : 40 là:

A. 6 B. 8 C. 7 D. 9

Câu 3: (M2) Số thích hợp để viết vào chỗ chấm: 5 tạ 12kg = … kg là:

A. 512 B. 5120 C. 5102 D. 5012

Câu 4: (M3) Cho x + 462 = 850. Giá trị của x là :

A. 488 B. 388 C. 588 D. 688

Câu 5: (M2) 2m 5cm = ….. cm.

A. 250 B. 205 C. 25 D. 2500

Câu 6: (M3) Với a = 5, b = 105 thì biểu thức 256 + b – 3 x a có mức giá trị là:

A. 364 B. 1790 C. 562 D. 346

PHẦN II : Tự luận

Bài 1: (M1) Đặt tính rồi tính:a) 51046 + 2529

2520 : 12. . . .

b) 143726 -. -. -. -. -. -. -. -. -. -.

86153 c) 237 x 25

(70)

Bài 2 : (M2) Trong hình bên có:

B

a) Cạnh …….tuy nhiên tuy nhiên với cạnh . …….b) Góc nhọn là góc ……

c) Góc tù là góc ……..

Bài

3 : (M3) Năm học 2022 – 2022 , Lớp 4A1 có 32 học viên, lớp 4A3 có ít

hơn lớp 4A1 là 4 học viên. Hỏi trung bình mỗi lớp có bao nhiêu học viên ?

Bài giải

……

……

……

……


Bài

4 : (M4) Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:25 x 150 x 8

……

……

……

(71)

……

……

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ IMơn: Tốn

Năm học 2022 – 2022

PHẦN I : Trắc nghiệm ( 6 điểm)

Câu 1 : Khoanh vào C. 682 ( 0,5 điểm)

Câu 2 : Khoanh vào B. 8. ( 0,5 điểm)

Câu 3 : Khoanh vào A. 512 ( 1 điểm)

Câu 4 : Khoanh vào B. 388 ( 1 điểm)

Câu 5 : Khoanh vào B. 205 ( 1 điểm)

Câu 6 : Khoanh vào D. 346 ( 1 điểm)

PHẦN II : Tự luận ( 4 điểm)

Bài 1 (2 đ): (Đặt tính và tính đúng mỗi câu : (0,25 điểm)Bài 2 (1 đ) :

Trong hình bên có:

a) Cạnh AD tuy nhiên tuy nhiên với cạnh BC

b) Góc nhọn là góc B (hoặc ABC)

Góc tù là góc A ( hoặc DAB )

Bài 3 (1đ) :

Bài giải

Lớp 4A3 có số học viên là : ( 0,25 điểm)

32 – 4 = 28 ( học viên) ( 0,25 điểm)

(72)

( 32 + 28 ) : 2 = 30 (học viên) ( 0,25 điểm)Đáp số: 30 học viên

Bài 4 (1 đ) :

Bài giải

25 x 150 x 8 = 25 x 150 x 2 x 4 ( 0,25đ)

= (25 x 4) x (150 x 2) ( 0,25đ)

= 100 x 300 ( 0,25đ)

(73)

ĐỀ 24

A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Hãy khoanh vào vần âm đặt trước kết quả đúng của những câu sau.Câu 1: (1đ) Trong những số 5 784; 6874; 6 784 số lớn số 1 là: (M1)

A. 5785 B. 6 784 C. 6 874

Câu 2: (1đ) Số: Hai mươi ba triệu chín trăm mười; được viết là: (M1)

A. 23 910 B. 23 000 910 C. 23 0910 000

Câu 3: (1đ) Giá trị của chữ số 3 trong số 653 297 là: (M1)

A. 30 000 B. 3000 C. 300

Câu 4: (0.5đ) 10 dcm2 2cm2 = …cm2 (M2)

A. 1002 cm2 B. 102 cm2 C. 120 cm2

Câu 5: (0.5đ) 357 tạ + 482 tạ =…… ? (M1)

A/ 839 B/ 739 tạ C/ 839 tạ

Câu 6: (0.5đ) Chu vi của hình vng là 16m thì diện tích s quy hoạnh sẽ là:

(M3) A. 16m B. 16m2 C. 32 m

Câu 7: (0.5đ) Hình bên có những cặp cạnh vng góc là: (M3)AB và AD; BD và

BC. BA và BC; DB và DC.

AB và AD; BD và BC; DA và DC.

B/ PHẦN KIỂM TRA TỰ LUẬN (5 điểm)Bài 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính: (M1; M2)

a. 186 954 + 247 436 b. 839 084 – 246 937 c. 428 × 39 d. 4935

: 44

Bài 2: (2 điểm) Tuổi của mẹ và tuổi của con cộng lại là 57 tuổi. Mẹ hơn con 33
tuổi. Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi? (M2)

Bài 3: (1 điểm) Tìm số lớn số 1 có 4 chữ số rất khác nhau, chữ số hàng trăm là chữ số 5 mà số đó vừa chia hết cho 2 và vừa chia hết cho 5? (M4)

Điểm

Lời phê của thầy cơ giáo

(74)

-+ ×

33 tuổi 57 tuổi

ĐÁP ÁN ĐỀ THI CUỐI KÌ 1 MƠN TỐN LỚP 4Năm học 2022 – 2022

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)

Câu 1: đáp án C (1 điểm)

Câu 2: đáp án B (1 điểm)

Câu 3: đáp án B (1 điểm)

Câu 4: đáp án A (1 điểm)

Câu 5: đáp án C (0.5 điểm)

Câu 6: đáp án B (0.5 điểm)

Câu 7: đáp án C (0.5 điểm)

B. PHẦN TỰ LUẬN: ( 5 điểm)

Bài 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính: (M1; M2)

186 954 + 247 436 839 084 – 246 937 428 × 39 4935 : 44

652 834 729 684 428 4935

34196

247 384 928 39 53

112

849 081 344 756 3852 95

1284 7

16692

Bài 2: (2 điểm): Tóm tắt (0,25 điểm):? tuổi

Tuổi con :

Tuổi mẹ : ? tuổi

Bài giải Tuổi của mẹ là:(57 + 33) : 2 = 45 (tuổi)

Tuổi của con là:

(57 – 33) : 2 = 12 (tuổi). Hoặc: 45 – 33 = 12 (tuổi). Hoặc: 57 – 35 = 12 (tuổi)

Đáp số: Mẹ: 45 tuổi; Con: 12 tuổi

Bài 3: (2 điểm).

(75)

ĐỀ 25

1. Đặt tính rồi tính:

a) 54 172 × 3 b) 276 × 412 c) 23 × 46

d) 385 × 200 e) 83 × 11 f) 960 × 70

2. Tính nhẩm:

a) 2005 × 10 = b) 6700 × 10 : 100 =

c) 358 × 1000 = d) 80 000 : 10 000 × 10 =

3. Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 4 × 21 × 25 c) 607 × 92 + 607 × 8

b) 63 × 178 – 53 × 178 d) 8 × 4 × 25 × 125.

4. Đặt tính rồi tính:

a) 9090 : 88 b) 48 675 : 234

c) 6726 : 177 d) 209 600 : 400

5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

• 1300cm2 = ……… dm2 • 13dm2 5cm2 = ……… cm2

• 500cm2 = ……… dm2 • 5308dm2 = ……… m2 …….. dm2

• 9m2 = ……… dm2 • 3m2 6dm2 = ……… dm2

• 4dm2 = ……… cm2 • 8791dm2 = ……… m2 ……… dm2

6. Một cái sân hình chữ nhật có chu vi 108m và có chiều rộng là 18m. Tính diệntích cái sân đó.

7. May mỗi bộ quần áo nên phải có 3m 50cm vải. Hỏi:

(76)

ĐÁP ÁN ĐỀ 25Câu 1

a) 54172  3  162516b)276  412  113712c)23 46  1058d )385 200  77000e)8311  913

f )960  70  67200Câu 2

a) 200510  20050c) 3581000  358000

b)670010 :100  670d )80000 :1000010  80Câu 3

a)4 21 25  (4 25)  21  100 21  2100

b)63178  53178  (63  53) 178  10178  1780

c) 60792  6078  607(92  8)  607100  60700d)8 4 25125  (1258)(4 25) 1000100 100000Câu 4. Đặt tính đúng mỗi câu được 0,25

a) 9090:88=103 (dư 26)b) 48675:234=208 (dư 3)

c) 6726:177=38d) 209600:400=524

Câu 5.

1300 cm2  13 dm2500 cm2  5 dm29 m2  900 dm24 dm2

 400 cm2

13 dm2 5cm2  1305 cm25308 dm2  53 m2 8 dm2 3m2 6dm2

 306 dm2 8791dm2  87 m2 91dm2Câu 6

Chiều dài cái sân là: (108+18):2 = 63 (m)Chiều rộng cái sân là: 108 – 63 = 45 (m)

Diện tích cái sân là: 63 x 45 = 2835 (mét vuông) Đáp số : 2835 m2

Câu 7

3 m 50 cm = 350 cm

a) May 82 bộ quần áo cần: 350 x 82 = 28700 (cm) = 287 (m)b) 49 m = 4900 cm

Số bộ quần áo 49 m may được là: 4900 : 350 = 14 (bộ)

(77)

ĐỀ 26

PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM: 3điểm (Mỗi câu 0,25 điểm )

* Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1: Số gồm có: Sáu mươi triệu, ba mươi nghìn và hai mươi viết là:A. 60300200 B. 60030020 C. 60300020 D.60030200.Câu 2: Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 2dm2 4cm2 =……. cm2 là:

A. 2400 B. 240 C.24 D. 204

Câu 3: Hình bên có cặp cạnh tuy nhiên tuy nhiên với nhau là:

A. AD tuy nhiên tuy nhiên với BCB. AD tuy nhiên tuy nhiên với DCC. ABsong tuy nhiên với DCD. AB tuy nhiên tuy nhiên với BC

Câu 4: Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 6 tấn10kg = …kg là:

A. 610 B. 6010 C. 6100 D. 61

Câu 5: Số nào vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 ?

A. 1205 B. 3412 C. 5000 D. 2864

Câu 6:Trung bình cộng của 36; 42 và 57 là ?

A. 35 B. 405 C. 145 D. 45

PHẦN II: TỰ LUẬN (7 điểm)Bài 1: ( 2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a. 1988 : 14 c. 104562 + 458273

………………

b. 125 x 123 d. 693450 – 168137

………………………Bài 2: (2điểm) Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a. 4 378 x 25 b. 214 x 53 – 214 x 43

(78)

Bài 3: ( 2 điểm)

Một sân trường hình chữ nhật có nửa chu vi là 96m. Chiều dài hơn thế nữa chiều rộng 12m.
Tính diện tích s quy hoạnh sân trường đó?

………………………………Bài 4: (1điểm) Tìm số bị chia và số chia nhỏ nhất để phép chia đó có thương là 123 và số dư là44.

(79)

ĐÁP ÁNI. Trắc nghiệm

1.B 2.D 3.A 4,B 5.C 6.D

II. Tự luận

1. Mỗi câu đặt tính đúng được 0,5đ

a) 1988:14 = 142 b)125 x 123=15375

c) 104562+458273=562835 d) 693450 – 168137=525313

2. Mỗi câu đúng được một điểm

a) 4378 25  2189 2 5 5  (2189 5)  (2 5)  1094510  109450b)21453  214 43  214 (53  43)  21410  2140

Bài 3 Giải

Chiều dài sân trường là : (96+12) : 2 = 54 (m)Chiều rộng sân trường là: 96 – 54=42 (m) Diện tích sân trường là: 54 x 42 =2268 (mét vuông )

Đáp số:2268 mét vuông

Bài 4. Vì số dư là 44, nên số chia nhỏ nhất là

(80)

ĐỀ 27Câu 1: Đặt tính rồi tính

a) 521897 + 59656 b) 941465 – 268957 c) 307 x 159 d) 8008 : 22

………………………………………………………

Câu 2: Khoanh vào chữ đặt trước ý vấn đáp đúng.

a) Trung bình cộng của hai số là 36. Số lớn là 37 thì số bé là:

A. 34 B. 35 C. 53

b) 7 tấn 1kg =… kg

A. 7010 B. 7001 C. 7100

c) 45dm2 3 cm2 = …cm2

A. 5043 B. 4530 C. 4053 D. 4503

d) Trong những số sau số nào vừa chia hết cho 5, vừa chia hết cho 2?

A. 3750 B. 4866 C. 5974 D. 1278

Câu 3: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

a) Tìm số trịn chục x biết: 41 < x < 75, x là: …b) 5 giờ 36 phút = … phút

c) Hai số có tổng là 45 hiệu là 9. Số lớn sẽ là …d) Giá trị của biểu thức: 679 x 85 + 679 x 15 là:

…………………………………………

Câu 4: Cho hình tứ giác ABCD như hình vẽ.

a) Hình tứ giác ABCD có …… góc tù ……. góc vuông

(81)

c) Hai đoạn thẳng nào tuy nhiên tuy nhiên với nhau……….

Câu 5: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 90, chiều dài hơn thế nữa chiều rộng 21 m. Tính diện tích s quy hoạnh mảnh vườn hình chữ nhật đó?

Bài giải

……………………………………………………………………………………….

Bài 6: Tính nhanh

1237 x 12 +1237 x 34+1237 +1237 x 53 1+2+3+4+5+6+7+8+9

(82)

ĐÁP ÁN ĐỀ 27Câu 1. Mỗi câu đặt tính đúng được 0,5đ

a) 521897  59656  581553b)941465  268957  672508c) 307 159  48813

d )8008 : 22  364

Câu 2. .a.B b.B c.C d.A

Câu 3. .a) x = 50;60;70b) 336 phút

c) 27

d) 67985  67915  679(85 15)  679100  67900Câu 4

a) 1 góc tù, 2 góc vng

b) Đoạn thẳng AB vng góc với đoạn thẳng BCc) Đoạn thẳng AB và đoạn thẳng CD tuy nhiên tuy nhiên

Câu 5:

Nửa chu vi mảnh vườn là: 90 : 2 = 45 (m) Chiều dài mảnh vườn là: (45 + 21 ) : 2 = 33 (m) Chiều rộng mảnh vườn là : 45 – 33 = 12 (m) Diện tích mảnh vườn là: 33 x 12 = 396 (mét vuông) Đáp số : 396 m2

Câu 6

a)1237 12 1237  34 1237 1237  53 1237  (12  34 1 53)

 1237 100  123700

b)1 2  3  4  5  6  7  8  9

 (1 9)  (2  8)  (3  7)  (4  6)  5 10 10 10 10  5

(83)

ĐỀ 28

A- Phần trắc nghiệm: ( 3 điểm)

Hãy khoanh tròn vào vần âm a,b,c,d có câu vấn đáp đúng nhất.Bài 1: (1 điểm) Số 7635672 được đọc là:

a. Bảy triệu sáu trăm ba mươi năm nghìn sáu trăm bảy mươi hai.b.Bảy triệu sáu trăm ba lăm nghìn sáu trăm bảy mươi hai.

c. Bảy triệu sáu trăm nghìn ba mươi năm nghìn sáu trăm bảy mươi hai.d. Bảy triệu sáu trăm ba mươi năm nghìn sáu bảy hai.

Bài 2: ( 1 điểm) . Có bao nhiêu số có 3 chữ số mà mỗi chữ số của số này đều giống nhau?

a.7 b. 8 c. 9 d.1

Bài 3: ( 1 điểm ) . 1 tấn = …………kg

a. 100 b. 1000 c. 10000 d.10

Bài 4: ( 1 điểm ) Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 101113 > 1011…3

a. 0 b. 1 c. 2 d. 3

B- Phần tự luận : (6 điểm)

Bài 5: ( 1 điểm) Viết số biết số đó gồm:

a) 8 mươi triệu, 7 trăm nghìn , 6 nghìn , 5 trăm , 4 cty : ……….b. 14 triệu, 6 trăm nghìn, 3 trăm , 4

chục :………..Bài 6: ( 2điểm) Đặt tính rồi tính:

a. 9876402 + 1285694 b. 649072 – 178526

………

c. 1334 x 376 d. 5867 : 17

(84)

Bài 7: (1 điểm) Cho hình vẽ bên. Biết ABCD và BMNC là những hình vng cạnh 8 cm. Viết

tiếp vào chỗ chấm:

A 8 cm B 8 cm

M

10 cm

D C N

a) Đoạn thẳng AM vng góc với những đoạn thẳng………

b) Diện tích hình chữ nhật AMND………Bài 8: (2 điểm) Một xe hơi 2 giờ đầu chạy được 60 km, 3 giờ sau chạy được 90 km. Hỏi trungbình mỗi giờ xe hơi chạy được bao nhiêu km?

(85)

ĐÁP ÁN ĐỀ 28

A.TRẮC NGHIỆM 1.A 2C 3B 4A B.TỰ LUẬN

5) a) 80 706 504 b) 14 600 340

6) Mỗi câu đặt tính đúng được0,5d a) 9876402 + 1285694 =11162096 b) 649072 – 178526 =470 546

c ) 1334 x 376 = 501 584d) 5867 : 17 = 345 (dư 22)Câu 7.

a) Đoạn thăng AM vn góc với đoạn thẳng : AD; BC ; MN

b) Diện tích hình AMND là: 16 x 10 =160 (cm2)

Câu 8.

(86)

E

A C

B D

ĐỀ 29

I, Trắc nghiệm : Chọn và ghi lại vần âm trước câu vấn đáp đúng cho từng câu hỏi sau:

Câu 1:(0.5 điểm) Số Năm mươi lăm triệu không trăm bảy mươi nghìn sáu trăm được viết là :

A. 55 070 060 B. 55 070 600

C. 55 700 600 D. 505 070 600

Câu 2: (0.5 điểm) Chữ số 5 trong số 5 387 964 thuộc hàng nào, lớp nào?

A. Hàng triệu, lớp triệu. B. Hàng triệu, lớp nghìn.

C. Hàng trăm nghìn, lớp nghìn. D. Hàng chục nghìn, lớp nghìn.

Câu 3 : (0.5 điểm) Trong những số sau số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 là:

A. 450 B. 405 C. 504 D. 545

Câu 4: (0.5 điểm) Giá trị của biểu thức (m + n) x 2 , với m = 15 ; n = 25 là :

A. 50 B. 60 C. 70 D. 80

Câu 5: Hình vẽ bên có :

a, (0.5 điểm) Cạnh AC tuy nhiên tuy nhiên với

A. Cạnh AB. B. Cạnh BD.

C. Cạnh CD. D. Cạnh EC.

b, (0.5 điểm) Cạnh AC vng góc với những cạnh nào?

A. Cạnh AB và cạnh BD. B. Cạnh BD và cạnh CD.

C. Cạnh AB và cạnh CD. D. Cạnh AE và cạnh CE.

Câu 6: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

a,(0.5 điểm) 2 tấn 15kg = ………..kg?

b, (0.5 điểm) Bác Hồ sinh vào năm 1890 thuộc thế kỷ ……… Tính đến nay là ………. năm.

II.TỰ LUẬN (6điểm)

Câu 7: ( 2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a) 465 x 102 b) 5282 : 25

(87)

Câu 9: (2 điểm) Một trường tiểu học có 472 học viên, số học viên nữ nhiều hơnsố học viên nam là 22 em. Hỏi trường đó có bao nhiêu học viên nữ, bao nhiêu học viên nam?

Câu 10: (1 điểm) Tính thuận tiện:a,12345 x 17 + 24 x 12345- 12345 .b, Tìm y :

(88)

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 29I.Phần trắc nghiệm : (4 điểm)

Câu 1. B -0,5 Câu 5. a, B- 0,5b, C- 0,5Câu 2. A- 0,5 Câu 6. a, 2015 – 0,5

b, XIX, 127 – 0,5Câu 3. A- 0,5

Câu 4. D- 0,5

II. Phần tự luận: (5 điểm)

Câu 7: Mỗi phép tính đúng được một điểm. Đặt tính đúng 0,5đ

Câu 8: 0,25đ Số trung bình cộng của 45; 87 và 33 là:

0,75đ (45 + 87 + 33) : 3 = 55

Câu 9: tóm tắt 0,25đ Bài giải:

Hai lần số học viên nữ là: (0.25 đ)

(472 + 22) : 2= 247 (học viên) (0. 5 đ)

Số học viên nam là: (0.25 đ)

472 – 277 = 225 (học viên) (0.5đ)

Đáp số: 247 học viên nữ

225 học viên nam (0.25 đ)

( HS hoàn toàn có thể làm cách khác củng cho điểm tối đa)Câu 10: Tính nhanh:

12345 x 77 + 22 x 12345- 12345

= 12345 x 77 + 24 x 12345 – 12345 x 1 (0.1 đ)

= 12345 x (77 + 24 – 1) (0.2 đ)

= 12345 x 100 (0.1 đ)

= 1234500 (0.1 đ)

b, Tìm y :

40 x y – y = 1950 : 25

40 x y – 1 x y = 78 0,1

(40 – 1) x y = 78 0,1 đ

39 x y = 78 0,1 đ

y = 78 : 39 0,1 đ

y = 2 0,1 đ

(89)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Bài 1 (4 điểm): Hãy khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng cho từng ý sau:a/ Số gồm năm mươi triệu, bảy mươi nghìn và năm mươi viết là

A. 50 700 050 B. 505 030 C. 50 070 050 D. 50 070 030b/ Giá trị của số 5 trong số 712 537 628 là:

A. 50 000 B. 50 000 000 C. 5 000 000 D. 500 000c/ Tổng hai số là 25, hiệu hai số là 3. Vậy số bé là:

A. 14 B. 13 C. 12 D. 11

d/ Số nào sau này chia hết cho toàn bộ 3 và 5?

A. 45 B. 54 C. 25 D. 50

Bài 2 (1 điểm): Một lớp học có 35 học viên, trong số đó có 5/7 là học viên nam. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học viên nữ?

A. 11 B. 24 C. 10 D. 25

II. PHẦN TỰ LUẬN (15 điểm)

Bài 1: (2điểm) Tính giá trị của biểu thức:(a + b) : 2 + 5782 , biết a = 104, b = 28

…………………

Bài 2 (2 điểm): Tính nhanh:

(6 x 5 + 7 – 37) x (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10).

……………Bài 3 (3 điểm): Tìm Y:

(90)

………………………Bài 4 (4 điểm): Cả 3 lớp 4A, 4B, 4C trồng được 120 cây. Lớp 4 B trồng được nhiều hơn lớp 4A 5 cây nhưng lại kém lớp 4C 8 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?…………………………Bài 5 ( 2 điểm): Tìm số nhỏ nhất có bốn chữ số sao cho đem chia số đó cho 675 thìđược số dư là số dư lớn số 1.

…………………

Bài 6 ( 2 điểm): Tính giá trị của biểu thức sau bằng phương pháp hợp lý nhất:

a, 54 x 113 + 45 x 113 + 113 ; b, 265 x 236 + 265 x 265 – 265

(91)

ĐÁP ÁN ĐỀ 30I.TRẮC NGHIỆM

Bài 1. a)C b)D c)D d)ABài 2. C

II. TỰ LUẬN

Bài 1) Nếu a = 104; b = 28 thì

(a b) : 2  5782  (104  28) : 2  5782 132 : 2  5782  66  5782  5848

Vậy giá trị của (a+b):2+5782 tại a=104, b=28 là 5848.Bài 2

(6 5  7  37)  (1 2  3  4  5  6  7  8  9 10) (30  7  37)  (1 2  3  4  5  6  7  8  9 10) 0 (1 2  3  4  5  6  7  8  9 10)  0

Bài 3

a)1200 : 24  (17 y)  3650  (17 y)  36

17 y  50  3617 y  14

y  17 14y  3

9  ( y  5) 729

y  5  729 : 9y  5  81

y  81 5y  76

Bài 4.Giả sử lớp 4A thêm 5 cây, lớp 4C bớt 8 cây. Lúc đó 3 lớp sẽ trồng số cây bằng nhau và bằng lớp 4B

Vậy số cây lớp 4B là: (120+5 – 8) :3 = 39 (cây)Số cây lớp 4A là: 39 – 5 = 34 (cây)

Số cây lớp 4C là: 39+8=47 (cây)

Đáp số: 4A: 34 cây; 4B: 39 cây ; 4C: 47 cây

Bài 5. Chia cho 675 được số dư lớn số 1 thì số dư là 674. Để có số nhỏ nhất có 4chữ số thì thương phải bằng 1.

Vậy số cần tìm là: 675 x 1 +674 = 1349
Bài 6

54113  45113 113 113 (54  45 1) 113100  11300

b)265 236  265 265  265 265 (236  265 1)

(92)

ĐỀ 31

Bài 1: (2 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:

a. Số 90 090 090 đọc là:

A. Chín mươi triệu chín mươi nghìn khơng trăm chín mươi.

B. Chín mươi triệu khơng trăm chín mươi nghìn khơng trăm chín mươi.C. Chín chục triệu chín vạn khơng trăn chín mươi.

D. Chín mươi triệu khơng trăm chín mươi nghìn chín chục

b. Số : Mười hai triệu mười hai nghìn hai trăm viết là:

A. 12 122 000 B. 12 120 200 C. 12 012 200 D. 12 012

020

c. Số nhỏ nhất trong những số: 234 789; 243 789; 234 879; 289 743 là:

A. 234 789 B. 243 789 C. 234 879 D. 289

743

d. Trong những số sau, số nào chia hết cho toàn bộ hai,3 và 5?

A. 1300 B. 1425 C. 5130 D. 4206

Bài 2: (1 điểm)Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

50 tấn 90 kg =…………. kg 7 thế kỉ rưỡi = …………năm

780000cm2 = ………….m2 7m2 3cm2 = ………cm2

Bài 3: ( 3 điểm)a. Đặt tính rồi tính

72356 + 9345 37821 – 19456 4369 x 208 10625 : 25

(93)

………………

………………

b. Tính giá trị của biểu thức:

87652 – m x n với m = 1352 và n = 40

………
…………

Bài 4: (1 điểm)a)Trong hình bên có:……….. góc nhọn

… góc tù?

b. Hãy vẽ một đường thẳng trải qua đỉnh B và vng góc với CD tại điểm I.

Bài 5: (2 điểm)Một thửa ruộng hình chữ nhật có nửa chu vi là 142 m, chiều dàihơn chiều rộng 52m. Người ta trồng khoai trên thửa ruộng đó, cứ 1m2 thì thu

hoạch được 4 kg khoai. Hỏi thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu yến khoai?

Bài 6:(1 điểm)Tính nhanh

(94)

ĐÁP ÁN ĐÊ 31

Câu 1. .a.B b.C c.C d.C

Câu 2.

50 tấn 90 kg = 50090 kg

780000 cm2 = 78 m2 7 thế kỷ rưỡi = 750 năm7 m2 3 cm2= 70 003 cm2Câu 3. .a) Mỗi câu đặt tính đúng được 0,5đ

a) 72356  9345  81701b)3782119456  18365c)4369  208  908752d )10625 : 25  425b)1đ

Với m = 1352 và n = 40 thì

87652 – m x n = 87652 – 1352 x 40 = 87652 – 54080 = 33572Vậy giá trị của 87652 – m x n tại m = 1352 và n = 40 là 33 572

Câu 4

a) 1 góc nhọn, 1 góc tùb) Học sinh tự vẽ

Câu 5.

Chiều dài thửa ruộng là: (142 + 52) : 2 = 97 (m)Chiều rộng thửa ruộng là : 142 – 97 = 45 (m) Diện tích thửa ruộng là : 97 x 45 = 4365 (mét vuông)

Số kilogam khoai thu hoạch là: 4365 x 4 = 17460 (kg)17460 kg = 1746 yến

Đáp số: 1746 yến

Câu 6

243 2  5 243  486  2  473

 243 2  5 243  243 2  2  243  230
 243 (2  5  2  2 1)  230

(95)

ĐỀ 32

I. Trắc nghiệm: (4 điểm)

Câu 1: Khoanh vào câu vấn đáp đúng (0,5 điểm)

1. Trong những số 5 784; 6874; 6 784; 5748, số lớn số 1

là: A. 5784 B. 6 874 C. 6 784 D. 5 748

2. 5 tấn 8 kg = ……… kg?

A. 580 kg B. 5800 kg C. 5008 kg D. 58 kg

3. Trong những số sau số nào chia hết cho 2 là: A. 605 B. 1207 C. 3642 D. 2401

4. Trong những góc dưới đây, góc nào là góc tù:

A. Góc đỉnh A B. Góc đỉnh B C. Góc đỉnh C D. Góc đỉnh D

Câu 2: Chu vi của hình vng là 16m thì diện tích s quy hoạnh sẽ là: (1 đ)

A. 16m B. 16m2 C. 32 m D. 12m

Câu 3: Năm 2022 là thế kỉ thứ bao nhiêu? (0,5 điểm)

A. XIX B. XX C. XVIII D. XX

Câu 4: Xếp những số sau: 2274; 1780; 2375; 1782 (0,5 điểm)Theo thứ tự từ bé đến lớn:

………II. Tự luận: (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính

a. 72356 + 9345 b. 3821 – 1805 c. 2163 x 203 d. 2688 : 24

……………….

………………

………………..

………………..

2: (1 điểm) Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất

a) 2 x 134 x 5 b) 43 x 95 + 5 x 43

………………

(96)

………………..……………… ………

………………..

………………..

Câu 3: (2 điểm) Tổng số tuổi của mẹ và con là 57 tuổi. Mẹ hơn con 33 tuổi. Hỏimẹ bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?

Câu 4: (1 điểm) Tìm số bị chia nhỏ nhất trong phép chia có thương là 12 và sốdư là 19.

………………

………………..

………………..……………… ………

………………..

………
………..……………… ………

………………..

………………..

ĐÁP ÁN ĐỀ 32I.TRẮC NGHIỆM

Câu 1. 1B 2C 3C 4B

Câu 2. B

Câu 3. 1780 < 1782 < 2274 < 2375

II. Tự luận

Câu 1. Đặt tính đúng mỗi câu 0,5đa) 72356+9345 = 81701

b) 3821 – 1805 = 2016c) 2163 x 203 = 439089d) 2688 : 24 = 112

(97)

Câu 3: Hai lần tuổi mẹ là: 57 + 33 = 90 (tuổi)Tuổi mẹ là: 90 : 2 = 45 (tuổi)

Tuổi con là : 45 – 33 = 12 (tuổi)Đáp số : Mẹ : 45 tuổi ; Con : 12 tuổi

(98)

ĐỀ SỐ 33I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Em hãy lựa chọn và khoanh vào vần âm đứng trước câu vấn đáp đúngcho mỗi câu hỏi sau:

Câu 1) (M1) (1đ)Số 3 003 003 đọc là:

A. Ba triệu ba trăm linh hai B. Ba triệu ba nghìn khơng trăm linh ba

C. Ba mươi triệu ba trăm linh ba D. Ba mươi triệu ba nghìn khơng trăm linh hai

Câu 2) (M3) (1đ) Một vận động viên đua xe đạp điện trong một giờ 5 phút đi được 35 km750m. Trung bình mỗi phút người đó đi được là :

A. 550 m B750 m C. 350 m D.3575m

Câu 3 : (M2) (1đ) 10 dm2 2cm2 = …cm2

A. 1002 cm2 B. 102 cm2 C. 120 cm2

Câu 4) (M1) (1đ) Hình tứ giác bên có:

Câu 5(M1). (1 điểm) Số nào dưới đây vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5? A.

36572 B. 44835 C. 50110 D. 55552

Câu 6) (M2) (1đ) Viết số thích hợp vào chỗ trống1

giờ =…….phút. 16000 kg = …tấn5

5m2 8 cm2 = … cm2 1/4 thế kỷ = … năm

Bài 7. (M3) (1đ) Một shop có 6 tấm vải, mỗi tấm vải dài 36m, shop đã bán được một / 4 số vải. Cửa hàng đã bán được số mét vải là :

A) 45 m B. 54 m C. 90 m D. 162 m

II. Phần tự luận

Bài 1: (M 2) (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

a. 428 × 390 b. 62321 : 307

……

……A. Hai góc vng, một góc nhọn và một góc tù

(99)

………

………Câu 2 (M3): Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất :

a) 142 x 12 + 142 x 8 b) 25 x 45 x 4

Câu 3: (M4) (1điểm) Tổng số tuổi của mẹ và con là 50 tuổi. Mẹ hơn con 22tuổi. Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 33I.Trắc nghiệm

6) 1

5

1B 2A 3A 4A 5C

giờ = 60 phút 16 000 kg = 16 tấn

5m2 8cm2 50008cm2

7 B

1

thế kỷ = 25 năm

4

II. Tự luận

Câu 1 . Đặt tính rồi tính , mỗi câu đúng 0,5đa) 428 x 390 = 166 920

b) 62321 : 307 = 203

Câu 2 a) 142 x 12 + 142 x 8 = 142 x (12+8)=142 x 20 = 142 x 2 x 10

= 284 x 10 = 2840b) 25 x 45 x 4 = (25 x 4 ) x 45 = 100 x 45 = 4500

Câu 3. Hai lần tuổi mẹ là: 50+22=72 (tuổi)Số tuổi của mẹ là : 72 : 2 = 36 (tuổi)

(100)

ĐỀ SỐ 34

I. Trắc nghiệm: (4 điểm) Khoanh tròn vào đáp án đúng

Câu 1. (1 điểm) Số nào trong những số dưới đây có chữ số 7 biểu thị cho

7000? A.74625 B. 37859 C. 12756 D. 90472

Câu 2. (1 điểm) Số nào dưới đây vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho

5? A. 36572 B. 44835 C. 50110 D. 55552

Câu 3. (1 điểm) Giá trị của biểu thức: 642 : 2 + 58 là:

A. 321 B. 379 C. 381 D. 397

Câu 4. (1 điểm) 4 tấn 35 kg = …..kg

A. 4035 B. 40035 C. 435 D. 4350

II. Tự luận: (6 điểm)

Câu 5. Đặt tính rồi tính. (2 điểm)

a.6427 + 7694 b. 864729 – 69653 c. 2456 × 24 d. 86475: 25

………………….

………………….

………………….

………………….

………………….

Câu 6. (1 điểm) Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất154 × 35 + 154 × 65

Câu 7. (1 điểm) Cho tứ giác ABCD

a. Viết tên những cặp cạnh tuy nhiên tuy nhiên với nhau:b. Viết tên những cặp cạnh vng góc với nhau:

Câu 8. (2 điểm) Khối lớp 4 có 548 học viên, trong số đó số học viên nam thấp hơn sốhọc sinh nữ là 136 em. Hỏi khối lớp 4 có bao nhiêu học viên nam, bao nhiêuhọc sinh nữ?

………………….

………………….

………………….

(101)

………………….

………………….

………………….

………………….

ĐÁP ÁN ĐỀ 34

I.TRẮC NGHIỆM 1B 2C 3B 4A

II.TỰ LUẬN

Câu 5. Mỗi câu đúng được 0,5đa) 6427+7694 =14121

b) 864729 – 69653 =795 076

c) 2456 x 24 = 58 994d) 86 475 : 25=3459

Câu 6 154 x 35 + 154 x 65 = 154 x (35 + 65) = 154 x 100 = 15 400Câu 7. .a) những cặp cạnh tuy nhiên tuy nhiên : AB và CD

b) Các cặp cạnh vng góc: AC và CD ; AC và AB

Câu 8.

Hai lần số học viên nữ khối 4 là : 548 + 136 = 684 (em)Số học viên nữ khối 4 là : 684 : 2 = 342 (em)

(102)

ĐỀ 351. Điền kết quả phép tính vào ơ trống:

Thừa số 48 57 911 6420

Thừa số 23 168 304 318

Tích

2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

620 = 62 ……… • 5 110 000 = ……… 5114200 = ……… 100 • 9000 = 1000 ………85 300 = ……… 10 • 75 000 000 = ……… 103. Tính nhẩm:

a) 34 1000 : 100 c) 59 000 × 100 : 1000b) 9500 : 100 × 10 d) 27 000 000 × 10 : 10 0004. Đặt tính rồi tính:

a) 8696 : 205 c) 85 796 : 410b) 6324 : 31 d) 3636 : 12

5. Em hãy viết tên toàn bộ những hình chữ nhật ở hình bên.

6. Một phịng họp hình chữ nhật có chiều dài 25m. Chiều rộng kém chiều dài 9m. Trong phòng họp có 400 người. Tính diện tích s quy hoạnh trung bình dành riêng cho từng người.7. Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước kết quả đúng:

a) Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 7m2 3dm2 = ……… dm2 là:

A. 7003 B. 73 C. 7030 D. 703

b) Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 125dm2 = ……… m2 ……… dm2 là:

A. 10m2 25dm2 B. 1m2 25dm2

C. 12m2 5dm2 D. 12m2 5dm2

(103)

——-ĐÁP ÁN ĐỀ 35Câu 1

Thừa số 48 57 911 6420

Thừa số 23 168 304 318

Tích 1104 9576 276944 2041560

Câu 2.

620 = 62 x 10 5 110 000 = 10000 x 541

4200 = 42 x 100 9 000 = 1000 x 9

85 300 = 8530 x 10 75 000 000 = 7 500 000 x 10

Câu 3

a) 341 000 : 100 = 3410b) 9500 : 100 x 10 = 950c) 59 000 x 100 : 1000= 5 900

d) 27 000 000 x 10 : 10 000 = 27 000

Câu 4 Mỗi câu đặt tính đúng được 0,5 đ
a) 8696 : 205 = 42 (dư 86)

b) 6324 :31 = 204

c) 85 796 : 410 = 209 (dư 106)d) 3636 :12 = 303

Câu 5. Các hình chữ nhật có trong hình là

BEGA ; EHKG ; HCDK ; BHKA ; ECDG ; ABCD.

Câu 6.

Chiều rộng căn phòng là : 25 – 9 = 16 (m) Diện tích căn phòng là : 25 x 16 = 400 (mét vuông)

Diện tích trung bình của từng người là : 400 : 400 = 1 (mét vuông)

Đáp số 1 mét vuông

7 a) D b) B

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7điểm)

ĐỀ 36

Khoanh vào vần âm trước ý vấn đáp đúng trong mọi câu sau:

Câu 1: (M1: 1 điểm) Đọc số sau: 8 601 235

A/ Tám triệu sáu trăm linh một nghìn hai trăm ba lămB/ Tám triệu sáu trăm linh một nghìn hai trăm ba mươi lămC/ Tám triệu sáu trăm linh một nghìn hai trăm năm mươi baD/ Tám triệu sáu trăm mười nghìn hai trăm ba lăm

Câu 2: (M1: 1 điểm) Số: Bảy trăm nghìn tám trăm linh năm viết là: A/ 700805

(104)

Câu 3: (M1: 1 điểm) Chữ số 3 trong số 253 456 thuộc hàng:

A/ Hàng trăm nghìn B/ Hàng nghìn C/ Hàng trăm D/ Hàng chục nghìnCâu 4: (M2: 1 điểm) 5 tấn 13 kg = …….kg

A. 513 kg B. 5130 kg C. 5013 kg D. 50013 kgCâu 5: (M3: 1 điểm) 20 thế kỉ 17 năm = …năm

A. 217 năm B. 20017 năm C. 2170 năm D. 2017năm

Câu 6: (M2: 1 điểm) Hình chữ nhật có chiều dài 12cm, chiều rộng 8cm, diện tích s quy hoạnh của hình này là:

A. 96cm2 B. 86cm2 C.190cm2 D.48cm2

Câu 7: (M3: 1 điểm) Trong những góc sau: Góc vng, góc tù, góc nhọn, góc bẹt, góc nào lớn số 1 ?

A/ Góc vng B/ Góc nhọn C/ Góc tù D/ Góc bẹt

II. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu 1: (M2: 1 điểm) Viết một số trong những có ba chữ số chia hết cho 2 và 9.

Câu 2: (M4: 1 điểm) Dùng ê-ke, hãy vẽ hình tứ giác có hai góc vng, một góc nhọn và một góc tù.

Câu 3: (M3: 1 điểm)

(105)

ĐÁP ÁN ĐỀ 36I.TRẮC NGHIỆM

1B 2A 3B 4C 5D 6A 7D

II. TỰ LUẬN1) 108

2)Câu 3.

(106)

ĐỀ 371. Tính bằng 2 cách:

a) (2935 + 1055) : 5b) 2442 : 6 + 16 596 : 6

2. Tính giá trị của biểu thức 31x m với mỗi giá trị của m là: 48, 1263. Nối phép tính với kết quả của phép tính đó:

52 169 – 28 372 264 418457 820 + 537 458 3571309 × 202 23 79710962 : 42 261

4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

• 10dm2 = ……… cm2 • 500cm2 = ……… dm2

• 3400cm2 = ……… dm2 • 84600cm2 = ……… dm2

• 280cm2= ……… dm2 ……… cm2 • 5dm2 3cm2 = ……… cm2

5. Hai shop cùng nhận 7420kg gạo. Cửa hàng thứ nhất trung bình mỗi ngày bánđược 371kg gạo, shop thứ hai trung bình mỗi ngày bán được 265kg gạo. Hỏi cửahàng nào bán hết số gạo đó sớm hơn và sớm hơn mấy ngày?

6. Trên hình vẽ bên

a) Đoạn thẳng BC là cạnh của những hình tam giác, hình tứ giác nào?b) Điểm E là đỉnh chung của những hình tam giác, hình tứ giác nào?7. Giải bài tốn nhờ vào tóm tắt

sau: Có 27 học viên giỏi:

(107)

ĐÁP ÁN ĐỀ 37Câu 1

a). (2935 + 1055) :5

Cách 1. (2935 +1055) : 5 = 3990 : 5 = 798

Cách 2 . (2935 +1055) : 5 = 2935 : 5 + 1055 : 5 = 587 + 211 = 798

b). 2442 : 6 + 16 596 : 6

Cách 1. 2442 : 6 + 16 596 :6 = 407 + 2766 = 3173

Cách 2. 2442 : 6 + 16 596 : 6 = (2442 +16 596 ) : 6 = 19 038 : 6 = 3173

Câu 2

Nếu m = 38 thì 31 x m = 31 x 38 = 1178Nếu m = 126 thì 31 x m = 31 x 126 = 3906

Câu 3

52 169 – 28 372 = 23 797457 820 + 537 = 458 3571309 x 202 = 264 41810692 : 42 = 261

Câu 4

10 dm2  1000 cm23400 cm2  34 dm2280 cm2  2 dm2 80 cm2500 cm2  5 dm2

84600 cm25 dm2 3cm2Câu 5

 846 dm2 503cm2

Số ngày shop thứ nhất bán hết là : 7420 : 371 = 20 (ngày)Số ngày shop thứ hai bán hết là : 7420 : 265 = 28 (ngày )

Vậy shop thứ nhất bán hết sớm hơn, và sớm hơn : 28 – 20 = 8 (ngày)Đáp số: Cửa hàng thứ nhất bán hết sớm hơn 8 ngày

Câu 6

a) Tam giác BCE, BCH và tứ giác ABCDb) E là đỉnh chung của ABED, HBE, EBC

Câu 7

(108)

A B

C D

ĐỀ SỐ 38I. Trắc nghiệm: (4 điểm)

Khoanh tròn vào đáp án đúng

Câu 1. (1 điểm) Số nào trong những số dưới đây có chữ số 7 biểu thị cho 7000?

A. 74625 B. 37859 C. 12756 D. 90472

Câu 2. (1 điểm) Số nào dưới đây vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5?

B. 36572 B. 44835 C. 50110 D.

55552

Câu 3. (1 điểm) Giá trị của biểu thức: 642 : 2 + 58 là:

A. 321 B. 379 C. 381 D. 379

Câu 4. (1 điểm) 4 tấn 35 kg = …..kg

A. 4035 B. 40035 C. 435 D. 4350

I. Tự luận: (6 điểm)

Câu 5. Đặt tính rồi tính. (2 điểm)

a. 6427 + 7694 b. 864729 – 69653

c. 2456 × 24 d. 86475: 25

Câu 6. (1 điểm) Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất154 × 35 + 154 × 65

Câu 7. (1 điểm) Cho tứ giác ABCD

a. Viết tên những cặp cạnh tuy nhiên tuy nhiên với nhau:b. Viết tên những cặp cạnh vng góc với nhau:

Câu 8. (2 điểm)

(109)

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 38

I. Trắc nghiệm (mỗi câu đúng 1 điểm)

Câu 1 2 3 4

Đáp án B C D A

II. Tự luận: (6 điểm)

Câu 5. (2 đ)

a. 14121 (0,5 đ) b. 795076 (0,5 đ)

c. 58944 (0,5 đ) d. 3459 (0,5 đ)

Câu 6. (1 đ) 154 x 35 + 154 x 65 = 154 x (35 + 65) (0,5 đ)

= 154 x 100 = 15400 (0,5 đ)

Câu 7. (1 đ)

a) AB tuy nhiên tuy nhiên với DC (0,5 đ)

b) AB vng góc với AD và AD vng góc với DC (0,5 đ)

Câu 8. (2đ) Bài giải

Số học viên nam là: (0,25)

( 548 – 136) : 2 = 206 (học viên) (0,5)

Số học viên nữ là: (0,25)

206 + 136 = 342 ( học viên) (0,5)

Đáp số: Nam: 206 học viên (0, 5)

Nữ: 342 học viên

Lưu ý: Bài tốn có nhiều cách thức giải, hs ghi lời giải đúng và kết quả đúng là hưởng trọn số điểm.

1. Số

(110)

Số bị chia 3469 1983 7936

Số chia 241 14 26

ThươngSố dư

2. Tìm x, biết:

a. x : 305 = 642 + 318 b. x : 104 = 635 x 23. Tính:

a) 27 356 + 423 101 c) 7281 : 3 11b) 67 54 – 209 d) 6492 + 18 544 : 44. Viết thành số đo diện tích s quy hoạnh:

a)Bảy đề-xi-mét vng:

b) Một nghìn tám trăm linh sáu xăng-ti-mét vng:c) Ba mươi lăm nghìn mét vng:

d) Sáu trăm sáu mươi sáu đề-xi-mét vuông:

5. Một người đi xe máy trong một giờ 30 phút đi được 45km 360m. Hỏi trung bình mỗi phút xe máy đi được bao nhiêu mét?

6. Điền dấu > = < vào lúc chừng trống

2dm2 5cm2 □ 205cm2 6m2 48dm2 □ 7m2

300dm2 □ 2m2 99dm2 73m2 □ 7300dm2

(111)

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 39Câu 1.

Số bị chia 3469 1983 7936

Số chia 241 14 26

Thương 35 141 305

Số dư 34 9 6

Câu 2

a) x : 304  642 318

x : 305  960x  960 305

x  292800

x :104  635 2x :104  1270

x  1270 104x  132080

Câu 3

a) 27356  423101  450457b)6754  209  6545

c)7281: 311  23 (du 128)

d )6492 18544 : 4  6492  4636  11128Câu 4

a) 7 dm2

Câu 5

b) 6cm2

c) 0 m2

d) 66 dm2

1 giờ 30 phút = 90 phút45 km 360 m = 45 360 m

Số mẹt mỗi phút xe máy đi là: 45360 : 90 = 504 (m) Đáp số: 504 m

Câu 6

2dm2 5cm2 = 205cm2 6m2 48dm2 < 7m2

300dm2 > 2m2 99dm2 73m2 = 7300dm2

Câu 7

Số tiền tổng giá gạo loại I là: 6400 x 37 = 236 800 (đồng) Số tiền tổng giá gạo loại II là: 5200 x 56 = 291 200 (đồng)

(112)

ĐỀ SỐ 40

Phần I. Trắc nghiệm (3 đ) Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1. Số gồm năm trăm triệu bảy trăm hai mươi nghìn, ba cty viết là:A. 500702003 B. 550207303

C. 500720003 D. 570720003

Câu 2. Số lớn số 1 trong những số sau: 987543; 987889; 899987; 987658 là:A. 987543 B. 987889

C. 987658 D. 899987

Câu 3. Cho 4 tấn 70kg = ……….. kg. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:A. 4070 B. 40070 C. 4700 D. 40070

Câu 4 :Số điền vào chỗ chấm để 6800dm2 = …. m2 là:A. 680000 B. 68000

C. 680 D. 68

Câu 5. Trong những số sau số nào chia hết cho 3 ?A. 3070 B. 3050 C. 4080 D. 2093

Câu 6: Hình bên có:

A. 4 góc nhọn B. 5 góc nhọnC. 3 góc nhọn D. 2 góc nhọnII. TỰ LUẬN (7 điểm) :

Bài 1:(2đ) Đặt tính rồi tính:

a. 325164 + 68030 b. 479829 – 214589 C. 497 x 54 D. 10455 : 85Bài 2:(1đ) Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a, 98 x 112 – 12 x 98 b, 159 x 540 + 159 x 460

Bài 3: (3đ) Một sân bóng hình chữ nhật có nửa chu vi 172m, chiều dài hơn thế nữa chiều rộng36m. Tính diện tích s quy hoạnh của sân bóng hình chữ nhật đó.

(113)

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 40I.TRẮC NGHIỆM

1C 2B 3A 4D 5C 6A

II.TỰ LUẬN

1) Mỗi câu đặt tính đúng được 0,5đ

a) 325164  68030  393194b)479829  214589  265240c)497 54  26838

d )10455 : 85  123

Câu 2.

a) 9812 112 98  98 (112 12)  98100  9800

b)159540 159 460  159 (540  460)  1591000  159 000

Câu 3

Hai lần chiều dài sân bóng là: 172 + 36 = 208 (m)Chiều dài sân bóng là: 208 : 2 = 104 (m)

Chiều rộng sân bóng là :172 – 104 = 68 (m)Diện tích của sân bóng là: 104 x 68 = 7072 ( m2 )

Đáp số: 7072 m2

Câu 4

Vì viêt số 6 vào bên trái số bé thì ta được số lớn nên số to nhiều hơn số bé 600 đơn vịDo đó, số lớn là: (780 + 600):2=690

Số bé là: 690 – 600= 90

(114)

ĐỀ SỐ 41I.Trắc nghiệm (4điểm)

Khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng.

Câu 1: (1 điểm) Số bốn trăm linh hai nghìn bốn trăm hai mươi viết là:

A. 4 002 400 B. 4 020 420 C. 402 420 D. 240 240Câu 2: (1 điểm) Giá trị của biểu thức 45 m bằng bao nhiêu khi m = 11?

A. 495 B. 459 C. 594 D. 549

Câu 3 : (1điểm) Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 65 dm2 = …cm2 là :

A. 6050 B. 650 C. 6500 D. 65 000

Câu 4:(1 điểm) Tổng của ba số tự nhiên liên tục là 333. Số lớn số 1 trong ba số đó là:

A. 999 B. 333 C. 112 D. 111

II.Tự luận (6điểm)

Câu 5:(1 điểm) Đặt tính rồi tính:

15548 + 5244 3168 x 24

Câu 6:(2 điểm) Tính giá trị biểu thức:

a. 32147 + 423507 x 2 b. 609 x 9 – 4845

Câu 7 (1 điểm)

Một hình chữ nhật có chiều dài là 112 cm, chiều rộng là 80 cm. Tính diện tích s quy hoạnh củahình chữ nhật đó.

Câu 8: (2 điểm):

(115)

BIỂU ĐIỂM – TOÁN 4I. Trắc nghiệm: 2 điểm. Mỗi đáp án đúng được một điểm

Câu 1: C Câu 2: A Câu 3: C Câu 4: C

II. Tự luậnCâu 3: 1 điểm

Mỗi phép tính đặt và thực thi đúng được 0,5 điểm. Đặt tính sai, kết quả đúng khôngcho điểm. Nếu không viết kết quả theo hàng ngang, mỗi phép tính trừ 0,25 điểm.Câu 4: 2 điểm.Mỗi phần 1 điểm

a) 32147 + 423507 x 2

= 32147 + 847014 0,5 điểm

= 879161 0,5 điểm

b) 609 x 9 – 4845

= 5481 – 4845 0,5 điểm

= 636 0,5 điểm

Câu 7: 1 điểm

– Tính được diện tích s quy hoạnh ( 0,75 điểm)- Đáp số (0,25 điểm)

Lưu ý: Câu vấn đáp khơng có ý nghĩa với phép tốn hoặc kết quả phép tính sai thì khơngđược điểm. HS thiếu hoặc sai tên cty toàn diệt trừ 0,25 điểm.

Câu 8: 2 điểm

– Đổi đúng được 0,25 điểm

– Tìm đúng hai lần số thóc ở thửa ruộng 1 (hoặc thửa ruộng 2 ) được 0,25 điểm- Tìm đúng số thóc ở thửa ruộng 1 (hoặc thửa ruộng 2) được 0,5 điểm

– Tìm đúng số thóc ở thửa ruộng 2 (hoặc thửa ruộng 1) được 0,5 điểm- Đáp số 0,5điểm

Lưu ý: Câu vấn đáp khơng có ý nghĩa với phép tốn hoặc kết quả phép tính sai thì khơng đượcđiểm. ( Học sinh làm sai từ đâu thì khơng chấm tiếp từ đó )

(116)

ĐỀ SÔ 42I-PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 6,5 ĐIỂM)Câu 1: 1điểm (M1)

Số năm trăm sáu mươi triệu bảy trăm linh năm nghìn viết là

A. 560705 B. 560 705 000 C. 506 705 000

Câu 2: 1 điểm(M1)

Giá trị biểu thức : 567 x 34 – 75 x 11 là

A. 18453 B. 18456 C.19875

Câu 3:1 điểm ( M2)

Thương của 4002 và 69 là

Câu 4 : 1 điểm : M2 Điền số hoặc chữ thích hợp vào chơ chấm

a) 4500 kg = 45…

b) 45m26dm2= … dm2Câu 5 : 1 điểm : M2

Trung bình cộng của hai số là 45. Biết một số trong những là 34. Số còn sót lại là

A. 56 B. 12 C. 43

Câu 6 : 0,5 điểm : M3

Số chẵn lớn số 1 có 4 chữ số là

Câu 7 : 1 điểm : M3

Hai lớp có 62 học viên, trong số đó lớp 4A nhiều hơn nữa lớp 4B là 2 học viên. Hỏi mỗilớp có bao nhiêu học viên ?

A. 30 học viên và 32 học viên

B. 4A: 32 học viên, 4B: 30 học sinhC. 4A: 30 học viên, 4B : 32 học viên

(117)

Mảnh vườn hình chữ nhật có tổng độ dài hai cạnh liên tục là 65m . Bớt chiều dài 7 m thì mảnh vườn trở thành hình vng. Tính diện tích s quy hoạnh mảnh vườn hình chữ nhật.

Câu 9 ( 0,5 điểm) M3 Tính bằng phương pháp thuận tiện( 56 x 49) : 7

Câu 10 ( 1 điểm) M4

(118)

ĐÁP ÁN ĐỀ 42

Câu 1( 1đ) Câu 2( 1đ) Câu 3( 1đ) Câu 4( 1đ) Câu 5( 1đ) Câu 6( 0,5đ)

Câu 7( 1đ)

B A 58 a) Tạ

b)4506 A 9998 B

Câu 8

Tóm tắt : 0,25 điểm

Chiều dài mảnh vườn là : 0,25 đ(65+7) : 2 = 36 (m) : 0,25 đChiều rộng mảnh vườn : 0,25 đ65 – 36 = 29 ( m) : 0,25 đDiện tích mảnh vườn : 0,25 đ36 x 29 = 1044 (mét vuông) : 0,5 đ

Đáp số : Không cho điểm, nếu sai trừ 0,25đ

Câu 9 : 0, 5 đ . Tính đúng nhưng khơng thuận tiện không cho điểmCâu 10 : 1 điểm

Số nhỏ nhất có 3 chữ số là 100: 0,25 đTổng 3 số là : 100 x 3 = 300 : 0,5 đSố thứ ba là 300 – 123 = 177 ; 0,25

(119)

ĐỀ SỐ 43

I/PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúngCâu 1: 3tấn72kg =……….kg

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

a. 372 b. 3720 c. 3027 d. 3072

Câu 2: a x…=…x a = a

Số hoặc chữ điền vào chỗ chấm là:

a. 1 b. 0

c. a d. không xác lập

Câu 3: 10dm22cm2 =……….cm2

Số điền vào chỗ chấm là:

a. 102 b. 1020

c. 1002 d. 120

Câu 4: Trong những số: 605, 7362, 1207, 20601Số chia hết cho 2 là:

a. 605 b. 1207

d. 7362 d. 20601

II/PHÂN TỰ LUẬN: (8 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính (2điểm)

57696 + 814 5901 – 638 1357 x 3 6797 : 7

Câu 2: Tìm x (2điểm)

(120)

Câu 3: Một sân vận động hình chữ nhật có chiều dài 180 m, chiều rộng bằngnửa chiều dài. Tính diện tích s quy hoạnh sân vận động đó .(2điểm)

Câu 4: Hai thùng chứa toàn bộ 600 lít nước, thùng bé chứa thấp hơn thúng to 120 lítnước. Hỏi mỗi thùng chứa được bao nhiêu lít nước ? (2điểm)

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 43I/PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2điểm)

Khoanh đúng kết quả mỗi câu được 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4

Ý d a c d

II/PHÂN TỰ LUẬN:(8 điểm)

Câu 1: Tính đúng kết quả mỗi phép tính được 0,5

điểm 58510 5263 4071 971

Câu 2: Tìm x(2điểm)

x – 306 = 504 x + 254 = 680

x = 504 + 306 (0.5điểm ) x = 680 – 254 (0.5điểm)

x = 810 (0.5điểm) x = 426 (0.5điểm)

Câu 3: (2điểm)

Câu 4: (2điểm)

Giải:

Chiều rộng sân vận động đó:180 : 2 = 90 (m)

Diện tích sân vận động đó:180 x 90 =16200(mét vuông)

Đáp số: 16200m2

Giải

Thùng to chứa: (600 + 120) : 2 = 360( l )

Thùng bé chứa: (600- 120) :2 = 240 ( l )

(121)

ĐỀ SỐ 44Câu 1. Đặt tính rồi tính

a) 54 172 x 3 b) 276 x 412 c) 23 x 46

d) 385 x 200 e) 83 x 11 f) 960 x 70

Câu 2. Tính nhẩm

a) 2005 x 10= b) 6700 x 10 : 100=

c) 358 x 1000 = d) 80 000 : 10 000 x 10=

Câu 3. Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất

a) 4x21x25 c ) 607×92+607×8

b) 63×178 – 53×178 d) 8x4x25x125

Câu 4. Đặt tính rồi tính

a) 9090:88 b ) 48 675 : 234

c) 6726 : 177 d) 209 600 : 400

Câu 5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm1300 cm2  …

dm2

500 cm2  …dm29 mét vuông

…dm24dm2

 …cm2

13dm2 5cm2

 … cm25308dm2

 …mét vuông … dm23m2 6dm2  …dm2

8791dm2  …mét vuông …dm2

Câu 6. Một cái sân hình chữ nhật có chu vi 108m và chiều rộng là 18m. Tínhdiện tích cái sân đó

Câu 7. May mỗi bộ quần áo nên phải có 3m 50cm vải. Hỏi: a)May 82 bộ quần áo như vậy nên phải có bao nhiêu mét vải ?b) Có 49m vải thì may được bao nhiêu bộ quần áo như vậy ?

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 44

1)Đặt tính đúng được điểm tối đa

a) 54 172 x 3 = 162 516 b) 276 x 412 = 113 712

c) 23 x 46 = 1058 d) 385 x 200 = 77 000

e) 83 x 11 = 913 f) 960 x 70 = 67 200

2)Tính nhẩm

a) 2005 x 10 = 20 050 b) 6 700 x 10 : 100 = 670

c) 385 x 1000 = 385 000 d) 80 000 :10 000 x 10 = 80

3)

a) 4 x 21 x 25 = (25 x 4 ) x 21 = 100 x 21 = 2 100

b) 607 x 92 + 607 x 8 = 607 x (92 + 8)= 607 x 100 = 60 700c) 63 x 178 – 53 x 178 = 178 x (63 – 53)=178 x 10 = 1 780

d) 8 x 4 x 25 x 125 = (125 x 8) x(25 x 4) = 1000 x 100 = 100 0004) Mỗi câu đặt tính đúng được điểm tối

đa a) 9090 : 88 = 103 (dư 26)b) 48 675 : 234 = 208 (dư 3)c) 6726 : 177 = 38

(122)

5) Viết số thích hợp:

1300 cm2 13dm2

500 cm2  5dm24 dm2

 400 cm2

; 13dm2 5cm2  1305cm2; 5308dm2  53m2 8dm2; 8791dm2  87 mét vuông 91dm2

6) Nửa chu vi cái sân hình chữ nhật là: 108 : 2 = 54 (m)Chiều dài cái sân hình chữ nhật là : 54 – 18 = 36 (m)Diện tích cái sân hình chữ nhật là : 54 x 36 = 1944 ( mét vuông )

Đáp số: 1944 mét vuông

7) a) 3m50cm = 350 (cm vải)

Số xăng ti mét vải cần để may 82 bộ quần áo là: 350 x 82 = 28 700 ( m vải)28 00 cm = 287 m

b) 49 m = 4 900 cm

Có 49 m vải may được số bộ quần áo là: 4900: 350 = 14 (bộ)

Đáp số: a) 287 m b) 14 bộ

ĐỀ SỐ 451. Số

Số bị chia Số chia Thương Dư

8469 241

1983 14

7936 26

2) Tìm x, biết

a) x : 305 = 642 + 318 b) x :104 = 635 x 2

3)Tính

a) 27 356 +423 101 c) 7281 : 311

b) 6754 – 209 d) 6492 +18 544 : 4

4)Viết thành số đo diện tích s quy hoạnh

+)Bảy để xi mét vng:

+)Một nghìn tám trăm linh sáu xăng ti mét vng:+)Ba mươi lăm nghìn mét vng:

+)Sáu trăm sáu mươi sáu đề- xi – mét vuông:

5) Một người đi xe máy trong một giờ 30 phút đi được 45 km 360 m. Hỏi

trung bình mỗi phút xe máy đi được bao nhiêu mét ?

6)Điền dấu vào lúc chừng trống2 dm2 5cm2 205cm2

6 mét vuông 48dm2 7m2300

dm2 2m

2 99dm2 73m2 7300 dm2

7)Giải bài tốn nhờ vào tóm tắt sau:

(123)

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 45

1. Số

Số bị chia Số chia Thương Dư

8469 241 35 34

1983 14 141 9

7936 26 305 6

2. Tìm x, biết

x : 305  642  318x : 305  960x  960x305x  292800

x :104  635x2x :104  1270x  1270x104x  132 0803)Tính

a) 27356+423101=450457b)6754 – 209 = 6545

c) 7281 : 311 = 13 (dư 128)

d) 6492 + 18 544 : 4 = 6492 +4636 =11 1284)

+)Bảy để xi mét

vuông: 7 dm

2

+)Một nghìn tám trăm linh sáu xăng ti mét vng:1806 cm2

+)Ba mươi lăm nghìn mét

vng: 35000 m

2

+)Sáu trăm sáu mươi sáu đề- xi – mét vuông: 666 dm2

5) 1 giờ 30 phút = 90 phút45 km 360 m = 45 360m

Số mét mỗi phút xe máy đi là : 45 360 : 90 = 504 (m)Đáp số: 504 m

Câu 6.2 dm2 5cm

 205cm2300 dm2  2m2 99dm2Câu 7.

6m2 48dm2  7 m273m2

 7300 dm2

Số tiền mua gạo loại I là : 6 400 x 37 = 236 800 (đồng)Số tiền mua gạo loại II là : 5 200 x 56 = 291 200 (đồng)

Tổng số tiền mua gạo là : 236 800 + 291 200 = 528 000 (đồng)Đáp số: 528 000 đồng

ĐỀ SỐ 461.Điền kết quả phép tính vào ơ trống

Thừa số 48 57 911 6420

Thừa số 23 168 304 318

Tích

(124)

620  62… 5110000  …5114200  …100 9000  1000…

85300  …10 75000000  …103)Tính nhẩm

a) 341 000 : 100= c) 59 000 x 100 : 1000=

b)9 500 : 100 x 10= d) 27 000 000 x 10 : 10 000

4)Đặt tính rồi tính

a) 8696 : 205 c) 85 796 :410

b) 6324 : 31 d) 3636 : 12

5)Em hãy viết tên toàn bộ những hình chữ nhật ở hình bên

B E H C

A G K D

6) Một phịng họp hình chữ nhật có chiều dài 25m, chiều rộng kém chiều dài

9m. Trong phịng họp có 400 người. Tính diện tích s quy hoạnh trung bình dành riêng cho mỗingười

7)Hãy khoanh trịn vào chữ đặt trước kết quả đúng

a)Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 7m2 3dm2  …dm2 là

A. 7003 B. 73 C. 7030 D. 703

b) Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 125dm2

 … mét vuông …dm2 là

A.

0m

2

25dm

2

C.12 m

2

5dm

2

B.

1m

2

25dm

2

D.12m

2

5dm

2

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 461.Điền kết quả phép tính vào ơ trống

Thừa số 48 57 911 6420

Thừa số 23 168 304 318

Tích 1104 9576 276944 2 041 560

2) Viết số thích hợp vào chỗ chấm

a)620  62 10 d) 5110000  10000  511b) 4 200  42 100 e) 9000  1000 9

c)85300  853010 f) 75000000  7 500000103)Tính nhẩm

(125)

4)Mỗi câu đặt tính đúng thì đợc điểm tối đa a)8696:205= 42 (d 86)

b)6324:31=204

c)85796:410=209 (d 106)d)3636:12 =303

5)Tên những hình chữ nhật là:BEGA; EHKG;HCDK;BHKA; ECDG;BCDA

6)Gi ả i

Chiều rộng căn phòng hình chữ nhật là:26-9=16 (m) Diện tích căn phòng là:2516 =400 (mét vuông )

Diện tích trung bình dành riêng cho từng ngời là :400:400=1(mét vuông )Đáp sè:1m2

Câu 7. A) D b) B

ĐỀ SỐ 471)Tính bằng hai cách

a) 173 x 26 c) (2935 + 1055) : 5

b) 682 x 49 d) 2442 : 6 + 16 596 : 6

2)Tính giá trị của biểu thức 31 x m với mỗi giá trị của m là : 48; 139; 126.

3)Nối phép tính với kết quả của phép tính đó

52 169 – 28 372  264 418

457 820 + 537  458 357

1309 x 202  23 797

10962 : 42  261

4)Viết số thích hợp vào chỗ chấm
10 dm2  … cm2

3400 cm2  …dm2280 cm2  … dm2

…cm2

 500 cm2  …dm2 84600 cm2  … dm2 5dm2 3cm2  … cm2

5)Hai shop cùng nhận 7420 kg gạo. Cửa hàng thứ nhất trung bình mỗi ngày

bán được 371 kg gạo, shop thứ hai trung bình mỗi ngày bán được 265 kggạo. Hỏi shop nào bán hết số gạo đó sớm hơn và sớm hơn mấy ngày.

6) Trên hình vẽ bên

A B

(126)

a)Đoạn thẳng BC là cạnh của những hình tam giác, hình tứ giác nào ?b) Điểm E là đỉnh chung của những hình tam giác, hình tứ giác nào ?

7)Giải bài tốn nhờ vào tóm tắt sau

Có 27 học viên giỏi

Mỗi em được thưởng 15 quyển vở Mỗi quyển vở giá 3200 đồng Tính số tiền mua vở ?

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 471) TÝnh b»ng 2 c¸ch

a)173 26 c¸ch1 :173 26 4498

c¸ch 2 :173 26  173 (20  6)  173 20  173 6  3460  1038  4498 b) 682  49

c¸ch1 :682 49  33 418

c¸ch 2 :682  49  682  (50 1)  682  50  682 1  34100  682  33 418 c)(2935  1055) : 5

c¸ch1 :(2935  1055) : 5  3990 : 5  798

c¸ch 2 :(2935  1055) : 5  2935 : 5 1055 : 5  587  211  798d) 2442 : 6 16596 : 6

c¸ch1 :2442 : 6 16596 : 6  407  2766  3173

c¸ch 2 :2442 : 6 16596 : 6  (2442 16596) : 6  19038 : 6  31732)*) NÕu m  48 th× 31 m  31 48

1488 Vậy1488 là giá trị của 31 m khim  48

*) NÕu m  126 th× 31 m 31126
3906 Vậy 3906 là giá trị cña 31 m khi m  126

*) NÕu m  139 th× 31 m  31139  4309 VËy 4309 là giá trị của 31 m khi m 139

3) Nèi

52169  28372  23797457820  537  4583571309  202  26441810962 : 42  2614) ViÕt sè :

10 dm2  1000 cm23400 cm2

 34 dm2280 cm2  2 dm2 80 cm2

500 cm2

 5dm284 600 cm2

(127)

5)Sè ngµy cưa hµng thø nhất bán hết là :7420:371 20

(ngày ) Số ngày shop thứ hai bán hết là :7420 : 265

28(ngày)

Số ngày shop thứ nhất bán sớm hơn shop thứ hai là :28 20 8(ngày)

Đáp số :Cửa hàng thứ nhất bán sớ m hơn và sớm hơn 8 ngày

6)a) Đ oạn thẳng BC là của những tam giác, tứ giác :BCE, BCH, BCDAb) Đ iểm E là yếu tố chung những tam giác, tứ giác:BEC, BEH, BEDA

7)S quyển vở những em đợc thởng là :2715=405(quyển vở)

Số tiền mua vở là :3200  405=1296 000(đồng)

Đáp số :1296 000 đồng

ĐỀ SỐ 48Bài 1. Viết vào chỗ chấm (theo mẫu)

Đọc số Viết số

10 356 217 Mười triệu ba trăm năm mươi sáu nghìn hai trăm mười bảy

a)………. Hai mươi triệu bốn trăm sáu mươi ba nghìn hai trăm linh sáu

b) 967 246 ……….

………c) ……… Chín trăm tám mươi nghìn hai trăm mười

d) 73 504 ……….

………..

Bài 2. Điền vào chỗ chấm

A M P

Bài 3. Đặt tính rồi tính

a)145386  236453 b) 749881  625639

c)34734 d) 4840 : 22

Bài 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S

2 giê 30 phót

150 phót

b)2 tÊn5kg

2500 kg

C E D

a) Góc

………

O B

b) Góc……….

N
I

c) Góc………..

K Q.

(128)

Bài 5;Khoanh trịn vào chữ trớc câu vấn đáp đúng a)1200 cm2

 … dm2 .Sè cần điền là

A.120 B.12 C.102 D.12000

b) Số nào dới đây võa chia hÕt cho 2, võa chia hÕt cho

5 A.1998 B.1999 C. 2000 D. 2001

Bµi 6. Líp 4A cã 23 häc sinh, líp 4B cã18 häc sinh, líp 4C cã 31học sinh . Hỏi trung bình mỗi lớp có bao nhiª u häc sinh ?

Bài 7. Tuổi chị và tuổi em c ộng lại đợc 34 tuổi. Chị hơn em 6 tuổi. Hỏi chị bao nhiêu tuổi, em bao nhiờ u tui

P N S 48

1) Viết vào chỗ

chấm : a) 20 463206

b) Chín trăm sáu mơi bảy nghìn hai trăm bốn mơi sáu

c) 980 210

d) Bảy mơi ba nghìn năm trăm linh t

2) góc CED lµ gãc

bĐt gãc AOB lµ góc

vuông góc MIN là

góc tù

góc PRQ lµ gãc nhän

3) Đặt tính đúng mỗi câu thì đạt điểm tối

đa a)145386+236 453=381839

b)749881- 625639=124 242

c) 347

34

11798

d)4840 : 22

220

4)a) § b)S5)a) B b)C

6)Sè häc sinhtrung bình mỗi lớp có là :(23 18 31) : 3 24 (em)Đáp số :24 em

7) Hai lần tuổi chị là :34 6 40(tuổi) Tuổi chị là :40 : 2 20(tuæi)

(129)

A

O B

C

PĐỀ SỐ 49

I.PHÂN TRẮC NGHIỆMCâu 1.

a) Số 42 570 300 được đọc là:

A. Bốn trăm hai mươi lăm triệu bảy mươi nghìn ba trămB. Bốn triệu hai trăm năm mươi bảy nghìn hai trămC.Bốn hai triệu năm bảy nghìn ba trăm

D.Bốn mươi hai triệu năm trăm bảy mươi nghìn ba trăm.b) Trong số 9 352 471 , chữ số 3 thuộc hàng nào ? Lớp nào ?

A. Hàng trăm, lớp cty B. Hàng nghìn, lớp nghìn

C.Hàng trăm nghìn, lớp nghìn D. Hàng trăm nghìn, lớp trăm nghìn

Câu 2. a) Các số dưới đây, số nào chia hết cho 2

A. 659 403 750 B. 904 113 695

C. 709 638 553 D. 559 603 551

b) Năm 2005 thuộc thế kỷ nào ?

A. XVIII B. XIX C. XX D. XXI

Câu 3. a)Trung bình cộng của: 12 cm, 13cm, 16 cm, 27 cm là:

A. 17 B. 17 cm C. 68 cm D. 68

b) Kết quả của phép chia 18 000 : 100 là

A. 18 B. 180 C. 1800 D. 108

Câu 4. a) Tính giá trị của biểu thức sau: a – b . Với a là số lớn số 1 có 5 chữ sốvà b là số nhỏ nhất có 5 chữ số

A. 99 998 B. 99 989 C. 8 9999 D. 80 000

b) 4 ngày 7 giờ =……… giờ

A. 47 B. 11 C. 103 D. 247

Câu 5. Viết tiếp vào chỗ chấm:

a) Đường thẳng IK vuông góc với I

đường thẳng ………. và đườngthẳng………….

b) Đường thẳng AB tuy nhiên tuy nhiên với

đường thẳng………

D

K

II. PHẦN TỰ LUẬN ( 5 điểm)Câu 1. Đặt tính rồi tính ( 2 điểm)

(130)

15cm

38 cm

c) 308 x 563 d) 12288 : 351

Câu 2. (2 điểm) Một mảnh đất nền trống hình chữ nhật có nửa chu vi là 160m, chiều rộngkém chiều dài 52m. Tính diện tích s quy hoạnh mảnh đất nền trống hình chữ nhật đó

Câu 3 (1đ) Diện tích hình bên là

A. 8

m2C.848 mét vuông

B. 25m2D.1073m2

15 cm

16cm

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 49I.TRẮC NGHIỆM

1) a) D b) C2) a) A b) D3) a) B b) B4) a) C b) C5) a) AB, CDb) CD

II. Tù LuËn

a) Đặt tính đúng mỗi câu đợc điểm tối đa a) 386154 + 260765= 646919

b) 726485-52936=673549c)308 563  173404

d)12288 : 351  35(d 3)

2) Hai lần chiều dài mảnh đất nền trống là: 160  52 

212 (m) Chiều dài m ả nh đất đó là:212:2=106(m)

Chiều rộng mảnh đất nền trống đó là :160 106  54 (m)

Diện tích m ả nh đất đó là :106  54 5724 (mét vuông )

Đáp số :5724 mét vuông

(131)

SỐ 50

PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Câu 1: Khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng

a) Số năm mươi hai nghìn tám trăm linh bảy viết là:

A. 52708 B. 52807 C. 52087 D. 52078

b) Trong những số: 29 214 ; 35 305 ; 53 410 ; 60 958, số chia hết cho toàn bộ hai và 5 là:

A. 29 214 B. 35 305 C. 53 410 D. 60 958

c) Trong những số sau, số lớn số 1 là

A. 8631 B.8136 C.8361 D. 8316

Câu 2: Điền tên góc và từ thích hợp vào chỗ chấm:

a) Điền tên góc thích phù thích hợp với mỗi hình vẽ:

Góc: …………… Góc: ……………

Góc: ……………

b) Điền từ thích hợp vào chỗ

(132)

C D

Hai đoạn thẳng AB và CD là hai đoạn thẳng:………

II – PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 8m 2 4dm 2 = ……… dm 2 b. 3 yến = …… …..kg;

Câu 2: Đặt tính rồi tính:

265 814 + 353 548 946 495 – 473859 428 × 125 72 450 : 23

Câu 3: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 820dm và chiều dài hơnchiều rộng 66 dm .

a.Tìm chiều dài, chiều rộng của mảnh vườn đó?b. Tìm diện tích s quy hoạnh mảnh vườn đó?

Tóm tắt Bài giải

Câu 4 :

(133)

P N S 50

A. Trắc Nghiệm

Câu1: a) B

b) C

c) A

C©u 2:a) gãc AOB, gãc QOP, góc MNP

b) Hai đoạn thẳng AB và CD tuy nhiên tuy nhiên

II. Tù LuËn

1) a)8m

2

4dm

2

804

dm

2

b) 3 yÕn

30 kg

2) Đặt tính đúng mỗi câu đợc điểm tối đa

265814+353548=619 362

946495-473859=472636

428

125

53500

72450 : 23

3150

3)Tóm tắt

Chu vi m ả nh vờn :820

dm Chiều dài hơn thế nữa rộng :

66 dm

a) Tính chiều dài, chiỊu réng

b) TÝnh diƯn

tÝch Gi ¶ i

a) Nưa chu vi m ảnh vờn là :820 : 2

410 (dm)

Hai lần chiều dài là :410

66

476

(dm) Chiều dài mảnh vờn là :476: 2

238(dm)

Chiều rộng mảnh vờn là :410

238

172 (dm)

b) Diện tích m ả nh vờn là :238

172

40 936 (dm

2

)

Đáp số :a) Chiều dài :238 dm, Chiều rộng :172

dm b) 40 936 dm

2

4)Số tiền ủng hộ của lớp 4C là :86 000

10 000

76 000 (ng)

Số tiền trung bình mỗi lớp ủng hộ là :

(134)

(135)

Reply
2
0
Chia sẻ

Clip Viết số từ nhiên nhỏ nhất có ba chữ số chia hết cho 2 3 5 9 A 450 b 900 c 180 D 980 ?

You vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Viết số từ nhiên nhỏ nhất có ba chữ số chia hết cho 2 3 5 9 A 450 b 900 c 180 D 980 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Viết số từ nhiên nhỏ nhất có ba chữ số chia hết cho 2 3 5 9 A 450 b 900 c 180 D 980 miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Viết số từ nhiên nhỏ nhất có ba chữ số chia hết cho 2 3 5 9 A 450 b 900 c 180 D 980 Free.

Giải đáp vướng mắc về Viết số từ nhiên nhỏ nhất có ba chữ số chia hết cho 2 3 5 9 A 450 b 900 c 180 D 980

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Viết số từ nhiên nhỏ nhất có ba chữ số chia hết cho 2 3 5 9 A 450 b 900 c 180 D 980 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Viết #số #từ #nhiên #nhỏ #nhất #có #chữ #số #chia #hết #cho