Thủ Thuật về Xét những nguyên tử 1H, 3Li, 11Na, 8O, 19F, 2He, 10Ne những nguyên tử không còn e độc thân là Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Xét những nguyên tử 1H, 3Li, 11Na, 8O, 19F, 2He, 10Ne những nguyên tử không còn e độc thân là được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-03 20:30:11 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

354

Chương 1. NGUYÊN TỬ

Câu 1. Số phân lớp e của của lớp M (n = 3) là

A. 4 B. 2 C. 3 D. 1

Câu 2. Nguyên tử được cấu tạo bởi bao nhiêu loại hạt cơ bản?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 3. Trong nguyên tử, hạt mang điện là

A. electron B. electron, nơtron C. proton, nơtron D. proton, electron

Câu 4. Số khối của nguyên tử bằng tổng

A. số p. và n B. số p. và e C. số n và e D. tổng số n, e, p..

Câu 5. Nguyên tử của nguyên tố R có 56 electron và 81 nơtron. Kí hiệu nào sau này là của R.

A. B. C. D.

Câu 6. Số nơtron trong nguyên tử là

A. 19 B. 20 C. 39 D. 58

Câu 7. Nguyên tử F có 9 proton, 9 electron và 10 notron. Số khối của nguyên tử F là

A. 9 B. 10 C. 19 D. 28

Câu 8. Tổng số hạt p., n, e trong nguyên tử của nguyên tố X bằng 10. Nguyên tố X là

A. Li (Z = 3) B. Be (Z = 4) C. N (Z = 7) D. C (Z = 6)

Câu 9. Trong nguyên tử một nguyên tố A có tổng số những hạt p., n, e là 58. Biết số hạt prôton thấp hơn số hạt notron là một trong hạt. Kí hiệu của A là

A. B. C. D.

Câu 10. Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản là 49, trong số đó số hạt không mang điện bằng 53,125% số hạt mang điện. Điện tích hạt nhân của X là

A. 18 B. 17 C. 15 D. 16

Câu 11. Nguyên tử X có tổng số hạt p., n, e là 52 và số khối là 35. Số hiệu nguyên tử của X là

A. 17 B. 18 C. 34 D. 52Câu 12. Nguyên tử của một nguyên tố có 122 hạt p., n, e. Số hạt mang điện trong nhân thấp hơn số hạt không mang điện là 11 hạt. Số khối của nguyên tử đó là

A. A = 122 B. A = 96 C. A = 85 D. A = 74

Câu 13. Sắp xếp những nguyên tử sau theo thứ tự tăng dần số nơtron: (1) Na; (2) C; (3) F; (4) Cl;

A. 1; 2; 3; 4 B. 3; 2; 1; 4 C. 2; 3; 1; 4 D. 4; 3; 2; 1

Câu 14. Nguyên tử F có tổng số hạt p., n, e là

A. 20 B. 9 C. 38 D. 19

Câu 15. Kí hiệu hóa học biểu thị khá đầy đủ đặc trưng cho nguyên tử của nguyên tố hóa học vì cho biết thêm thêm

A. số A và số Z. B. số A.

C. số electron và proton. D. số Z.

Câu 16. Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng

A. số nơtron và proton B. số nơtron

C. số proton D. số khối.

Câu 17. Cho tới nay, những nguyên tố có số lớp electron tối đa là

A. 8 B. 5 C. 7 D. 4

Câu 18. Nguyên tử Kali (Z = 19) có số lớp e là

A. 3 B. 2 C. 1 D. 4

Câu 19. Lớp thứ 4 (n = 4) có số electron tối đa là

A. 32 B. 16 C. 8 D. 50

Câu 20. Nguyên tử của nguyên tố R có 4 lớp e, lớp ngoài cùng có 1e. Vậy số hiệu nguyên tử của R là

A. 15 B. 16 C. 14 D. 19

Câu 21. Số e tối đa trong phân lớp d là

A. 2 B. 10 C. 6 D. 14

Câu 22. Mệnh đề nào sau này sai? Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxi mới có

A. 8 prôtôn B. 8 notron C. số p. bằng số e. D. số p. bằng số n

Câu 23. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử một nguyên tố X là ns² npx, biết rằng x bằng số nơtron, X có số electron độc thân cực lớn. Số hiệu nguyên tử của R là

A. 14 B. 15 C. 16 D. 17

Câu 24. Kí hiệu nào sau này là của khí trơ

A. B. C. D.

Câu 25. Xét những nguyên tử 1H, 3Li, 11Na, 8O, 19F, 2He, 10Ne. Các nguyên tử không còn e độc thân là

A. H, Li, Na, F. B. O, F, He. C. Na, Ne. D. He, Ne

Câu 26. Phân lớp electron ngoài cùng của 2 nguyên tử A, B lần lượt là 3p và 4s, có tổng electron ở cả 2 phân lớp này là 7 và hiệu là 3. Hai nguyên tử đó thuộc hai nguyên tố nào?

A. Cl & Na B. Cl & K C. Cl & Ca D. Br & Ca

Câu 27. Nguyên tử của nguyên tố A có phân lớp ngoài cùng là 3p. Tổng electron ở những phân lớp p. là 9. A là

A. P B. S C. Si D. Cl

Câu 28. Khối lượng của electron tính bằng kilogam là

A. me = 1,67.10–27. B. me = 1,6.10–19. C. me = 1,67.10–24. D. me = 9,1.10–31.

Câu 29. Nguyên tử Fe (Z = 26). Số lớp electron trong nguyên tử Fe là

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 30. Nguyên tử X có 20 hạt nơtron. Phân lớp ngoài cùng của nguyên tử đó là 4s². Số khối của X là

A. 39 B. 40 C. 41 D. 42

Câu 31. Lớp thứ 3 của nguyên tử nguyên tố X có 3 electron. Số hiệu nguyên tử đúng của X là

A. 12 B. 13 C. 14 D. 15

Câu 32. Một nguyên tử của nguyên tố X có 5 phân lớp electron, phân lớp ngoài cùng có 4 electron. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố trên là

A. 14 B. 15 C. 16 D. 17

Câu 33. Luận điểm nào sau này đúng.

A Trong nguyên tử, những electron hoạt động và sinh hoạt giải trí rất nhanh trong không khí xung quanh hạt nhân và theo những quỹ đạo xác lập.

B. Trong nguyên tử, những electron không hoạt động và sinh hoạt giải trí mà phân loại luôn vào những khu vực không khí xác lập.

C. Trong nguyên tử, những electron hoạt động và sinh hoạt giải trí rất nhanh trong không khí xung quanh hạt nhân và không theo một quỹ đạo xác lập.

D. Trong nguyên tử, những electron chỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí khi có sự kích thích từ bên phía ngoài.

Câu 34. Theo quy mô hành tinh nguyên tử thì

A. Electron hoạt động và sinh hoạt giải trí xung quanh hạt nhân không theo một quỹ đạo xác lập tạo thành đám mây electron.

B. Chuyển động của những electron trong nguyên tử trên những obitan hình tròn trụ hay hình bầu dục.

C. Chuyển động của electron trong nguyên tử theo quỹ đạo hình tròn trụ hay hình elip.

D. Các electron hoạt động và sinh hoạt giải trí có nguồn tích điện bằng nhau.

Câu 35. Dựa vào nguyên lí vững chãi, xét xem sự sắp xếp những phân lớp nào sau này sai

A. 4s > 3s. B. 3d < 4s. C. 1s < 2s. D. 3p < 3d.

Câu 36. Đồng vị là những nguyên tử có cùng

A. số proton nhưng rất khác nhau số nơtron.

B. số khối nhưng rất khác nhau số nơtron.

C. số electron nhưng rất khác nhau số điện tích hạt nhân.

D. cùng điện tích hạt nhân và số khối.

Câu 37. Ở 20°C khối lượng riêng của Fe là 7,87 g/cm³. Trong tinh thể Fe, giả sử những nguyên tử Fe là những hình cầu chiếm 75% thể tích toàn khối tinh thể, phần còn sót lại là những khe rỗng Một trong những quả cầu. Khối lượng nguyên tử của Fe là 55,85. Lấy 1u = 1,66055.10–27 kg. Bán kính nguyên tử gần đúng của Fe ở 20°C là

A. 1,35.10–9 cm B. 1,35.10–8 cm C. 1,28.10–7 cm D. 1,28.10–8 cm

Câu 38. Lưu huỳnh có số hiệu nguyên tử 16, oxy có số hiệu nguyên tử bằng 8. Tổng số electron trong ion SO32– là

A. 40 B. 38 C. 44 D. 42

Câu 39. Số hiệu nguyên tử nitơ bằng 7, hiđro bằng 1. Tổng số hạt mang điện trong ion NH4+ là

A. 18 B. 20 C. 22 D. 21

Câu 40. Trong phân tử chất A có công thức M2X, có tổng số hạt p., n, e là 140, trong số đó số hạt mang điện nhiều hơn nữa số hạt không mang điện là 44 hạt. Số khối của M to nhiều hơn số khối của X là 23. Tổng số hạt trong nguyên tử M nhiều hơn nữa trong nguyên tử X là 34 hạt. Công thức của A là

A. K2O. B. Rb2O. C. Na2O. D. Li2O.

Câu 41. Đồng có 2 đồng vị 63Cu và 65Cu. Khối lượng nguyên tử trung bình của Đồng là 63,54. Xác định thành phần Phần Trăm của đồng vị 65Cu ?

A. 20% B. 70% C. 73% D. 27%

Câu 42. Nguyên tử khối trung bình của Brom là 79,91. Brom có 2 đồng vị là 79Br và ABr. Trong số đó 79Br chiếm 54,5 %. Giá trị của A là

A. 80 B. 81 C. 82 D. 83

Câu 43. Có những đồng vị sau . Hỏi hoàn toàn có thể tạo ra bao nhiêu phân tử hidroclorua có thành phần đồng vị rất khác nhau?

A. 8 B. 12 C. 6 D. 9

Câu 44. Magie trong vạn vật thiên nhiên gồm hai loại đồng vị là X, Y. Đồng vị X có khối lượng nguyên tử là 24. Đồng vị Y hơn X một nơtron. Biết số nguyên tử của hai đồng vị X và Y có tỉ lệ là 3 : 2. Khối lượng nguyên tử trung bình của Mg là

A. 24,0. B. 24,4. C. 24,2. D. 24,3.

Câu 45. Một thanh đồng chứa 2 mol Cu trong số đó có hai đồng vị 63Cu (75%), 65Cu (25%). Thanh đồng có khối lượng gần đúng là

A. 128 gam B. 126 gam C. 129 gam D. 127 gam

Câu 46. Cấu hình electron của nguyên tố S (Z = 16) là

A. 1s²2s²2p63s²3p². B. 1s²2s²2p63s²3p5. C. 1s²2s²2p63s²3p4. D. 1s²2s²2p63s²3p6.

Câu 47. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của một nguyên tố là 2s²2p5, số hiệu nguyên tử của nguyên tố đó là

A. 5 B. 3 C. 9 D. 7

Câu 48. Cấu hình electron của Mg2+ (Z = 12) là

A. 1s² 2s²2p6 3s² B. 1s² 2s²2p6. C. 1s² 2s²2p6 3s²3p6. D. 1s² 2s²2p6 3s²3p².

Câu 49. Cấu hình e của một ion X2+ là 1s² 2s²2p6 3s²3p6. Cấu hình e của nguyên tử tạo ra ion đó là

A. 1s² 2s²2p6 3s²3p6. B. 1s² 2s²2p6 3s²3p5.

C. 1s² 2s²2p6 3s²3p6 4s². D. 1s² 2s²2p6 3s²3p4.

Câu 50. Số electron của những ion NO3–, NH4+, HCO3–, H+, SO42– theo thứ tự là

A. 32, 12, 32, 1, 50 B. 31,11, 31, 2, 48 C. 32, 10, 32, 2, 46 D. 32, 10, 32, 0, 50.

Câu 51. Nguyên tử X, ion Y2+ và ion Z– đều phải có thông số kỹ thuật e là 1s²2s²2p6. Các nguyên tử X, Y, Z lần lượt là

A. phi kim; khí hiếm; sắt kẽm kim loại. B. khí hiếm; phi kim; sắt kẽm kim loại.

C. khí hiếm; sắt kẽm kim loại; phi kim. D. phi kim; sắt kẽm kim loại; khí hiếm.

Câu 52. Cấu hình electron của nguyên tử Al (Z = 13) là 1s²2s²2p63s²3p1. Có thể kết luận rằng

A. Lớp electron ngoài cùng của nguyên tử nhôm có một electron

B. Lớp electron ngoài cùng của nguyên tử nhôm có 3 electron

C. Lớp thứ hai (lớp L) của nguyên tử nhôm có 2 electron

D. Lớp thứ 3 (lớp M) của nguyên tử nhôm có 6 electron

Câu 53. Cho nguyên tử những nguyên tố X1, X2, X3, X4, X5, X6 lần lượt có thông số kỹ thuật e như sau

X1. 1s²2s²2p63s² X2. 1s²2s²2p63s²3p64s1. X3. 1s²2s²2p63s²3p64s².

X4. 1s²2s²2p63s²3p5. X5. 1s²2s²2p63s²3p63d64s² X6. 1s²2s²2p63s²3p4.

Các nguyên tố cùng phân nhóm đó đó là

A. X1, X2 và X6. B. X1, X2. C. X1, X3. D. X1, X3 và X5.

Câu 54. Cation R+ có thông số kỹ thuật e ở phân lớp ngoài cùng là 2p6. Vậy thông số kỹ thuật e của R là

A. 1s²2s²2p5. B. 1s²2s²2p4. C. 1s²2s²2p3. D. 1s²2s²2p63s1.

Câu 55. Fe có số hiệu nguyên tử là 26. Ion Fe2+ có thông số kỹ thuật electron là

A. 1s² 2s²2p6 3s²3p63d5. B. 1s² 2s²2p6 3s²3p63d6.

C. 1s² 2s²2p6 3s²3p63d4 4s². D. 1s² 2s²2p6 3s²3p63d5 4s1.

Câu 56. Nguyên tử P (Z = 15) có số e ở lớp ngoài cùng là

A. 8 B. 4 C. 5 D. 7

Câu 57. Cấu hình electron nào sau này là của sắt kẽm kim loại.

A. 1s² 2s²2p6 3s²3p1. B. 1s² 2s²2p6 3s²3p5. C. 1s² 2s²2p6 3s²3p4. D. 1s² 2s²2p6 3s²3p3.

Câu 58. Nuyên tử X có tổng số hạt p., n, e là 34 và số khối là 23. Số lớp electron và số electron lớp ngoài cùng lần lượt là

A. 3 & 1 B. 2 & 1 C. 4 & 1 D. 1 & 3

Câu 59. Cấu hình electron chưa đúng là

A. Na+ (Z = 11): 1s² 2s²2p6 3s². B. Na (Z = 11): 1s² 2s²2p6 3s1.

C. F (Z = 9): 1s² 2s²2p5. D. F– (Z = 9): 1s² 2s²2p6.

Câu 60. Cho biết Fe có Z = 26. Cấu hình electron của ion Fe3+ là

A. 1s² 2s²2p6 3s²3p6 4s². B. 1s² 2s²2p6 3s²3p63d6.

C. 1s² 2s²2p6 3s²3p6 3d5. D. 1s² 2s²2p6 3s²3p63d3 4s².

Câu 62. Ion nào có tổng số e bằng 50?

A. PO43–. B. NH4+. C. SO32–. D. NO3–.

Câu 63. Dãy nào sau này chứa những phân lớp electron đã bão hòa

A. s1, p4, d10, f14. B. s2, p6, d10, f10. C. s2, p5, d9, f14. D. s2, p6, d10, f14.

Câu 64. Nguyên tử nào dưới đây có một electron độc thân?

A. 1s²2s²2p63s²3p4. B. 1s²2s²2p63s²3p² C. 1s²2s²2p63s²3p5. D. 1s²2s²2p63s²3p3.

Câu 65. Phát biểu nào sau này là sai

A. Nguyên tử được cấu trúc bởi 2 loại hạt là proton và nơtron.

B. Trong nguyên tử, số proton luôn bằng số hiệu nguyên tử Z.

C. Trong nguyên tử, số proton và số electron bằng nhau.

D. Đồng vị là tập hợp những nguyên tố có cùng số proton nhưng rất khác nhau số nơtron.

Câu 66. Số proton, nơtron và electron trong ion Fe3+ (Z = 26) lần lượt là

A. 26, 30, 29 B. 23, 30, 23 C. 26, 30, 23 D. 26, 27, 26

Bài tập tự luận

Bài 1. Viết thông số kỹ thuật e nguyên tử của những nguyên tố A (Z = 20), B (Z = 36), C (Z= 4) và D (Z = 16). Nguyên tố nào là sắt kẽm kim loại, phi kim hay khí hiếm.

Bài 2. Cho biết thông số kỹ thuật electron ở phân lớp ngoài cùng của những nguyên tử A, B, D, E lần lượt là 3p1; 3d5; 4p3; 5s2; 4p64s1.

a. Viết thông số kỹ thuật electron của mỗi nguyên tử A, B, D, E.

b. Viết sự phân loại electron trên mỗi lớp.

Bài 3. Xác định cấu trúc hạt (tìm số e, số p., số n), viết kí hiệu nguyên tử của những nguyên tố sau, biết

a. Tổng số hạt cơ bản là 115, số hạt mang điện nhiều hơn nữa số hạt không mang điện là 25 hạt.

b. Tổng số hạt cơ bản là 49, số hạt không mang điện bằng 53,125% số hạt mang điện.

c. Tổng số hạt cơ bản là 52, số hạt không mang điện gấp 1,06 lần số hạt mang điện âm.

Bài 4. Tổng số hạt (p., n, e) trong nguyên tử của một nguyên tố là 34. Xác định nguyên tử khối và viết thông số kỹ thuật e nguyên tử của nguyên tố biết đó là nguyên tố sắt kẽm kim loại?

Bài 5. Mg có 3 đồng vị: 24Mg (78,99%), 25Mg (10%), 26Mg (11,01%).

a. Tính nguyên tử khối trung bình của Mg.

b. Giả sử trong hỗn hợp nói trên có 50 nguyên tử 25Mg, thì số nguyên tử tương ứng của 2 đồng vị còn sót lại là bao nhiêu.

Bài 6. Tổng số hạt (p., n, e) trong phân tử hợp chất MX2 là 96. Trong hạt nhân nguyên tử của M cũng như của X đều phải có số proton bằng số nơtron. Tổng số proton trong nguyên tử M và X là 26. Xác định hợp chất đã cho.

Bài 7. Biết khối lượng mol nguyên tử của lưu huỳnh là 32 g/mol và của oxi bằng 16 g/mol.

a. Tính số nguyên tử lưu huỳnh có trong 12,8 gam lưu huỳnh.

b. Tính số nguyên tử oxi có trong 560 cm³ khí oxi (đktc).

Bài 8. Trong tự nhiên đồng vị 37Cl chiếm 24,23% số nguyên tử clo. Tính Phần Trăm khối lượng 37Cl có trong HClO4 (với hidro là đồng vị 1H, oxi là đồng vị 16O). Cho khối lượng nguyên tử trung bình của Clo là 35,5.

CHƯƠNG 2. Bảng Tuần Hoàn và Định Luật Tuần Hoàn

Câu 1. Vị trí của nguyên tử có thông số kỹ thuật electron 1s² 2s²2p6 3s²3p5 trong bảng tuần hoàn là

A. ô thứ 17, chu kì 3, nhóm VIIA B. ô thứ 17, chu kì 2, nhóm VIIA

C. ô thứ 16, chu kì 3, nhóm VIIA D. ô thứ 12, chu kì 2, nhóm VIIA

Câu 2. Một nguyên tử M có thông số kỹ thuật electron phân lớp ngoài cùng là 3s1. Vị trí của M trong bảng tuần hoàn là

A. ô thứ 10, chu kì 2, nhóm IIA B. ô thứ 18, chu kì 3, nhóm VIIIA

C. ô thứ 11, chu kì 3, nhóm IA D. ô thứ 12, chu kì 2, nhóm VIIA

Câu 3. Nguyên tố A có Z = 10, vị trí của A trong bảng tuần hoàn là

A. chu kì 1, nhóm VIIA B. chu kì 2, nhóm VIIIA

C. chu kì 4, nhóm VIA D. chu kì 3, nhóm IVA

Câu 4. Nguyên tố G ở chu kì 3, nhóm IIA. Cấu hình electron của G là

A. 1s² 2s². B. 1s² 2s²2p6 3s²3p4. C. 1s² 2s²2p6 3s3. D. 1s² 2s²2p6 3s².

Câu 5. Cho biết Cr có 1s² 2s²2p6 3s²3p63d5 4s1. Vị trí của Cr trong bảng tuần hoàn là

A. ô 17, chu kì 4, nhóm IA B. ô 24, chu kì 4, nhóm VIB

C. ô 24, chu kì 3, nhóm VB D. ô 27, chu kì 4, nhóm IB

Câu 6. Ion X2+ có thông số kỹ thuật electron 1s²2s²2p6. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là

A. ô thứ 10, chu kì 3, nhóm IA. B. ô thứ 8, chu kì 2, nhóm VIA.

C. ô thứ 12, chu kì 2, nhóm VIIA. D. ô thứ 12, chu kì 3, nhóm IIA.

Câu 7. Cation R3+ có thông số kỹ thuật electron ở phân lớp ngoài cùng là 2p6. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là

A. ô thứ 10, chu kì 2, nhóm VIIIA B. ô thứ 16, chu kì 3, nhóm VIA

C. ô thứ 13, chu kì 2, nhóm IIIA D. ô thứ 13, chu kì 3, nhóm IIIA

Câu 8. Anion X3– có thông số kỹ thuật electron lớp ngoài cùng là 3s²3p6. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là

A. ô thứ 15, chu kì 3, nhóm VA B. ô thứ 16, chu kì 2, nhóm VA

C. ô thứ 17, chu kì 3, nhóm VIIA D. ô thứ 21, chu kì 4, nhóm IIIB

Câu 9. Tổng số hạt e, p., n của một nguyên tố thuộc nhóm VIA là 25. Nguyên tố đó là

A. F (Z = 9) B. S (Z = 16) C. O (Z = 8) D. Mn (Z = 25).

Câu 10. Nguyên tố có tính sắt kẽm kim loại mạnh nhất là

A. Cl B. F C. K D. Cs

Câu 11. Sắp xếp theo chiều tăng dần tính sắt kẽm kim loại của những nguyên tố: 14Si, 13Al, 12Mg, 11Na.

A. Si; Mg; Na; Al. B. Si; A; Mg; Na C. Al; Mg; Na; Al D. Na; Mg; Al; Si

Câu 12. Sắp xếp theo chiều giảm dần tính sắt kẽm kim loại của những nguyên tố sau 19K, 11Na, 12Mg, 13Al

A. Na; Mg; Al; K B. K; Al; Mg; Na C. K; Na; Mg; Al D. Al; Na; Mg; K

Câu 13. Sắp xếp theo chiều tăng dần tính phi kim của những nguyên tố sau 14Si, 17Cl, 15P, 16S.

A. Cl > S > Si > P B. Cl > S > P > Si C. P > S > Cl > Si D. Si < P < S < Cl

Câu 14. Độ âm điện của những nguyên tố. F, Cl, Br, I xếp theo chiều giảm dần là

A. Cl > F > I > Br B. I > Br > Cl > F C. F > Cl > Br > I D. I > Br > F > Cl

Câu 15. Bán kính nguyên tử những nguyên tố Na, Li, Be, B theo chiều tăng dần là

A. B < Be < Li < Na B. Na < Li < Be < B C. Li < Be < B < Na D. Be < Li < Na < B

Câu 16. Sắp sếp theo chiều giảm dần bán kính nguyên tử của những nguyên tố sau 12Mg, 17Cl, 16S, 11Na

A. Na; Mg; S; Cl B. Cl; S; Mg; Na C. S; Mg; Cl; Na D. Na; Mg; S; Cl

Câu 17. Tính axit tăng dần trong dãy

A. H3PO4; H2SO4; H3AsO4. B. H2SO4; H3AsO4; H3PO4.

C. H3PO4; H3AsO4; H2SO4. D. H3AsO4; H3PO4; H2SO4.

Câu 18. So sánh tính bazơ của những oxit sau Na2O, Al2O3, MgO, SiO2.

A. Na2O > Al2O3 > MgO > SiO2. B. Al2O3 > SiO2 > MgO > Na2O.

C. Na2O > MgO > Al2O3 > SiO2. D. MgO < Na2O < Al2O3 < SiO2.

Câu 19. Tính bazơ tăng dần trong dãy

A. K2O; Al2O3; MgO; CaO B. Al2O3; MgO; CaO; K2O

C. MgO; CaO; Al2O3; K2O D. CaO; Al2O3; K2O; MgO

Câu 20. Sắp xếp tính Bazơ của những hiđroxit sau NaOH, Mg(OH)2, Si(OH)4, Al(OH)3 theo chiều giảm dần

A. Al(OH)3; NaOH; Mg(OH)2; Si(OH)4. B. NaOH; Mg(OH)4; Si(OH)4; Al(OH)3.

B. NaOH; Mg(OH)2; Al(OH)3; Si(OH)4. D. Si(OH)4; NaOH; Mg(OH)2; Al(OH)3.

Câu 21. Mg là nguyên tố nhóm IIA, oxit cao nhất của nó có công thức là

A. MgO. B. MgO4. C. Mg2O. D. Mg2O3.

Câu 22. Nguyên tố R có cấu hình e 1s² 2s²2p3 công thức hợp. chất khí với Hidro và công thức hợp. chất oxit cao nhất là

A. RH4 và RO2. B. RH3 và R2O5. C. RH2 và RO3. D. RH3 và R2O3.

Câu 23. Hợp. chất RH3, trong đó Hidro chiếm 17,65% về khối lượng. Nguyên tố R là

A. K= 39. B. N = 14. C. P = 31. D. Br = 80.

Câu 24. Mệnh đề nào sau này không đúng?

A. Trong chu kỳ luân hồi, những nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần hóa trị nguyên tố.

B. Trong chu kỳ luân hồi, những nguyên tố được sắp xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần.

C. Các nguyên tố trong cùng chu kỳ luân hồi có cùng số lớp e.

D. Các nguyên tố trong cùng phân nhóm chính có số e ngoài cùng bằng nhau.

Câu 25. Số thứ tự ô nguyên tố trong khối mạng lưới hệ thống tuần hoàn bằng

A. số proton B. số khối C. số nơtron D. số e độc thân

Câu 26. Trong bảng khối mạng lưới hệ thống tuần hoàn, số thứ tự của chu kỳ luân hồi bằng số

A. e hóa trị. B. lớp e. C. e lớp ngoài cùng. D. p. của hạt nhân.

Câu 27. Nguyên tố M ở chu kỳ luân hồi 5, nhóm IB. Cấu hình electron của M là

A. 1s² 2s²2p6 3s²3p63d10 4s²4p6 5s1. B. 1s² 2s²2p6 3s²3p63d10 4s²4p64d10 5s1.

C. 1s² 2s²2p6 3s²3p63d10 4s²4p64d9 5s². D. 1s² 2s²2p6 3s²3p63d10 4s²4p64d8 5s1.

Câu 28. Nguyên tử R có thông số kỹ thuật electron 1s² 2s²2p4. Số electron độc thân của R là

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 29. Nguyên tố R có thông số kỹ thuật electron 1s² 2s²2p6 3s²3p63d3 4s². R thuộc họ nguyên tố nào?

A. s B. p. C. d D. f

Câu 30. Trong mỗi chu kỳ luân hồi, theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân thì

A. tính sắt kẽm kim loại tăng, tính phi kim tăng B. tính sắt kẽm kim loại tăng, tính phi kim giảm

C. tính sắt kẽm kim loại giảm, tính phi kim tăng D. tính sắt kẽm kim loại giảm, tính phi kim giảm

Câu 31. Cho những nguyên tố 4Be, 11Na, 12Mg, 19K. Chiều giảm dần tính bazơ của những hiđroxit là

A. Be(OH)2 > Mg(OH)2 > NaOH > KOH. B. Be(OH)2 > Mg(OH)2 > KOH > NaOH.

C. KOH > NaOH > Mg(OH)2 > Be(OH)2. D. Mg(OH)2 > Be(OH)2 > NaOH > KOH.

Câu 32. Chọn nhận định đúng.

A. Chu kỳ gồm những nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số phân lớp.

B. Trong một chu kỳ luân hồi từ trái sang phải tính phi kim giảm dần, tính sắt kẽm kim loại tăng dần.

C. Số thứ tự của nguyên tố bằng số hiệu nguyên tử của nguyên tố đó.

D. Chu kỳ 4 có đến 32 nguyên tố.

Câu 33. Cho điện tích hạt nhân của một số trong những nguyên tố: X (Z = 6); Y (Z = 7); M (Z = 20); Q. (Z = 19). Nhận xét đúng là

A. X, Y là phi kim; còn M, Q. là sắt kẽm kim loại. B. Tất cả đều là phi kim.

C. X, Y, Q. là phi kim; còn M là sắt kẽm kim loại. D. Tất cả đều là sắt kẽm kim loại.

Câu 34. Độ âm điện của một nguyên tử là

A. kĩ năng tích điện âm.

B. kĩ năng nhường electron ở lớp ngoài cùng.

C. kĩ năng hút electron của nguyên tử đó khi tạo thành link.

D. kĩ năng phản ứng hóa học mạnh hay yếu.

Câu 35. Nguyên tử của một nguyên tố có thông số kỹ thuật electron là: 1s² 2s²2p6 3s² thì nguyên tố đó thuộc

A. phân nhóm IA. B. chu kỳ luân hồi 2. C. chu kỳ luân hồi 3. D. phân nhóm IIIA.

Câu 36. Anion X– và cation Y2+ đều phải có thông số kỹ thuật electron lớp ngoài cùng là 3s23p6. Vị trí của những nguyên tố trong bảng tuần hoàn là

A. X có số thứ tự 19, chu kỳ luân hồi 4, nhóm VIIA; Y có số thứ tự 16, chu kỳ luân hồi 3, nhóm VIA.

B. X có số thứ tự 17, chu kỳ luân hồi 3, nhóm VIIA; Y có số thứ tự 20, chu kỳ luân hồi 4, nhóm VIA.

C. X có số thứ tự 17, chu kỳ luân hồi 3, nhóm VIIA; Y có số thứ tự 20, chu kỳ luân hồi 4, nhóm IIA.

D. X có số thứ tự 19, chu kỳ luân hồi 4, nhóm IA; Y có số thứ tự 16, chu kỳ luân hồi 3, nhóm IIA.

Câu 37. Cấu hình của Ar là 1s² 2s²2p6 3s²3p6. Cấu hình electron in như Ar là của ion nào sau này?

A. F–. B. Mg2+. C. Ca2+. D. Na+.

Câu 38. Trong một nhóm A của bảng tuần hoàn, đi từ trên xuống dưới thì điều xác lập nào đúng

A. Bán kính nguyên tử giảm dần. B. Tính phi kim giảm dần.

C. Độ âm điện tăng dần. D. Tính sắt kẽm kim loại giảm dần.

Câu 39. Biết Na (Z = 11), Mg (Z = 12), Al ( Z = 13). Các ion Na+, Mg2+, Al3+ có cùng

A. số e. B. số khối. C. số nơtron D. số proton

Câu 40. Theo quy luật biến hóa tính chất của những nguyên tố trong bảng tuần hoàn thì

A. phi kim mạnh nhất là I. B. sắt kẽm kim loại mạnh nhất là Li.

C. phi kim mạnh nhất là F. D. sắt kẽm kim loại yếu nhất là Pb.

Bài tập tự luận.

Bài 1. Hãy xác lập vị

Reply
5
0
Chia sẻ

Video Xét những nguyên tử 1H, 3Li, 11Na, 8O, 19F, 2He, 10Ne những nguyên tử không còn e độc thân là ?

You vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Xét những nguyên tử 1H, 3Li, 11Na, 8O, 19F, 2He, 10Ne những nguyên tử không còn e độc thân là tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Xét những nguyên tử 1H, 3Li, 11Na, 8O, 19F, 2He, 10Ne những nguyên tử không còn e độc thân là miễn phí

You đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Xét những nguyên tử 1H, 3Li, 11Na, 8O, 19F, 2He, 10Ne những nguyên tử không còn e độc thân là Free.

Giải đáp vướng mắc về Xét những nguyên tử 1H, 3Li, 11Na, 8O, 19F, 2He, 10Ne những nguyên tử không còn e độc thân là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Xét những nguyên tử 1H, 3Li, 11Na, 8O, 19F, 2He, 10Ne những nguyên tử không còn e độc thân là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Xét #những #nguyên #tử #3Li #11Na #19F #2He #10Ne #những #nguyên #tử #không #có #độc #thân #là